Διαδικασία : 2018/2566(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0145/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0145/2018

Συζήτηση :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0091

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 483kWORD 79k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.091v01-00
 
B8-0145/2018

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0007/2018

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με την επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές) (2018/2566(RSP))


Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές) (2018/2566(RSP))  
B8-0145/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έρευνα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εμπορίου και η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ στις 13 Ιουλίου 2017 για να διαπιστωθεί κατά πόσον οι εξαγωγές ώριμου ελαιοκάρπου από την Ισπανία αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ προς την αγορά των ΗΠΑ και λαμβάνουν στρεβλωτικές επιδοτήσεις, κατόπιν αναφοράς από τον Συνασπισμό για το δίκαιο εμπόριο ώριμων ελαιών, σχετικά με εικαζόμενο αθέμιτο ανταγωνισμό από ισπανικές εξαγωγές,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ, της 5ης Αυγούστου 2017, που αποφάνθηκε ότι οι ισπανικές εξαγωγές ώριμου ελαιοκάρπου προκαλούν ζημία και θα μπορούσαν να απειλήσουν τον αντίστοιχο τομέα στην Καλιφόρνια,

–  έχοντας υπόψη την προκαταρκτική απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, στις 21 Νοεμβρίου 2017, για τη θέσπιση προσωρινών αντισταθμιστικών δασμών κατά των ισπανικών εξαγωγών,

–  έχοντας υπόψη την προκαταρκτική απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, στις 18 Ιανουαρίου 2018, για τη θέσπιση προσωρινών δασμών αντιντάμπινγκ κατά των ισπανικών εξαγωγών,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης προς την Επιτροπή με θέμα: «Επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές)» (O-000006/2018 – B8 0007/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έρευνες των ΗΠΑ σε σχέση με την επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ και, ειδικότερα, την επιβολή αντισταθμιστικού δασμού κατά του ισπανικού ώριμου ελαιοκάρπου θέτει ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο προηγούμενο για άλλα γεωργικά προϊόντα που επωφελούνται επίσης από γεωργικές επιδοτήσεις στο πλαίσιο της ΚΓΠ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ο κίνδυνος να αναληφθούν και άλλες παρόμοιες έρευνες από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, υπονομεύοντας έτσι τις διμερείς γεωργικές εμπορικές σχέσεις και θέτοντας σε αμφισβήτηση το σύνολο του ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελική έκβαση της έρευνας με αντικείμενο την επιβολή αντισταθμιστικού δασμού θα μπορούσε να προκαλέσει παρόμοιες έρευνες από άλλες τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων και για γεωργικά προϊόντα διατροφής εκτός των ώριμων ελαιών, πράγμα που θα ήταν επιζήμιο για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από την ΕΕ για να ενσωματώσει την ΚΓΠ σε ένα σύστημα που δεν διαταράσσει το εμπόριο σε διεθνές επίπεδο·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δρομολογήσει διάφορες μεταρρυθμίσεις της ΚΓΠ οι οποίες αποσκοπούσαν, μεταξύ άλλων, στην ευθυγράμμιση της γεωργικής πολιτικής της με τους κανόνες του ΠΟΕ, μέσω της εισαγωγής δραστικών αλλαγών, ιδίως με τη μετάβαση από ένα συνδεδεμένο σε ένα αποσυνδεδεμένο σύστημα στήριξης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιδοτήσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο της ΚΓΠ στους πρωτογενείς παραγωγούς επιτραπέζιων ελιών στην Ισπανία μπορούν να χαρακτηριστούν ως στήριξη «πράσινου κουτιού» σύμφωνα με το Παράρτημα II της συμφωνίας του ΠΟΕ για τη γεωργία, δεδομένου ότι είναι αποσυνδεδεμένες από την παραγωγή και δεν διαταράσσουν το εμπόριο·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι αγροτικές επιδοτήσεις δεν μπορούν να χαρακτηριστούν επιδοτήσεις για συγκεκριμένο προϊόν υπό την έννοια του άρθρου 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα που κινήθηκε κατά της ισπανικής ελιάς είναι μία από περισσότερες από 50 εμπορικές διαδικασίες που έχουν ήδη αρχίσει στις ΗΠΑ στο πλαίσιο της νέας της προστατευτικής πολιτικής υπό το σύνθημα «πρώτα η Αμερική» και οδηγούν σε αδικαιολόγητους και δυσανάλογους εμπορικούς περιορισμούς που θέτουν εμπόδια στη διατλαντική εταιρική σχέση·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον ο τύπος που χρησιμοποιείται από τους αμερικανούς ερευνητές για τον υπολογισμό του προκαταρκτικού περιθωρίου αντιντάμπινγκ είναι συμβατός με τους κανόνες του ΠΟΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έρευνα των ΗΠΑ επικεντρώνεται στους τρεις κυριότερους ισπανούς μεταποιητές που αντιπροσωπεύουν το 70% των ισπανικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, και ότι οι δασμοί αντιντάμπινγκ και οι αντισταθμιστικοί δασμοί ενδέχεται να επηρεάσουν όλες τις εξαγωγές ώριμου ελαιοκάρπου, από την Ισπανία, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στον κόσμο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει προσωρινούς δασμούς αντιντάμπινγκ κατά μέσο όρο της τάξης του 17,13% στις τρεις ισπανικές εταιρείες που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας, καθώς και αντισταθμιστικούς δασμούς 4,47% κατά μέσο όρο σε όλους τους ισπανούς εξαγωγείς·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισπανοί μεταποιητές ενδέχεται να χάσουν την αγορά των ΗΠΑ, που τους προσφέρει έναν κύκλο εργασιών ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, ενώ οι ανταγωνιστές από τρίτες χώρες, όπως η Αίγυπτος, η Τυνησία ή η Τουρκία, θα επωφεληθούν από το εξαγωγικό κενό που προκαλεί η απόφαση των ΗΠΑ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αρνητική τελική έκβαση των ερευνών των ΗΠΑ θα οδηγούσε σε μια περίοδο εφαρμογής έως πέντε ετών, η οποία θα μπορούσε να παραταθεί για πέντε ακόμη έτη και να θέσει τέρμα στις ισπανικές εξαγωγές·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πέρα από ζημίες στις εξαγωγές, οι τρεις επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πολύ υψηλές δικηγορικές αμοιβές, που ήδη ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανταγωνιστικότητα των ισπανικών εξαγωγών, το μερίδιο αγοράς των οποίων αυξήθηκε σταδιακά στις ΗΠΑ κατά τα τελευταία έτη, είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών που καταβάλλουν οι εν λόγω επιχειρήσεις για μείωση του κόστους μέσω επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής και βελτιώσεων της ποιότητας, και δεν αποτελεί συνέπεια ευρωπαϊκών επιδοτήσεων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των ισπανικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ (+ 20 % από το 2013) επέτρεψε τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας και προσέφερε οικονομική ανακούφιση σε περιοχές της Ανδαλουσίας οι οποίες συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που επλήγησαν σοβαρότερα από την οικονομική κρίση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά μέσο όρο το 83% των ώριμων ελιών που παράγονται στην Ισπανία εξάγονται, πράγμα που δείχνει τη ζωτική σημασία των διεθνών αγορών για το εν λόγω προϊόν·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εισαγωγές αντιπροσωπεύουν το 50% της αμερικανικής κατανάλωσης ελαιών και ότι οι ισπανικές ελιές αντιπροσωπεύουν το 37% των 100 εκατομμυρίων κιλών που καταναλώνονται στη χώρα και χρησιμοποιούνται ως επί το πλείστον για την παραγωγή μεταποιημένων προϊόντων, όπως πίτσες·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει ισχυρή συμβουλευτική υποστήριξη προς τις ισπανικές εταιρείες που επηρεάζονται από τις έρευνες των ΗΠΑ·

2.  καλεί την Επιτροπή να διευκρινίσει τη συμβατότητα του τύπου που χρησιμοποιούν οι ερευνητές των ΗΠΑ για τον υπολογισμό των περιθωρίων αντιντάμπινγκ με τους κανόνες του ΠΟΕ·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να μελετήσει τη δυνατότητα να προσβληθούν οι αποφάσεις των ΗΠΑ ενώπιον του οργάνου επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ·

4.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε όλες τις δυνατές διπλωματικές ενέργειες για να υπερασπισθεί τον μη στρεβλωτικό χαρακτήρα των γεωργικών επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

5.  υποστηρίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παρόμοιες έρευνες σε σχέση με τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων των ΗΠΑ προς στην ΕΕ, με εστίαση σε εκείνα τα αγροτικά προϊόντα διατροφής τα οποία λαμβάνουν από την κυβέρνηση των ΗΠΑ επιδοτήσεις που στρεβλώνουν το εμπόριο και εισάγονται από την ΕΕ σε σημαντικές ποσότητες, όπως είναι η αιθανόλη, τα αμύγδαλα, ο σκληρός σίτος και ο αραβόσιτος·

6.  εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες που μπορεί να έχει η αντισταθμιστική διαδικασία των ΗΠΑ για ολόκληρο το ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο·

7.  επικρίνει έντονα αυτά, αλλά και άλλα περιοριστικά για το εμπόριο μέτρα που ενέκρινε πρόσφατα η κυβέρνηση των ΗΠΑ εις βάρος των εισαγωγών της ΕΕ, δεδομένου ότι αντιπροσωπεύουν σαφώς μια νέα, πιο προστατευτική πολιτική, που δεν είναι σύμφωνη με τους κανόνες του ΠΟΕ· θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί γενικότερη αστάθεια στο παγκόσμιο εμπόριο και ενδέχεται να δυσχεράνουν σημαντικά οι εμπορικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών.

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 608.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαρτίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου