Päätöslauselmaesitys - B8-0144/2018Päätöslauselmaesitys
B8-0144/2018

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Syyrian tilanteesta

12.3.2018 - (2018/2626(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0139/2018

Menettely : 2018/2626(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0144/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0144/2018
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0144/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma Syyrian tilanteesta

(2018/2626(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyriasta ja erityisesti 18. toukokuuta 2017 antamansa päätöslauselman Syyriaa koskevasta EU:n strategiasta[1],

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vuodelta 1948,

–  ottaa huomioon Geneven yleissopimukset vuodelta 1949,

  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumat ja etenkin hänen 23. helmikuuta 2018 antamansa julkilausuman Itä-Ghutan verilöylystä sekä kommentit, jotka hän antoi saapuessaan ulkoasiainneuvoston kokoukseen 26. helmikuuta 2018,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Mogherinin ja komission jäsenen Stylianidesin 20. helmikuuta 2018 antaman yhteisen julkilausuman humanitaarisesta tilanteesta Itä-Ghutassa ja Idlibissä, Syyriassa, ja heidän 6. maaliskuuta 2018 antamansa yhteisen julkilausuman tilanteesta Itä-Ghutassa ja muualla Syyriassa,

–  ottaa huomioon Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 9. toukokuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen 2011/273/YUTP[2] ja 26. helmikuuta 2018 annetut neuvoston päätelmät kahden uuden ministerin lisäämisestä pakoteluetteloon,

  ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2017 annetun yhteisen tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle ”EU:n Syyrian-strategian osatekijät” (JOIN(2017)0011) ja 3. huhtikuuta 2017 annetut Syyriaa koskevat neuvoston päätelmät, jotka yhdessä muodostavat uuden Syyriaa koskevan EU:n strategian,

–  ottaa huomioon 5. huhtikuuta 2017 annetun Syyrian ja sen lähialueiden tulevaisuuden tukemista käsitelleen konferenssin yhteispuheenjohtajien julkilausuman,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Zeid Ra’ad Al Husseinin Geneven ihmisoikeusneuvostolle antamat lausunnot Syyrian tilanteesta, erityisesti hänen 26. helmikuuta 2018 ja 2. maaliskuuta 2018 antamansa lausunnot sekä hänen 7. maaliskuuta 2018 suullisesti antamansa päivityksen hänen toimistonsa toimista ja ihmisoikeuksien viimeaikaisesta kehityksestä,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston asiaa koskevat päätöslauselmat, etenkin päätöslauselman 2401 (2018) Syyrian vihamielisyyksien keskeyttämisestä 30 päiväksi humanitaarisen avun toimittamista varten,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 5. maaliskuuta 2018 antaman päätöslauselman ihmisoikeustilanteen heikkenemisestä Itä-Ghutassa,

–  ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 21. joulukuuta 2016 antaman päätöslauselman A‑71/248, jolla perustettiin kansainvälinen, puolueeton ja riippumaton mekanismi auttamaan Syyrian arabitasavallassa maaliskuusta 2011 lähtien tehdyistä kansainvälisen oikeuden mukaan vakavimmista rikoksista vastuussa olevien tutkinnassa ja syyttämisessä,

–  ottaa huomioon Rooman perussäännön ja Kansainvälisen tuomioistuimen perustamisasiakirjat sekä tilapäiset tuomioistuimet, muun muassa entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen, Ruandan kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Libanonin erityistuomioistuimen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

 

A.  toteaa, että Syyrian tilanne on poikkeuksellinen humanitaarinen katastrofi, joka pahenee pahenemistaan väkivallan ja iskujen jatkuessa; ottaa huomioon, että 13 miljoonan ihmisen on rekisteröity olevan jonkinlaisen humanitaarisen avun tarpeessa ja että heistä kuusi miljoonaa on lapsia; ottaa huomioon, että maan sisäisiä pakolaisia on 6,1 miljoonaa ja pakolaisiksi rekisteröityjä syyrialaisia asuu naapurimaissa yli viisi miljoonaa; toteaa, että konfliktissa on kuollut kaikkiaan 400 000 syyrialaista;

B.  ottaa huomioon, että piiritetyillä alueilla elää kolme miljoonaa siviiliä (vuonna 2017 eniten siviiliuhreja oli Raqqassa ja Deir-ez-Zorissa); ottaa huomioon, että Koillis-Syyrian sairaanhoito- ja siviili-infrastruktuurit ovat iskujen kohteina, minkä vuoksi 300 000 siviiliä on joutunut pakenemaan Idlibiin;

C.  ottaa huomioon, että sodan puhkeamisesta lähtien EU ja sen jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön yli 10,4 miljardia euroa avustaakseen Syyrian kriisissä sekä maan sisällä että sen ulkopuolella naapurialueella, joten EU on suurin avunantaja; ottaa huomioon, että EU on myös antanut huomattavaa tukea ja tunnustusta pakolaisia vastaanottaneille naapurimaille;

D.  ottaa huomioon, että taistelut Syyriassa jatkuvat ja että Syyrian hallinnon sotilaallinen hyökkäys ja pommitukset sen omaa kansaa vastaan jatkuvat Itä-Ghutassa ja Idlibissä Venäjän ja Iranin tuella ja niissä kuolee kymmeniä siviilejä; ottaa huomioon toistuvasti esitetyn erittäin vakavan huolestumisen Syyrian ja etenkin Itä-Ghutan humanitaarisesta tilanteesta, sillä olot ovat heikentyneet huomattavasti viime viikkojen aikana, kun avustussaattueita vastaan on hyökätty eikä niitä ole päästetty apua tarvitsevien luo; ottaa huomioon, että terroristiryhmien, kuten al-Qaidaan yhteydessä olevan Jabhat Al Nusran ja muiden terroristijärjestöjen, läsnäolo Itä-Ghutassa on hyvin tiedossa ja dokumentoitu; toteaa, että tällaiset hyökkäykset ja se, että siviilien nälkään näännyttämistä piirittämällä asuinalueita käytetään sotataktiikkana, ovat selkeitä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksia;

E.  ottaa huomioon, että monet piiritetyt alueet oli aiemmin nimetty turvallisiksi alueiksi muualta Syyriasta pakkosiirretyille ja paenneille henkilöille;

F.  ottaa huomioon, että Assadin hallinnon ja sen liittolaisten sekä terroristiryhmien Syyrian konfliktin aikana tekemiin rikkomuksiin kuuluu siviilejä vastaan tehtyjä kohdennettuja ja summittaisia iskuja ja kemiallisin asein tehtyjä iskuja, laittomia teloituksia, kidutusta ja pahoinpitelyjä, tahdonvastaisia katoamisia, joukkopidätyksiä ja mielivaltaisia pidätyksiä, kollektiivisia rangaistuksia, hyökkäyksiä terveydenhuoltohenkilökuntaa vastaan ja elintarvikkeiden, veden ja sairaanhoidon saannin estämistä;

G.  ottaa huomioon, että Turkki käynnisti 20. tammikuuta 2018 ”Operaatio oliivinoksan” kurdijoukkoja (YPG ja YPJ) vastaan Aleppon maakunnan luoteisosassa sijaitsevalla Afrinin kurdialueella ja sen jälkeen tuhannet ihmiset ovat joutuneet lähtemään kodeistaan ja humanitaarinen tilanne on heikentynyt nopeasti; panee merkille, että ihmisoikeusryhmät ovat dokumentoineet Turkin armeijan ja ilmavoimien tekemiä sotarikoksia ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja Geneven yleissopimusten vakavia loukkauksia; ottaa huomioon, että tuhannet siviilit ovat summittaisten pommitusten kohteena ja raporttien mukaan Turkin joukot ja sen liittolaiset, aseistautuneet syyrialaiset islamistijoukot ovat käyttäneet epätavanomaisia aseita;

H.  ottaa huomioon, että Isis/Da’esh ja muut jihadistiliikkeet ovat syyllistyneet julmuuksiin ja kansainvälisen oikeuden räikeisiin loukkauksiin, kuten raakalaismaisiin teloituksiin ja seksuaaliseen väkivaltaan, sieppauksiin, kidutukseen, pakkokäännytyksiin sekä naisten ja tyttöjen orjuuttamiseen; ottaa huomioon, että lapsia värvätään ja käytetään terroritoimintaan; toteaa, että siviilien käyttö ihmiskilpinä ääriliikkeiden hallitsemilla alueilla herättää vakavaa huolta; katsoo näiden rikosten olevan sotarikoksia, rikoksia ihmisyyttä vastaan ja joukkotuhontaa;

I.  ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvosto kykeni viimein hyväksymään Syyrian tilannetta koskevan päätöslauselman 2401, jossa kehotetaan lopettamaan vihamielisyydet viipymättä kuukauden ajaksi kiireellisesti tarvittavan humanitaarisen avun ja lääketieteellisten evakuointien mahdollistamiseksi; ottaa huomioon, että viime vuosien aikana Venäjä on estänyt YK:n turvallisuusneuvostossa veto-oikeudellaan 11 päätöslauselmaa ja toiminut aktiivisesti päätöslauselmien sisällön rajoittamiseksi;

J.  ottaa huomioon, että Syyrian hallinto sekä Venäjän ja Iranin joukot eivät ole noudattaneet turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 2401 julistettua Itä-Ghutan tulitaukoa turvallisuusneuvoston puheenjohtajan, sen muiden jäsenten, YK:n pääsihteerin ja muiden kansainvälisten toimijoiden, kuten EU:n, pyynnöistä huolimatta; ottaa huomioon, että hyökätessään erillisalueen itäpuolelta armeija on edennyt useilla rintamilla ja ottanut hallintaansa kyliä ja maatiloja; toteaa armeijan käyttävän alueen ”vapauttamista” tekosyynä hyökätä siviilejä vastaan;

K.  ottaa huomioon, että Itä-Ghuta on ollut Syyrian hallinnon ja sen liittolaisten piirittämänä viisi vuotta ja että siviilit ovat joutuneet ilmapommitusten ja tulituksen kohteeksi ja heitä vastaan on käytetty kemiallisia aseita ja että raporttien mukaan myrkkykaasut ovat aiheuttaneet alueella satojen ihmisten kuoleman; ottaa huomioon, että Itä-Ghutan asukkaat on eristetty saarrolla kaikesta avusta 14. helmikuuta 2018 lähtien, jolloin yksi ainoa saattue saavutti vain 7 200 henkilöä alueen 400 000 asukkaasta; ottaa huomioon, että humanitaarisen avun tukeminen on nyt ensisijaisempaa kuin koskaan ja että tämä johti pieneen myönteiseen tulokseen, kun YK:n avustussaattue lopulta pääsi Dumaan 5. maaliskuuta 2018 ja vei apua 27 500:lle elintarvikkeiden ja lääkintätarvikkeiden tarpeessa olevalle ihmiselle;

L.  ottaa huomioon, että tämä apu ei saavuta läheskään kaikkia sen tarpeessa olevia Ghutassa, sillä suurin osa asukkaista suojautuu maan alle, joten heillä on rajallinen mahdollisuus tai ei lainkaan mahdollisuutta saada perushyödykkeitä, vettä ja jätevesihuoltoa; ottaa huomioon, että Assadin hallinto ja sen liittolaiset pysäyttävät edelleen aktiivisesti YK:lta, EU:lta, kansalaisjärjestöiltä ja koko Syyrian paikallisilta toimijoilta saatujen tärkeiden lääkinnällisten ja humanitaaristen tarvikkeiden ja elintarvikkeiden toimitukset ja jakelun;

M.  ottaa huomioon, että uusissa raporteissa Itä-Ghutan tilanteesta kerrotaan, että viime viikkojen jatkuvat ilmaiskut on kohdistettu tahallisesti sairaaloihin, kouluihin ja toreihin, toisin sanoen paikkoihin, joissa on ensisijaisesti viattomia siviilejä; toteaa, että erityislähettilään tiimin mukaan 18.–22. helmikuuta 2018 iskettiin kaikkiaan 14 sairaalaan, kolmeen terveyskeskukseen ja kahteen ambulanssiin; ottaa huomioon, että vain muutama päivä tämän jälkeen, 25. helmikuuta 2018, Shifouniyaa koskevissa raporteissa todettiin, että monilla siviileillä, myös lapsilla, oli havaittu hengitystieongelmia myrkyllisille aineille altistumisen vuoksi; ottaa huomioon, että 20. maaliskuuta 2018 YK:n turvallisuusneuvostossa on tarkoitus järjestää Kemiallisten aseiden kieltojärjestön pääsihteerin ja YK:n apulaispääsihteerin Izumi Nakamitsun välinen vuoropuhelu;

N.  toteaa, että Assadin hallinto käyttää pakkosiirtotaktiikkaa muuttaakseen kuntien, kaupunkien ja alueiden uskonnollista koostumusta ja saadakseen aikaan väestörakenteen muutoksen; toteaa, että tällaista taktiikkaa on käytetty muun muassa Damaskoksen ulkopuolella sijaitsevissa Darayyan ja Muadamiyat al-Shamin kaupungeissa ja Homsin kaupungissa al-Waerin alueella;

O.  ottaa huomioon, että EU lisäsi 26. helmikuuta 2018 pakoteluetteloon kaksi uutta ministeriä – tiedotuksesta ja teollisuudesta vastaavat ministerit – Syyriassa tapahtuneiden ihmisoikeusloukkausten määrän kasvun vuoksi; toteaa, että Syyrian kansallisen turvallisuusviraston päällikkö Ali Mamlouk on EU:n pakoteluettelossa mutta hänen kerrotaan tavanneen Italian sisäministerin ja tiedustelusta ja ulkoisesta turvallisuudesta vastaavan viraston johtajan Roomassa, mikä on räikeässä ristiriidassa neuvoston päätöksen 2011/273/YUTP kanssa;

P.  ottaa huomioon, että Yhdistynyt kuningaskunta ehdotti huhtikuussa 2017 G7-ryhmässä lisäpakotteiden asettamista Venäjälle Khan Sheikhounissa kemiallisilla aseilla tehdyn tappavan iskun vuoksi; panee merkille, että Italia esti ehdotuksen hyväksymisen;

Q.  toteaa, että kansainvälisen yhteisön ja yksittäisten valtioiden velvollisuutena on saattaa edesvastuuseen henkilöt, jotka ovat syyllistyneet kansainvälisen ihmisoikeuksia koskevan oikeuden ja humanitaarisen oikeuden loukkauksiin Syyrian konfliktin aikana, myös noudattamalla yleistoimivallan periaatetta ja kansallista lainsäädäntöä; toteaa, että tämä voidaan tehdä joko nykyisten kansallisten ja kansainvälisten oikeussuojakeinojen avulla, kansalliset ja kansainväliset tuomioistuimet mukaan luettuina, tai vielä perustamattomien tilapäisten kansainvälisten rikostuomioistuimen avulla; toteaa, että tällaisen henkilökohtaisen rikosoikeudellisen vastuun lisäksi myös valtioita voidaan tietyissä olosuhteissa asettaa syytteeseen sellaisten kansainvälisten sopimusten ja yleissopimusten mukaisten velvoitteiden rikkomisesta, jotka kuuluvat Kansainvälisen tuomioistuimen tuomiovaltaan, kuten vuonna 1984 tehty kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastainen yleissopimus ja joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemiseksi ja rankaisemiseksi vuonna 1948 tehty yleissopimus;

R.  katsoo, ettei kansainvälinen yhteisö ole riittävästi tukenut demokraattista ja maallista oppositiota; toteaa, että nykytilanteessa demokraattinen ja maallinen oppositio on heikentynyt ja siviilit ovat ansassa jihadistiterroristien ja islamilaisten fundamentalistien ja toisaalta Assadin hallinnon tukijoiden välissä;

S.  toteaa EU:n toistuvasti todenneen, ettei Syyrian konfliktiin voi olla sotilaallista ratkaisua ja että Syyrian kansan kärsimys, jota ei voida hyväksyä, voidaan lopettaa vain Syyrian johtaman, YK:n johdolla toteutettavan osallistavan siirtymäprosessin avulla; ottaa huomioon, että sotilasoperaatiot ovat käytännössä ohjanneet Syyrian sodan kulkua ja sen vuoksi ulkopuoliset toimijat, kuten Venäjä, Iran ja Turkki, määrittelevät ehdot paikalla; ottaa huomioon, että Geneven neuvottelut eivät ole toistaiseksi johtaneet konkreettiseen edistymiseen rauhanomaisen ratkaisun löytämisessä Syyrian kriisiin, ja toteaa, että neuvottelujen 9. kierros järjestettiin Wienissä 25. ja 26. tammikuuta 2018; ottaa huomioon, että Venäjä, Iran ja Turkki pääsivät 4. toukokuuta 2017 Kazakstanissa sopimukseen neljän turvavyöhykkeen perustamisesta, mutta toteaa, että osapuolet eivät ole kunnioittaneet tai suojelleet alueita; ottaa huomioon, että Sotšissa 30. tammikuuta 2018 pidetyssä Syyrian kansallisen vuoropuhelun konferenssissa ilmoitettiin perustuslaillisen toimikunnan perustamisesta mutta kaikki osapuolet eivät ole tätä hyväksyneet;

T.  ottaa huomioon, että Syyrian ja sen lähialueiden tulevaisuuden tukemista käsittelevä toinen ministeritason konferenssi järjestetään 24.–25. huhtikuuta 2018 komission varapuheenjohtajan / korkean edustajan ja YK:n toimiessa yhteispuheenjohtajina; ottaa huomioon, että viime vuoden tapaan konferenssissa pyritään pitämään Syyria kansainvälisen yhteisön mielenkiinnon kohteena käsittelemällä kaikkia kriittisiä kysymyksiä (humanitaariset, poliittiset ja rahoituskysymykset), jotka liittyvät kriisiin maassa ja sen lähialueella (Libanonissa, Jordaniassa ja Turkissa); toteaa, että kansainvälisen yhteisön tuki ja sitoutuminen on edelleen olennaista rauhanomaisen tulevaisuuden saavuttamiseksi Syyriassa ja sen lähialueilla;

U.  toteaa, että humanitaarisen tuen antamista ja Syyrian tulevaisuuden suunnittelemista koskevat EU:n toimet ovat kannatettavia; katsoo, ettei EU:n pitäisi koskaan antaa apua Assadin ja hänen liittolaistensa Venäjän ja Iranin johtamaan ja valvomaan Syyrian jälleenrakentamiseen ilman ehtoja; katsoo, että Assadia, Putinin Venäjää ja Irania ei saa jättää vaille vastuuta sotilaallisten toimiensa taloudellisista seurauksista; katsoo, että kaikilla jälleenrakentamista koskevilla sitoumuksilla on pyrittävä rauhaan ja vastuuvelvollisuuteen;

V.  katsoo, että Syyrian jälleenrakentamisen olisi perustuttava alhaalta ylöspäin suuntautuvaan lähestymistapaan sekä paikallisten toimijoiden onnistuneeseen vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen, joiden avulla tunnetut terroristiryhmät jäävät ulkopuolelle;

1.  pitää erittäin valitettavana Syyrian tilanteen jyrkkää heikkenemistä, joka on suoraa seurausta Syyrian hallinnon ja sen liittolaisten Venäjän ja Iranin jatkuvasta hyökkäyksestä ja niiden toimista ja jonka vuoksi jo yli 400 000 ihmistä on kuollut, 6,1 miljoonaa joutunut pakkosiirtolaiseksi ja viisi miljoonaa pakolaiseksi; on erittäin huolestunut väkivallan kierteestä maan monissa osissa, kuten Itä-Ghutassa, Afinissa ja Idlibissä;

2.  tuomitsee erittäin ankarasti väkivallan, joka jatkuu Itä-Ghutassa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmasta 2401 huolimatta, ja kehottaa painokkaasti kaikkia osapuolia ja etenkin Assadin hallintoa, Venäjää ja Irania noudattamaan päätöslauselmaa ja panemaan sen täytäntöön kiireesti ja kaikilta osin; muistuttaa Syyrian, Venäjän ja Iranin hallintoa siitä, että ne ovat kansainvälisen oikeuden mukaan vastuussa kamalista rikoksista, joihin ne edelleen syyllistyvät Syyriassa, ja että näihin rikoksiin syyllistyvät joutuvat vastuuseen, olivatpa kyseessä valtiot tai yksityishenkilöt; pitää valitettavana, että Venäjä estää veto-oikeudellaan kaikki YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat, jossa tuomitaan hyökkäykset ja pyydetään tutkintaa;

3.  suhtautuu myönteisesti siihen, että YK:n avustussaattue pääsi Itä-Ghutassa sijaitsevaan Dumaan 5. maaliskuuta 2018 ensimmäistä kertaa neljään kuukauteen, mutta korostaa, että tällainen satunnainen ja rajallinen apu eri riitä; kehottaa Syyrian hallintoa ja sen liittolaisia luopumaan välittömästi väkivallasta Itä-Ghutassa ja muualla Syyriassa ja lopettamaan saarrot sekä tarkoituksellisesti liialliset, suhteettomat ja summittaiset pommitukset ja kemiallisin asein tehtävät iskut, joiden kohteina ovat siviilit, myös lapset, evakuoituja henkilöitä, avustustarvikkeita ja terveydenhoitohenkilöstöä kuljettavat saattueet sekä siviili-infrastruktuuri, kuten koulut ja sairaalat;

4.  kannattaa täysin YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 2401 kaikille konfliktin osapuolille esitettyä kehotusta lopettaa vihamielisyydet viipymättä vähintään 30 peräkkäisen päivän ajaksi; kehottaa jälleen kaikkia osapuolia ja etenkin Syyrian viranomaisia noudattamaan velvoitettaan suojella Syyrian väestöä ja lopettamaan välittömästi hyökkäykset siviilejä vastaan Syyriassa; kehottaa tulitauon takaajia suoja-alueilla noudattamaan velvollisuuksiaan, jotta väkivalta ja rikokset saadaan loppumaan, ja sallimaan ja turvaamaan esteettömän pääsyn näille alueille;

5.  tuomitsee jälleen kerran erittäin jyrkästi konfliktin aikana tapahtuneet julmuudet ja laajamittaiset ihmisoikeusloukkaukset sekä kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset ja erityisesti teot, joihin ovat syyllistyneet Assadin hallinnon joukot myös liittolaistensa Venäjän ja Iranin tuella sekä Turkki ja valtiosta riippumattomat aseistetut ryhmät, erityisesti Isis/Da’esh ja Jabhat Fateh al-Sham; painottaa kantanaan, että kaikki kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuksia koskevan kansainvälisen oikeuden rikkomiseen syyllistyneet on asetettava vastuuseen teoistaan; toteaa jälleen, että yleistoimivallan periaatteen mukaisesti kansallisessa tuomioistuimessa voidaan asettaa henkilöitä syytteeseen kaikista kansainvälisen oikeuden vastaisista vakavista rikoksista; pitää myönteisenä eräiden jäsenvaltioiden tämän periaatteen mukaisesti toteuttamia toimia ja kannustaa kaikkia muita jäsenvaltioita toimimaan samoin; on tyytyväinen myös jäsenvaltioiden aloitteisiin saattaa henkilöitä vastuuseen niiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti; kannustaa kaikkia jäsenvaltioita pitämään vakavia kansainvälisen oikeuden loukkauksia rikoksina kansallisessa lainsäädännössään; kehottaa jäsenvaltioita saattamaan Syyrian valtion Kansainväliseen tuomioistuimeen, koska se on rikkonut kidutuksen vastaista yleissopimusta, jonka sopimuspuoli se on, jotta voidaan vahvistaa valtion vastuu epäsuorana keinona tehdä myöhemmässä vaiheessa oikeusteitse ratkaisu henkilökohtaisesta rikosoikeudellisesta vastuusta; pitää valitettavana, että pyrkimykset tuoda Syyrian tilanne Kansainvälisen tuomioistuimen käsiteltäväksi estetään jatkuvasti; kehottaa jälleen EU:ta ja jäsenvaltioita selvittämään tiiviissä yhteistyössä samanmielisten valtioiden kanssa Syyrian sotarikoksia käsittelevän tuomioistuimen perustamista;

6.  on edelleen vakuuttunut siitä, että konfliktia ei saada todella ratkaistua eikä Syyriassa saada aikaan kestävää rauhaa ilman, että rikoksiin syyllistyneet joutuvat vastuuseen; tukee YK:n perustaman riippumattoman kansainvälisen tutkintakomission työtä sen toimittaessa kattavia riippumattomia tutkimuksia Syyriassa tapahtuneista rikkomuksista, myös kemiallisten aseiden käytöstä; pitää myönteisenä, että on perustettu kansainvälinen, puolueeton ja riippumaton mekanismi auttamaan Syyrian arabitasavallassa maaliskuusta 2011 lähtien tehdyistä kansainvälisen oikeuden mukaan vakavimmista rikoksista vastuussa olevien tutkinnassa ja syyttämisessä; pitää valitettavana, että tällä mekanismilla ei ole vielä täyttä rahoitusta; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita noudattamaan sitoumuksiaan tässä suhteessa; katsoo, että EU:n olisi osallistuttava suoremmin tähän mekanismiin;

7.  korostaa kansalaisjärjestöjen ja paikallisten ja kansainvälisten kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden työn ratkaisevaa merkitystä sotarikoksia ja ihmisyyttä vastaan tehtyjä rikoksia ja muita rikkomuksia, myös kulttuuriperinnön tuhoamista, koskevien todisteiden dokumentoimisessa, myös digitaalisin keinoin; kehottaa EU:ta etsimään tällaisia organisaatioita aktiivisesti ja rahoittamaan niitä riittävästi;

8.  arvostaa suuresti humanitaaristen avustustyöntekijöiden ponnisteluja kipeästi kaivatun hätäavun, ruoan, veden ja lääkkeiden kuljettamiseksi konfliktin vuoksi saarroksiin jääneille ihmisille ja kehottaa jälleen kaikkia konfliktin osapuolia varmistamaan avustusjärjestöille turvallisen ja esteettömän pääsyn sodasta kärsivien siviilien luokse; pitää valitettavina tapauksia, joissa kansainvälisissä avustusjärjestöissä on havaittu tapahtuneen seksuaalista hyväksikäyttöä ja väärinkäytöksiä, myös syyrialaispakolaisten seksuaalisen hyväksikäyttöä YK:n ja tunnettujen kansainvälisten järjestöjen puolesta apua toimittaneissa järjestöissä;

9.  pitää YK:n johtamaa Geneven prosessia ensisijaisena ja tukee YK:n Syyrian-erityislähettilään Staffan de Misturan ponnisteluja sellaisen aidon ja osallistavan poliittisen siirtymän aikaansaamiseksi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2254 mukaisesti, josta kaikki syyrialaiset osapuolet neuvottelevat ja jota keskeiset kansainväliset ja alueelliset toimijat tukevat; korostaa, että konfliktiin on löydettävä poliittinen ratkaisu;

10.  kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tekemään kaikkensa YK:n välityksellä käytävien rauhanneuvottelujen vauhdittamiseksi ja vaatimaan aktiivisempaa roolia näissä neuvotteluissa hyödyntäen EU:n taloudellisia voimavaroja ja halukkuutta sitoa merkittävästi resursseja Syyrian jälleenrakentamiseen; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ottamaan Syyrian kansalaisyhteiskunnan sekä demokraattista, moniarvoista ja osallistavaa Syyriaa toivovat tahot tiiviimmin mukaan pyrkimyksiinsä Syyrian kansan tulevaisuuden hyväksi ja tukemaan niitä aktiivisesti alkaen Brysselissä 24.–25. huhtikuuta 2018 pidettävästä toisesta konferenssista; kannustaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa työskentelemään syyrialaisten kanssa paikallisten jälleenrakennusstrategioiden laatimiseksi Syyrian eri alueita varten; korostaa, että EU:n olisi harkittava kaikkia tarjolla olevia vaihtoehtoja, kun se työskentelee kansainvälisten kumppaniensa kanssa, avustusten ilmapudotukset ja lentokieltoalueiden perustaminen mukaan luettuina;

11.  suhtautuu myönteisesti EU:n Brysselissä isännöimään toiseen konferenssiin, jonka tavoitteena on ilmaista ja osoittaa käytännössä kansainvälisen yhteisön kattava poliittinen ja taloudellinen tuki avun tarpeessa olevia syyrialaisia ja syyrialaispakolaisia vastaanottaneita maita tukevalle Geneven prosessille; varoittaa käynnistämästä jälleenrakennustoimia ennen YK:n johdolla neuvoteltua poliittista sopimusta, johon osallistuvat kaikki osapuolet; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ottamaan kansalaisyhteiskunnan järjestöt kattavammin mukaan tähän konferenssiin;

12.  korostaa, että on ratkaisevan tärkeää suojella lapsia ja asettaa etusijalle lasten, myös naapurimaissa olevien lasten, pääsy koulutukseen sekä tukea traumatisoituneiden lasten psykologista kuntoutusta; kehottaa kansainvälistä yhteisöä noudattamaan tekemiään sitoumuksia humanitaarisen avun antamisesta Syyrialle ja sen naapurimaille;

13.  kehottaa jäsenvaltioita sitoutumaan lujemmin vastuun jakamiseen, jolloin Syyrian sota-alueilta pakenevat pakolaiset saisivat suojelua muualta kuin välittömiltä lähialueilta uudelleensijoittamisen ja humanitaarisiin syihin perustuvien vastaanottojärjestelmien avulla, ja kehottaa niitä toteuttamaan tämän käytännössä; on huolestunut pakolaisten vastaisen mielialan kasvusta Syyrian naapurimaissa; painottaa, että pakolaisia ei pitäisi lähettää takaisin Syyriaan vastoin heidän tahtoaan eikä osana sotivien osapuolten helppouden vuoksi tekemiä sopimuksia;

14.  suhtautuu myönteisesti EU:n Syyriaan kohdistamien rajoittavien toimenpiteiden viimeisimpään uudelleentarkasteluun, jossa lisättiin toimenpiteiden kohteena olevien henkilöiden luetteloon kaksi henkilöä, jotka ovat yhdessä vastuussa maan siviiliväestön sorrosta; on huolestunut tiedoista, joiden mukaan Syyrian kansallisen turvallisuusviraston päällikkö vieraili äskettäin Roomassa käydäkseen niin kutsuttuja turvallisuuskeskusteluja Italian sisäministerin ja Italian tiedustelusta ja ulkoisesta turvallisuudesta vastaavan viraston johtajan kanssa, mikä on räikeässä ristiriidassa EU:n pakoteluettelon kanssa; kehottaa Italian viranomaisia ja varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa tuomitsemaan tämän vierailun mahdollisimman jyrkästi; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa käynnistämään välittömästi tutkinnan olosuhteista, joissa tämä tilanne on voinut syntyä; kehottaa kaikkia jäsenvaltioita noudattamaan neuvoston päätöstä 2011/273/YUTP; kehottaa määräämään lisäpakotteita Venäjälle ja Iranille niiden kohdennettujen ja tarkoituksellisten siviiliväestöön kohdistuvien toimien vuoksi Itä-Ghutassa ja muualla Syyriassa;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneille kansakunnille, kansainvälisen Syyrian tukiryhmän jäsenille ja kaikille Syyrian konfliktin osapuolille ja varmistamaan tämän tekstin kääntämisen arabiaksi.

Päivitetty viimeksi: 14. maaliskuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö