Menettely : 2018/2566(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0145/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0145/2018

Keskustelut :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Äänestykset :

PV 15/03/2018 - 10.13

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0091

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 233kWORD 69k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.091v01-00
 
B8-0145/2018

suullisesti vastattavan kysymyksen B8-0007/2018 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (2018/2566(RSP))


Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz PPE-ryhmän puolesta

B80145/2018 Euroopan parlamentin päätöslauselma Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (2018/2566(RSP))  

Euroopan parlamentti, joka

  ottaa huomioon Yhdysvaltojen kauppaministeriön ja kansainvälisen kaupan komission 13. heinäkuuta 2017 ilmoittaman tutkimuksen, jonka tarkoituksena on määritellä, onko espanjalaisten kypsien oliivien vienti Yhdysvaltojen markkinoille polkumyyntiä ja saako se kauppaa vääristäviä tukia; toteaa, että kypsien oliivien jalostajien muodostama yhteenliittymä "Coalition for Fair Trade in Ripe Olives" oli esittänyt vetoomuksen, joka koskee espanjalaisen viennin aiheuttamaa oletettua epäreilua kilpailua,

  ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen kansainvälisen kaupan komission 5. lokakuuta 2017 antamassa raportissa todetaan, että Espanjan kypsien oliivien vienti vahingoittaa ja saattaa uhata Kalifornian oliivintuotantoa,

  ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen kauppaministeriön 21. marraskuuta 2017 antamalla alustavalla päätöksellä otetaan käyttöön tilapäiset tasoitustullit espanjalaista tuontia vastaan,

  ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen kauppaministeriön 18. tammikuuta 2017 antamalla alustavalla päätöksellä otetaan käyttöön tilapäiset polkumyyntitullit espanjalaista tuontia vastaan,

  ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmissä viljelijöille myönnettäviä suoria tukia koskevista säännöistä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 637/2008 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1307/2013(1),

  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) [O-000006/2018B8 0007/2018],

  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen polkumyyntitutkimukset ja erityisesti espanjalaisia kypsiä oliiveja koskevat tasoitustullitutkimukset merkitsevät vaarallista ennakkotapausta muiden maataloustuotteiden kannalta, jotka myös hyötyvät yhteiseen maatalouspolitiikkaan kuuluvista maataloustuista;

B.  ottaa huomioon vaaran, että Yhdysvaltain hallinto saattaa käynnistää muita samankaltaisia tutkimuksia ja siten vaarantaa kahdenväliset maatalousalan kauppasuhteet ja asettaa koko eurooppalaisen maatalousmallin kyseenalaiseksi;

C.  ottaa huomioon, että tasoitustullitutkimusten lopputulos voi panna alulle samanlaisia tutkimuksia muissa kolmansissa maissa, myös muiden maatalouselintarvikkeiden kuin kypsien oliivien osalta, mikä vahingoittaisi unionin toteuttamia toimia, joilla pyritään sovittamaan YMP kauppaa vääristämättä kansainvälisen tason järjestelmään;

D.  ottaa huomioon, että unioni on toteuttanut useita YMP:n uudistuksia, joilla on pyritty muun muassa saattamaan unionin maatalouspolitiikka WTO:n sääntöjen mukaiseksi toteuttamalla suuria muutoksia, erityisesti siirtymällä tuotantosidonnaisesta tukijärjestelmästä tuotannosta irrotettuun tukijärjestelmään;

E.  ottaa huomioon, että YMP:stä myönnetyt tuet pöytäoliivien primaarituottajille Espanjassa voivat saada vihreän laatikonmukaista tukea WTO:n maataloussopimuksen liitteen II mukaisesti, sillä kyseiset tuet on erotettu tuotannosta eivätkä vääristä kauppaa;

F.  ottaa huomioon, että tutkittavana olevat yhteisen maatalouspolitiikan toimet eivät ole tuotekohtaisia eivätkä siten ole tukia ja tasoitustulleja koskevan WTO:n sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuja tasoitustullin käyttöönoton mahdollistava tukia;

G.  ottaa huomioon, että espanjalaisista oliiveista käynnistetty tutkimus on yksi yli 50:stä kauppamenettelystä, joita Yhdysvallat on jo käynnistänyt uuden protektionistisen politiikkansa puitteissa, jonka iskulauseena on Amerikka ensin, ja jotka johtavat perusteettomiin ja kohtuuttomiin kaupan rajoituksiin ja haittaavat transatlanttisia kauppasuhteita;

H.  ottaa huomioon vakavat epäilyt siitä, onko Yhdysvaltojen tutkijoiden alustavan polkumyyntimarginaalin laskemisessa käyttämä laskentamalli WTO:n sääntöjen mukainen;

I.  ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen tutkimukset keskittyvät Espanjan kolmeen tärkeimpään valmistajaan, joiden osuus Espanjan viennistä Yhdysvaltoihin on 70 prosenttia, ja että polkumyynti- ja tasoitustullit saattavat vaikuttaa kypsien oliivien kaikkeen vientiin Espanjasta, joka on maailman suurin tuottaja;

J.  ottaa huomioon, että Yhdysvallat on asettanut tilapäisiä polkumyyntitulleja, joiden keskimääräinen taso on 17,13 prosenttia tutkimuksen kohteina oleville kolmelle espanjalaiselle yritykselle, ja tasoitustulleja, joiden keskimääräinen taso on 4,47 prosenttia kaikille espanjalaisille viejille;

K.  ottaa huomioon, että espanjalaiset valmistajat saattavat menettää Yhdysvaltojen markkinat, jotka ovat tuottaneet niille 70 miljoonan euron liikevaihdon vuodessa, samalla kun kolmansien maiden, kuten Egyptin, Tunisian tai Turkin, kilpailijat hyötyisivät Yhdysvaltojen päätöksen aiheuttamasta viennin vajeesta;

L.  ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen tutkimusten kielteinen tulos johtaisi jopa viiden vuoden pituiseen täytäntöönpanojaksoon, jota voitaisiin jatkaa vielä viidellä vuodella ja joka lopettaisi viennin Espanjasta;

M.  ottaa huomioon, että vientitulojen menetysten lisäksi kyseiset kolme yritystä joutuvat maksamaan erittäin korkeita asianajajapalkkioita, jotka ovat jo viisi miljoonaa euroa;

N.  ottaa huomioon, että espanjalaisten viejien, joiden markkinaosuus on tasaisesti kasvanut Yhdysvalloissa viime vuosina, kilpailukyky on tulosta näiden yritysten ponnistuksista kustannusten vähentämiseksi investoimalla huipputeknologiaan ja laatuun, eikä ole seurausta unionin tuista;

O.  ottaa huomioon, että Espanjan viennin kasvu Yhdysvaltoihin (yli 20 prosenttia vuodesta 2013) on mahdollistanut tuhansien työpaikkojen luomisen ja tarjonnut taloudellista helpotusta eniten talouskriisistä kärsineille Andalusian alueille;

P.  ottaa huomioon, että 83 prosenttia Espanjassa tuotetuista kypsistä oliiveista viedään ulkomaille, mikä on osoitus kansainvälisten markkinoiden suuresta merkityksestä tälle tuotteelle;

Q.  ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen oliivinkulutuksesta tuonnin osuus on 50 prosenttia ja että maassa kulutetuista 100 miljoonasta oliivikilosta espanjalaisten oliivien osuus on jopa 37 prosenttia; toteaa, että suurin osa näistä oliiveista käytetään jalostettujen tuotteiden, kuten pitsojen, valmistukseen;

1.  pyytää komissiota antamaan voimakasta neuvontatukea espanjalaisille yrityksille, joihin Yhdysvaltojen tutkimukset vaikuttavat haitallisesti;

2.  kehottaa komissiota selventämään, onko Yhdysvaltojen tutkijoiden polkumyyntimarginaalien laskemisessa käyttämä malli yhteensopiva WTO:n sääntöjen kanssa;

3.  pyytää komissiota tutkimaan, miten Yhdysvaltojen päätöksiä voidaan vastustaa ennen niiden viemistä WTO:n riidanratkaisuelimen käsiteltäväksi;

4.  kehottaa komissiota käyttämään kaikkia mahdollisia diplomatian keinoja Euroopan unionin maataloustukien kilpailua vääristämättömän luonteen puolustamiseksi;

5.  tukee Euroopan unionin samankaltaisten tutkimusten käynnistämistä Yhdysvaltojen maatalousviennistä unioniin, keskittyen niihin maatalouselintarvikkeisiin, jotka saavat kilpailua vääristäviä tukia Yhdysvaltojen hallinnolta ja joita unioni tuo huomattavia määriä, kuten etanoli, mantelit, durumvehnä ja maissi;

6.  on vakavasti huolissaan kielteisistä seurauksista, joita Yhdysvaltojen tasausmenettelyllä voi olla unionin koko maatalousmallille;

7.  arvostelee voimakkaasti kyseisiä menettelyjä ja muita Yhdysvaltojen rajoittavia kauppatoimenpiteitä, joita Yhdysvaltojen hallinto on viime aikoina toteuttanut EU:sta tulevaa tuontia vastaan, koska ne merkitsevät selvästi protektionistisempaa uutta politiikkaa, joka ei ole WTO:n sääntöjen mukaista; katsoo, että tämä lisää yleistä epävakautta maailmankaupassa ja uhkaa vakavasti heikentää kauppasuhteita Euroopan unioniin;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja Yhdysvaltojen viranomaisille.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 608.

Päivitetty viimeksi: 14. maaliskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö