FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 265kWORD 53k
8.3.2018
PE616.081v01-00
 
B8-0136/2018

i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen


om kommissionens delegerade förordning av den 23 november 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 vad gäller unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse (2017/2990(DEA))


Michèle Rivasi, Philippe Lamberts, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen
Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli, Marco Zullo

Europaparlamentets resolution om kommissionens delegerade förordning av den 23 november 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 vad gäller unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse (2017/2990(DEA))  
B8‑0136/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2017)07834) (nedan kallad ändringsförordningen),

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009(1), särskilt artiklarna 3.4, 9.2 och 64.5,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010(2),

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/89 av den 18 november 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 vad gäller unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse(3),

–  med beaktande av rådets beslut (EU) 2016/1841 av den 5 oktober 2016 om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Parisavtalet som antagits inom ramen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 4 oktober 2017 om FN:s klimatkonferens 2017 – COP 23 i Bonn (Tyskland)(5),

–  med beaktande av artikel 105.3 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Förordning (EU) nr 347/2013 och den delegerade ändringsförordningen har som mål att ”stödja fullbordandet av unionens inre energimarknad och att samtidigt uppmuntra en rationell produktion, transport, distribution och användning av energiresurser, minska isoleringen av mindre gynnade områden och öregioner, trygga och diversifiera unionens energiförsörjning samt dess försörjningskällor och tillförselvägar, även genom samarbete med tredjeländer, samt bidra till hållbar utveckling och skydd av miljön”.

B.  Parlamentet erkänner de ansträngningar som gjorts av kommissionen för att i unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse bibehålla ett stabilt antal elprojekt som är nödvändiga för att effektivt kunna bereda vägen för utfasningen av fossila bränslen i EU: s energisystem.

C.  Den räknemetod och gruppering av projekt som kommissionen tillämpar för att identifiera gasprojekt är inkonsekvent och leder till att antalet projekt förefaller ha minskat, trots att antalet i själva verket är mycket högre.

D.  Parlamentet är oroat över det stora antal projekt som avser fossila bränslen och som prioriteras i förteckningen, och kräver att kommissionen räknar projekten för att möjliggöra en meningsfull och öppen jämförelse mellan de båda förteckningarna.

E.  Det är viktigt att uppnå våra mål i fråga om försörjningstrygghet och energioberoende, men överskattningar, överkapacitet och oanvända anläggningar kommer bara att leda till högre avgifter som undergräver konkurrenskraften hos vår industri och höjer energikostnaderna för våra familjer.

F.  Parlamentet uppmanar kommissionen att utforma processen för identifiering och urval av projekt av gemensamt intresse så att den är så öppen som möjligt, grundas på oberoende uppgifter och gör det möjligt för parlamentet att övervaka processen i ett tidigare skede.

G.  Parterna i Parisavtalet åtar sig att ”hålla ökningen i den globala medeltemperaturen långt under 2 °C över förindustriell nivå samt göra ansträngningar för att begränsa temperaturökningen till 1,5 °C över förindustriell nivå”.

H.  Parisavtalet ratificerades av Europeiska unionen 2016.

I.  Utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen är den största bidragande orsaken till klimatförändringarna.

J.  Främjande av ny infrastruktur för fossila bränslen som en del av EU: s energipolitik undergräver uppfyllandet av åtagandena i Parisavtalet.

K.  Det är tveksamt om flertalet av de gasprojekt som förtecknas i kommissionens delegerade förordning (C(2017)07834) är förenliga med de åtaganden som har gjorts inom ramen för Parisavtalet.

L.  Den nya gasinfrastrukturen är utformad för att vara i minst 40–50 år och i vissa fall ännu längre.

M.  Byggandet av ny gasinfrastruktur riskerar att skapa en ny inlåsning i fossila bränslen som är oförenlig med de åtaganden som har gjorts inom ramen för Parisavtalet.

1.  Europaparlamentet invänder mot kommissionens delegerade förordning.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och informera den om att den delegerade förordningen inte kan träda i kraft.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny delegerad akt som inte innebär byggande av ny infrastruktur för fossila bränslen med potentiella inlåsningsföljder och som är helt förenlig med de åtaganden som har gjorts inom ramen för Parisavtalet. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att lägga fram förteckningen över projekt av gemensamt intresse på ett konsekvent och öppet sätt för medlagstiftarna, särskilt Europaparlamentet.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1)

EUT L 115, 25.4.2013, s. 39.

(2)

EUT L 348, 20.12.2013, s. 129.

(3)

EUT L 19, 27.1.2016, s. 1.

(4)

EUT L 282, 19.10.2016, s. 1.

(5)

Antagna texter, P8_TA(2017)0380.

Senaste uppdatering: 9 mars 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy