PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 267kWORD 53k
8.3.2018
PE616.081v01-00
 
B8-0136/2018

podnesen u skladu s člankom 105. stavkom 3. Poslovnika


o Delegiranoj uredbi Komisije od 23. studenoga 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s popisom projekata od zajedničkog interesa Unije (2017/2990(DEA))


Michèle Rivasi, Philippe Lamberts, Ska Keller u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a
Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Marco Zullo

Rezolucija Europskog parlamenta o Delegiranoj uredbi Komisije od 23. studenoga 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s popisom projekata od zajedničkog interesa Unije (2017/2990(DEA))  
B8-0136/2018

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (C(2017)07834) („uredba o izmjeni”),

–  uzimajući u obzir članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu i stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009(1), a posebno njezin članak 3. stavak 4., članak 9. stavak 2. i članak 64. stavak 5.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010(2),

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) 2016/89 od 18. studenoga 2015. o izmjeni Uredbe (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s popisom projekata od zajedničkog interesa Unije(3),

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća (EU) 2016/1841 od 5. listopada 2016. o sklapanju, u ime Europske unije, Pariškog sporazuma donesenoga u sklopu Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama(4),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 4. listopada 2017. o Konferenciji UN-a o klimatskim promjenama koja će se održati 2017. u Bonnu u Njemačkoj (COP23)(5),

–  uzimajući u obzir članak 105. stavak 3. Poslovnika,

A.  budući da su ciljevi Uredbe (EU) br. 347/2013 i Delegirane uredbe o izmjeni „poduprijeti uspostavu unutarnjeg energetskog tržišta Unije poticanjem racionalnije proizvodnje, prijevoza, distribucije i korištenja energetskih resursa, smanjiti izoliranost područja s otežanim uvjetima gospodarenja i otočnih područja, osigurati i diversificirati energetske opskrbe, izvore i pravce Unije, uključujući i suradnju s trećim zemljama, te doprinijeti održivom razvoju i zaštiti okoliša”;

B.  budući da prima na znanje nastojanja Komisije da na popisu projekata od zajedničkog interesa Unije zadrži stabilan broj projekata povezanih s električnom energijom, koji su potrebni da se uistinu stvore uvjeti za dekarbonizaciju europskog energetskog sustava;

C.  budući da metodologija brojanja i objedinjavanja projekata koju je Komisija primijenila za utvrđivanje plinskih projekata nije dosljedna i rezultira naizgled manjim brojem projekata, dok je u stvarnosti njihov broj znatno veći;

D.  budući da izražava zabrinutost zbog velikog broja projekata povezanih s fosilnim gorivima koji se navode kao prioriteti na popisu i apelira na Komisiju da prebroji projekte kako bi se omogućila realistična i transparentna usporedba dvaju popisa;

E.  budući da je od presudne važnosti postići naše ciljeve sigurnosti opskrbe i energetske neovisnosti, no precjenjivanja, preveliki proizvodni kapaciteti i postrojenja u praznom hodu samo će dovesti do viših tarifa, čime se ugrožava konkurentnost naše industrije i povećavaju energetski troškovi za naše obitelji;

F.  budući da potiče Komisiju da učini postupak utvrđivanja i odabira projekata od zajedničkog interesa što je moguće transparentnijim, na temelju neovisnih podataka i omogućujući Parlamentu praćenje postupka u ranijoj fazi;

G.  budući da se u Pariškom sporazumu navodi obveza da se „povišenje globalne temperature zadrži na razini koja je znatno niža od 2°C iznad razine u predindustrijskom razdoblju te da se ulažu napori da se to povišenje zadrži na 1,5°C iznad razine u predindustrijskom razdoblju”;

H.  budući da je Europska unija ratificirala Pariški sporazum 2016. godine;

I.  budući da emisije stakleničkih plinova iz fosilnih goriva najviše doprinose klimatskim promjenama;

J.  budući da se promicanjem nove infrastrukture za fosilna goriva kao dio energetske politike EU-a dovodi u pitanje ispunjenje obveza iz Pariškog sporazuma;

K.  budući da je upitno je li većina plinskih projekata navedenih u Delegiranoj uredbi Komisije (C(2017)07834) u skladu s obvezama preuzetima u okviru Pariškog sporazuma;

L.  budući da su nove plinske infrastrukture osmišljene tako da traju najmanje 40 do 50 godina, a u nekim slučajevima čak i duže;

M.  budući da se izgradnjom nove plinske infrastrukture riskira stvaranje nove ovisnosti o fosilnim gorivima, što nije u skladu s obvezama preuzetima u okviru Pariškog sporazuma;

1.  ulaže prigovor na Delegiranu uredbu Komisije;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji te da je obavijesti da Delegirana uredba ne može stupiti na snagu;

3.  poziva Komisiju da podnese novi delegirani akt kojim se izbjegava izgradnja nove infrastrukture za fosilna goriva, čija bi posljedica mogla biti ovisnost o fosilnim gorivima, i koji je u potpunosti usklađen s obvezama preuzetima u okviru Pariškog sporazuma; nadalje, poziva Komisiju da suzakonodavcima, a posebno Europskom parlamentu, predstavi popis projekata od zajedničkog interesa na dosljedan i transparentan način;

4.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću te vladama i parlamentima država članica.

(1)

SL L 115, 25.4.2013., str. 39.

(2)

SL L 348, 20.12.2013., str. 129.

(3)

SL L 19, 27.1.2016., str. 1.

(4)

SL L 282, 19.10.2016., str. 1.

(5)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0380.

Posljednje ažuriranje: 12. ožujka 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti