PROJEKT REZOLUCJI
PDF 341kWORD 54k
8.3.2018
PE616.081v01-00
 
B8-0136/2018

złożony zgodnie z art. 105 ust. 3 Regulaminu


w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (2017/2990(DEA))


Michèle Rivasi, Philippe Lamberts, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE
Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Marco Zullo

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (2017/2990(DEA))  
B8‑0136/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2017)07834) („rozporządzenie zmieniające”),

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009(1), w szczególności jego art. 3 ust. 4, art. 9 ust. 2 oraz art. 64 ust. 5,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010(2),

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/89 z dnia 18 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania(3),

–  uwzględniając decyzję Rady (UE) 2016/1841 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego na mocy Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu(4),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 października 2017 r. w sprawie konferencji klimatycznej ONZ w 2017 r. (COP 23) w Bonn (Niemcy)(5),

–  uwzględniając art. 105 ust. 3 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że celem rozporządzenia (UE) nr 347/2013 i zmieniającego rozporządzenia delegowanego jest „wspieranie ukończenia tworzenia unijnego rynku wewnętrznego energii, przy jednoczesnym zachęcaniu do racjonalnego wytwarzania, transportu, dystrybucji i wykorzystywania zasobów energetycznych, ograniczanie odizolowania regionów mniej uprzywilejowanych i wyspiarskich, zabezpieczanie i dywersyfikację unijnych dostaw, źródeł i tras przesyłu energii, w tym poprzez współpracę z państwami trzecimi, oraz przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska”;

B.  mając na uwadze, że uznaje wysiłki Komisji na rzecz utrzymania na unijnej liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania stałej liczby projektów w dziedzinie energii elektrycznej, które są niezbędne, by skutecznie doprowadzić do dekarbonizacji europejskiego systemu energetycznego;

C.  mając na uwadze, że metody liczenia i łączenia projektów, które Komisja stosuje w celu zidentyfikowania projektów w dziedzinie gazu, nie są spójne, przez co wydaje się, że liczba projektów spadła, podczas gdy w rzeczywistości jest o wiele wyższa;

D.  mając na uwadze, że jest zaniepokojony dużą liczbą projektów związanych z paliwami kopalnymi, które są oznaczone na liście jako priorytetowe, i wzywa Komisję do policzenia projektów, aby umożliwić rozsądne i przejrzyste porównanie obu list;

E.  mając na uwadze, że kluczowe znaczenie ma osiągnięcie naszych celów w zakresie bezpieczeństwa dostaw i niezależności energetycznej, a także mając na uwadze, że zawyżone szacunki, nadwyżka mocy produkcyjnych i nieużywane instalacje doprowadzą jedynie do wyższych taryf, co osłabi konkurencyjność naszego przemysłu i doprowadzi do tego, że rodziny będą płaciły wyższe rachunki za energię;

F.  mając na uwadze, że zachęca Komisję, by zachowała możliwie największą przejrzystość, wyłaniając i wybierając projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania, a także by oparła ten wybór na niezależnych danych, co umożliwi Parlamentowi monitorowanie tego procesu na wcześniejszym etapie;

G.  mając na uwadze, że strony porozumienia paryskiego zobowiązują się do ograniczenia wzrostu średniej temperatury na świecie do poziomu poniżej 2°C w stosunku do poziomów z okresu przedindustrialnego i do podejmowania wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C powyżej poziomu z okresu przedindustrialnego;

H.  mając na uwadze, że Unia Europejska ratyfikowała porozumienie paryskie w 2016 r.;

I.  mając na uwadze, że emisje gazów cieplarnianych z paliw kopalnych w najwyższym stopniu przyczyniają się do zmiany klimatu;

J.  mając na uwadze, że wspieranie nowej infrastruktury związanej z paliwami kopalnymi w ramach polityki energetycznej UE podważa realizację zobowiązań przyjętych w ramach porozumienia paryskiego;

K.  mając na uwadze, że nie jest pewne, czy większość projektów w dziedzinie gazu wymienionych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (C(2017)07834) jest zgodnych z zobowiązaniami przyjętymi w ramach porozumienia paryskiego;

L.  mając na uwadze, że nowa infrastruktura gazowa ma służyć przez co najmniej 40–50 lat, a w niektórych przypadkach nawet dłużej;

M.  mając na uwadze, że budowa nowej infrastruktury gazowej pociąga za sobą ryzyko ponownego uzależnienia od paliw kopalnych, które jest niezgodne z zobowiązaniami przyjętymi w ramach porozumienia paryskiego;

1.  wyraża sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego Komisji;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i do powiadomienia jej, że rozporządzenie delegowane nie może wejść w życie;

3.  wzywa Komisję do przedstawienia nowego aktu delegowanego, który pozwoli uniknąć budowania nowej infrastruktury związanej z paliwami kopalnymi mogącej skutkować uzależnieniem od tych paliw i który będzie w pełni zgodny z zobowiązaniami podjętymi w ramach porozumienia paryskiego; apeluje ponadto do Komisji, żeby przedstawiła współprawodawcom, a w szczególności Parlamentowi Europejskiemu, spójny i przejrzysty wykaz projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.

(2)

Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129.

(3)

Dz.U. L 19 z 27.1.2016, s. 1.

(4)

Dz.U. L 282 z 19.10.2016, s. 1.

(5)

Teksty przyjęte, P8_TA(2017)0380.

Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności