PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 265kWORD 53k
8.3.2018
PE616.081v01-00
 
B8-0136/2018

työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan mukaisesti


23. marraskuuta 2017 annetusta komission delegoidusta asetuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 347/2013 muuttamisesta vahvistamalla unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista (2017/2990(DEA))


Michèle Rivasi, Philippe Lamberts, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta
Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Marco Zullo

Euroopan parlamentin päätöslauselma 23. marraskuuta 2017 annetusta komission delegoidusta asetuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 347/2013 muuttamisesta vahvistamalla unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista (2017/2990(DEA))  
B8‑0136/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission delegoidun asetuksen (C(2017)07834),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten (EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta 17. huhtikuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 347/2013(1) ja erityisesti sen 3 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 2 kohdan ja 64 artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta sekä asetuksen (EU) N:o 913/2010 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 680/2007 ja (EY) N:o 67/2010 kumoamisesta 11. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1316/2013(2),

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 347/2013 muuttamisesta vahvistamalla unionin luettelo yhteistä etua koskevista hankkeista 18. marraskuuta 2015 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/89(3),

–  ottaa huomioon ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden kansakuntien puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta 5. lokakuuta 2016 annetun neuvoston päätöksen (EU) 2016/1841(4),

–  ottaa huomioon 4. lokakuuta 2017 antamansa päätöslauselman vuonna 2017 Bonnissa Saksassa järjestettävästä YK:n ilmastokokouksesta (COP 23)(5),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 105 artiklan 3 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että asetuksella (EU) N:o 347/2017 ja sitä muuttavalla delegoidulla asetuksella on tarkoitus ”tukea unionin energian sisämarkkinoiden toteuttamista sekä edistää energiavarojen järkiperäistä tuotantoa, kuljetusta, jakelua ja käyttöä, vähentää epäsuotuisten alueiden ja saarialueiden eristyneisyyttä, turvata unionin energiansaanti sekä energialähteet ja toimitusreitit ja monipuolistaa niitä myös yhteistyössä kolmansien maiden kanssa ja edistää kestävää kehitystä ja ympäristönsuojelua”;

B.  ottaa huomioon komission ponnistelut pitää unionin luetteloon yhteistä etua koskevista hankkeista otettujen sähköalan hankkeiden määrä vakaana, sillä ne ovat välttämättömiä, jotta voidaan vaikuttavalla tavalla valmistautua Euroopan energiajärjestelmän hiilestä irtautumiseen;

C.  ottaa huomioon, että komission soveltama hankkeiden laskenta- ja yhdistämismenetelmä kaasuhankkeiden määrittämiseksi ei ole johdonmukainen ja antaa tulokseksi hankkeiden määrän, joka on näennäisesti pienentynyt vaikka on tosiasiassa paljon suurempi;

D.  katsoo, että luettelossa ensisijaisiksi määritettyjen fossiilisia polttoaineita koskevien hankkeiden suuri määrä on huolestuttava, ja kehottaa komissiota laskemaan hankkeet, jotta luetteloja voidaan verrata järkevällä ja avoimella tavalla;

E.  katsoo, että on keskeisen tärkeää saavuttaa asetetut energian toimitusvarmuutta ja energiariippumattomuutta koskevat tavoitteet mutta toteaa, että liian suuret arviot, liikakapasiteetti ja tyhjäkäynnillä toimivat laitokset johtavat ainoastaan hintojen nousuun, teollisuuden kilpailukyvyn heikkenemiseen sekä kotitalouksien energialaskujen kasvamiseen;

F.  toteaa, että komission on tehtävä yhteistä etua koskevien hankkeiden ehdottamista ja valitsemista koskevasta ja riippumattomiin tietoihin perustuvasta prosessista mahdollisimman avoimen ja mahdollistettava, että parlamentti voi seurata sitä aiempaa varhaisemmasta vaiheesta alkaen;

G.  ottaa huomioon, että Pariisin sopimuksessa sitoudutaan ”pitämään maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa celsiusasteessa suhteessa esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon ja jatkamaan toimia lämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 celsiusasteeseen suhteessa esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon”;

H.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni ratifioi Pariisin sopimuksen vuonna 2016;

I.  ottaa huomioon, että fossiilisista polttoaineista peräisin olevat kasvihuonekaasupäästöt ovat ilmastonmuutoksen merkittävin osasyy;

J.  katsoo, että uusien fossiilisten polttoaineiden infrastruktuurien edistäminen EU:n energiapolitiikkojen yhteydessä haittaa Pariisin sopimusten mukaisten sitoumusten lunastamista;

K.  katsoo, että on kyseenalaista, voidaanko suurinta osaa komission delegoidussa asetuksessa (C(2017)07834) luetelluista kaasuhankkeista pitää yhteensopivina Pariisin sopimusten mukaisten sitoumusten kanssa;

L.  ottaa huomioon, että uusien kaasuinfrastruktuurien on suunniteltu kestävän ainakin 40‑50 vuotta ja joissakin tapauksissa jopa pidempään;

M.  katsoo, että uusien kaasuinfrastruktuurien rakentaminen aiheuttaa riskin, että samalla luodaan uutta riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, mikä on ristiriidassa Pariisin sopimusten mukaisten sitoumusten kanssa;

1.  vastustaa komission delegoitua asetusta;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja ilmoittamaan sille, että delegoitu asetus ei voi tulla voimaan;

3.  kehottaa komissiota ehdottamaan uutta delegoitua asetusta, jolla vältetään uusien, fossiilisten polttoaineiden käyttöön perustuvien ja mahdollisesti riippuvuutta aiheuttavien infrastruktuurien rakentaminen ja joka on täysin Pariisin sopimusten mukaisten sitoumusten mukainen; kehottaa komissiota lisäksi esittämään yhteistä etua koskevien hankkeiden luettelon tavalla, joka on johdonmukainen ja avoin lainsäätäjiä ja erityisesti parlamenttia kohtaan;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille.

(1)

EUVL L 115, 25.4.2013, s. 39.

(2)

EUVL L 348, 20.12.2013, s. 129.

(3)

EUVL L 19, 27.1.2016, s. 1.

(4)

EUVL L 282, 19.10.2016, s. 1.

(5)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2017)0380.

Päivitetty viimeksi: 9. maaliskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö