Návrh uznesenia - B8-0136/2018Návrh uznesenia
B8-0136/2018

  NÁVRH UZNESENIA o delegovanom nariadení Komisie z 23. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013, pokiaľ ide o zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu

  8.3.2018 - (2017/2990(DEA))

  predložený v súlade s článkom 105 ods. 3 rokovacieho poriadku

  Michèle Rivasi, Philippe Lamberts, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE
  Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Marco Zullo

  B8‑0136/2018

  Uznesenie Európskeho parlamentu o delegovanom nariadení Komisie z 23. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013, pokiaľ ide o zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu

  (2017/2990(DEA))

  Európsky parlament,

  –  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2017)07834) (ďalej len „pozmeňujúce nariadenie“),

  –  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013 zo 17. apríla 2013 o usmerneniach pre transeurópsku energetickú infraštruktúru, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1364/2006/ES a menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009[1], a najmä na jeho článok 3 ods. 4, článok 9 ods. 2 a článok 64 ods. 5,

  –  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1316/2013 z 11. decembra 2013 o zriadení Nástroja na prepájanie Európy, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 913/2010 a zrušujú sa nariadenia (ES) č. 680/2007 a (ES) č. 67/2010[2],

  –  so zreteľom na delegované nariadenie komisie (EÚ) 2016/89 z 18. novembra 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 347/2013, pokiaľ ide o zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu[3],

  –  so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ) 2016/1841 z 5. októbra 2016 o uzavretí Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie[4],

  –  so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. októbra 2017 o konferencii OSN o zmene klímy 2017 v Bonne, Nemecko (COP23)[5],

  –  so zreteľom na článok 105 ods. 3 rokovacieho poriadku,

  A.  keďže účelom nariadenia (EÚ) č. 347/2013 a pozmeňujúceho delegovaného nariadenia je „podporovať dokončenie vnútorného trhu s energiou Únie a súčasne napomáhať racionálnu výrobu, dopravu, distribúciu a využívanie energetických zdrojov, zmierňovať izolovanosť znevýhodnených a ostrovných regiónov, zabezpečiť a diverzifikovať dodávky, zdroje a trasy energie pre Úniu aj pomocou spolupráce s tretími krajinami a prispievať k udržateľnému rozvoju a ochrane životného prostredia“;

  B.  keďže uznáva úsilie, ktoré Komisia vynaložila, aby zoznam projektov spoločného záujmu pre Úniu zahŕňal stabilný počet projektov v oblasti elektriny, ktoré sú potrebné na účinné pripravenie podmienok na elimináciu emisií uhlíka v európskom energetickom systéme;

  C.  keďže metodika počítania a spájanie projektov, ktoré Komisia uplatňuje pri určovaní projektov v oblasti plynu, sú nejednotné a vedú k tomu, že sa počet projektov síce javí znížený, v skutočnosti je však oveľa vyšší;

  D.  keďže je znepokojený veľkým počtom prioritných projektov v oblasti fosílnych palív uvedených na zozname a naliehavo žiada Komisiu, aby spočítala projekty s cieľom umožniť rozumné a transparentné porovnanie týchto dvoch zoznamov;

  E.  keďže je nevyhnutné, aby sme dosiahli naše ciele v oblasti bezpečnosti dodávok a energetickej nezávislosti, avšak nadhodnotenia, nadmerná kapacita a nevyužité zariadenia povedú len k vyšším sadzbám a narušia tak konkurencieschopnosť našich priemyselných odvetví a zvýšia účty za energiu pre naše rodiny;

  F.  keďže nabáda Komisiu, aby zabezpečila čo najtransparentnejší postup určovania a výberu projektov spoločného záujmu, a to na základe nezávislých údajov a poskytnutím možnosti Parlamentu monitorovať postup v skoršej fáze;

  G.  keďže v Parížskej dohode bol prijatý záväzok „udržať zvýšenie globálnej priemernej teploty výrazne pod hodnotou 2 °C v porovnaní s hodnotami predindustriálneho obdobia a vynaložiť úsilie na obmedzenie zvýšenia teploty na 1,5 °C v porovnaní s hodnotami predindustriálneho obdobia“;

  H.  keďže Európska únia ratifikovala Parížsku dohodu v roku 2016;

  I.  keďže emisie skleníkových plynov z fosílnych palív prispievajú v najvyššej miere k zmene klímy;

  J.  keďže podpora novej infraštruktúry fosílnych palív v rámci energetických politík EÚ ohrozuje plnenie záväzkov z Parížskej dohody;

  K.  keďže je otázne, či je väčšina projektov v oblasti plynu uvedených v delegovanom nariadení Komisie (C(2017)07834) zlučiteľná so záväzkami prijatými v rámci Parížskej dohody;

  L.  keďže nová plynárenská infraštruktúra bola navrhnutá tak, aby vydržala aspoň 40 až 50 rokov a v niektorých prípadoch ešte dlhšie;

  M.  keďže výstavbou novej plynárenskej infraštruktúry hrozí vznik novej odkázanosti na fosílne palivá, čo je v rozpore so záväzkami prijatými v rámci Parížskej dohody;

  1.  vznáša námietku proti delegovanému nariadeniu Komisie;

  2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a aby jej oznámil, že delegované nariadenie nemôže nadobudnúť účinnosť;

  3.  žiada Komisiu, aby predložila nový delegovaný akt, ktorým sa zabráni výstavbe novej infraštruktúry fosílnych palív, ktorá môže viesť k odkázanosti na fosílne palivá, a ktorý bude v úplnom súlade so záväzkami prijatými v rámci Parížskej dohody; ďalej žiada Komisiu, aby spoluzákonodarcom, najmä Európskemu parlamentu, predložila zoznam projektov spoločného záujmu spôsobom, ktorý je konzistentný a transparentný;

  4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a vládam a parlamentom členských štátov.

  Posledná úprava: 12. marca 2018
  Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia