Procedure : 2018/2566(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0145/2018

Indgivne tekster :

B8-0145/2018

Forhandlinger :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Afstemninger :

PV 15/03/2018 - 10.13

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0091

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 168kWORD 61k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.091v01-00
 
B8-0145/2018

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8-0007/2018

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om USA's angreb på EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (2018/2566(RSP))


Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz for PPE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om USA's angreb på EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (2018/2566(RSP))  
B8-0145/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til, at USA's handelsministerium og udvalg for international handel den 13. juli 2017 som opfølgning på en anmodning fra Coalition for Fair Trade in Ripe Olives, der hævder, at der bedrives unfair konkurrence i den spanske oliveneksport, bebudede en undersøgelse for at få fastslået, om eksporten af modne spanske oliven dumpes på det amerikanske marked og modtager konkurrencefordrejende støtte,

–  der henviser til det amerikanske udvalg for international handels rapport af 5. august 2017, der hævder, at den spanske eksport af modne oliven er skadelig og kan true den californiske sektor,

–  der henviser til det amerikanske handelsministeriums foreløbige afgørelse af 21. november 2017 om indførelse af midlertidig udligningstold mod den spanske eksport,

–  der henviser til det amerikanske handelsministeriums foreløbige afgørelse af 18. januar 2017 om indførelse af midlertidig antidumpingtold mod eksporten fra Spanien,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landsbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 637/2008 og Rådet forordning (EF) nr. 73/2009(1),

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om USA's angreb på EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at den amerikanske antidumpingundersøgelse og navnlig undersøgelsen vedrørende udligningstold mod modne spanske oliven udgør en meget farlig præcedens for andre landbrugsprodukter, som også modtager landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik;

B.  der henviser til, at der er risiko for, at den amerikanske regering vil foretage andre lignende undersøgelser, hvilket vil skade de bilaterale handelsforbindelser på landbrugsområdet og sætte spørgsmålstegn ved hele den europæiske landbrugsmodel;

C.  der henviser til, at det endelige resultat af udligningstoldsundersøgelsen vil kunne udløse tilsvarende undersøgelser i andre tredjelande, også af andre landbrugsfødevarer end modne oliven, hvilket vil skade EU's bestræbelser på at udvikle den fælles landbrugspolitik til en ikke-handelsfordrejende ordning på internationalt plan;

D.  der henviser til, at EU har iværksat adskillige reformer af den fælles landbrugspolitik med det formål bl.a. at bringe sin landbrugspolitik i overensstemmelse med Verdenshandelsorganisationens (WTO's) regler ved at indføre drastiske ændringer, navnlig et skifte fra en ordning med koblet støtte til en ordning med afkoblet støtte;

E.  der henviser til, at støtte fra den fælles landbrugspolitik til primærproducenter af spiseoliven i Spanien formodentlig vil blive kategoriseret som støtte under den "grønne boks", jf. bilag II til WTO's landbrugsaftale, da den er afkoblet fra produktionen og ikke er handelsfordrejende;

F.  der henviser til, at denne landbrugsstøtte formodentlig ikke vil blive betragtet som produktspecifik under artikel 2 i WTO-aftalen om støtte og udligningsforanstaltninger;

G.  der henviser til, at undersøgelsen mod spanske oliven er en blandt mere end 50 handelsprocedurer, der allerede er indledt af USA som led i landets nye protektionistiske politik under sloganet "USA først", som fører til uberettigede og uforholdsmæssige handelsmæssige restriktioner, der hæmmer de transatlantiske forbindelser;

H.  der henviser til, at der er alvorlig tvivl om, hvorvidt den model, der anvendes af USA's efterforskere til at beregne den foreløbige antidumpingmargen, er forenelig med WTO's regler;

I.  der henviser til, at den amerikanske undersøgelse fokuserer på de tre største spanske producenter, som tegner sig for 70 % af Spaniens eksport til USA, og til, at antidumping- og udligningstolden vil kunne få konsekvenser for hele eksporten af modne oliven fra Spanien, der er verdens største producent;

J.  der henviser til, at USA har indført en midlertidig antidumpingtold på gennemsnitlig 17,13 % over for de tre spanske virksomheder, der undersøges, og en udligningstold på gennemsnitlig 4,47 % over for alle spanske eksportører;

K.  der henviser til, at de spanske producenter risikerer at miste det amerikanske marked, der har givet dem en omsætning på 70 mio. EUR om året, mens konkurrenter fra tredjelande, f.eks. Egypten, Tunesien eller Tyrkiet, vil kunne nyde godt af de eksportmuligheder, som den amerikanske beslutning medfører;

L.  der henviser til, at et negativt slutresultat af de amerikanske undersøgelser vil føre til en gennemførelsesperiode på op til fem år, som vil kunne forlænges med yderligere fem år, hvilket vil sætte en stopper for den spanske eksport;

M.  der henviser til, at de tre virksomheder ud over eksporttabet står over for meget høje advokathonorarer, som allerede er på over 5 mio. EUR;

N.  der henviser til, at konkurrenceevnen i den spanske eksport, hvis markedsandel er steget gradvis i USA i de senere år, er et resultat af disse virksomheders indsats for at reducere omkostningerne gennem investeringer i avanceret teknologi og kvalitetsforbedringer og ikke er en følge af EU-støtte;

O.  der henviser til, at stigningen i den spanske eksport til USA (+ 20 % siden 2013) har medført flere tusind nye arbejdspladser og givet et økonomisk løft i områder i Andalusien, der var blandt dem, der blev hårdest ramt af den økonomiske krise;

P.  der henviser til, at gennemsnitligt 83 % af modne oliven produceret i Spanien eksporteres, hvilket viser, hvor afgørende betydning internationale markeder har for dette produkt;

Q.  der henviser til, at importen tegner sig for 50 % af det amerikanske olivenforbrug, og at spanske oliven udgør 37 % af de 100 millioner kilo, der forbruges i landet, og som hovedsagelig indgår i fremstillingen af forarbejdede produkter som f.eks. pizzaer;

1.  anmoder Kommissionen om at yde de spanske virksomheder, der er berørt af de amerikanske undersøgelser, intensiv rådgivende støtte;

2.  anmoder Kommissionen om at undersøge, om den model, der anvendes til beregning af antidumpingmargener i de amerikanske undersøgelser, er forenelig med WTO's regler;

3.  anmoder Kommissionen om at undersøge muligheden af at anfægte de amerikanske beslutninger i WTO's tvistbilæggelsesorgan;

4.  anmoder Kommissionen om at træffe alle tænkelige diplomatiske skridt for at sikre, at EU's landbrugsstøtte fortsat vil blive betragtet som ikke konkurrencefordrejende;

5.  støtter, at Den Europæiske Union indleder lignende undersøgelser af USA's landbrugseksport til EU med fokus på de landbrugsprodukter, der modtager handelsfordrejende støtte fra den amerikanske regering og indføres i EU i betydelige mængder som f.eks. ethanol, mandler, hård hvede og majs;

6.  udtrykker alvorlig bekymring over de negative konsekvenser, som USA's udligningsprocedure kan få for hele den europæiske landbrugsmodel;

7.  kritiserer på det kraftigste disse og andre amerikanske restriktive handelsforanstaltninger, der for nylig er blevet vedtaget af den amerikanske regering mod import fra EU, idet disse klart udgør en ny mere protektionistisk politik, der ikke er i overensstemmelse med WTO's regler; mener, at dette vil skabe mere generel ustabilitet i verdenshandelen og i høj grad risikerer at hæmme handelsforbindelserne med Den Europæiske Union;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og USA's myndigheder.

 

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 608.

Seneste opdatering: 14. marts 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik