Postup : 2018/2626(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0139/2018

Předložené texty :

B8-0139/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/03/2018 - 10.12
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0090

NÁVRH USNESENÍ
PDF 279kWORD 55k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0139/2018
12.3.2018
PE616.084v01-00
 
B8-0139/2018

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Sýrii (2018/2626(RSP))


Victor Boştinaru, Elena Valenciano za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Sýrii (2018/2626(RSP))  
B8-0139/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Sýrii, zejména své poslední usnesení ze dne 18. května 2017 o strategii EU pro Sýrii(1),

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN 2401 (2018) ze dne 24. února 2018 o příměří v Sýrii a na předchozí příslušné rezoluce Rady bezpečnosti OSN o konfliktu v Syrské arabské republice, a to zejména rezoluce 2118 (2013), 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2199 (2015), 2254 (2015), 2258 (2015), 2268 (2016), 2328 (2016), 2332 (2016) a 2336 (2016),

–  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové (dále jen „místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka“) a komisaře pro humanitární pomoc a řešení krizí Christose Stylianidese ze dne 20. února 2018 o humanitární situaci ve východní Ghútě a v syrské provincii Idlib,

–  s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN 2393 (2017) ze dne 19. prosince 2017 o povolení dodávek pomoci v Sýrii napříč hranicemi a přes bojové linie,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie ze dne 25. listopadu 2017 o konferenci syrské opozice v Rijádu,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky ze dne 9. července 2017 o příměří v Sýrii,

–  s ohledem na prohlášení spolupředsedů na konferenci „na podporu budoucnosti Sýrie a okolního regionu“ ze dne 5. dubna 2017,

–  s ohledem na společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě ze dne 14. března 2017 s názvem „Základní prvky strategie EU pro Sýrii“ (JOIN(2017)0011) a na závěry Rady o Sýrii ze dne 3. dubna 2017, které společně vytvářejí novou strategii EU pro Sýrii,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady o omezujících opatřeních EU namířených proti osobám odpovědným za násilné represe v Sýrii, včetně rozhodnutí ze dne 26. února 2018(2),

–  s ohledem na zprávy nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Syrskou arabskou republiku, která byla zřízena Radou OSN pro lidská práva, a na rezoluce Rady OSN pro lidská práva týkající se Syrské arabské republiky,

–  s ohledem na Chartu Organizace spojených národů a na všechny úmluvy OSN, jichž je Sýrie smluvní stranou,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a na další úmluvy a nástroje OSN týkající se lidských práv, včetně Úmluvy OSN o právech dítěte,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že sedmiletý konflikt v Sýrii dále pokračuje, navzdory několika mezinárodním pokusům dosáhnout příměří a položit základy pro vyjednané řešení; vzhledem k tomu, že humanitární situace v zemi proto zůstává i nadále katastrofální; vzhledem k tomu, že přibližně 5,6 milionu osob v 1 244 komunitách se nachází v akutní nouzi, včetně 2,9 milionu osob, které žijí v oblastech, do nichž se lze jen obtížně dostat a které jsou v obležení;

B.  vzhledem k tomu, že OSN uvádí, že téměř 100 000 civilistů muselo uprchnout z mnoha komunit v jižních a jihovýchodních oblastech provincie Idlib z důvodu rozsáhlého útoku vládních sil, vedeného za podpory ruských sil a milic, které podporuje Írán; vzhledem k tomu, že tato zóna deeskalace se nachází na pokraji zhroucení a že bezprostředně může hrozit útok ze strany režimu, který by mohl způsobit další humanitární katastrofu;

C.  vzhledem k tomu, že oblasti a města, jako jsou východní Ghúta, Jarmúk, Fú‘a Kafrája, již dlouho čelí blokádě, která má vážné dopady na civilní obyvatelstvo a znemožňuje, aby jim byla udržitelným způsobem poskytována humanitární pomoc; vzhledem k tomu, že v posledních několika týdnech čelila východní Ghúta – navzdory tomu, že je považována za zónu deeskalace – a jejích 400 000 obyvatel intenzivnímu a plošnému bombardování ze strany syrského režimu a jeho spojenců, přičemž došlo ke škodám na školách a lékařských zařízeních, a dokonce i k údajnému použití chemických zbraní; vzhledem k tomu, že situace ve východní Ghútě je natolik kritická, že ji generální tajemník OSN António Guterres popsal jako „peklo na zemi“;

D.  vzhledem k tomu, že připravit civilisty o klíčové potraviny a léky představuje nepřijatelnou metodu boje, která je zakázána mezinárodním humanitárním právem; vzhledem k tomu, že bránění snahám o evakuaci a o poskytování humanitární pomoci a lékařské péče bezostyšně porušuje mezinárodní humanitární právo a několik rezolucí Rady bezpečnosti OSN;

E.  vzhledem k tomu, že podle odhadů bylo jen za pouhé první dva měsíce roku 2018 v Sýrii zabito nebo zraněno 1 000 dětí; vzhledem k tomu, že v oblastech, které kontroluje organizace Islámský stát, jsou civilisté používáni jako lidský štít a nabírají se děti, které jsou potom využívány k teroristickým aktivitám;

F.  vzhledem k tomu, že podle zprávy Populačního fondu OSN z roku 2017 nazvané „Syrské hlasy v roce 2018: přehled zjištění, k nimž dospělo posouzení humanitárních potřeb“ je značný počet syrských žen a dívek běžně nucen k tomu, aby se podrobil pohlavnímu vykořisťování, nucenému sňatku a dalšímu nepřijatelnému zneužívání výměnou za pomoc; vzhledem k tomu, že o tomto zneužívání vědí lidé zapojení do práce OSN přinejmenším od roku 2015; vzhledem k tomu, že tyto praktiky jsou obzvláště rozšířené v oblastech, u nichž syrský režim brání přístupu humanitárních organizací a ve kterých tyto organizace pro účely distribuce pomoci závisejí na třetích stranách a místních aktérech;

G.  vzhledem k tomu, že svou operací „Olivová ratolest“ v provincii Afrin ovládané kurdskými jednotkami vneslo Turecko do syrského konfliktu nový rozměr, který vyvolává další znepokojení a obavy ohledně humanitární situace a negativního vlivu na křehkou vnitřní rovnováhu v Sýrii nebo na snahy o vyřešení konfliktu diplomatickou cestou; zdůrazňuje, že již byly zveřejněny zprávy o velkém počtu civilních obětí a že v ohrožení života jsou i další stovky civilistů; vzhledem k tomu, že EU tyto obavy jednoznačně vyjádřila, vyzvala Ankaru, aby zastavila svou ofenzívu, a poukázala na to, že je třeba soustředit se na zneškodnění teroristických organizací uvedených na seznamu OSN;

H.  vzhledem k tomu, že EU bude i nadále usilovat o úspěšné zavržení jednání probíhajících pod záštitou zvláštního vyslance OSN pro Sýrii, označovaných jako ženevský proces; vzhledem k tomu, že EU i nadále tento proces podporuje, mimo jiné i pořádáním druhé bruselské konference o podpoře budoucnosti Sýrie a okolního regionu, která se má konat ve dnech 24. a 25. dubna 2018;

I.  vzhledem k tomu, že dohody mezi EU a Jordánskem a EU a Libanonem představují model, který by potenciálně mohl změnit celou situaci, nazírat na problém přesídlování uprchlíků jako na příležitost k rozvoji a podněcovat politické reformy umožňující zvětšit ochranný prostor určený uprchlíkům v jejich hostitelských zemích; vzhledem k tomu, že jejich provádění nicméně zaostává;

J.  vzhledem k tomu, že tato válka zničila syrskou fyzickou a sociální infrastrukturu, včetně obytných domů, nemocnic a vodovodních systémů; vzhledem k tomu, že nebezpečí výbuchu (způsobené např. minami nebo nevybuchlou municí) hrozí ve velké části země a že násilí založené na pohlaví je v životě žen a dívek i nadále běžným jevem; vzhledem k tomu, že tudíž nejsou v současnosti splněny podmínky pro bezpečný a důstojný návrat syrských uprchlíků;

K.  vzhledem k tomu, že plnému provedení strategie EU pro Sýrii, a zejména poskytování značného objemu pomoci, kterou Unie může vyčlenit na obnovu země, i nadále brání situace v zemi a neexistence komplexního, důvěryhodného a inkluzivního procesu politické změny;

1.  s hlubokým politováním bere na vědomí nepopsatelně hrůzné události, k nimž v Sýrii po sedmi letech občanské války i nadále dochází; naléhavě vyzývá k provedení ženevského komuniké a rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2254 ze dne 18. prosince 2015, které položily základy pro budoucí mírové řešení tohoto konfliktu; důrazně hájí ženevský proces jakožto mezinárodně dohodnuté a inkluzivní fórum pro diskusi o hlavních politických aspektech syrské krize a pro dosažení udržitelného míru založeného na nové ústavě a na uspořádání demokratických voleb pod dohledem OSN;

2.  důrazně odsuzuje rozsáhlou a bezohlednou ofenzívu proti východní Ghútě a podezření na použití plynného chlóru při tomto útoku; vyzývá k neprodlenému ukončení všech bojů a naléhavě požaduje plné dodržování rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2401 (2018), která byla jednomyslně přijata a která požaduje, aby všechny strany – zejména pak syrský režim a jeho spojenci – neprodleně a na dobu nejméně 30 po sobě následujících dní zastavily boje s cílem zajistit trvalou humanitární pauzu a umožnit poskytování životně důležitých zásob humanitární pomoci a zdravotnickou evakuaci nemocných a zraněných;

3.  vyzývá Rusko, Írán a Turecko jako garanty deeskalačních dohod (astanský proces), aby využily svého vlivu na syrský režim ke zlepšení situace ve východní Ghútě a aby zajistily dodržování příměří ve všech deeskalačních zónách, včetně Idlibu, jak již dříve požadovala místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová v dopise zaslaném ministrům zahraničních věcí těchto tří zemí v návaznosti na zasedání Rady pro zahraniční věci dne 26. února 2018; bere na vědomí rozhodnutí Ruska, Íránu a Turecka uspořádat v dubnu nový summit, na kterém by jednaly o Sýrii a možném postupu v tomto regionu; zdůrazňuje, že tento postup by v žádném případě neměl být v rozporu s rozhovory pod záštitou OSN nebo ženevským procesem, ani by je neměl narušovat;

4.  je nadále velmi znepokojen situací v Afrínu, například možným konfliktem mezi tureckými silami a Assadovými nebo ruskými silami, a narůstajícím napětím ve vztahu ke Spojeným státům; souhlasí se stanoviskem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie, že otevření nových front v Sýrii není v zájmu turecké bezpečnosti, a varuje před dalším zhoršením humanitární krize v zemi;

5.  naléhavě vyzývá k okamžitému ukončení operace Olivová ratolest, která se ukázala jako nepřiměřené opatření, jež zpočátku odůvodňovaly obavy o bezpečnost a jež mělo být omezené, pokud jde o rozsah a oblast; požaduje plné dodržování humanitárního práva, včetně ochrany civilního obyvatelstva; zdůrazňuje, že vojenské operace by se měly zaměřovat na boj proti teroristickým organizacím uvedeným na seznamu OSN, a připomíná, že nedávná rezoluce Rady bezpečnosti OSN – 2401(2018) – vyzývá k příměří v celé Sýrii, tedy včetně Afrínu; zdůrazňuje dále, že tatáž rezoluce nezahrnovala kurdské Lidové obranné jednotky (YPG) mezi teroristické organizace, které představují oprávněný cíl, a že síly YPG v Afrínu již vyjádřily ochotu přijmout příměří;

6.  opět naléhavě požaduje bezpečný, včasný a neomezený přístup humanitární pomoci na celé území Sýrie a vítá rezoluci Rady bezpečnosti OSN 2393 (2017), která prodloužila povolení pro operace humanitární pomoci do Sýrie nezávisle na tom, na jaké straně konfliktu a hranice se příslušné oblasti nacházejí, o dalších 12 měsíců (do 10. ledna 2019);

7.  poukazuje na to, že rezoluce vyzvala syrské orgány a všechny strany, aby dodržovaly své závazky vyplývající z mezinárodního humanitárního práva, a varovala, že odmítnutí přístupu k pomoci by se mohlo považovat za válečný zločin nebo zločin proti lidskosti; vyjadřuje politování nad tím, že Rusko a Čína se zdržely hlasování, místo aby rezoluci podpořily, a že syrský režim a ruská vláda vyjádřily výhrady, pokud jde o budoucí prodloužení; vybízí OSN a její prováděcí partnery, aby nadále přijímali opatření zaměřená na posílení humanitárních dodávek do těžko dosažitelných a obléhaných oblastí, mimo jiné tím, že budou co nejefektivněji využívat překračování hranic podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2165;

8.  vyjadřuje důrazné politování nad opakovaným používáním veta Ruskem v Radě bezpečnosti a nad skutečností, že nebylo dosaženo dohody o prodloužení mandátu společného vyšetřovacího mechanismu OPCW a OSN před jeho vypršením dne 17. listopadu 2017; domnívá se, že tento postoj stálého člena Rady bezpečnosti se zvláštní odpovědností za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti je ostudný; zdůrazňuje, že v očích světa je bránění mezinárodnímu vyšetřování znamením viny více než cokoli jiného;

9.  zdůrazňuje, že by neměla existovat žádná tolerance nebo beztrestnost, pokud jde o hrůzné zločiny spáchané v Sýrii; opět vyzývá k nezávislému, nestrannému, důkladnému a důvěryhodnému vyšetřování a stíhání odpovědných osob a podporuje činnost Mezinárodního nestranného a nezávislého mechanismu (IIIM) pro vyšetření zločinů spáchaných v Syrské arabské republice od března 2012; s uspokojením bere na vědomí rozhodnutí EU poskytnout 1,5 milionu EUR na finanční podporu mechanismu prostřednictvím nástroje přispívajícího ke stabilitě a míru; zdůrazňuje však, že podpora bude potřebná i po 18měsíční době provádění programu; zdůrazňuje, že je důležité, aby členské státy splnily své závazky, a očekává, že otázka financování IIIM bude vznesena a řešena na druhé bruselské konferenci o podpoře budoucnosti Sýrie a okolního regionu; vyzývá dále k podpoře organizací občanské společnosti a nevládních organizací, které shromažďují a pomáhají zajistit důkazy o porušování lidských práv a humanitárního práva;

10.  opět vyjadřuje svou podporu zásadě všeobecné jurisdikce v boji proti beztrestnosti a vítá kroky, které za tím účelem provedlo několik členských států EU; opět vyzývá EU a členské státy, aby úzce spolupracovaly s podobně smýšlejícími zeměmi a posoudily možnost vytvoření tribunálu pro válečné zločiny v Sýrii, dokud nedojde k předání Mezinárodnímu trestnímu soudu;

11.  vítá rozšíření seznamu osob, na něž se vztahují omezující opatření EU namířená proti syrskému režimu dne 26. února 2018 o dva syrské ministry, kteří byli jmenováni v lednu 2018 a jsou odpovědni za represe proti syrskému obyvatelstvu; zdůrazňuje, že je důležité, aby všechny členské státy plně respektovaly rozhodnutí Rady 2011/273/SZBP a vymáhaly tyto sankce;

12.  je zděšen zprávami o tom, že ženy a dívky jsou vydírány a sexuálně zneužívány distributory podpory, třetími stranami a místními úředníky, kteří jménem humanitárních organizací a agentur rozdělují pomoc; důrazně prohlašuje, že tyto činy by neměly být tolerovány; naléhavě požaduje důkladné vyšetřování a zdůrazňuje, že všechny osoby odpovědné za tyto činy musí být potrestány;

13.  oceňuje obdivuhodnou solidaritu, kterou vůči uprchlíkům projevily Jordánsko, Libanon a Turecko, a podporuje finanční pomoc EU zaměřenou na řešení naléhavých potřeb uprchlíků a komunit, které je přijímají; zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby členské státy zvýšily svou finanční podporu hostitelským zemím, a vítá skutečnost, že druhá bruselská konference o podpoře budoucnosti Sýrie a okolního regionu bude zaměřena na poskytování větší podpory ze strany mezinárodního společenství zemím, jež přijímají uprchlíky;

14.  vyjadřuje znepokojení nad zprávami o navrácení 66 000 uprchlíků do Sýrie v roce 2017 a zdůrazňuje, že je třeba plně respektovat zásadu nenavracení; zdůrazňuje, že Sýrie není bezpečnou zemí pro návrat uprchlíků a že EU nesmí takové navracení podporovat; opět vyzývá členské státy, aby splnily své závazky, a to i ty, které stanovila Newyorská deklarace, a zajistily sdílení odpovědnosti a umožnily uprchlíkům z válečných zón v Sýrii nalézt ochranu za hranicemi bezprostředně sousedícího regionu, a to i prostřednictvím programů přesídlování a přijímání uprchlíků z humanitárních důvodů;

15.  vyzývá k maximální podpoře nejzranitelnějších osob v Sýrii a sousedních zemích, zejména žen, dětí, osob se zdravotním postižením, starších osob, menšin a osob LGBTI; zdůrazňuje, že EU by měla zajistit, aby syrské děti a mladí lidé měli zajištěno kvalitní vzdělávání a odbornou přípravu, aby se mohli bez obtíží znovu začlenit do společnosti;

16.  důrazně odsuzuje používání dětí v boji nebo k teroristickým útokům; zdůrazňuje, že neexistuje žádný důvod pro útoky na školy, hřiště, nemocnice nebo jiná zdravotnická zařízení a hustě osídlené oblasti;

17.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, Organizaci spojených národů, členům mezinárodní skupiny na podporu Sýrie a všem stranám zapojeným do konfliktu a aby zajistil překlad tohoto textu do arabštiny.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA (2017)0227.

(2)

Úř. věst. L 54I, 26.2.2018, s. 8.

Poslední aktualizace: 14. března 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí