RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 263kWORD 53k
8.3.2018
PE616.081v01-00
 
B8-0136/2018

vastavalt kodukorra artikli 105 lõikele 3


komisjoni 23. novembri 2017. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 347/2013 seoses ELi ühishuviprojektide loendiga (2017/2990(DEA))


Michèle Rivasi, Philippe Lamberts, Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel
Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Marco Zullo

Euroopa Parlamendi resolutsioon komisjoni 23. novembri 2017. aasta delegeeritud määruse kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 347/2013 seoses ELi ühishuviprojektide loendiga (2017/2990(DEA))  
B8-0136/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2017)07834) (edaspidi „muutmismäärus“),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. aprilli 2013. aasta määrust (EL) nr 347/2013 (üleeuroopalise energiataristu suuniste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1364/2006/EÜ ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 713/2009, (EÜ) nr 714/2009 ja (EÜ) nr 715/2009)(1), eriti selle artikli 3 lõiget 4, artikli 9 lõiget 2 ja artikli 64 lõiget 5,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1316/2013, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010(2),

–  võttes arvesse komisjoni 18. novembri 2015. aasta delegeeritud määrust (EL) 2016/89, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 347/2013 seoses ELi ühishuviprojektide loendiga(3),

–  võttes arvesse nõukogu 5. oktoobri 2016. aasta otsust (EL) 2016/1841 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel vastu võetud Pariisi kokkuleppe Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta(4),

–  võttes arvesse oma 4. oktoobri 2017. aasta resolutsiooni Saksamaal Bonnis toimuva 2017. aasta ÜRO kliimamuutuste konverentsi (COP23) kohta(5),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 105 lõiget 3,

A.  arvestades, et määruse (EL) nr 347/2013 ja delegeeritud muutmismääruse eesmärk on „toetada liidu energia siseturu väljakujundamist ja soodustada samal ajal energiavarude ratsionaalset tootmist, transporti, jaotamist ja kasutamist, et vähendada vähem soodsate piirkondade ja saarte energiaisolatsiooni, tagada liidu energiatarned, energiaallikad ja tarneteed, sealhulgas koostöö kaudu kolmandate riikidega, muuta energiavarustus kindlaks ja mitmekesiseks ning aidata kaasa säästvale arengule ja keskkonnakaitsele“;

B.  arvestades, et parlament hindab komisjoni pingutusi jätta ELi ühishuviprojektide loendisse püsiv arv elektrienergia projekte, mis on vajalikud selleks, et tulemuslikult sillutada teed CO2-heite vähendamisele Euroopa energiasüsteemis;

C.  arvestades, et komisjoni loendusmetoodika ja projektide liitmine gaasiprojektide kindlaksmääramiseks ei ole järjepidev ning selle tagajärjeks on projektide arvu näilik vähenemine, samas kui tegelikkuses on nende arv palju suurem;

D.  arvestades, et parlament tunneb muret arvukate fossiilkütuste projektide üle, mis on loendis esmatähtsal kohal, ning palub komisjonil projekte loendada nii, et oleks võimalik kahte loendit arukalt ja läbipaistvalt võrrelda;

E.  arvestades, et äärmiselt oluline on saavutada varustuskindluse ja energiasõltumatuse eesmärk, samas kui ülehindamised, ülevõimsus ja seisvad jaamad toovad kaasa üksnes kõrgemaid tariife, mis omakorda kahjustavad meie tööstuse konkurentsivõimet ja suurendavad perede elektriarveid;

F.  arvestades, et parlament ergutab komisjoni kujundama ühishuviprojektide kindlaksmääramise ja valimise protsessi võimalikult läbipaistvaks, tuginedes sõltumatutele andmetele ja võimaldades parlamendil jälgida protsessi selle varasemas etapis;

G.  arvestades, et Pariisi kliimakokkuleppe kohustuseks on „[hoida] ülemaailmse keskmise temperatuuri tõusu tuntavalt allpool 2°C võrreldes tööstusrevolutsioonieelse tasemega ning [püüda] piirata temperatuuri tõusu 1,5°C võrreldes tööstusrevolutsioonieelse tasemega“;

H.  arvestades, et Euroopa Liit ratifitseeris Pariisi kliimakokkuleppe 2016. aastal;

I.  arvestades, et fossiilkütustest põhjustatud kasvuhoonegaaside heitkogused on kliimamuutuste suurimad tegurid;

J.  arvestades, et uute fossiilkütustel põhinevate taristute arendamine ELi energiapoliitikas õõnestab Pariisi kliimakokkuleppes võetud kohustuste saavutamist;

K.  arvestades, et enamiku komisjoni delegeeritud määruses (C(2017)07834) loetletud gaasiprojektide kooskõla Pariisi kliimakokkuleppest tulenevate kohustustega on küsitav;

L.  arvestades, et uued gaasitaristud on kavandatud töötama vähemalt 40–50 aastat, mõnel juhul isegi kauem;

M.  arvestades, et uute gaasitaristute rajamisest tulenev oht kapselduda fossiilkütuste kasutamisse ei ole Pariisi kliimakokkuleppes võetud kohustustega kooskõlas;

1.  esitab komisjoni delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ning teatada talle, et delegeeritud määrus ei saa jõustuda;

3.  palub komisjonil esitada uue delegeeritud õigusakti, milles ei oleks ette nähtud uute fossiilkütustel põhinevate taristute rajamist, mis võib kaasa tuua selliste kütuste kasutamisse kapseldumise, ning mis oleks täielikult kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppes võetud kohustustega; palub lisaks komisjonil esitada ühishuviprojektide loend kaasseadusandjate, eelkõige Euroopa Parlamendi jaoks järjepideval ja läbipaistval viisil;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

ELT L 115, 25.4.2013, lk 39.

(2)

ELT L 348, 20.12.2013, lk 129.

(3)

ELT L 19, 27.2.2016, lk 1.

(4)

ELT L 282, 19.10.2016, lk 1.

(5)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0380.

Viimane päevakajastamine: 12. märts 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika