Resolutsiooni ettepanek - B8-0138/2018Resolutsiooni ettepanek
B8-0138/2018

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK ühise põllumajanduspoliitika raames makstavate põllumajandustoetuste vastu suunatud USA meetmete kohta (seoses Hispaania oliividega)

12.3.2018 - (2018/2566(RSP))

suuliselt vastatava küsimuse B8‑0007/2018 alusel
vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5

Bernd Lange, Eric Andrieu, Clara Eugenia Aguilera García, Alessia Maria Mosca fraktsiooni S&D nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0137/2018

Menetlus : 2018/2566(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0138/2018
Esitatud tekstid :
B8-0138/2018
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0138/2018

Euroopa Parlamendi resolutsioon ühise põllumajanduspoliitika raames makstavate põllumajandustoetuste vastu suunatud USA meetmete kohta (seoses Hispaania oliividega)

(2018/2566(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Ameerika Ühendriikide kaubandusministeeriumi esialgset otsust, millega kehtestati Hispaania oliividele tollitariif, kuna jõuti järeldusele, et liidu poolt oliivitootjatele makstavate toetuste tõttu imporditakse oliivitooteid USAsse turuhinnast odavamalt,

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust „USA rünne ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetustele (Hispaania oliivide juhtum)“ (O-000006/2018 – B8‑0007/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et otsus määrata Hispaania ettevõtete eksporditavatele oliivitoodetele mitmesuguse eri määraga tollitariife põhineb arvamusel, et toetused, mida sektor ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames saab, võivad tähendada USA tootjatele ebaausat konkurentsi;

B.  arvestades, et see otsus seab ebaõiglaselt ja meelevaldselt kahtluse alla kõik ELi põllumajanduse abiprogrammid ning võib mõjutada kõiki ühise põllumajanduspoliitika raames toetuse saajaid;

C.  arvestades, et komisjon on mitmel puhul kinnitanud, et subsiidiumivastase uurimise raames käsitletavad toetusmeetmed (nt põhitoetuskava, noorte põllumajandustootjate toetus) ei moonuta hinnataset konkreetsetel põllumajandusturgudel või rahvusvahelises kaubanduses;

D.  arvestades, et uurimise keskmesse sattunud ÜPP meetmed ei ole tootespetsiifilised ja seega ka WTO subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete lepingu artikli 2 kohaselt tasakaalustatavad;

E.  arvestades, et ÜPPd on mitme reformi käigus ümber kujundatud, et muuta enamik toetusmeetmetest WTO rohelise kategooria nõuetele vastavaks, ning praegu on tagatud WTO lepingute täielik täitmine;

F.  arvestades, et kui need tollitariifid lõplikult kinnitatakse, tekitatakse Hispaania oliivitootjatele järgmise viie kuni kümne aasta jooksul sektori hinnangul majanduslikku kahju vahemikus 350–700 miljonit eurot;

G.  arvestades, et ka USA kasutab põllumajanduses palju rohelise kategooria toetusi;

H.  arvestades, et selliste meetmetega tekib oht, et üksteisele hakatakse Atlandi-üleselt kehtestama järjest uusi kaubanduskaristusi; arvestades, et see kahjustaks kõige rohkem ELi ja USA tootjaid; arvestades, et olukorra selline eskaleerumine seab ohtu ammu kehtestatud ja põhjalikult läbi räägitud WTO lepingud;

1.  palub, et USA võimud tühistaksid meetmed ning taastaksid selles valdkonnas mõlema maailmajao kodanike ühistes huvides konstruktiivse õhkkonna;

2.  palub, et komisjon ühendaks jõud Hispaania ametiasutustega, et kaitsta sellise agressiivse protektsionistliku meetme sihtmärgiks olevaid ettevõtjaid;

3.  palub komisjonil võtta nii kahepoolsel tasandil kui ka WTOs kõik vajalikud meetmed ÜPP toetussüsteemi kaitsmiseks, pidades silmas, et see on WTO nn rohelises kastis heaks kiidetud;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja Ameerika Ühendriikide ametiasutustele.

Viimane päevakajastamine: 14. märts 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika