PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 414kWORD 50k
8.3.2018
PE616.081v01-00
 
B8-0136/2018

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį


dėl 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos deleguotojo reglamento, kuriuo, sudarant Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 (2017/2990(DEA))


Michèle Rivasi, Philippe Lamberts, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu
Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Marco Zullo

2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo, sudarant Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 (2017/2990(DEA))  
B8-0136/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2017)07834) (toliau – iš dalies keičiantis reglamentas),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1364/2006/EB ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009, (EB) Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009(1), ypač į jo 3 straipsnio 4 dalį, 9 straipsnio 2 dalį ir 64 straipsnio 5 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1316/2013, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 913/2010 bei panaikinami reglamentai (EB) Nr. 680/2007 ir (EB) Nr. 67/2010(2),

–  atsižvelgdamas į 2015 m. lapkričio 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2016/89, kuriuo, sudarant Sąjungos bendro intereso projektų sąrašą, iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013(3),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 5 d. Tarybos sprendimą (ES) 2016/1841 dėl Paryžiaus susitarimo, priimto pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją, sudarymo Europos Sąjungos vardu(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2017 m. spalio 4 d. rezoliuciją dėl 2017 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos Bonoje, Vokietijoje (COP 23)(5),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 3 dalį,

A.  kadangi Reglamentu (ES) Nr. 347/2013 ir keičiančiu deleguotuoju reglamentu siekiama „paremti Sąjungos energijos vidaus rinkos užbaigimą ir sykiu skatinti racionalią energijos išteklių gamybą, transportavimą, paskirstymą ir naudojimą, kad būtų sumažinta mažiau palankias sąlygas turinčių regionų ir salų atskirtis, užtikrintas Sąjungos energijos tiekimo saugumas, išteklių ir maršrutų įvairovė, taip pat plėtojant bendradarbiavimą su trečiosiomis valstybėmis, ir prisidedama prie tvaraus vystymosi ir aplinkos apsaugos“;

B.  kadangi Parlamentas pripažįsta Komisijos pastangas Sąjungos bendro intereso projektų sąraše išlaikyti stabilų skaičių su elektros energija susijusių projektų, kurie yra reikalingi norint efektyviai paruošti dirvą Europos energetikos sistemos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui;

C.  kadangi Komisijos naudojama skaičiavimo metodika ir projektų sujungimas, vykdomi siekiant nustatyti su dujomis susijusius projektus, nėra nuoseklūs ir dėl tokių veiksmų atrodo, kad esama nedidelio skaičiaus projektų, kai iš tiesų jų skaičius yra daug didesnis;

D.  kadangi Parlamentas yra susirūpinęs dėl didelio skaičiaus iškastinio kuro projektų pirmenybės sąraše ir primygtinai ragina Komisiją skaičiuoti projektus, kad būtų įmanoma tinkamai ir skaidriai palyginti šiuos du sąrašus;

E.  kadangi yra labai svarbu pasiekti savo tiekimo saugumo ir energetinės nepriklausomybės tikslus, tačiau kadangi pervertinimas, per dideli pajėgumai ir bereikalingi įrenginiai tik lems didesnius tarifus, o tai pakenks mūsų pramonės konkurencingumui ir padidins sąskaitas už energiją mūsų šeimoms;

F.  kadangi Parlamentas ragina Komisiją nustatant ir atrenkant bendro intereso projektus užtikrinti kuo didesnį skaidrumą, remiantis nepriklausomais duomenimis ir sudarant sąlygas Parlamentui stebėti šį procesą ankstyvesniu etapu;

G.  kadangi Paryžiaus susitarimu įsipareigojama „užtikrinti, kad vidutinės pasaulio temperatūros padidėjimas būtų gerokai mažesnis nei 2 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu, ir toliau dėti pastangas, kad jis neviršytų 1,5 °C, palyginti su ikipramoninio laikotarpio lygiu“;

H.  kadangi 2016 m. Europos Sąjunga ratifikavo Paryžiaus susitarimą;

I.  kadangi šiltnamio efektą sukeliančios dujos iš iškastinio kuro daugiausiai prisideda prie klimato kaitos;

J.  kadangi kaip dalį ES energetikos politikos skatinant naują iškastinio kuro infrastruktūrą trukdoma įvykdyti Paryžiaus susitarimo įsipareigojimus;

K.  kadangi abejotina, ar dauguma su dujomis susijusių projektų, išvardytų Komisijos deleguotajame reglamente (C(2017)07834), yra suderinami su pagal Paryžiaus susitarimą prisiimtais įsipareigojimais;

L.  kadangi numatyta, kad nauja dujų tiekimo infrastruktūra tarnaus 40 – 50 metų, o kartais net ilgiau;

M.  kadangi naujos dujų tiekimo infrastruktūros statybos kelia naują priklausomybės nuo iškastinio kuro grėsmę, kuri nesuderinama su įsipareigojimais, prisiimtais pagal Paryžiaus susitarimą;

1.  pareiškia prieštaravimą dėl Komisijos deleguotojo reglamento;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai ir pranešti jai, kad deleguotasis reglamentas negali įsigalioti;

3.  ragina Komisiją parengti naują deleguotąjį teisės aktą, išvengiant naujos iškastinio kuro infrastruktūros statybų, keliančių naują priklausomybės nuo iškastinio kuro grėsmę, kuris visapusiškai derėtų su pagal Paryžiaus susitarimą prisiimtais įsipareigojimais; be to, ragina Komisiją bendro intereso projektų sąrašą visoms susijusioms teisėkūros institucijoms, o ypač Europos Parlamentui, pateikti nuosekliai ir skaidriai;

4.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

OL L 115, 2013 4 25, p. 39.

(2)

OL L 348, 2013 12 20, p. 129.

(3)

OL L 19, 2016 1 27, p. 1.

(4)

OL L 282, 2016 10 19, p. 1.

(5)

Priimti tekstai, P8_TA(2017)0380.

Atnaujinta: 2018 m. kovo 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika