Предложение за резолюция - B8-0145/2018Предложение за резолюция
B8-0145/2018

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно атаката на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини)

  12.3.2018 - (2018/2566(RSP))

  внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0007/2018
  съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността

  Естер Еранс Гарсия, Алберт Дес, Тереса Хименес-Бесерил Барио, Мишел Дантен, Роса Естарас Ферагут, Сантяго Фисас Айшела, Антонио Лопес-Истурис Уайт, Габриел Мато, Хосе Игнасио Салафранка Санчес-Нейра, Рамон Луис Валкарсел Сисо, Вероника Лопе Фонтане, Карлос Итургайс от името на групата PPE

  Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0137/2018

  Процедура : 2018/2566(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  B8-0145/2018
  Внесени текстове :
  B8-0145/2018
  Гласувания :
  Приети текстове :

  B8-0145/2018

  Резолюция на Европейския парламент относно атаката на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини)

  (2018/2566(RSP))

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид разследванията, обявени от Министерството на търговията на САЩ и от Комисията за международна търговия на САЩ на 13 юли 2017 г. вследствие на петиция, подадена от Коалицията за справедлива търговия със зрели маслини (Coalition for Fair Trade in Ripe Olive) относно предполагаема нелоялна конкуренция от испанския износ, за да се установи дали пазарът на САЩ е свръхнаситен със зрели маслини в резултат на износа от Испания и дали този износ получава субсидии като държавна помощ, нарушаваща пазара,

  –  като взе предвид доклада на Комисията за международната търговия на САЩ от 5 август 2017 г., в който се определя, че испанският износ на зрели маслини причинява вреди и би могъл да бъде заплаха за сектора в Калифорния,

  –  като взе предвид предварителното решение на Министерството на търговията на САЩ от 21 ноември 2017 г., с което се налагат временни изравнителни мита срещу испанския износ,

  –  като взе предвид предварителното решение на Министерството на търговията на САЩ от 18 януари 2017 г., с което се налагат временни антидъмпингови мита срещу испанския износ,

  –  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета[1],

  –  като взе предвид въпроса до Комисията относно атаката на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини) (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

  –  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

  А.  като има предвид, че антидъмпинговите и особено антисубсидийните разследвания в САЩ срещу вноса на зрели маслини от Испания създава много опасен прецедент за други селскостопански продукти, които също се ползват от селскостопански субсидии в рамките на ОСП;

  Б.  като има предвид, че съществува риск администрацията на САЩ да предприеме други подобни разследвания, като по този начин ще бъдат застрашени двустранните отношения в областта на търговията със селскостопански продукти и ще бъда поставен под въпрос целият европейски селскостопански модел;

  В.  като има предвид, че окончателният резултат от антисубсидийното разследване би могъл да доведе до подобни разследвания от страна на други трети държави, включително относно други продукти на хранително-вкусовата промишленост, различни от зрелите маслини, което ще накърни усилията на ЕС да интегрира ОСП на международно равнище в система, която не нарушава търговията;

  Г.  като има предвид, че Европейският съюз предприе няколко реформи на ОСП, които имаха за цел, наред с други цели, неговата селскостопанска политика да бъде приведена в съответствие с правилата на СТО чрез въвеждането на драстични промени, по-специално преминаването от система на обвързано подпомагане към система на необвързано подпомагане;

  Д.  като има предвид, че субсидиите, отпускани в рамките на ОСП за първичните производители на трапезни маслини в Испания, би трябвало да се квалифицират като подпомагане в режима на „зелената кутия“ съгласно приложение II от Споразумението на СТО за селското стопанство, тъй като те са отделени от производството и не нарушават търговията;

  Е.  като има предвид, че съгласно член 2 от Споразумението на СТО за субсидиите и антисубсидийните мерки тези селскостопански субсидии не биха могли да бъдат квалифицирани като специфични за даден продукт;

  Ж.  като има предвид, че започнатото разследване срещу испанския внос на маслини е една от повече от 50-те търговски процедури, вече започнати от САЩ в рамките на новата ѝ протекционистка политика, провеждана под мотото „Америка на първо място“, които водят до необосновани и непропорционални търговски ограничения, които затрудняват трансатлантическите отношения;

  З.  като има предвид, че съществуват сериозни съмнения относно това дали формулата, използвана от разследващите служители на САЩ за изчисляване на предварителния антидъмпингов марж, е съвместима с правилата на СТО;

  И.  като има предвид, че разследването в САЩ е съсредоточено срещу тримата основни испански производители, които произвеждат 70% от испанския износ за САЩ, и че антидъмпинговите и изравнителните мита могат да засегнат целия износ на зрели маслини от Испания, която е основният световен производител;

  Й.  като има предвид, че САЩ са наложили временни антидъмпингови мита в размер средно на 17,13% на трите испански дружества, срещу които се води разследването, и изравнителни мита в размер средно на 4,47% за всички испански износители;

  К.  като има предвид, че испанските производители биха могли да загубят присъствието си на пазара на САЩ, който им носи оборот в размер на 70 милиона евро годишно, докато конкурентите им от трети държави като Египет, Тунис или Турция биха се ползвали от недостига на внос вследствие на решението на САЩ;

  Л.  като има предвид, че при отрицателен окончателен резултат от разследванията в САЩ съответното решение ще има действие за период до пет години, който може да бъде продължен с още пет години и с това ще сложи край на испанския износ;

  М.  като има предвид, че в допълнение към загубите от спрения износ трите дружества ще трябва да заплатят много високи адвокатски хонорари, чийто размер вече е достигнал над 5 милиона евро;

  Н.  като има предвид, че конкурентоспособността на испанския износ, чийто пазарен дял се увеличава прогресивно в САЩ през последните години, е резултат от усилията, положени от тези дружества за намаляване на разходите чрез инвестиции в авангардни технологии и подобряване на качеството, а не е вследствие на европейски субсидии;

  О.  като има предвид, че увеличаването на испанския износ за САЩ (нарастване с 20% от 2013 г. насам) даде възможност за създаването на хиляди работни места и е довело до подобряване на икономиката в райони на Андалусия, които бяха сред най-тежко засегнатите от икономическата криза;

  П.  като има предвид, че средно 83% от произведените в Испания зрели маслини се изнасят, което показва изключителната важност на международните пазари за този продукт;

  Р.  като има предвид, че вносът покрива 50% от потреблението на маслини в САЩ, а испанските маслини съставляват 37% от 100-те милиона килограма маслини, консумирани в страната, и които се използват предимно в производството на преработени продукти като пици;

  1.  призовава Комисията да окаже значителна консултантска подкрепа на испанските дружества, засегнати от разследванията в САЩ;

  2.  призовава Комисията да внесе яснота относно съвместимостта с правилата на СТО на формулата, използвана от американските разследващи служители за изчисляване на антидъмпинговите маржове;

  3.  отправя искане към Комисията да проучи възможността за обжалване на решенията на САЩ пред Органа за уреждане на спорове на СТО;

  4.  призовава Комисията да предприеме всички възможни дипломатически действия, за да защити тезата, че субсидиите на Европейския съюз за селското стопанство не нарушават търговията;

  5.  подкрепя инициирането от страна на Европейския съюз на подобни разследвания на износа на американски селскостопански продукти в ЕС, като се постави акцент върху продуктите на хранително-вкусовата промишленост, които получават от администрацията на САЩ субсидии, нарушаващи търговията, и са внесени в ЕС в големи количества, като етанол, бадеми, твърда пшеница и царевица;

  6.  изразява сериозната си загриженост относно отрицателните последици, които антисубсидийната процедура в САЩ би могла да има за целия европейски селскостопански модел;

  7.  остро критикува тези и други ограничителни търговски мерки на САЩ, които бяха приети наскоро от администрацията на САЩ срещу вноса от ЕС, тъй като те очевидно представляват нова и в още по-голяма степен протекционистка политика, което не е в съответствие с правилата на СТО; счита, че това ще доведе до по-голяма обща нестабилност в световната търговия и застрашава сериозно търговските отношения с Европейския съюз;

  8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейската комисия и на органите на Съединените щати.

  Последно осъвременяване: 14 март 2018 г.
  Правна информация - Политика за поверителност