Procedūra : 2018/2626(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0143/2018

Pateikti tekstai :

B8-0143/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/03/2018 - 10.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0090

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 420kWORD 54k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0139/2018
12.3.2018
PE616.089v01-00
 
B8-0143/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Sirijoje (2018/2626(RSP))


Charles Tannock, Karol Karski, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Zdzisław Krasnodębski, Pirkko Ruohonen-Lerner, Ryszard Czarnecki, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Anna Elżbieta Fotyga, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Sirijoje (2018/2626(RSP))  
B8‑0143/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Sirijoje,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 3 d. Tarybos patvirtintą ES strategiją dėl Sirijos,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos rezoliucijas dėl Sirijos, ypač į rezoliucijas Nr. 2254 (2015) ir 2401 (2018),

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimus dėl ES ribojamųjų priemonių, taikomų už smurtines represijas Sirijoje atsakingiems asmenims, įskaitant 2016 m. lapkričio 14 d.(1), 2017 m. kovo 20 d.(2) ir 2018 m. vasario 26 d.(3) nustatytas priemones,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvenciją ir jos papildomus protokolus,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą,

–  atsižvelgdamas į 1989 m. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją ir į jos 2000 m. fakultatyvinį protokolą dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose,

–  atsižvelgdamas į 1981 m. JT deklaraciją dėl visų formų netolerancijos ir diskriminacijos dėl religijos ar įsitikinimų panaikinimo,

–  atsižvelgdamas į JT konvenciją dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo bei jo sunaikinimo;

–  atsižvelgdamas į JT konvenciją dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo uždraudimo ir dėl jų sunaikinimo,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. gruodžio 9 d. JT konvenciją dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. birželio mėn. Ženevos komunikatą,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. vasario mėn. Londone vykusios konferencijos „Parama Sirijai ir visam regionui“ išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. balandžio 4–5 d. Briuselyje vykusios konferencijos „Parama Sirijos ir viso regiono ateičiai“ išvadas ir į ankstesnes, Kuveite, Berlyne ir Helsinkyje vykusias konferencijas dėl padėties Sirijoje,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 6 d. Irano, Rusijos ir Turkijos pasirašytą memorandumą dėl deeskalacijos zonų sukūrimo Sirijos Arabų Respublikoje,

 

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

 

A.  kadangi karas Sirijoje trunka jau septintus metus ir kadangi šio konflikto rezultatai – daugiau kaip 400 000 žuvusiųjų, dar daugiau sužeistųjų, 13,5 mln. žmonių, kuriems reikia skubios humanitarinės pagalbos, ir 5 mln. pabėgėlių kaimyninėse šalyse;

B.  kadangi į karą Sirijoje laipsniškai įsitraukė regioninės ir pasaulinio masto jėgos, be to, karas privedė prie gilaus susiskaldymo ir kelia grėsmę saugumui platesniu, regioniniu ir tarptautiniu mastu;

C.  kadangi, nepaisant didelių pastangų, be kita ko, Jungtinių Tautų lygmeniu, tarptautinei bendruomenei ir vėl nepavyko rasti tvarų, taikingą sprendimą, kaip baigti karą, tinkamai išspręsti klausimą dėl siaubingos humanitarinės padėties ir patraukti asmenis, kaltus dėl išpuolių prieš civilius gyventojus, baudžiamojon atsakomybėn;

D.  kadangi Rusija yra viena svarbiausių tarptautinių Sirijos prezidento Basharo al-Assado rėmėjų, o režimo išlikimas iš esmės priklauso nuo Rusijos interesų išsaugojimo šalyje; kadangi Rusija JT Saugumo Taryboje vetavo daug esminių su prezidentu B. al-Assadu susijusių rezoliucijų ir toliau teikia karinę paramą Sirijos režimui, nepaisydama tarptautinio pasmerkimo;

E.  kadangi 2018 m. vasario 24 d. JT Saugumo Taryba vienbalsiai priėmė Rezoliuciją Nr. 2401, kuria reikalaujama, kad visos konflikto šalys nevykdytų karo veiksmų bent 30 dienų iš eilės, kad būtų galima suteikti humanitarinę pagalbą ir evakuoti sunkius ligonius ir sužeistuosius iš Rytų Gutos teritorijos šalia Damasko; kadangi, nepaisant pertraukos, apšaudymas artilerijos sviediniais ir aviacijos smūgiai nesiliovė;

F.  kadangi nuo tada, kai Rytų Gutos puolimas praeitą mėnesį sustiprėjo, žuvo ne mažiau kaip 541 asmuo; kadangi, kaip teigiama, toje nuo 2013 m. Sirijos vyriausybės apsiautoje teritorijoje liko apytikriai 393 000 civilių gyventojų; kadangi, kaip pranešama, regionas bombarduojamas savadarbėmis bombomis bei apšaudomas artilerijos sviediniais ir sugriauta keletas ligoninių;

G.  kadangi Sirijos vyriausybė neigia, kad jos išpuoliai nukreipti prieš civilius gyventojus, ir tvirtina, kad stengiasi išlaisvinti Rytų Gutą nuo tariamų teroristų;

H.  kadangi nuo 2017 m. lapkričio mėn., kai Sirijos vyriausybė sustiprino Rytų Gutos apsiaustį, mažėja teritorijos aprūpinimas maistu, o dėl to apytikriai 12 proc. joje likusių jaunesnių nei penkerių metų vaikų kenčia dėl didelio mitybos nepakankamumo; kadangi taip pat labai trūksta medicinos prekių ir gydytojai priversti gydyti smarkiai sužeistus pacientus nenaudodami bendrosios anestezijos vaistų, intraveninių antibiotikų, kraujo maišelių ar švarių tvarsčių; kadangi humanitarinės pagalbos organizacijos teigia, kad prieš siųsdamos savo darbuotojus, transporto priemones ir prekes jos turi būti tikros, jog vietoje įsigaliojo paskelbtos paliaubos;

I.  kadangi 2016 m. Sirijos režimas neleido suteikti humanitarinę pagalbą apytikriai 275 000 civilių gyventojų Rytų Alepe, taigi nesiėmė veiksmų pagrindinei žmogaus teisei į gyvybę apsaugoti;

I.  kadangi ginkluotos opozicijos grupės, įskaitant grupuotę „Islamo valstybė“ / „Daesh“, taip pat beatodairiškai šaudė artilerijos sviediniais gyvenamuosiuose rajonuose, naudojo civilius gyventojus kaip gyvus skydus ir ilgai laikė teritorijas, visų pirma gyvenamuosius rajonus, apsiaustyje, taip užkirsdamos galimybę suteikti humanitarinę ir medicininę pagalbą;

J.  kadangi Sirija yra pasirašiusi Cheminių ginklų konvenciją ir po to, kai šimtai žmonių žuvo per išpuolius sukilėlių kontroliuojamuose Damasko priemiesčiuose, kuriuos vykdant buvo naudojamos nervus paralyžiuojančios zarino dujos, sutiko 2013 m. sunaikinti savo deklaruotas cheminių ginklų atsargas; kadangi Sirijos režimas kaltinamas tuo, kad vykstant pilietiniam karui, nuo 2013 m. ne kartą naudojo uždraustus cheminius ginklus; kadangi, remiantis nauju JT pranešimu, Šiaurės Korėja siuntė Sirijai įrangą, kuri galėtų būti naudojama cheminių ginklų gamybai;

K.  kadangi per paskutinius septynerius metus drastiškai padaugėjo kankinimo, masinių suėmimų ir plačiai paplitusio apgyvendintų teritorijų naikinimo atvejų, dėl kurių daug sirų buvo perkelti ir dar daugiau jų buvo priversti persikelti toliau nuo itin reikalingos humanitarinės pagalbos;

L.  kadangi kariniu būdu konflikto Sirijoje išspręsti negalima ir joks prasmingas ar sėkmingas taikos susitarimas, pagal kurį Sirijos prezidentas Bashar al-Assad išliktų valdžioje, nėra įmanomas;

M.  kadangi Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statute, kurį pasirašė ir ratifikavo visos ES valstybės narės, patvirtinama, kad sunkiausių susirūpinimą visai tarptautinei bendruomenei keliančių nusikaltimų, visų pirma genocido, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų, kaltininkai negali likti nenubausti;

N.  kadangi pagal tarptautinę humanitarinę ir žmogaus teisių teisę draudžiama persekioti asmenis arba asmenų grupes dėl jų religijos ar etninės tapatybės ir rengti išpuolius prieš karo veiksmuose nedalyvaujančius civilius ir asmenis, kurie į konflikto spąstus patekusiems asmenims teikia humanitarinę pagalbą; kadangi tokie veiksmai gali būti prilyginami karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui;

O.  kadangi Sirijos saugumo pajėgos yra suėmusios ir toliau sulaiko dešimtis tūkstančių žmonių, įskaitant taikingus aktyvistus, humanitarinių organizacijų darbuotojus, teisininkus ir žurnalistus, kurių daugelis buvo priversti dingti, patyrė kankinimą ar kitokį netinkamą elgesį ar mirė sulaikymo įtaigose;

P.  kadangi 2011 m. Sirija buvo pašalinta iš Arabų Lygos, nes nesugebėjo sustabdyti kraujo liejimo šalyje;

1.  besąlygiškai smerkia beatodairiškus išpuolius prieš civilius gyventojus ir infrastruktūrą, kuriuos vykdo Sirijos vyriausybės pajėgos ir jos sąjungininkai, įskaitant Rusiją, ypač tuos, per kuriuos naudojamos aviacijos ir artilerijos bombos, savadarbės bombos, kasetiniai šaudmenys bei cheminiai ir kiti tarptautiniu mastu uždrausti ginklai;

2.  apgailestauja, kad per septynerius metus trunkantį konfliktą bombarduojant, vykdant artilerinį apšaudymą ir naudojant kitas karines priemones Sirijoje nužudyta daugiau kaip 400 000 žmonių ir dar daugiau jų sužeista ir kad dėl ilgos tankiai apgyvendintų teritorijų apsiausties milijonai žmonių buvo perkelti, civiliams gyventojams užkirtus galimybę apsirūpinti maistu, vandeniu, naudotis sanitarijos sąlygomis ir sveikatos priežiūros paslaugomis;

3.  mano, kad prieš civilius gyventojus sąmoningai vykdomi išpuoliai, organizuotas kankinimas ir seksualinė prievarta, galimybės gauti humanitarinę pagalbą atėmimas bei padegamųjų ir kitokių šaudmenų naudojimas prieš civilius gyventojus ir infrastruktūrą yra prilyginami karo nusikaltimams;

4.  reikalauja nedelsiant nutraukti bombardavimą ir beatodairiškai vykdomus išpuolius prieš civilius gyventojus, humanitarinės pagalbos organizacijų darbuotojus ir medicinos įstaigas Sirijoje, kad būtų galima evakuoti asmenis, kuriems reikia skubios medicininės pagalbos, iš Rytų Gutos ir kitų apsiaustų regionų, pvz., Jarmuko, Foua ir Kefrajos; primygtinai reikalauja, kad visos šalys liautųsi trukdžiusios aprūpinti gyventojus būtiniausiais maisto produktais ir vaistais, nes tokie veiksmai prieštarauja tarptautinei teisei;

5.  primena visoms konflikto šalims, kad ligoninių ir medicinos darbuotojai yra tiesiogiai saugomi pagal tarptautinę humanitarinę teisę ir kad tyčiniai išpuoliai prieš civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą yra prilyginami karo nusikaltimams;

6.  laibai apgailestauja, kad bandymai regiono ir tarptautiniu mastu baigti karą nepavyko, ir primygtinai ragina atnaujinti bei sustiprinti bendradarbiavimą pasaulio mastu, siekiant rasti taikų ir tvarų konflikto sprendimo būdą;

7.  labai apgailestauja dėl to, kad Rusija vetavo daug JT Saugumo Tarybos rezoliucijų, kuriomis siekiama baigti konfliktą Sirijoje, ir remia B. Assado režimą, kuriam tenka pagrindinė atsakomybė už beatodairiškai vykdomus išpuolius prieš civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą;

8.  ragina Rusiją ir visų pirma Iraną pasinaudoti savo įtaka ir įtikinti prezidentą Basharą al-Assadą bei kitas konflikto šalis nutraukti savo karines operacijas bei nedelsiant įsitraukti į JT vadovaujamą taikos procesą;

9.  nepritaria tam, kad prezidentas Bashar al-Assad atliktų kokį nors vaidmenį Sirijoje po konflikto;

10.  pritaria tam, kad Tarptautiniame baudžiamajame teisme būtų persekiojami asmenys, kurie kaltinami beatodairiškais išpuoliais prieš civilius gyventojus, tyčiniu humanitarinės pagalbos sulaikymu, kad ji nepasiektų nuo bado mirštančių žmonių, cheminių ginklų naudojimu prieš nekaltus žmones ir kankinimų bei seksualinio smurto organizavimu, ir reikalauja toliau dirbti siekiant užtikrinti atskaitomybę Sirijoje;

11.  remia 2016 m. gruodžio mėn. priimtą JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją Nr. 71/248, kuria raginama sukurti naują mechanizmą, padėsiantį tirti Sirijoje įvykdytus nusikaltimus, pagal tarptautinę teisę laikomus sunkiausiais, ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn jų vykdytojus; taip pat remia JT žmogaus teisių tarybos rezoliucijas, kuriomis raginama įsteigti aukšto lygio kolegiją savavališko suėmimo ir priverstinio dingimo atvejams tirti;

12.  yra ir toliau įsipareigojęs remti Sirijos vienybę, suverenitetą, teritorinį vientisumą ir nepriklausomybę;

13.  visapusiškai remia JT specialiojo pasiuntinio Sirijoje Staffano de Misturos darbą bandant pasiekti tarptautinį susitarimą dėl tvaraus taikos susitarimo;

14.  apgailestauja, kad Arabų Lyga nepasinaudojo savo įtaka konflikto Sirijoje šalims, siekiant ilgalaikio ir taikingo konflikto sprendimo;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, JT generaliniam sekretoriui, Arabų Lygos generaliniam sekretoriui, Sirijos Arabų Respublikos vyriausybei ir parlamentui, Sirijos kaimyninių šalių vyriausybėms ir parlamentams bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.

(1)

OL L 305I, 2016 11 14, p. 4.

(2)

OL L 75, 2017 3 21, p. 24.

(3)

OL L 54I, 2018 2 26, p. 8.

Atnaujinta: 2018 m. kovo 14 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika