Πρόταση ψηφίσματος - B8-0144/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0144/2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Συρία

12.3.2018 - (2018/2626(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0139/2018

Διαδικασία : 2018/2626(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0144/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0144/2018
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8-0144/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Συρία

(2018/2626(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα παλαιότερα ψηφίσματά του σχετικά με τη Συρία, και ιδίως το ψήφισμά του της 18ης Μαΐου 2017 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία[1],

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949,

  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) και ιδίως τη δήλωση της 23ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη σφαγή στην Ανατολική Γούτα καθώς και τις παρατηρήσεις της ΑΠ/ΥΕ κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 26ης Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις στις οποίες προέβησαν η ΑΠ/ΥΕ Φεντερίκα Μογκερίνι και ο Επίτροπος Χρήστος Στυλιανίδης στις 20 Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ανατολική Γούτα και στο Ιντλίμπ στη Συρία και στις 6 Μαρτίου 2018 σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Γούτα και σε άλλες περιοχές της Συρίας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/273/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 9 Μαΐου 2011, σχετικά με τη λήψη περιοριστικών μέτρων κατά της Συρίας[2], καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την προσθήκη δύο νέων υπουργών στον κατάλογο των προσώπων στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις,

  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 14ης Μαρτίου 2017, με τίτλο «Στοιχεία μιας στρατηγικής της ΕΕ για τη Συρία» (JOIN(2017)0011) καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Συρία, της 3ης Απριλίου 2017, τα οποία αποτελούν από κοινού τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των συμπροέδρων, της διάσκεψης της 5ης Απριλίου 2017, με θέμα «Υποστήριξη για το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής»,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Zeid Ra’ad Al Hussein, προς το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη σχετικά με την κατάσταση στη Συρία, ιδίως τις δηλώσεις της 26ης Φεβρουαρίου 2018 και της 2ας Μαρτίου 2018 καθώς και την προφορική του ενημέρωση της 7 Μαρτίου 2018 σχετικά με τις δραστηριότητες του γραφείου του και τις πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα το ψήφισμα 2401 (2018) σχετικά με μια παύση των εχθροπραξιών επί 30 ημέρες στη Συρία προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 5ης Μαρτίου 2018, σχετικά με την επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ανατολική Γούτα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα A-71/248 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 21ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τη δημιουργία ενός διεθνούς, αμερόληπτου και ανεξάρτητου μηχανισμού που θα συμβάλει στη διερεύνηση και δίωξη των ατόμων, τα οποία από τον Μάρτιο του 2011 έχουν διαπράξει βαρύτατα, με βάση το διεθνές δίκαιο, εγκλήματα στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης και τα ιδρυτικά έγγραφα του Διεθνούς Δικαστηρίου καθώς και τα ειδικά δικαστήρια, όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Γιουγκοσλαβία, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη Ρουάντα, και το Ειδικό Δικαστήριο για το Λίβανο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

 

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στη Συρία αποτελεί πρωτόγνωρη ανθρωπιστική καταστροφή και συνεχίζει να επιδεινώνεται, καθώς δεν σταματούν οι βιαιοπραγίες και οι επιθέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι 13 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν καταγραφεί ως χρήζοντες ανθρωπιστικής βοήθειας σε κάποια μορφή, εξ αυτών δε τα 6 εκατομμύρια είναι παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι 6,1 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας τους και πάνω από 5 εκατομμύρια είναι καταγεγραμμένοι σύριοι πρόσφυγες που διαμένουν στις γειτονικές περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνολικά 400 000 Σύριοι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 3 εκατομμύρια άμαχοι ζουν σε περιοχές που τελούν υπό πολιορκία (με τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των αμάχων να έχουν σημειωθεί από το 2017 στη Ράκκα και τη Deir-ez-Zor)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη βορειοανατολική Συρία οι ιατρικές και μη στρατιωτικές υποδομές αποτελούν στόχους με αποτέλεσμα 300 000 άμαχοι να έχουν αναζητήσει καταφύγιο στο Ιντλίμπ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την έκρηξη του πολέμου και μετά, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν χορηγήσει για την αντιμετώπιση της κρίσης στη Συρία, τόσο εντός της χώρας αυτής όσο και στη γειτονική περιοχή, περισσότερα από 10,4 δισεκατομμύρια EUR, γεγονός που καθιστά την ΕΕ τον μεγαλύτερο πάροχο βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει επίσης στηρίξει σημαντικά και έχει εγκωμιάσει τις γειτονικές χώρες που έχουν δεχθεί πρόσφυγες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύρραξη στη Συρία συνεχίζεται και οι στρατιωτικές επιθέσεις και οι βομβαρδισμοί που πραγματοποιεί το συριακό καθεστώς κατά του ίδιου του λαού του, με τη στήριξη της Ρωσίας και του Ιράν, στην Ανατολική Γούτα και Ιντλίμπ δεν έχουν τέλος, με αποτέλεσμα δεκάδες θανάτους αμάχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει κατ’ επανάληψη εκφραστεί σοβαρότατη ανησυχία όσον αφορά την ανθρωπιστική κατάσταση στη Συρία, και κυρίως στην Ανατολική Γούτα, δεδομένου ότι τις τελευταίες εβδομάδες οι συνθήκες έχουν επιδεινωθεί σημαντικά, επειδή οι εφοδιοπομπές αποτελούν στόχους και παρεμποδίζεται η πρόσβασή τους σε όσους έχουν ανάγκη βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ευρέως γνωστό και τεκμηριωμένο ότι στην Ανατολική Γούτα δρουν τρομοκρατικές ομάδες όπως η Jabhat Al Nusra (που συνδέεται με την Αλ Κάιντα) και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις αυτές και οι τακτικές πολέμου που συνίστανται στην έκθεση των αμάχων σε λιμοκτονία μέσω της πολιορκίας κατοικημένων περιοχών συνιστούν κατάφωρες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές πολιορκημένες περιοχές είχαν στο παρελθόν χαρακτηρισθεί ως ασφαλείς για τους ανθρώπους που είχαν βιαίως εκτοπιστεί και είχαν διαφύγει από άλλες περιοχές της Συρίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις παραβιάσεις που έχουν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στη Συρία από το καθεστώς Άσαντ και τους συμμάχους του καθώς και από τρομοκρατικές ομάδες συμπεριλαμβάνονται στοχευμένες και αδιάκριτες επιθέσεις με χημικά όπλα κατά αμάχων, εξωδικαστικές εκτελέσεις, βασανιστήρια και κακομεταχείριση, βίαιες εξαφανίσεις, μαζικές και αυθαίρετες συλλήψεις, ομαδικές τιμωρίες, επιθέσεις κατά ιατρικού προσωπικού και στέρηση τροφής, νερού και ιατρικής βοήθειας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έναρξη από την Τουρκία της επιχείρησης «Κλάδος Ελαίας» στις 20 Ιανουαρίου 2018 κατά των κουρδικών δυνάμεων YPG και YPJ στην κουρδική περιοχή του Αφρίν στο βορειοδυτικό τμήμα της επαρχία Χαλεπίου, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί και η ανθρωπιστική κατάσταση έχει επιδεινωθεί ραγδαία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν καταγράψει εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από τον τουρκικό στρατό και την αεροπορία καθώς και σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των Συμβάσεων της Γενεύης· λαμβάνοντας υπόψη ότι χιλιάδες πολίτες αποτελούν στόχο αδιάκριτων βομβαρδισμών, και ότι από διάφορες μαρτυρίες αποκαλύπτεται ότι τα τουρκικά στρατεύματα και οι φίλα προσκείμενες συριακές ισλαμιστικές ένοπλες ομάδες χρησιμοποιούν μη συμβατικά όπλα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ISIS/Daesh και άλλες ομάδες τζιχαντιστών έχουν διαπράξει θηριωδίες και σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, όπως βάναυσες εκτελέσεις και σεξουαλική βία, απαγωγές, βασανιστήρια, βίαιο προσηλυτισμό και υποδούλωση γυναικών και κοριτσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι παιδιά στρατολογούνται και χρησιμοποιούνται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για τη χρησιμοποίηση αμάχων ως ανθρώπινων ασπίδων στις περιοχές που βρίσκονται υπό την κατοχή εξτρεμιστικών στοιχείων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγκληματικές αυτές ενέργειες ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με το ψήφισμα 2401 το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κατόρθωσε τελικά να εγκρίνει ένα ψήφισμα για την κατάσταση στη Συρία, με το οποίο ζητεί την άμεση παύση των εχθροπραξιών για ένα μήνα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η επείγουσα παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας καθώς και η μεταφορά ατόμων για ιατρικούς λόγους· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια, η Ρωσία έχει ασκήσει βέτο κατά 11 ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ότι έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα προκειμένου να αποδυναμωθούν τα ψηφίσματα αυτά·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το συριακό καθεστώς και οι ρωσικές και οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στην Ανατολική Γούτα που προβλέπεται στο ψήφισμα 2401 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας, άλλων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και άλλων διεθνών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις έχουν προελάσει σε διάφορα μέτωπα και έχουν θέσει υπό τον έλεγχο τους χωριά και αγροκτήματα, εξαπολύοντας ταυτόχρονα επιθέσεις από την ανατολική πλευρά του θύλακα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις χρησιμοποιούν την «απελευθέρωση» της περιοχής ως πρόσχημα για να στοχεύουν αμάχους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική Γούτα τελεί επί 5 χρόνια υπό πολιορκία από το συριακό καθεστώς και τους συμμάχους του, ο δε άμαχος πληθυσμός υπόκειται σε βομβαρδισμούς από αέρος, συνεχή πλήγματα και επιθέσεις με χημικά όπλα ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι από τη χρήση τοξικών αερίων έχουν προκληθεί εκατοντάδες θάνατοι στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κάτοικοι της Ανατολικής Γούτας έχουν αποκοπεί από κάθε μορφή βοήθειας εξαιτίας του αποκλεισού που υφίσταται από τις 14 Φεβρουαρίου 2018, όταν μία μεμονωμένη εφοδιοπομπή έφθασε μόλις σε 7 200 άτομα από τα 400 000 που ζουν στην περιοχή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποστήριξη για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας αποτελεί σήμερα, περισσότερο από ποτέ, πρωταρχικό μέλημα, στο πλαίσιο του οποίου σημειώθηκε μια μικρή επιτυχία, όταν στις 5 Μαρτίου μια εφοδιοπομπή των Ηνωμένων Εθνών κατόρθωσε να εισέλθει στη Douma και να παράσχει βοήθεια σε 27 500 άτομα που είχαν ανάγκη τροφίμων και ιατρικού υλικού·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βοήθεια αυτή δεν είναι δυνατόν να δοθεί σε όλους όσοι βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης στη Γούτα, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού βρίσκεται σε υπόγεια καταφύγια, με περιορισμένη ή μηδαμινή πρόσβαση σε βασικά αγαθά, νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς Άσαντ και οι σύμμαχοί του συνεχίζουν να θέτουν εμπόδια στην παροχή και διανομή ζωτικής σημασίας ιατρικής, επισιτιστικής και ανθρωπιστικής βοήθειας από τον ΟΗΕ, την ΕΕ, ΜΚΟ και τοπικούς παράγοντες από ολόκληρη τη Συρία·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από περαιτέρω αναφορές σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Ανατολική Γούτα προκύπτει ότι τις τελευταίες εβδομάδες οι συνεχείς αεροπορικές επιδρομές πλήττουν σκοπίμως νοσοκομεία, σχολεία και αγορές, δηλαδή τόπους στους οποίους συχνάζουν κυρίως αθώοι πολίτες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την ομάδα του ειδικού απεσταλμένου των Ηνωμένων Εθνών μεταξύ 18ης έως τις 22ας Φεβρουαρίου 2018 συνολικά 14 νοσοκομεία, 3 κέντρα υγείας και 2 ασθενοφόρα υπήρξαν αντικείμενο επιθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες μόνο μέρες αργότερα, στις 25 Φεβρουαρίου, στη Shifouniya πολλοί άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών, είχαν εμφανίσει αναπνευστικά προβλήματα επειδή είχαν εκτεθεί σε τοξικούς παράγοντες· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 20 Μαρτίου έχει προγραμματιστεί η πραγματοποίηση διαδραστικού διαλόγου στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με τη συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων και του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Izumi Nakamitsu·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το καθεστώς Άσαντ χρησιμοποιεί την τακτική της αναγκαστικής εκτόπισης για να μεταβάλει τη θρησκευτική σύνθεση των πόλεων, των κωμοπόλεων και των περιφερειών και να επιφέρει δημογραφικές αλλαγές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τακτική αυτή έχει χρησιμοποιηθεί σε πόλεις, όπως η Darayya και η Muadamiyat al-Sham κοντά στη Δαμασκό, καθώς και η συνοικία Al-Waer στην πόλη Χομς·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Φεβρουαρίου 2018 η ΕΕ προσέθεσε δύο νέους υπουργούς στον κατάλογο των προσώπων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις – τον Υπουργό Πληροφοριών και τον Υπουργό Βιομηχανίας – λόγω του αυξανόμενου αριθμού παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επικεφαλής του συριακού Γραφείου Εθνικής Ασφάλειας, Ali Mamlouk, που περιλαμβάνεται στον εν λόγω κατάλογο με τις κυρώσεις της ΕΕ, συναντήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες με τον Ιταλό Υπουργό Εσωτερικών και τον διευθυντή της ιταλικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και Εξωτερικής Ασφάλειας στη Ρώμη, γεγονός που συνιστά κατάφωρη παραβίαση της απόφασης 2011/273/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Απρίλιο 2017, μετά τη φονική επίθεση με χημικά στο Καν Σεϊχούν, το Ηνωμένο Βασίλειο πρότεινε να επιβληθούν, στο πλαίσιο της G7, πρόσθετες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ιταλία άσκησε βέτο στην πρόταση αυτή·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελεί υποχρέωση της διεθνούς κοινότητας και των μεμονωμένων κρατών να καλέσουν τους υπευθύνους για παραβιάσεις των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου που έχουν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Συρία να λογοδοτήσουν, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής τόσο της αρχής της διεθνούς δικαιοδοσίας όσο και του εθνικού δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με βάση είτε τα υφιστάμενα εθνικά και διεθνή μέσα έννομης προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών και διεθνών δικαστηρίων είτε, στο πλαίσιο ειδικών διεθνών ποινικών δικαστηρίων που δεν έχουν ακόμη συσταθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από την εν λόγω προσωπική ποινική ευθύνη, τα κράτη μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να διωχθούν και για παραβιάσεις των υποχρεώσεων που υπέχουν δυνάμει διεθνών συνθηκών και συμβάσεων για τις οποίες αρμόδιο είναι το Διεθνές Δικαστήριο, όπως η Σύμβαση του 1984 κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και η Σύμβαση του 1948 για την πρόληψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος της γενοκτονίας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κοινότητα δεν έχει στηρίξει επαρκώς τη δημοκρατική και κοσμική αντιπολίτευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα η δημοκρατική και κοσμική αντιπολίτευση είναι αποδυναμωμένη, ο δε άμαχος πληθυσμός είναι εγκλωβισμένος μεταξύ τζιχαντιστών τρομοκρατών και φανατικών ισλαμιστών αφενός και υποστηρικτών του καθεστώτος Άσαντ, αφετέρου·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στη συριακή σύγκρουση, και ότι μόνο μια αλλαγή χωρίς αποκλεισμούς στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, υπό συριακή ηγεσία, μπορεί να θέσει τέλος στα απαράδεκτα δεινά του λαού της Συρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν στην πράξη καθορίσει τον τρόπο διεξαγωγής του πολέμου στη Συρία με αποτέλεσμα εξωτερικοί παράγοντες, όπως η Ρωσία, το Ιράν και η Τουρκία, να υπαγορεύουν τους όρους επί του εδάφους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στη Γενεύη, μετά τον 9ο γύρο που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στις 25 και 26 Ιανουαρίου 2018, δεν έχουν μέχρι σήμερα οδηγήσει σε απτή πρόοδο προκειμένου να επιτευχθεί μια ειρηνική διευθέτηση της κρίσης στη Συρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Μαΐου 2017, η Ρωσία, το Ιράν και η Τουρκία συμφώνησαν στο Καζακστάν να δημιουργήσουν τέσσερις ζώνες αποκλιμάκωσης, οι οποίες δεν έχουν γίνει σεβαστές και δεν έχουν τύχει προστασίας από τους εγγυητές της συμφωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συριακή Συνέλευση Εθνικού Διαλόγου που πραγματοποιήθηκε στο Sochi στις 30 Ιανουαρίου 2018, εξήγγειλε τη σύσταση μιας Συνταγματικής Επιτροπής, η οποία δεν έχει γίνει αποδεκτή από όλα τα μέρη·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δεύτερη υπουργική διάσκεψη με θέμα «Υποστήριξη για το μέλλον της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής» θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου 2018 υπό την κοινή προεδρία της ΑΠ/ΥΕ και των ΗΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως και το προηγούμενο έτος, σκοπός της διάσκεψης θα είναι να παραμείνει η Συρία στο επίκεντρο της προσοχής της διεθνούς κοινότητας με την εξέταση όλων των επίμαχων ζητημάτων (στον ανθρωπιστικό, χρηματοδοτικό και πολιτικό τομέα) που συναρτώνται με την κρίση στο εσωτερικό της χώρας και στην ευρύτερη περιοχή (Λίβανος, Ιορδανία και Τουρκία)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υποστήριξη και η παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας εξακολουθούν να έχουν καθοριστική σημασία για τη διαμόρφωση ενός ειρηνικού μέλλοντος στη Συρία και την ευρύτερη περιοχή·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη τις αξιέπαινες προσπάθειες της ΕΕ όσον αφορά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την εκπόνηση σχεδίων για το μέλλον της Συρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παρέχει άνευ όρων βοήθεια για την ανασυγκρότηση της Συρίας, όταν η χώρα αυτή διοικείται και ελέγχεται από τον Άσαντ και τους συμμάχους του, Ρωσία και Ιράν· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στον Άσαντ, τη Ρωσία του Πούτιν και το Ιράν να απεκδυθούν των ευθυνών τους για τις οικονομικές συνέπειες που είχαν οι στρατιωτικές επεμβάσεις τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι δεσμεύσεις για την ανασυγκρότηση της χώρας πρέπει να αποτελέσουν μοχλό προς την κατεύθυνση της ειρήνευσης και της απόδοσης ευθυνών·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανασυγκρότηση της Συρίας θα πρέπει να στηριχθεί σε μια προσέγγιση από κάτω προς την κορυφή καθώς και στην επιτυχή ανάθεση εξουσιών σε τοπικούς παράγοντες, χωρίς τη συμμετοχή γνωστών τρομοκρατικών ομάδων·

1.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την δραματική επιδείνωση της κατάστασης στη Συρία, η οποία αποτελεί άμεση συνέπεια των συνεχιζόμενων επιθετικών δραστηριοτήτων του συριακού καθεστώτος και των συμμάχων του, Ρωσίας και Ιράν και έχει οδηγήσει σε πάνω από 400 000 θανάτους, 6.1 εκατομμύρια εκτοπισμένους στο εσωτερικό της Συρίας και 5 εκατομμύρια πρόσφυγες· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την κλιμακούμενη βία σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως στην Ανατολική Γούτα, στο Αφρίν και στο Ιντλίμπ·

2.  καταδικάζει απερίφραστα τη συνεχιζόμενη βία στην Ανατολική Γούτα, παρά την ομόφωνη έγκριση του ψηφίσματος 2401 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και καλεί επειγόντως όλα τα μέρη, και ιδίως το καθεστώς Άσαντ, τη Ρωσία και το Ιράν, να εφαρμόσουν κατεπειγόντως και να σεβαστούν αυτό το ψήφισμα· υπενθυμίζει στα καθεστώτα της Συρίας, της Ρωσίας και του Ιράν ότι ευθύνονται βάσει του διεθνούς δικαίου για τα ειδεχθή εγκλήματα που εξακολουθούν να διαπράττουν στη Συρία, και ότι οι δράστες των εγκλημάτων αυτών, είτε πρόκειται για κράτη είτε για μεμονωμένα άτομα, θα κληθούν να λογοδοτήσουν· αποδοκιμάζει το βέτο που άσκησε η Ρωσία κατά όλων των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία καταδίκαζαν τις επιθέσεις και ζητούσαν την πραγματοποίηση ερευνών·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, για πρώτη φορά σε τέσσερις μήνες, έφθασε στις 5 Μαρτίου 2018 στη Douma, στην Ανατολική Γούτα, μια αποστολή βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών, τονίζει ωστόσο ότι μια τέτοια μεμονωμένη και περιορισμένη πρόσβαση δεν είναι επαρκής· καλεί το συριακό καθεστώς και τους συμμάχους του να σταματήσουν πάραυτα τη βία στην Ανατολική Γούτα και σε άλλες περιοχές της Συρίας και να διακόψουν τις πολιορκίες, να τερματίσουν τους σκοπίμως μαζικούς, δυσανάλογους και αδιάκριτους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις με χημικά που πλήττουν αμάχους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, φάλαγγες οχημάτων που απομακρύνουν αμάχους, άτομα που προσφέρουν ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια και μη στρατιωτικές υποδομές, όπως σχολεία και νοσοκομεία·

4.  υποστηρίζει πλήρως την έκκληση που διατυπώθηκε με το ψήφισμα 2401 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, προς όλα τα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση μέρη να παύσουν χωρίς καθυστέρηση τις εχθροπραξίες επί 30 τουλάχιστον συνεχείς ημέρες· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλα τα μέρη, και ιδίως προς τις συριακές αρχές, να τηρήσουν την υποχρέωσή τους να προστατεύουν το συριακό πληθυσμό και να σταματήσουν αμέσως όλες τις επιθέσεις κατά αμάχων στη Συρία· καλεί τις δυνάμεις που εγγυώνται την κατάπαυση του πυρός στις περιοχές αποκλιμάκωσης να αναλάβουν τις ευθύνες τους με στόχο να τερματιστεί η βία και τα εγκλήματα που διαπράττονται και να επιτραπεί και να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη πρόσβαση στις ζώνες αυτές·

5.  καταδικάζει, απερίφραστα για μια ακόμη φορά τις θηριωδίες και τις εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου που έχουν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, και ιδίως τις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί τόσο οι δυνάμεις του καθεστώτος Άσαντ με την βοήθεια των συμμάχων του, Ρωσίας και Ιράν, όσο και η Τουρκία και άλλες παρακρατικές ένοπλες ομάδες, συγκεκριμένα το ISIS/Daesh και Jabhat Fateh al-Sham· τονίζει ότι όσοι είναι υπεύθυνοι για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να κληθούν να λογοδοτήσουν· επαναλαμβάνει ότι, σύμφωνα με την αρχή της διεθνούς δικαιοδοσίας, ένα εθνικό δικαστήριο μπορεί να ασκήσει δίωξη κατά ατόμων για διάπραξη σοβαρών εγκλημάτων κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου· χαιρετίζει τα μέτρα που έλαβαν ορισμένα κράτη μέλη στο πλαίσιο της αρχής αυτής και προτρέπει και τα υπόλοιπα κράτη μέλη να πράξουν το ίδιο· επιπλέον επιδοκιμάζει τις πρωτοβουλίες ορισμένων κρατών μελών να καλέσουν άτομα να λογοδοτήσουν με βάση το εθνικό τους δίκαιο· προτρέπει όλα τα κράτη μέλη να καταστήσουν τις σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου αξιόποινη πράξη βάσει της εθνικής τους νομοθεσίας· καλεί τα κράτη μέλη να προσφύγουν στο Διεθνές Δικαστήριο κατά του συριακού κράτους για παραβιάσεις της σύμβασης κατά των βασανιστηρίων, στην οποία το κράτος αυτό είναι συμβαλλόμενο μέρος, προκειμένου να στοιχειοθετηθεί η κρατική ευθύνη ως έμμεσο μέσο για το δικαστικό καταλογισμό ατομικής ποινικής ευθύνης σε μεταγενέστερο στάδιο· αποδοκιμάζει τη συνεχιζόμενη παρακώλυση των προσπαθειών να αχθεί η κατάσταση που επικρατεί στη Συρία ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διερευνήσουν, σε στενή συνεργασία με τις χώρες που συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις, τη δυνατότητα σύστασης ενός δικαστηρίου εγκλημάτων πολέμου για τη Συρία·

6.  διατηρεί την πεποίθησή του ότι δεν μπορεί να υπάρξει ούτε αποτελεσματική διευθέτηση της σύγκρουσης, ούτε βιώσιμη ειρήνευση στη Συρία χωρίς να αποδοθούν ευθύνες για τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί· υποστηρίζει το έργο της Ανεξάρτητης Διεθνούς Επιτροπής Έρευνας που συστάθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη για να διενεργήσει διεξοδικές και ανεξάρτητες έρευνες σχετικά με τις παραβιάσεις που διαπράχθηκαν στη Συρία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης χημικών όπλων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία ενός διεθνούς, αμερόληπτου και ανεξάρτητου μηχανισμού που θα συμβάλλει στις έρευνες και τη δίωξη των υπευθύνων για βαρύτατα δυνάμει του διεθνούς δικαίου εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας από τον Μάρτιο του 2011· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο μηχανισμός αυτός δεν έχει τύχει ακόμη πλήρους χρηματοδότησης· καλεί όλα τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο ζήτημα αυτό· φρονεί ότι και η ΕΕ πρέπει να συμβάλλει με πιο άμεσο τρόπο στο μηχανισμό αυτό·

7.  υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΜΚΟ και οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο όσον αφορά τη συγκέντρωση στοιχείων, μεταξύ άλλων και με ψηφιακά μέσα, που τεκμηριώνουν εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και άλλες παραβιάσεις, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής πολιτιστικής κληρονομιάς· καλεί την ΕΕ να συνεργασθεί ενεργά και να χρηματοδοτήσει κατάλληλα τις εν λόγω οργανώσεις·

8.  εξαίρει τις προσπάθειες των ατόμων που εργάζονται για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προκειμένου να καλυφθούν επιτακτικές ανάγκες σε αρωγή, τροφή, νερό και φάρμακα όσων είναι εγκλωβισμένοι λόγω της σύγκρουσης και καλεί εκ νέου μετ’ επιτάσεως όλες τις εμπλεκόμενες στη σύγκρουση πλευρές να μεριμνήσουν για την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση των οργανισμών ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους που δοκιμάζονται από τον πόλεμο· καταδικάζει τα διάφορα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και αξιόμεμπτης συμπεριφοράς που έχουν λάβει χώρα στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών παροχής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης προσφύγων από τη Συρία, από όσους παρέχουν παρέχουν βοήθεια εξ ονόματος των Ηνωμένων Εθνών και άλλων αναγνωρισμένων διεθνών οργανισμών·

9.  επιβεβαιώνει την πρωτεύουσα θέση που κατέχει η διαδικασία της Γενεύης στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλει ο Ειδικός Απεσταλμένος των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία, Staffan de Mistura, προκειμένου να επιτευχθεί μια γνήσια και χωρίς αποκλεισμούς πολιτική μετάβαση, σύμφωνα με το ψήφισμα 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης από όλα τα μέρη της συριακής κρίσης και θα υποστηριχθεί από βασικούς διεθνείς και περιφερειακούς παράγοντες· υπογραμμίζει πόσο σημαντικό είναι να επιτευχθεί μια πολιτική διευθέτηση της σύγκρουσης·

10.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ να καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να αναθερμάνει τις ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και να διεκδικήσει πιο ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις αυτές, αξιοποιώντας τις χρηματοδοτικές δυνατότητες της ΕΕ και την πρόθεσή της να διαθέσει σημαντικούς πόρους για την ανασυγκρότηση της Συρίας· καλεί μετ’ επιτάσεως την ΑΠ/ΥΕ να εξασφαλίσει μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας πολιτών στη Συρία και να τη στηρίξει ενεργά μαζί με όσους προσβλέπουν σε μια δημοκρατική, πολυφωνική και χωρίς αποκλεισμούς Συρία, στο πλαίσιο των προσπαθειών που αναπτύσσει για το μέλλον του συριακού λαού, αρχής γενομένης από τη δεύτερη διάσκεψη των Βρυξελλών που θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου 2018· προτρέπει την ΑΠ/ΥΕ να εργασθεί από κοινού με τον λαό της Συρίας για την ανάπτυξη τοπικών στρατηγικών ανοικοδόμησης για διάφορες περιοχές της Συρίας· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές, σε συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους της, συμπεριλαμβανομένης της αεροπορικής ρίψης βοήθειας και του καθορισμού ζωνών απαγόρευσης πτήσεων·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διεξαγωγή της δεύτερης διάσκεψης των Βρυξελλών υπό την αιγίδα της ΕΕ με στόχο να εκφραστεί και να εφαρμοστεί στην πράξη η αμέριστη πολιτική και οικονομική υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας προς τη διαδικασία της Γενεύης για τους Σύριους που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης και για τις χώρες που φιλοξενούν Σύριους πρόσφυγες· τάσσεται κατά των προσπαθειών ανασυγκρότησης προτού επιτευχθεί πολιτική συμφωνία μεταξύ όλων των μερών που θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να μεριμνήσει για μια πληρέστερη συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών στη διάσκεψη αυτή·

12.  τονίζει τη θεμελιώδη σημασία της προστασίας των παιδιών και της κατά προτεραιότητα πρόσβασής τους στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που είναι πρόσφυγες σε γειτονικές χώρες, καθώς και της λήψης μέτρων για την υποστήριξη της ψυχολογικής αποκατάστασης αυτών των τραυματισμένων παιδιών· καλεί τη διεθνή κοινότητα να ανταποκριθεί στις εκκρεμείς δεσμεύσεις της για την παροχή ανθρωπιστικής υποστήριξης στη Συρία και τις γειτονικές χώρες·

13.  καλεί, τα κράτη μέλη να αναλάβουν μεγαλύτερες δεσμεύσεις όσον αφορά τον επιμερισμό ευθυνών και να επιτρέψουν σε πρόσφυγες που εγκαταλείπουν τις εμπόλεμες ζώνες στη Συρία να αναζητήσουν προστασία σε μη άμεσα γειτονικές περιοχές, μεταξύ άλλων μέσω προγραμμάτων επανεγκατάστασης και υποδοχής για ανθρωπιστικούς λόγους, και να την υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις αυτές στην πράξη· εκφράζει την ανησυχία του για την αύξηση αισθημάτων εχθρότητας κατά των προσφύγων σε χώρες που γειτονεύουν με τη Συρία· επαναλαμβάνει ότι οι πρόσφυγες δεν θα πρέπει να επαναπροωθούνται στη Συρία παρά τη θέλησή τους ή στο πλαίσιο ειδικών συμφωνιών με αντιμαχόμενες ομάδες·

14.  χαιρετίζει την πρόσφατη επανεξέταση των περιοριστικών μέτρων της ΕΕ κατά της Συρίας, με την οποία προστίθενται στον κατάλογο των προσώπων κατά των οποίων επιβάλλονται κυρώσεις δύο ακόμη άτομα που φέρουν ευθύνη για την άσκηση βίας εις βάρος του άμαχου πληθυσμού της χώρας· εκφράζει την ανησυχία του για τις πληροφορίες σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψη που πραγματοποίησε ο επικεφαλής του συριακού Γραφείου Εθνικής Ασφαλείας στη Ρώμη για «συνομιλίες» σε θέματα ασφάλειας με τον Ιταλό Υπουργό Εσωτερικών και τον Διευθυντή της Ιταλικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και Εξωτερικής Ασφάλειας, γεγονός που συνιστά κατάφωρη παραβίαση του καταλόγου κυρώσεων της ΕΕ· καλεί τις ιταλικές αρχές και την ΑΠ/ΥΕ να καταδικάσουν την επίσκεψη αυτή με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να κινήσει πάραυτα διαδικασία διερεύνησης των συνθηκών υπό τις οποίες έχει προκύψει η κατάσταση αυτή· καλεί όλα τα κράτη μέλη να σεβαστούν την απόφαση 2011/273/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου· ζητεί να επιβληθούν πρόσθετες κυρώσεις στη Ρωσία και το Ιράν μετά τη στοχευμένη και σκόπιμη δράση που ανέπτυξαν κατά του άμαχου πληθυσμού στην Ανατολική Γούτα και στις υπόλοιπες περιοχές της Συρίας·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στα Ηνωμένα Έθνη, στα μέλη της Διεθνούς Ομάδας Στήριξης της Συρίας, και σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση, και να μεριμνήσει για τη μετάφρασή του στην αραβική γλώσσα.

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαρτίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου