Návrh uznesenia - B8-0137/2018Návrh uznesenia
B8-0137/2018

NÁVRH UZNESENIA o útoku USA na podporu poskytovanú poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami)

12.3.2018 - (2018/2566(RSP))

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0007/2018
v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku

Jørn Dohrmann, James Nicholson v mene skupiny ECR

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0137/2018

Postup : 2018/2566(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0137/2018
Predkladané texty :
B8-0137/2018
Prijaté texty :

B8-0137/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu o útoku USA na podporu poskytovanú poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami)

(2018/2566(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na rozhodnutie ministerstva obchodu USA, ktorým sa zavádza clo na španielske olivy na základe úvahy, že v dôsledku dotácií, ktoré odvetviu produkcie olív poskytuje Únia, možno produkty z olív dovážať do USA za nižšiu ako trhovú cenu,

–  so zreteľom na otázku Komisii o útoku USA na podporu poskytovanú poľnohospodárskym podnikom v EÚ v rámci SPP (v súvislosti so španielskymi olivami) (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže rozhodnutie o zavedení ciel rôznej percentuálnej výšky na produkty z olív, ktoré vyvážajú španielske podniky, vychádza z úvahy, že pomoc poskytovaná tomuto odvetviu v rámci SPP by mohla predstavovať nekalú súťaž voči producentom z USA;

B.  keďže nárast vývozu zo Španielska má len veľmi obmedzený vplyv na situáciu dvoch amerických producentov olív a najväčšie znepokojenie vyvoláva to, že USA sa zameriavajú na určité podporné opatrenia v rámci SPP, ktoré však podľa WTO v plnej miere spĺňajú kritériá pre platby v rámci tzv. zeleného koša;

1.  žiada Komisiu, aby prijala všetky potrebné opatrenia na napadnutie tohto rozhodnutia vrátane zapojenia sa do dvojstranných rokovaní s USA a preskúmania možnosti napadnúť rozhodnutie pred WTO;

2.  žiada Komisiu, aby naďalej podporovala producentov pomocou opatrení obsiahnutých v zelenom koši, ktoré nenarúšajú obchod a sú povolené v rámci postupu zeleného koša WTO;

3.  žiada Komisiu, aby dotknutým producentom v priebehu konania poskytla potrebnú podporu a pomoc;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii a Rade.

Posledná úprava: 14. marca 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia