Resolutsiooni ettepanek - B8-0137/2018Resolutsiooni ettepanek
B8-0137/2018

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK USA ründe kohta ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetustele (Hispaania oliivide juhtum)

  12.3.2018 - (2018/2566(RSP))

  suuliselt vastatava küsimuse B8-0007/2018 alusel
  vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5

  Jørn Dohrmann, James Nicholson fraktsiooni ECR nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0137/2018

  Menetlus : 2018/2566(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0137/2018
  Esitatud tekstid :
  B8-0137/2018
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8-0137/2018

  Euroopa Parlamendi resolutsioon USA ründe kohta ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetustele (Hispaania oliivide juhtum)

  (2018/2566(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –  võttes arvesse Ameerika Ühendriikide kaubandusministeeriumi otsust, millega kehtestati Hispaania oliividele tollitariif, kui oli jõutud järeldusele, et oliive imporditakse liidult saadavate toetuste tõttu alla turuhinna,

  –  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust USA ründe kohta ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetustele (Hispaania oliivide juhtum) (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

  –  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

  A.  arvestades, et otsus määrata Hispaania ettevõtete oliividele muutuva määraga tollitariif põhineb kaalutlusel, et toetused, mida sektor ühise põllumajanduspoliitika raames saab, võivad tähendada ebaausat konkurentsi USA tootjatele;

  B.  arvestades, et Hispaania ekspordi suurenemine on USA kahe oliivitootja olukorda väga vähe mõjutanud, on nimetatud juhtumi kõige murettekitavam aspekt see, et USA on võtnud sihikule teatavad ELi ühise põllumajanduspoliitika kohased toetusmeetmed, kuigi WTO hinnangul vastavad need täielikult nn rohelise kasti maksete (green box payments) kriteeriumidele;

  1.  kutsub komisjoni üles tegema kõik vajaliku, et seista vastu sellele otsusele, sh astuma kahepoolsetesse kõnelustesse USAga ja uurima võimalust vaidlustada otsus WTOs;

  2.  kutsub komisjoni üles jätkama tootjate toetamist rohelise kasti meetmetega, mis ei ole moonutavad ja on vastavalt WTO rohelise kasti menetlusele lubatud;

  3.  kutsub komisjoni üles pakkuma mõjutatud tootjatele toetust ja abi, mida neil on menetluse käigus vaja;

  4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja nõukogule.

  Viimane päevakajastamine: 14. märts 2018
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika