Menetlus : 2018/2626(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0144/2018

Esitatud tekstid :

B8-0144/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/03/2018 - 10.12
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0090

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 287kWORD 56k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0139/2018
12.3.2018
PE616.090v01-00
 
B8-0144/2018

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Süürias (2018/2626(RSP))


Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Süürias (2018/2626(RSP))  
B8-0144/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Süüria kohta, eelkõige 18. mai 2017. aasta resolutsiooni ELi Süüria strateegia kohta(1),

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 1949. aasta Genfi konventsiooni;

  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldusi, eelkõige 23. veebruari 2018. aasta avaldust tapatalgute kohta Ida-Ghoutas, ning välisasjade nõukogu 26. veebruari 2018. aasta kohtumisele saabudes tehtud mõtteavaldusi;

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja Mogherini ning volinik Stylianidese 20. veebruari 2018. aasta ühisavaldust humanitaarolukorra kohta Süürias Ida-Ghoutas ja Idlibis ning 6. märtsi 2018. aasta ühisavaldust olukorra kohta Ida-Ghoutas ja mujal Süürias,

–  võttes arvesse nõukogu 9. mai 2011. aasta otsust 2011/273/ÜVJP Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kohta(2) ja nõukogu 26. veebruari 2018. aasta järeldusi kahe ministri lisamise kohta sanktsioonide nimekirja,

  võttes arvesse 14. märtsi 2017. aasta ühisteatist Euroopa Parlamendile ja nõukogule „ELi Süüria strateegia alused“ (JOIN(2017)0011) ja nõukogu 3. aprilli 2017. aasta järeldusi Süüria kohta, mis koos moodustavad ELi uue Süüria strateegia,

–  võttes arvesse konverentsi „Süüria ja piirkonna tuleviku toetamine“ kaasjuhatajate 5. aprilli 2017. aasta deklaratsiooni,

–  võttes arvesse ÜRO inimõiguste ülemvoliniku Zeid Ra’ad Al Husseini Genfis inimõiguste nõukogule tehtud avaldusi olukorra kohta Süürias, eelkõige 26. veebruari 2018. aasta ja 2. märtsi 2018. aasta avaldust, ning 7. märtsil 2018 antud suulist ülevaadet tema büroo tegevuse ja inimõiguste valdkonna hiljutiste arengute kohta,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu vastavasisulisi resolutsioone, eelkõige resolutsiooni 2401 (2018) vaenutegevuse 30 päevaks lõpetamise kohta, et võimaldada kohale toimetada humanitaarabi,

–  võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu 5. märtsi 2018. aasta resolutsiooni inimõiguste halveneva olukorra kohta Ida-Ghoutas,

–  võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 21. detsembri 2016. aasta resolutsiooni A-71/248 rahvusvahelise, erapooletu ja sõltumatu mehhanismi kohta, mis aitab uurida rahvusvahelise õiguse alusel kõige raskemaid Süüria Araabia Vabariigis alates 2011. aasta märtsist toime pandud kuritegusid ja anda nende eest vastutavad isikud kohtu alla,

–  võttes arvesse Rooma Statuuti ja Rahvusvahelise Kohtu asutamisdokumente, samuti ajutiste erikohtute, sh endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu, Rwanda asjade rahvusvahelise kriminaalkohtu ja Liibanoni erikohtu tegevust,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Süürias on tegemist erakordse humanitaarkatastroofiga ning olukord vägivalla ja rünnakute jätkudes üha halveneb; arvestades, et 13 miljonit inimest vajab ühes või teises vormis humanitaarabi ning nende seas on 6 miljonit last; arvestades, et riigisiseseid põgenikke on 6,1 miljonit ja üle 5 miljoni on registreeritud Süüria pagulastena, kes elavad naaberpiirkondades; arvestades, et konflikti käigus on elu kaotanud kokku 400 000 süürialast;

B.  arvestades, et kolm miljonit tsiviilelanikku elab ümberpiiratud aladel (nende seas Raqqas ja Deir-ez-Zoris oli 2017. aastaks hukkunud kõige enam tsiviilelanikke); arvestades, et Kirde-Süürias rünnatakse meditsiini- ja tsiviiltaristut, mille tõttu on 300 000 tsiviilelanikku pidanud varjupaika otsima Idlibis;

C.  arvestades, et alates sõja algusest on EL ja liikmesriigid eraldanud enam kui 10,4 miljardit eurot abitegevuseks Süüria kriisis nii riigis endas kui ka naaberpiirkondades, millega EL on suurim abiandja; arvestades, et EL on märkimisväärselt toetanud ja kiitnud ka naaberriike, kes pagulasi vastu võtavad;

D.  arvestades, et sõjategevus Süürias ning Süüria režiimi sõjalised rünnakud ja pommitamine Venemaa ja Iraani toetusel omaenda rahva vastu Ida-Ghoutas ja Idlibs jätkuvad, tuues kaasa kümnete tsiviilelanike hukkumise; arvestades, et korduvalt on väljendatud äärmiselt tõsist muret seoses humanitaarolukorraga Süürias, sealhulgas eriti Ida-Ghoutas, kuna olukord on viimastel nädalatel tõsiselt halvenenud, rünnatud on abikonvoisid ja neil on takistatud jõudmast abivajajateni; arvestades, et Al-Qaedaga seotud terrorirühmituse Jabhat Al Nusra ja teiste terroristlike organisatsioonide kohaolu Ida-Ghoutas on hästi teada ja dokumenteeritud; arvestades, et sellised rünnakud ja tsiviilisikute näljutamise kasutamine sõjataktikana asustatud alade piiramise teel kujutavad endast rahvusvahelise humanitaarõiguse selget rikkumist;

E.  arvestades, et paljusid ümberpiiratud alasid peeti varem sunniviisiliselt ümberasustatud ja Süüria teistest piirkondadest põgenema sunnitud inimeste jaoks turvaliseks;

F.  arvestades, et Süüria konflikti käigus on Assadi režiimi, tema liitlaste ning terroristlike rühmituste toimepandud vägivallategude seas olnud nii sihipäraseid kui ka valimatuid rünnakuid ja keemiarelvarünnakuid tsiviilelanike vastu, kohtuväliseid tapmisi, piinamist ja väärkohtlemist, kadunuks jääma sundimist, massilisi ja meelevaldseid vahistamisi, kollektiivseid karistamisi, meditsiinitöötajate vastu suunatud rünnakuid ning toidust, veest ja meditsiiniabist ilmajätmist;

G.  arvestades, et alates sellest, kui Türgi alustas 20. jaanuaril 2018 operatsiooni „Oliivioks“ Kurdi Rahvakaitseüksuste (YPG) ja naiste omakaitseüksuste (YPJ) jõudude vastu Aleppo provintsi loodeosas kurdidega asustatud Afrini piirkonnas, on kümned tuhanded inimesed pidanud sunniviisiliselt ümber asuma ja humanitaarolukord on kiiresti halvenenud; arvestades, et inimõiguslaste rühmad on dokumenteerinud Türgi sõja- ja lennuväe toime pandud sõjakuritegusid ning rahvusvahelise humanitaarõiguse ja Genfi konventsioonide tõsiseid rikkumisi; arvestades, et tuhanded tsiviilisikud langevad valimatute pommitamiste sihtmärgiks ning teated kinnitavad ebakonventsionaalsete relvade kasutamist Türgi vägede ja Süüria ühinenud relvastatud islamirühmituste poolt;

H.  arvestades, et ISIS/Daesh ja teised džihaadirühmitused on pannud toime julmusi ja rahvusvahelise õiguse ränki rikkumisi, sealhulgas jõhkraid hukkamisi ja seksuaalvägivalda, röövimisi, piinamisi, usuvahetusele sundimist ning naiste ja tütarlaste orjastamist; arvestades, et lapsi värvatakse osalema ja neid kasutatakse terroristlikus tegevuses; arvestades tõsist muret selle pärast, et tsiviilelanikke kasutatakse ekstremistide valduses olevatel aladel inimkilbina; arvestades, et sellised kuriteod võivad kujutada endast sõjakuritegusid, inimsusvastaseid kuritegusid ja genotsiidi;

I.  arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu suutis lõpuks vastu võtta resolutsiooni olukorra kohta Süürias (resolutsioon 2401), milles nõutakse vaenutegevuse „viivitamatut“ peatamist üheks kuuks, et võimaldada pakilise humanitaarabi kohaletoimetamist ja meditsiinilisi evakueerimisi; arvestades, et Venemaa on viimastel aastatel pannud veto 11 ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile ning aktiivselt tegutsenud resolutsioonide sisu piiramiseks;

J.  arvestades, et Julgeolekunõukogu eesistuja ja teiste liikmete, ÜRO peasekretäri ning teiste rahvusvaheliste osaliste korduvatele üleskutsetele vaatamata ei ole Süüria režiim ega Venemaa ja Iraani väed ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2401 välja kuulutatud vaherahust Ida-Ghoutas kinni pidanud; arvestades, et armee on mitmel rindel edasi liikunud ning võtnud enda kontrolli alla külasid ja talumajapidamisi, rünnates samal ajal enklaavi idaküljelt; arvestades, et sõjavägi kasutab piirkonna nn vabastamist ettekäändena, et tsiviilisikuid rünnata;

K.  arvestades, et Ida-Ghouta on olnud viis aastat Süüria armee ja tema liitlaste piiramisrõngas, kus tsiviilisikuid tabavad pommirünnakud, tulistamine ja keemiarelva kasutamine ning on andmeid, et mürgigaas on põhjustanud piirkonnas sadade inimeste surma; arvestades, et Ida-Ghouta elanikud on olnud blokaadi tõttu igasugusest abist ära lõigatud alates 14. veebruarist 2018, mil üksainus konvoi jõudis kõigest 7200 inimeseni 400 tuhandest, kes piirkonnas elavad; arvestades, et toetus humanitaarabile on praegu rohkem kui kunagi varem esmatähtis ning see on andnud ka ühe väikese positiivse tulemuse, kui ÜRO abikonvoil õnnestus lõpuks 5. märtsil Doumasse siseneda, jõudes 27 500 toitu ja meditsiiniabi vajava inimeseni;

L.  arvestades, et abi ei jõua kaugeltki kõigini, kes Ghoutas seda vajavad, kuna enamik elanikkonnast on varjunud maa alla ning neil on väga piiratud juurdepääs esmatarbekaupadele, veele ja hügieenivõimalustele; arvestades, et Assadi režiim ja tema liitlased takistavad jätkuvalt aktiivselt kõikjal Süürias ÜRO, ELi, valitsusväliste organisatsioonide ja kohalike osalejate elutähtsate meditsiini-, toidu- ja humanitaartarnete kohaletoimetamist ja väljajagamist;

M.  arvestades, et uued teated olukorrast Ida-Ghoutas näitavad, et viimastel nädalatel on pidevates õhurünnakutes tahtlikult sihitud haiglaid, koole ja turge ehk teiste sõnadega kohti, mida peamiselt külastavad süütud tsiviilisikud; arvestades eriesindaja meeskonna kinnitusi, mille kohaselt 18. kuni 22. veebruarini 2018 rünnati kokku 14 haiglat, 3 tervisekeskust ja 2 kiirabiautot; arvestades, et ainult mõni päev hiljem, 25. veebruaril kinnitasid teated Shifouniyast, et mitmetel tsiviilisikutel, nende seas lastel, esines hingamisteede probleeme, tingituna kokkupuutest mürgiste ainetega; arvestades, et 20. märtsiks on kavandatud ÜRO Julgeolekunõukogus interaktiivne dialoog Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni peadirektori ja ÜRO peasekretäri asetäitja Izumi Nakamitsuga;

N.  arvestades, et Assadi režiim kasutab sunniviisilise ümberasustamise taktikat, et muuta linnade, külade ja piirkondade usulist koosseisu ning tekitada demograafilisi muutusi; arvestades, et sellist taktikat on kasutatud Damaskuse lähedal asuvates linnades, sh Darayyas ja Muadamiyat al-Shamis, ning Homsi linnas Al-Waeri piirkonnas;

O.  arvestades, et inimõiguste rikkumiste kasvava arvu tõttu Süürias lisas EL 26. veebruaril 2018 oma sanktsioonide loetellu kaks uut ministrit – teabeministri ja tööstusministri; arvestades, et Süüria riikliku julgeolekubüroo juhataja Ali Mamlouk, kes on kantud ELi sanktsioonide nimekirja, kohtus väidetavalt Itaalia siseministri ja Roomas asuva teabe- ja välisjulgeoleku ameti direktoriga, millega rikuti jämedalt nõukogu otsust 2011/273/ÜVJP;

P.  arvestades, et 2017. aasta aprillis pärast surmatoovat keemiarünnakut Khan Sheikhounis tegi Ühendkuningriik G7 raames ettepaneku kehtestada Venemaa vastu täiendavad sanktsioonid; arvestades, et Itaalia pani sellele ettepanekule veto;

Q.  arvestades, et rahvusvahelise üldsuse ja üksikute riikide kohus on panna Süüria konflikti käigus rahvusvaheliste inimõiguste ja humanitaarõiguse rikkumisi toime pannud isikud oma tegude eest vastutama, sealhulgas nii universaalse jurisdiktsiooni põhimõtte kui ka riiklike seaduste rakendamise teel; arvestades, et seda saab teha kas olemasolevate riiklike ja rahvusvaheliste õiguskaitsevahendite, sh riiklike ja rahvusvaheliste kohtute abil või kasutades ajutisi rahvusvahelisi kriminaalkohtuid, mis tuleks selleks luua; arvestades, et lisaks personaalsele kriminaalvastutusele saab teatavatel tingimustel vastutusele võtta ka riike Rahvusvahelise Kohtu kohtualluvusse kuuluvates rahvusvahelistes lepingutes ja konventsioonides, sh 1984. aasta piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastases konventsioonis ning 1948. aasta genotsiidi vältimise ja selle eest karistamise konventsioonis sätestatud kohustuste rikkumise eest;

R.  arvestades, et rahvusvaheline üldsus ei ole demokraatlikku ja ilmalikku opositsiooni piisavalt toetanud; arvestades, et praeguses olukorras on demokraatlik ja ilmalik opositsioon nõrgestatud ning tsiviilelanikud on jäänud lõksu ühelt poolt džihaaditerroristide ja islamiäärmuslaste ning teistelt poolt Assadi režiimi toetajate vahele;

S.  arvestades, et EL on korduvalt kinnitanud, et Süüria konflikti ei saa lahendada sõjaliselt ning et Süüria rahva lubamatutele kannatustele saab lõpu teha ainult süürialaste juhitud ja ÜRO egiidi all toimuva kaasava ülemineku kaudu; arvestades, et Süüria sõjale on iseloomulikud sõjalised operatsioonid, mistõttu on kohapeal tingimusi dikteerinud välised osalejad, sealhulgas Venemaa, Iraan ja Türgi; arvestades, et pärast 25.–26. jaanuaril 2018 Viinis toimunud 9. läbirääkimistevooru ei ole Genfi läbirääkimised Süüria kriisile rahumeelse lahenduse leidmisel siiani viinud konkreetsete edusammudeni; arvestades, et Venemaa, Iraan ja Türgi jõudsid 4. mail 2017 Kasahstanis kokkuleppele luua neli tsooni pingete leevendamiseks, kuid seda kokkulepet ei ole selle garantiiandjad järginud ega kaitsnud; arvestades, et 30. jaanuaril 2018 Sotšis toimunud Süüria riikliku dialoogi kongress teatas põhiseaduskomisjoni loomisest, kuid kõik osapooled ei ole seda heaks kiitnud;

T.  arvestades, et 24.–25. aprillil 2018 toimub komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja ÜRO kaaseesistumisel teine ministrite konverents Süüria ja piirkonna tuleviku toetamise teemal; arvestades, et nii nagu eelmisel aastal, on konverentsi eesmärk hoida Süüria teema rahvusvahelise üldsuse tähelepanu keskmes, käsitledes kõiki riigi ja piirkonna (Liibanon, Jordaania, Türgi) kriisiga seotud pakilisi humanitaar-, rahastamis- ja poliitilisi teemasid; arvestades, et rahvusvahelise üldsuse toetus ja võetud kohustused on endiselt äärmiselt olulised, et saavutada Süürias ja kogu piirkonnas rahumeelne tulevik;

U.  arvestades, et ELi jõupingutused humanitaarabi andmisel ja Süüria tuleviku kavandamisel on väärt kiitust; arvestades, et EL ei tohiks kunagi anda tingimusteta abi sellise Süüria ülesehitamiseks, mida juhivad ja kontrollivad Assad ning tema liitlased Venemaa ja Iraan; arvestades, et Assadil, Putini Venemaal ja Iraanil ei tohi lasta pääseda vastutusest nende sõjalise sekkumise majanduslike tagajärgede eest; arvestades, et mis tahes kohustusi ülesehituseks tuleb kasutada rahu ja vastutuse võimendamiseks;

V.  arvestades, et Süüria ülesehitamine peaks põhinema alt-üles-lähenemisviisil ja kohalike osalejate edukal võimestamisel, välistades sellega teadaolevad terrorirühmitised;

1.  mõistab jõuliselt hukka olukorra järsu halvenemise Süürias, mis on Süüria režiimi ning tema liitlaste Venemaa ja Iraani jätkuvate rünnakute ja tegevuse otsene tagajärg ja on põhjustanud juba rohkem kui 400 000 inimese hukkumise ning tekitanud 6,1 riigisisest põgenikku Süürias ja 5 miljonit pagulast; väljendab sügavat muret üha süveneva vägivalla pärast riigi paljudes piirkondades, sealhulgas Ida-Ghoutas, Afrinis ja Idlibis;

2.  mõistab kõige jõulisemalt hukka vägivalla Ida-Ghoutas, mis jätkub vaatamata ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2401 ühehäälsele vastuvõtmisele, ning kutsub tungivalt kõiki osapooli ning eriti Assadi režiimi, Venemaad ja Iraani üles resolutsiooni täielikult ja viivitamata rakendama ja järgima; tuletab Süüria, Venemaa ja Iraani režiimidele meelde, et nad vastutavad rahvusvahelise õiguse kohaselt jäledate kuritegude eest, mida nad Süürias jätkuvalt toime panevad, ning et selliseid kuritegusid korda saatvad riigid või isikud pannakse oma tegude eest vastutust kandma; mõistab hukka Venemaa vetod kõikidele ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidele, milles mõistetakse rünnakud hukka ja nõutakse nende uurimist;

3.  tunneb heameelt selle üle, et ÜRO abikonvoil õnnestus 5. märtsil 2018 esimest korda pärast nelja kuud jõuda Ida-Ghoutas asuvasse Doumasse, kuid rõhutab, et selline juhuslik ja piiratud juurdepääs ei ole piisav; palub Süüria režiimil ja tema liitlastel viivitamata peatada vägivald Ida-Ghoutas ja mujal Süürias, lõpetada ümberpiiramised ning peatada tahtlikult ülemäärased, ebaproportsionaalsed ja valimatud pommitamised ja keemiarünnakud tsiviilelanike, sealhulgas laste vastu, samuti evakueeritavate inimeste konvoide, abi- ja meditsiinitöötajate ning tsiviiltaristu, sealhulgas koolide ja haiglate vastu;

4.  toetab täielikult ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2401 kõikidele konflikti osalistele esitatud üleskutset lõpetada vaenutegevus viivitamatult vähemalt 30 järjestikuseks päevaks; kordab üleskutset kõikidele osalistele ja eelkõige Süüria võimudele täita oma kohustust kaitsta Süüria elanikkonda ning lõpetada viivitamata kõik rünnakud tsiviilelanike vastu Süürias; palub vaherahu garantiiandjatel täita pingelõdvenduspiirkondades oma kohustusi, et lõpetada vägivald ja kuriteod ning võimaldada ja tagada nendele piirkondadele piiramatu juurdepääs;

5.  mõistab veel kord kõige karmimalt hukka julmused ning laialt levinud inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised, mida eelkõige Assadi režiimi jõud, sealhulgas oma liitlaste Venemaa ja Iraani toel, aga ka Türgi ja valitsusvälised relvarühmitused, eelkõige ISIS/Daesh ja Jabhat Fateh al-Sham on konflikti käigus toime pannud; rõhutab oma seisukohta, et kõik, kes vastutavad rahvusvahelise humanitaarõiguse ja inimõigustealase õiguse rikkumiste eest, tuleb vastutusele võtta; kordab, et universaalse jurisdiktsiooni põhimõtte kohaselt võib riiklik kohus mõista kohut üksikisikute üle mis tahes raskete kuritegude eest, millega rikutakse rahvusvahelist õigust; peab tervitatavaks mitmes liikmesriigis selle põhimõtte kohaselt võetud meetmeid ning ergutab ka kõiki teisi liikmesriike seda eeskuju järgima; tervitab ka liikmesriikide algatusi võtta üksikisikuid vastutusele oma siseriikliku õiguse alusel; ergutab kõiki liikmesriike sätestama rahvusvahelise õiguse rasked rikkumised oma siseriiklikus õiguses süüteona; palub liikmesriikidel tuua Süüria riik piinamise vastase konventsiooni (millele Süüria on alla kirjutanud) rikkumise eest Rahvusvahelise Kohtu ette, et tuvastada riigi vastutus, mis toimiks edaspidi kaudse meetmena individuaalse kriminaalvastutuse kohtulikuks tuvastamiseks; mõistab hukka Süüria Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ette toomise püüete jätkuva blokeerimise; kordab oma nõudmist, et EL ja liikmesriigid uuriksid tihedas koostöös sama meelt riikidega võimalust luua Süüria sõjakuritegude tribunal;

6.  on jätkuvalt veendunud, et konflikti tulemuslik lahendamine ega püsiv rahu Süürias ei ole võimalik ilma toimepandud kuritegude eest vastutusele võtmiseta; toetab ÜRO asutatud sõltumatu rahvusvahelise uurimiskomisjoni tööd Süürias toimepandud rikkumiste, sealhulgas keemiarelvade kasutamise sõltumatul ja igakülgsel uurimisel; väljendab heameelt rahvusvahelise, erapooletu ja sõltumatu mehhanismi loomise üle, mis aitab uurida rahvusvahelise õiguse kohaselt kõige raskemaid Süüria Araabia Vabariigis alates 2011. aasta märtsist toime pandud kuritegusid ja võtta nende toimepanijad vastutusele; taunib asjaolu, et kõnealune mehhanism ei ole ikka veel täielikult rahastatud; kutsub kõiki liikmesriike üles täitma oma vastavad lubadused; on seisukohal, et EL peaks mehhanismi rahastamises samuti suuremal määral otseselt osalema;

7.  rõhutab vabaühenduste ning kohalike ja rahvusvaheliste kodanikuühiskonna organisatsioonide töö ülimat tähtsust sõjakuritegude, inimsusvastaste kuritegude ja muude rikkumiste, sh kultuuripärandi hävitamise tõendusmaterjalide registreerimisel; nõuab, et EL otsiks aktiivselt selliste organisatsioonidega kontakti ja rahastaks neid piisavalt;

8.  kiidab humanitaartöötajate püüdlusi toimetada hädavajalikku abi, toitu, vett ja ravimeid konfliktipiirkonda lõksu jäänud inimestele ning nõuab veel kord tungivalt, et kõik konfliktiosalised tagaksid humanitaarabiasutuste ohutu ja takistamatu juurdepääsu sõja tõttu kannatavatele tsiviilelanikele; mõistab hukka seksuaalvägivalla ja väärkäitumise arvukad juhtumid, mis on rahvusvahelistes abiorganisatsioonides kinnitust leidnud, sealhulgas Süüria pagulaste seksuaalse ärakasutamise ÜRO ja tuntud rahvusvaheliste organisatsioonide antava abi kohaletoimetajate poolt;

9.  kinnitab ÜRO juhitud Genfi protsessi ülimuslikkust ning toetab ÜRO Süüria erisaadiku Staffan de Mistura jõupingutusi tõelise ja kaasava poliitilise ülemineku saavutamiseks kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 2254 ja läbirääkimiste teel kõikide Süüria osapooltega ning peamiste rahvusvaheliste ja piirkondlike osaliste toel; rõhutab, et konfliktile tuleb leida poliitiline lahendus;

10.  kutsub asepresidenti ja kõrget esindajat üles tegema kõik selleks, et elavdada ÜRO vahendusel toimuvaid rahukõnelusi, ning nõuda endale nendel kõnelustel aktiivsemat rolli, kasutades ära ELi rahalist võimekust ja valmisolekut eraldada märkimisväärseid vahendeid Süüria ülesehitamiseks; palub asepresidendil ja kõrgel esindajal kaasata oma tegevusse Süüria rahva tuleviku nimel tihedamalt Süüria kodanikuühiskonda ja neid, kelle eesmärk on demokraatlik, pluralistlik ja kaasav Süüria, ning neid aktiivselt toetada, alustades 24.–25. aprillil 2018 toimuvast teisest Brüsseli konverentsist; ergutab asepresidenti ja kõrget esindajat tegema koostööd Süüria rahvaga, et töötada välja kohalikud ülesehitamisstrateegiad Süüria eri piirkondade jaoks; rõhutab, et EL peaks kaaluma kõiki olemasolevaid võimalusi koostööks rahvusvaheliste partneritega, sh õhust abi andmist ja lennukeelutsoonide loomist;

11.  tervitab ELi võõrustatava teise Brüsseli konverentsi korraldamist, mille eesmärk on väljendada rahvusvahelise üldsuse kogu poliitilist ja majanduslikku toetust Genfi protsessile abivajavate süürialaste ning Süüria pagulasi vastu võtvate riikide heaks ning anda sellele toetusele praktiline väljund; hoiatab igasuguse ülesehitamistegevuse alustamise eest enne, kui on saavutatud ÜRO raames peetavate läbirääkimiste teel kõiki pooli hõlmav poliitiline kokkulepe; palub asepresidendil ja kõrgel esindajal kaasata sellele konverentsile täielikumalt kodanikuühiskonna organisatsioone;

12.  rõhutab, et äärmiselt oluline on kaitsta lapsi ja seada esmatähtsaks nende juurdepääs haridusele, sealhulgas naabermaades viibivate pagulaste laste jaoks, ning pakkuda traumeeritud lastele psühholoogilist rehabilitatsiooni; kutsub rahvusvahelist üldsust üles austama seni täitmata lubadusi humanitaarabi andmiseks Süürias ja selle naaberriikides;

13.  kutsub ELi liikmesriike üles võtma endale vastutuse jagamisel suuremad kohustused ning võimaldama Süüria konfliktipiirkondadest põgenejatele kaitset ka kaugemal kui vahetult naaberpiirkondades, muu hulgas ümberasustamise ja humanitaarpõhjustel vastuvõtmise kavade abil, ning viia need meetmed ellu; tunneb muret pagulastevastase meelsuse kasvu pärast Süüria naaberriikides; kordab, et ühtegi pagulast ei tohiks saata Süüriasse tagasi tema tahte vastaselt või sõdivate pooltega sõlmitud nn mugavuskokkulepete raames;

14.  väljendab rahuolu Süüria vastu suunatud ELi piiravate meetmete viimase läbivaatamisega, mille käigus lisati sanktsioonide nimekirja kaks isikut, kes jagavad vastutust tsiviilelanikkonna represseerimise eest riigis; väljendab muret teadete pärast, mille kohaselt Süüria riikliku julgeolekubüroo juhataja külastas hiljuti Roomat, et pidada nn julgeolekualaseid kõnelusi Itaalia siseministri ja Itaalia teabe- ja välisjulgeoleku ameti direktoriga, mis on ELi sanktsioonide nimekirja jäme rikkumine; palub Itaalia võimudel ning asepresidendil ja kõrgel esindajal mõista see visiit kõige jõulisemal viisil hukka; palub asepresidendil ja kõrgel esindajal käivitada viivitamata uurimine asjaolude üle, millega seoses selline olukord võis tekkida; palub kõikidel liikmesriikidel järgida nõukogu otsust 2011/273/ÜVJP; nõuab Venemaa ja Iraani suhtes täiendavate sanktsioonide kehtestamist sihipäraste ja tahtlike rünnakute tõttu tsiviilelanikkonna vastu Ida-Ghoutas ja mujal Süürias;

15.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, nõukogule, komisjonile, ELi liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO-le, rahvusvahelise Süüria toetusrühma liikmetele ning kõigile konfliktiosalistele ja tagada selle teksti tõlkimine araabia keelde.

 

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2017)0227.

(2)

ELT L 121, 10.5.2011, lk 11.

Viimane päevakajastamine: 14. märts 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika