Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0140/2018Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0140/2018

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl įmonių socialinės atsakomybės

12.3.2018 - (2018/2633(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Anthea McIntyre ECR frakcijos vardu

Procedūra : 2018/2633(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0140/2018
Pateikti tekstai :
B8-0140/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

B8-0140/2018

Europos Parlamento rezoliucija dėl įmonių socialinės atsakomybės

(2018/2633(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) ir į Europos Sąjungos sutartį (ES sutartį), ypač į jos 5 straipsnio 3 dalį, taip pat į Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl įmonių socialinės atsakomybės,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl bendrovių konkurencingumo, restruktūrizavimo, perkėlimo ir uždarymo ES,

–  atsižvelgdamas į Komisijos įmonių socialinės atsakomybės strategiją 2011–2014 m.: laimėjimai, trūkumai ir būsimi iššūkiai,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Komisijos komunikatą „Atnaujinta 2011–2014 m. ES įmonių socialinės atsakomybės strategija“ (COM(2011) 0681),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 25 d. Komisijos komunikatą „Paketas „Atsakingos įmonės““ (COM(2011) 0685),

–  atsižvelgdamas į Komisijos Naujų įgūdžių ir darbo vietų kūrimo darbotvarkę,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo Europos restruktūrizacijos stebėjimo centro (ERSC) ataskaitą „Po restruktūrizavimo: darbo rinkos, darbo sąlygos ir pasitenkinimas gyvenimu“, ir į 2009 m. ERSC ataskaitą „Restruktūrizavimas per recesiją“,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Komisija apibrėžia įmonių socialinę atsakomybę kaip „įmonių atsakomybę už jų daromą poveikį visuomenei“ ir patikslina, kad įmonių socialinė atsakomybė yra įmonių savanoriška atsakomybė, viršijanti įstatymais numatytus reikalavimus siekti socialinių ir aplinkos apsaugos tikslų vykdant kasdienę veiklą;

B.  kadangi pramonės pokyčių laikais reikia rasti konkurencingumo ir socialinės atsakomybės pusiausvyrą;

C.  pažymi, kad įmonių socialinės atsakomybės politikos raida Europos įmonėse tebėra labai sėkminga, daug įmonių palaipsniui savanoriškai integruoja socialinę atsakomybę į savo strategijas arba siekdamos spręsti iškilusias problemas, valdyti riziką, kaip verslo galimybę, arba siekdamos konkurencinio pranašumo;

D.  kadangi valstybės narės patirs didelių ekonominių sunkumų per ateinančius dešimtmečius sparčiai kintančioje ir vis sudėtingesnėje pasaulinėje rinkoje; kadangi valstybės narės neišvengiamai turi tęsti bendradarbiavimą su pramonės subjektais, siekdamos padidinti našumą ir inovacijas, kad galėtų įveikti patiriamus ekonominius sunkumus;

E.  kadangi tvarios, tvirtos ir konkurencingos pramoninės bazės išlaikymas visose valstybėse narėse yra esminė ES ekonomikos augimo ir konkurencingumo darbotvarkės dalis;

1.  reiškia solidarumą su įmonių ir regionų darbuotojais ir rangovais, patyrusiais poveikį dėl neseniai uždarytų įmonių;

2.  mano, kad vertinant įmonės socialinę atsakomybę būtina atsižvelgti į tos įmonės elgesį jos darbuotojų ir tiekėjų, visų pirma MVĮ, atžvilgiu;

3.  pabrėžia, kad esamų teisės aktų dėl darbo sąlygų laikymasis ir nuolatiniam darbuotojų įgūdžių gerinimui skirtų programų įgyvendinimas įmonėse yra svarbiausi įmonių socialinės atsakomybės elementai;

4.  mano, kad įmonių socialinė atsakomybė ne tik duoda naudos visuomenei apskritai, bet ir padeda įmonėms pagerinti savo įvaizdį ir tokiu būdu išlaikyti gyvybingumą ilguoju laikotarpiu;

5.  pripažįsta, kad Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) yra priemonė, kuria siekiama suteikti konkretų vienkartinį trumpalaikį sprendimą siekiant sudaryti palankesnes sąlygas į darbo rinką vėl integruoti atleistus darbuotojus;   

6.  pabrėžia tvarių ir atsakingų investicijų svarbą ir vis stiprėjančias tendencijas įmonėms integruoti socialinio ir aplinkos pobūdžio informaciją į investicijų sprendimus; mano, kad Komisija gali atlikti svarbų vaidmenį skatindama tvarių ir atsakingų investicijų koncepciją pasinaudodama geriausios patirties mainais ir tarpusavio mokymusi, nes tai gali padėti įmonėms suprasti tiek strateginio požiūrio į įmonės socialinę atsakomybę taikymo iššūkius, tiek potencialią naudą verslui;

7.  pabrėžia, kad įmonių dalyvavimas valstybių narių švietimo sistemose yra sėkmingos įmonių socialinės atsakomybės dalis, nes taip stiprinama geresnė sąveika su universitetais ir darbo rinka, pavyzdžiui, taikant pameistrystės schemas ir plėtojant inovacijų grupes;

8.  ragina Komisiją ir valstybes nares dar labiau skatinti savanorišką įmonių socialinės atsakomybės ugdymą ir plėtrą, suteikiant joms galimybę lanksčiai formuoti savo socialinės atsakomybės strategijas atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes ir darbuotojų poreikius;

9.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

Atnaujinta: 2018 m. kovo 14 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika