Förfarande : 2018/2566(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0145/2018

Ingivna texter :

B8-0145/2018

Debatter :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Omröstningar :

PV 15/03/2018 - 10.13

Antagna texter :

P8_TA(2018)0091

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 170kWORD 67k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.091v01-00
 
B8-0145/2018

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0007/2018

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om USA:s angrepp på EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (2018/2566(RSP))


Esther Herranz García, Albert Deß, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Michel Dantin, Rosa Estaràs Ferragut, Santiago Fisas Ayxelà, Antonio López-Istúriz White, Gabriel Mato, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ramón Luis Valcárcel Siso, Verónica Lope Fontagné, Carlos Iturgaiz för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om USA:s angrepp på EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (2018/2566(RSP))  
B8-0145/2018

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den utredning som USA:s näringsdepartement (Department of Commerce) och internationella handelskommission (International Trade Commission) tillkännagav den 13 juli 2017 för att fastställa huruvida export av mogna spanska oliver dumpas på den amerikanska marknaden och erhåller snedvridande stöd, efter en framställning från Coalition for Fair Trade in Ripe Olives om påstådd otillbörlig konkurrens från den spanska exporten,

–  med beaktande av rapporten från USA:s internationella handelskommission av den 5 augusti 2017 som fastställde att den spanska exporten av mogna oliver orsakar skada och kan vara ett hot mot den kaliforniska sektorn,

–  med beaktande av det preliminära beslutet från USA:s näringsdepartement av den 21 november 2017 om att införa provisoriska utjämningstullar på spansk export,

–  med beaktande av det preliminära beslutet från USA:s näringsdepartement av den 18 januari 2017 om att införa provisoriska antidumpningstullar på spansk export,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) nr 73/2009(1),

–  med beaktande av frågan till kommissionen om USA:s angrepp på EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  USA:s antidumpningsutredning och, framför allt, utredningen av utjämningstullar avseende mogna oliver från Spanien är ett mycket farligt prejudikat för andra jordbruksprodukter som även de erhåller jordbruksstöd inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

B.  Det finns en risk för att USA:s administration genomför andra liknande utredningar, vilket skulle äventyra de bilaterala förbindelserna i fråga om handeln med jordbruksprodukter och bestrida EU:s hela jordbruksmodell.

C.  Slutresultatet av undersökningen avseende utjämningstullar skulle kunna utlösa liknande utredningar i andra tredjeländer, inbegripet för andra jordbruksbaserade livsmedelsprodukter än mogna oliver, vilket skulle skada EU:s ansträngningar för att göra den gemensamma jordbrukspolitiken till ett icke handelsstörande system på internationell nivå.

D.  Europeiska unionen har genomfört flera reformer av den gemensamma jordbrukspolitiken, bland annat i syfte att bringa jordbrukspolitiken i överensstämmelse med WTO:s regler genom att göra stora förändringar, särskilt genom att övergå från ett system med kopplat stöd till ett system med frikopplat stöd.

E.  Stöd från den gemensamma jordbrukspolitiken till primärproducenter av bordsoliver i Spanien räknas som stöd inom den gröna boxen enligt bilaga II till WTO-avtalet om jordbruk, eftersom det är frikopplat från produktionen och icke handelsstörande.

F.  Detta jordbruksstöd kan inte anses vara produktspecifikt enligt artikel 2 i WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder.

G.  Utredningen avseende spanska oliver är ett av mer än 50 handelsförfaranden som USA redan har inlett inom ramen för sin nya protektionistiska politik enligt slagordet ”America first”, och som leder till omotiverade och oproportionella kommersiella begränsningar som står i vägen för de transatlantiska förbindelserna.

H.  Det råder allvarliga tvivel om huruvida den formel som USA:s utredare använder för att beräkna den preliminära antidumpningsmarginalen är förenlig med WTO:s regler.

I.  USA:s utredning fokuserar på de tre största spanska tillverkarna, som har stått för 70 procent av den spanska exporten till USA, och antidumpnings- och utjämningstullarna kan drabba all export av mogna oliver från Spanien, som är världens största producent.

J.  USA har infört provisoriska antidumpningstullar på i genomsnitt 17,13 procent på de tre spanska företag som är under utredning, och utjämningstullar på i genomsnitt 4,47 procent på alla spanska exportörer.

K.  De spanska tillverkarna kan komma att gå miste om marknaden i USA, som har gett dem en omsättning på 70 miljoner euro per år, och konkurrenter från tredjeländer, såsom Egypten, Tunisien och Turkiet, kan dra nytta av de exportmöjligheter som följer av USA:s beslut.

L.  Ett negativt slutresultat av USA:s utredningar skulle leda till en genomförandeperiod på upp till fem år, som kan förlängas med ytterligare fem år och som skulle leda till att exporten från Spanien upphör.

M.  Utöver exportförlusterna måste de tre företagen betala mycket höga advokatkostnader, som redan uppgår till mer än 5 miljoner euro.

N.  Konkurrenskraften hos den spanska exporten, vars marknadsandel har ökat stegvis i USA de senaste åren, är ett resultat av dessa företags ansträngningar att minska kostnaderna genom att investera i spetsteknik och kvalitetsförbättringar, inte av EU-stöd.

O.  Ökningen av spansk export till USA (+20 procent sedan 2013) har skapat tusentals arbetstillfällen och gett ekonomisk avlastning i områden i Andalusien som hör till de områden som drabbades hårdast av den ekonomiska krisen.

P.  I genomsnitt 83 procent av mogna oliver som produceras i Spanien exporteras, vilket visar hur betydelsefulla de internationella marknaderna är för denna produkt.

Q.  Import står för 50 procent av USA:s olivkonsumtion, och spanska oliver utgör 37 procent av de 100 miljoner kilo oliver som konsumeras i landet, av vilka den största delen går till att tillverka bearbetade produkter, till exempel pizza.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bistå de spanska företag som påverkas av USA:s utredningar med utbredd rådgivning.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klargöra huruvida den formel som USA:s utredare använder för att beräkna antidumpningsmarginalerna är förenlig med WTO:s regler.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att bestrida USA:s beslut inför WTO:s tvistlösningsorgan.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta alla till buds stående diplomatiska åtgärder för att försvara Europeiska unionens jordbruksstöd såsom icke störande.

5.  Europaparlamentet stöder Europeiska unionens uppmaning till liknande utredningar av export från USA av jordbruksprodukter till EU, med inriktning på de jordbruksbaserade livsmedelsprodukter som erhåller handelsstörande stöd från USA:s administration och som importeras av EU i betydande volymer, såsom etanol, mandlar, durumvete och majs.

6.  Europaparlamentet uttrycker sin stora oro över de negativa konsekvenser som USA:s utjämningsförfarande kan få för EU:s hela jordbruksmodell.

7.  Europaparlamentet kritiserar kraftfullt dessa och andra restriktiva handelsåtgärder som USA:s administration har antagit den senaste tiden mot import från EU, eftersom de tydligt står för en ny och mer protektionistisk politik som inte överensstämmer med WTO:s regler. Parlamentet anser att denna politik kommer att leda till mer allmän instabilitet i världshandeln och riskerar att allvarligt hindra handelsförbindelserna med Europeiska unionen.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och Förenta staternas myndigheter.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 608.

Senaste uppdatering: 14 mars 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy