REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 492kWORD 50k
8.3.2018
PE616.081v01-00
 
B8-0136/2018

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 105. panta 3. punktu


par Komisijas 2017. gada 23. novembra deleģēto regulu, ar ko attiecībā uz Savienības kopīgu interešu projektu sarakstu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 347/2013 (2017/2990(DEA))


Michèle Rivasi, Philippe Lamberts, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā
Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Marco Zullo

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Komisijas 2017. gada 23. novembra deleģēto regulu, ar ko attiecībā uz Savienības kopīgu interešu projektu sarakstu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 347/2013 (2017/2990(DEA))  
B8-0136/2018

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2017)07834) (“grozošā deleģētā regula”),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. aprīļa Regulu (ES) Nr. 347/2013, ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes un atceļ Lēmumu Nr. 1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr. 713/2009, Regulu (EK) Nr. 714/2009 un Regulu (EK) Nr. 715/2009(1), un jo īpaši tās 3. panta 4. punktu, 9. panta 2. punktu un 64. panta 5. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulu (ES) Nr. 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza Regulu (ES) Nr. 913/2010 un atceļ Regulu (EK) Nr. 680/2007 un Regulu (EK) Nr. 67/2010(2),

–  ņemot vērā Komisijas 2015. gada 18. novembra Deleģēto regulu (ES) 2016/89, ar ko attiecībā uz Savienības kopīgu interešu projektu sarakstu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 347/2013(3),

–  ņemot vērā Padomes 2016. gada 5. oktobra Lēmumu (ES) 2016/1841 par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros pieņemto Parīzes nolīgumu(4),

–  ņemot vērā Parlamenta 2017. gada 4. oktobra rezolūciju par ANO 2017. gada Klimata pārmaiņu konferenci (COP 23) Bonnā (Vācijā)(5),

–  ņemot vērā Reglamenta 105. panta 3. punktu,

A.  tā kā Regula (ES) Nr. 347/2013 un grozošā deleģētā regula ir izstrādātas ar mērķi “sekmēt Savienības iekšējā enerģijas tirgus izveides pabeigšanu, vienlaikus veicinot energoresursu racionālu ražošanu, transportēšanu, sadali un izmantošanu, samazināt mazāk attīstīto reģionu un salu reģionu izolētību, panākt Savienības energoapgādes, energoavotu un maršrutu drošību un diversifikāciju, tostarp sadarbībā ar trešām valstīm, un sekmēt ilgtspējīgu attīstību un vides aizsardzību”;

B.  tā kā Parlaments atzīst Eiropas Komisijas centienus Savienības kopīgu interešu projektu sarakstā saglabāt stabilu skaitu elektroenerģijas projektu, kuri nepieciešami, lai efektīvi sekmētu Eiropas enerģētikas sistēmas dekarbonizāciju;

C.  tā kā Komisijas piemērotā skaitīšanas metodoloģija un projektu apvienošana, lai identificētu gāzes projektus, nav konsekventa un rezultātā noved pie tā, ka projektu skaits šķietami samazinās, lai gan patiesībā tas ir daudz lielāks;

D.  tā kā Parlamentu satrauc lielais skaits sarakstā par prioritāti noteikto fosilā kurināmā projektu un mudina Komisiju projektus skaitīt, lai varētu racionāli un pārredzami salīdzināt abus sarakstus;

E.  tā kā ir ļoti svarīgi sasniegt mūsu energoapgādes drošības un enerģētiskās neatkarības mērķus, bet pārāk augstas aplēses, jaudas pārpalikums un iekārtu dīkstāve tikai novedīs pie augstākiem tarifiem, mazinot mūsu nozaru konkurētspēju un palielinot mūsu ģimeņu elektroenerģijas rēķinus;

F.  tā kā Parlaments mudina Komisiju padarīt pēc iespējas pārredzamāku kopīgu interešu projektu apzināšanas un atlases procesu, pamatojoties uz neatkarīgiem datiem un nodrošinot iespēju Parlamentam uzraudzīt procesu agrākā posmā;

G.  tā kā Parīzes nolīgumā ir iekļauta apņemšanās “sasniegt mērķi globālo vidējās temperatūras pieaugumu ierobežot krietni zem 2 °C atzīmes salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta līmeni un tiekties temperatūras kāpumu iegrožot līdz 1,5 °C salīdzinājumā ar pirmsindustriālā laikmeta līmeni”;

H.  tā kā Eiropas Savienība 2016. gadā Parīzes nolīgumu ratificēja;

I.  tā kā fosilo energoresursu radītā siltumnīcefekta gāzu emisija ir vislielākais klimata pārmaiņu veicinātājs;

J.  tā kā jaunas fosilā kurināmā infrastruktūras veicināšana ES enerģētikas politikā apdraud Parīzes nolīguma saistību īstenošanu;

K.  tā kā ir apšaubāms, vai lielākā daļa Komisijas Deleģētajā regulā (C(2017)7834) iekļauto gāzes projektu ir apvienojami ar Parīzes nolīguma saistībām;

L.  tā kā jauna gāzes infrastruktūra tiek plānota uz vismaz 40 līdz 50 gadiem un dažkārt pat ilgāk;

M.  tā kā jaunas gāzes infrastruktūras būvniecība rada risku no jauna nonākt atkarībā no fosilā kurināmā, kas nav saderīgi ar Parīzes nolīguma saistībām,

1.  izsaka iebildumus pret Komisijas deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai un paziņot, ka deleģētā regula nevar stāties spēkā;

3.  aicina Komisiju nākt klajā ar jaunu deleģēto aktu, kas ļautu izvairīties no jaunas fosilā kurināmā infrastruktūras būvniecības ar iespējamām sekām nonākt atkarībā no šāda kurināmā un kas būtu pilnībā saderīgs ar Parīzes nolīguma saistībām; turklāt aicina Komisiju kopīgu interešu projektu sarakstu iesniegt veidā, kas ir saskanīgs un pārredzams likumdevējām iestādēm, jo īpaši Eiropas Parlamentam;

4.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, kā arī dalībvalstu valdībām un parlamentiem.

 

(1)

OV L 115, 25.4.2013., 39. lpp.

(2)

OV L 348, 20.12.2013., 129. lpp.

(3)

OV L 19, 27.1.2016., 1. lpp.

(4)

OV L 282, 19.10.2016., 1. lpp.

(5)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2017)0380.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika