Postup : 2018/2566(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0145/2018

Předložené texty :

B8-0145/2018

Rozpravy :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Hlasování :

PV 15/03/2018 - 10.13

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0091

NÁVRH USNESENÍ
PDF 274kWORD 74k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.091v01-00
 
B8-0145/2018

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0007/2018

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států (2018/2566(RSP))


Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz za skupinu PPE

Usnesení Evropského parlamentu o napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států (2018/2566(RSP))  
B8-0145/2018

Evropský parlament,

–  s ohledem na vyšetřování ohledně možného dumpingu v souvislosti se zralými španělskými olivami na trhu USA a získávání dotací poškozujících trh, které oznámila Komise pro mezinárodní obchod Spojených států dne 13. července 2017, v návaznosti na petici Koalice za spravedlivý obchod se zralými olivami ve věci údajné nekalé soutěže ze strany španělských vývozců,

–  s ohledem na zprávu Komise pro mezinárodní obchod Spojených států ze dne 5. srpna 2017, v níž se uvádí, že španělský vývoz zralých oliv poškozuje a může ohrozit toto odvětví v Kalifornii,

–  s ohledem na předběžné rozhodnutí Ministerstva obchodu USA ze dne 21. listopadu 2017 o uvalení dočasného vyrovnávacího cla na španělský vývoz,

–  s ohledem na předběžné rozhodnutí Ministerstva obchodu USA ze dne 18. ledna 2017 o uvalení dočasného antidumpingového cla na španělský vývoz,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009(1),

–  s ohledem na otázku položenou Komisi ohledně napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států (O-000006/2018 – B8–0007/2018),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že vyšetřování ve Spojených státech vedoucí k uvalení antidumpingového a zejména vyrovnávacího cla na zralé španělské olivy vytváří velmi nebezpečný precedens i pro další zemědělské produkty, na něž jsou také vypláceny dotace v rámci SZP;

B.  vzhledem k tomu, že existuje riziko, že vláda USA může zahájit další podobná vyšetřování, která ohrozí dvoustranné vztahy v oblasti obchodu se zemědělskými produkty a zpochybní celý model evropského zemědělství;

C.  vzhledem k tomu, že konečný výsledek vyšetřování uvalující vyrovnávací clo by mohl vyvolat podobný postup ze strany jiných třetích zemí, a to i u jiných zemědělských produktů, než jsou zralé olivy, což by mohlo poškodit úsilí EU o zajištění souladu SZP se systémem nedeformujícím obchod na mezinárodní úrovni;

D.  vzhledem k tomu, že Evropská unie provedla několik reforem SZP mimo jiné s cílem harmonizovat svou zemědělskou politiku s pravidly WTO zavedením rozsáhlých změn, zejména přechodem ze systému podpory vázané na produkci k systému podpory oddělené od produkce;

E.  vzhledem k tomu, že dotace poskytované v rámci SZP primárním producentům stolních oliv ve Španělsku by spadaly do zelené kategorie podpory („green box“) podle přílohy II Dohody WTO o zemědělství, neboť jsou odděleny od produkce a nepoškozují obchod;

F.  vzhledem k tomu, že tyto zemědělské dotace nelze považovat za podporu konkrétních produktů podle článku 2 Dohody WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních;

G.  vzhledem k tomu, že vyšetřování ve věci španělských oliv je jedním z více než 50 řízení, která již Spojené státy zahájily v rámci své nové protekcionistické politiky vedené pod heslem „Amerika na prvním místě“ a která vedou k neodůvodněným a nepřiměřeným obchodním omezením, jež narušují transatlantické vztahy;

H.  vzhledem k tomu, že panují vážné pochybnosti o tom, zda je vzorec, který vyšetřovatelé Spojených států použili pro výpočet předběžného antidumpingového rozpětí, v souladu s pravidly WTO;

I.  vzhledem k tomu, že Spojené státy své vyšetřování zaměřily na tři hlavní španělské producenty, kteří tvoří 70 % španělského vývozu do USA, a že antidumpingové a vyrovnávací clo může dopadnout na veškerý vývoz zralých oliv ze Španělska, které je největším světovým producentem;

J.  vzhledem k tomu, že Spojené státy uvalily dočasné antidumpingové clo v průměrné výši 17,13 % na tři španělské společnosti, které vyšetřují, a vyrovnávací clo v průměrné výši 4,47 % na veškeré španělské vývozce;

K.  vzhledem k tomu, že španělští producenti by mohli ztratit trh Spojených států, který generuje obrat ve výši 70 milionů EUR ročně, zatímco tuto mezeru vzniklou v důsledku rozhodnutí USA by vyplnili konkurenti ze třetích zemí, jako je Egypt, Tunisko nebo Turecko;

L.  vzhledem k tomu, že negativní výsledek vyšetřování vedeného Spojenými státy by znamenal dobu provádění v délce až pěti let, která by mohla být prodloužena o dalších pět let, což by znamenalo konec španělského vývozu;

M.  vzhledem k tomu, že kromě vývozní ztráty jsou zmíněné tři společnosti nuceny hradit velmi vysoké poplatky za právní zastoupení, které již nyní činí více než 5 milionů EUR;

N.  vzhledem k tomu, že konkurenceschopnost španělského vývozu, jehož podíl na trhu USA v posledních letech postupně roste, je výsledkem úsilí těchto společností o snížení nákladů investicemi do nejmodernějších technologií a zlepšování kvality, a nikoli důsledkem evropských dotací;

O.  vzhledem k tomu, že nárůst španělského vývozu do USA (+ 20 % od roku 2013) umožnil vytvoření tisíců pracovních míst a hospodářsky ulevil oblastem Andalusie, které byly jedněmi z nejvíce zasažených hospodářskou krizí;

P.  vzhledem k tomu, že na vývoz je určeno přibližně 83 % zralých oliv vyprodukovaných ve Španělsku, což dokládá zásadní důležitost mezinárodních trhů pro tento produkt;

Q.  vzhledem k tomu, že 50 % oliv spotřebovaných v USA je dováženo, přičemž španělské olivy tvoří 37 % ze 100 milionů kilogramů, jež jsou v této zemi spotřebovány, nejčastěji při výrobě zpracovaných produktů jako například pizzy;

1.  žádá Komisi, aby španělským společnostem, které jsou předmětem vyšetřování ze strany Spojených států, poskytla výraznou podporu ve formě poradenství;

2.  vyzývá Komisi, aby objasnila, zda je vzorec použitý vyšetřovateli Spojených států pro výpočet antidumpingového rozpětí v souladu s pravidly WTO;

3.  žádá Komisi, aby prověřila možnost napadení rozhodnutí Spojených států před Orgánem pro řešení sporů WTO;

4.  vyzývá Komisi, aby podnikla veškeré diplomatické kroky k obhajobě toho, že zemědělské dotace Evropské unie nenarušují trh;

5.  souhlasí s tím, aby Evropská unie dala podnět k podobným vyšetřováním ohledně zemědělských produktů vyvážených z USA do EU s důrazem na zemědělské a potravinářské produkty, jejichž subvencování vládou Spojených států narušuje trh a které jsou vyváženy EU ve velkých objemech, jako je například etanol, mandle, tvrdá pšenice a kukuřice;

6.  vyjadřuje vážné znepokojení nad negativními dopady, které mohou mít vyrovnávací opatření Spojených států na celý evropský zemědělský model;

7.  ostře odsuzuje tato a další restriktivní opatření v oblasti obchodu, jež v poslední době přijala vláda USA proti dovozu z EU, neboť zjevně představují novou, více protekcionistickou politiku, která není v souladu s pravidly WTO; domnívá se, že to povede k větší všeobecné nestabilitě světového obchodu a k riziku závažného poškození obchodních vztahů s Evropskou unií;

8.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Evropské komisi a příslušným orgánům Spojených států.

 

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 608.

Poslední aktualizace: 14. března 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí