Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0136/2018Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0136/2018

  ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY a 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös érdekű projektek uniós listája tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. november 23-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről

  8.3.2018 - (2017/2990(DEA))

  az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján

  Michèle Rivasi, Philippe Lamberts, Ska Keller a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
  Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Marco Zullo

  B8-0136/2018

  Az Európai Parlament állásfoglalása a 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös érdekű projektek uniós listája tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. november 23-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről

  (2017/2990(DEA))

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2017)07834) (a továbbiakban: a módosító rendelet),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

  –  tekintettel a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet [4] módosításáról szóló 2013. április 17-i 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[1] és különösen annak 3. cikke (4) bekezdésére, 9. cikke (2) bekezdésére és 64. cikke (5) bekezdésére,

  –  tekintettel az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, a 913/2010/EU rendelet módosításáról és a 680/2007/EK és 67/2010/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1316/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre[2],

  –  tekintettel a Bizottság 2015. november 18-i (EU) 2016/89 felhatalmazáson alapuló rendeletére a 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös érdekű projektek uniós listája tekintetében történő módosításáról[3],

  –  tekintettel a Tanács 2016. október 5-i (EU) 2016/1841 határozatára az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye keretében létrejött párizsi megállapodásnak az Európai Unió nevében történő megkötéséről[4];

  –  tekintettel az ENSZ 2017-es bonni (Németország) éghajlat változási konferenciájáról (COP23) szóló, 2017. október 4-i állásfoglalására[5],

  –  tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (3) bekezdésére,

  A.  mivel a 347/2013/EU rendelet és az azt módosító felhatalmazáson alapuló rendelet célja, hogy „megteremtsék a belső uniós energiapiacot és ezzel egyidejűleg elősegítsék az energiaforrások ésszerű termelését, szállítását, elosztását és felhasználását, csökkentsék a hátrányos helyzetű és szigeti régiók elszigeteltségét, többek között harmadik országokkal folytatott együttműködés keretében biztosítsák és diverzifikálják az Unió energiaellátását, energiaforrásait és ellátási útvonalait, valamint hozzájáruljanak a fenntartható fejlődéshez és a környezet védelméhez”;

  B.  mivel elismeri az Európai Bizottság arra irányuló erőfeszítéseit, hogy a közös érdekű projektek uniós listáján stabil legyen a villamosenergia-projektek száma, amelyek szükségesek az európai energetikai rendszer széntelenítésének hatékony előkészítéséhez;

  C.  mivel a Bizottság által a földgázprojektek azonosítása céljából alkalmazott számlálási módszertan és projekt-összevonás nem következetes, és a projektek számának látszólagos csökkenéséhez vezet, miközben a valóságban számuk jóval magasabb;

  D.  mivel aggasztónak tartja a fosszilis tüzelőanyagokkal kapcsolatos, a listán prioritásként szereplő projektek magas számát, és sürgeti a Bizottságot a projektek megszámlálására, lehetővé téve a két lista észszerű és átlátható összehasonlítását;

  E.  mivel alapvető fontosságú az energiaellátás biztonságának és az energiafüggetlenség céljainak elérése, ám mivel a túlbecslés, a felesleges kapacitások és a használaton kívüli létesítmények csak magasabb díjakhoz vezetnek, aláásva az európai ipar versenyképességét és növelve a családok energiaszámláit;

  F.  mivel arra ösztönzi a Bizottságot, hogy dolgozza ki a leginkább átlátható eljárást a közös érdekű projektek azonosítására és kiválasztására, amely független adatok alapján történik, lehetővé téve, hogy a Parlament nyomon kövesse az eljárást annak korai szakaszától;

  G.  mivel a Párizsi Megállapodás kötelezettségvállalást tartalmaz arra nézve, hogy „a globális átlaghőmérséklet emelkedése 2°C alatt maradjon az iparosodás előtti szinthez képest, valamint hogy erőfeszítéseket kell tenni annak érdekében, hogy a hőmérséklet-emelkedést az iparosodás előtti szint feletti 1,5°C-ra korlátozzák”;

  H.  mivel az Európai Unió 2016-ban ratifikálta a Párizsi Megállapodást;

  I.  mivel a fosszilis tüzelőanyagokból származó üvegházhatást okozó gázkibocsátások a legjelentősebbek az éghajlatváltozást kiváltó tényezők közül;

  J.  mivel a fosszilis tüzelőanyagok új infrastruktúrájának támogatása az EU energiapolitikájában aláássa a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítését;

  K.  mivel kétséges, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (C(2017)07834) felsorolt földgázprojektek többsége összeegyeztethető-e a Párizsi Megállapodás szerinti kötelezettségvállalásokkal;

  L.  mivel az új gázipari infrastruktúrát úgy tervezik, hogy legalább 40–50 évig, és egyes esetekben még hosszabb ideig tartson;

  M.  mivel az új földgáz-infrastruktúra megépítése azzal a kockázattal jár, hogy ismét tartósítja a fosszilis tüzelőanyagok felhasználását, ami összeegyeztethetetlen a Párizsi Megállapodás szerinti kötelezettségvállalásokkal;

  1.  kifogást emel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben;

  2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, és értesítse arról, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet nem léphet hatályba;

  3.  felhívja a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy új, felhatalmazáson alapuló jogi aktust, amely kerüli a fosszilis tüzelőanyagok új infrastruktúrájának kiépítését, és amely teljes mértékben összeegyeztethető a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségekkel; felhívja továbbá a Bizottságot, hogy a közös érdekű projektek listáját következetes és átlátható módon nyújtsa be a társjogalkotóknak, különösen az Európai Parlamentnek;

  4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

  Utolsó frissítés: 2018. március 12.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat