Projekt rezolucji - B8-0145/2018Projekt rezolucji
B8-0145/2018

  PROJEKT REZOLUCJI w sprawie ataku USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek)

  12.3.2018 - (2018/2566(RSP))

  złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8–0007/2018
  zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu

  Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz w imieniu grupy PPE

  Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0137/2018

  Procedura : 2018/2566(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  B8-0145/2018
  Teksty złożone :
  B8-0145/2018
  Teksty przyjęte :

  B80145/2018

  Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ataku USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek)
  (2018/2566(RSP))

  Parlament Europejski,

  –  uwzględniając zapowiedziane w dniu 13 lipca 2017 r. przez Departament Handlu USA i Komisję Handlu Międzynarodowego postępowanie w celu stwierdzenia, czy eksport dojrzałych oliwek hiszpańskich na rynek USA odbywa się po cenach dumpingowych i czy otrzymuje dotacje zakłócające rynek, które to postępowanie jest następstwem złożonej przez koalicję na rzecz uczciwego handlu dojrzałymi oliwkami petycji w sprawie zarzutu nieuczciwej konkurencji spowodowanej eksportem z Hiszpanii,

  –  uwzględniając raport amerykańskiej Komisji Handlu Międzynarodowego z dnia 5 sierpnia 2017 r. stwierdzający, że eksport dojrzałych oliwek z Hiszpanii powoduje szkody i może stanowić zagrożenie dla sektora oliwek w Kalifornii,

  –  uwzględniając wstępną decyzję Departamentu Handlu USA z dnia 21 listopada 2017 r. ustanawiającą tymczasowe cła wyrównawcze na eksport z Hiszpanii,

  –  uwzględniając wstępną decyzję Departamentu Handlu USA z dnia 18 stycznia 2017 r. ustanawiającą tymczasowe cła antydumpingowe na eksport z Hiszpanii,

  –  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009[1],

  –  uwzględniając pytanie do Komisji dotyczące ataku USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (O-000006/2018 – B8 0007/2018),

  –  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

  A.  mając na uwadze, że amerykańskie postępowania w sprawie ceł antydumpingowych i w szczególności ceł wyrównawczych na dojrzałe oliwki hiszpańskie stanowią bardzo niebezpieczny precedens, jeśli chodzi o inne produkty rolne, które także korzystają z dopłat rolnych w ramach WPR;

  B.  mając na uwadze ryzyko, że administracja amerykańska może wszcząć kolejne podobne postępowania, narażając tym samym na szwank dwustronne stosunki w dziedzinie handlu produktami rolnymi i stawiając pod znakiem zapytania cały europejski model rolnictwa;

  C.  mając na uwadze, że postępowanie w sprawie ceł wyrównawczych może skłonić inne państwa trzecie do wszczęcia podobnych postępowań, w tym postępowań dotyczących produktów rolno-spożywczych innych niż dojrzałe oliwki, co zniweczyłoby wysiłki UE zmierzające do włączenia WPR do systemu niezakłócającego handlu na poziomie międzynarodowym;

  D.  mając na uwadze, że Unia Europejska podjęła szereg reform WPR, które miały między innymi dostosować politykę rolną do zasad WTO przez wprowadzenie drastycznych zmian, w szczególności przejście z systemu uzależniającego płatności od produkcji do systemu pomocy niezwiązanej z wielkością produkcji;

  E.  mając na uwadze, że według załącznika II do Porozumienia WTO w sprawie rolnictwa dotacje przyznawane w ramach WPR producentom oliwek stołowych w Hiszpanii można uznać za wsparcie zaliczane do „kategorii zielonej”, ponieważ są one niezwiązane z produkcją i nie zakłócają handlu;

  F.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 2 Porozumienia WTO w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych te dotacje rolne nie byłyby uznane za związane z określonymi produktami;

  G.  mając na uwadze, że postępowanie dotyczące oliwek hiszpańskich jest jednym z ponad 50 postępowań handlowych otwartych dotychczas przez USA w ramach nowej polityki protekcjonistycznej prowadzonej pod hasłem „America first”, która prowadzi do nieuzasadnionych i nieproporcjonalnych ograniczeń handlowych utrudniających stosunki transatlantyckie;

  H.  mając na uwadze, że istnieją poważne wątpliwości co do tego, czy wzór zastosowany przez osoby prowadzące postępowanie w USA do obliczenia wstępnej marży antydumpingowej jest zgodny z zasadami WTO;

  I.  mając na uwadze, że amerykańskie postępowanie skupia się na trzech największych producentach hiszpańskich, których produkty stanowią 70 % hiszpańskiego eksportu do USA, a cła antydumpingowe i wyrównawcze mogą wpłynąć na cały eksport dojrzałych oliwek z Hiszpanii, która jest ich głównym producentem na świecie;

  J.  mając na uwadze, że USA nałożyły tymczasowe cła antydumpingowe w wysokości średnio 17,13 % na trzy przedsiębiorstwa hiszpańskie, wobec których toczy się postępowanie, oraz cła wyrównawcze w wysokości średnio 4,47 % na wszystkich eksporterów hiszpańskich;

  K.  mając na uwadze, że producenci hiszpańscy mogą zostać wyparci z rynku USA, który zapewnia im obroty w wysokości 70 mln EUR rocznie, natomiast konkurenci z państw trzecich, takich jak Egipt, Tunezja lub Turcja, skorzystaliby z luki eksportowej spowodowanej decyzją Stanów Zjednoczonych;

  L.  mając na uwadze, że ostateczny negatywny wynik postępowania w USA obowiązywałby przez maksymalnie pięcioletni okres, który mógłby zostać przedłużony na kolejne pięć lat, a to oznaczałoby koniec eksportu z Hiszpanii;

  M.  mając na uwadze, że oprócz strat w eksporcie trzy przedsiębiorstwa są zmuszone uiścić bardzo wysokie honorarium dla adwokata, które już teraz wynosi ponad 5 mln EUR;

  N.  mając na uwadze, że konkurencyjność hiszpańskiego eksportu, którego udział w rynku Stanów Zjednoczonych stopniowo wzrastał w ostatnich latach, wynika z podejmowanych przez te przedsiębiorstwa działań mających obniżyć koszty w drodze inwestycji w najnowocześniejsze technologie i dzięki poprawie jakości, nie jest zaś skutkiem dotacji europejskich;

  O.  mając na uwadze, że wzrost hiszpańskiego eksportu do USA (+20 % od 2013 r.) pozwolił stworzyć tysiące miejsc pracy i zapewnił wsparcie gospodarcze obszarom Andaluzji, które znalazły się wśród najbardziej dotkniętych kryzysem gospodarczym;

  P.  mając na uwadze, że średnio 83 % dojrzałych oliwek produkowanych w Hiszpanii trafia na eksport, co wskazuje, jak żywotne znaczenie dla tego produktu mają rynki międzynarodowe;

  Q.  mając na uwadze, że 50 % oliwek konsumowanych w USA pochodzi z importu, a 37 % ze 100 milionów kilogramów oliwek konsumowanych w tym kraju stanowią oliwki hiszpańskie, które są wykorzystywane głównie do produkcji produktów przetworzonych, takich jak pizza;

  1.  zwraca się do Komisji, aby udzieliła silnego wsparcia doradczego przedsiębiorstwom hiszpańskim, których dotyczą postępowania prowadzone w USA;

  2.  wzywa Komisję, aby wyjaśniła, czy wzór zastosowany przez osoby prowadzące postępowanie w USA do obliczenia marży antydumpingowych jest zgodny z zasadami WTO;

  3.  zwraca się do Komisji, aby zbadała możliwość zaskarżenia decyzji podjętych przez USA przed Organem Rozstrzygania Sporów WTO;

  4.  wzywa Komisję, aby podjęła wszelkie możliwe działania dyplomatyczne w celu obrony unijnych dotacji rolnych, których charakter nie zakłóca handlu;

  5.  popiera inicjatywę Unii Europejskiej, by wszcząć podobne postępowania dotyczące eksportu amerykańskich produktów rolnych do UE, koncentrujące się na tych produktach rolno-spożywczych, które otrzymują od administracji USA dotacje zakłócające handel i są importowane przez UE w znacznych ilościach, takich jak etanol, migdały, pszenica durum i kukurydza;

  6.  wyraża poważne obawy co do negatywnych skutków, jakie postępowanie wyrównawcze w USA może mieć dla całego europejskiego modelu rolnictwa;

  7.  zdecydowanie krytykuje te i inne restrykcyjne środki handlowe przyjęte ostatnio przez administrację Stanów Zjednoczonych wobec importu do UE, gdyż są one wyraźnym przejawem nowej bardziej protekcjonistycznej polityki, która nie jest zgodna z zasadami WTO; uważa, że doprowadzi to do większej ogólnej niestabilności handlu światowego oraz zagrozi poważnym utrudnieniem stosunków handlowych z Unią Europejską;

  8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji Europejskiej i władzom Stanów Zjednoczonych.

  Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2018
  Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności