Forslag til beslutning - B8-0146/2018Forslag til beslutning
B8-0146/2018

FORSLAG TIL BESLUTNING om situationen i Syrien

12.3.2018 - (2018/2626(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Lorenzo Cesa, Julia Pitera, Tokia Saïfi, Laima Liucija Andrikienė for PPE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0139/2018

Procedure : 2018/2626(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0146/2018
Indgivne tekster :
B8-0146/2018
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B8‑0146/2018

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Syrien

(2018/2626(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Syrien,

–  der henviser til den fælles meddelelse fra Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik af 14. marts 2017 til Europa-Parlamentet og Rådet med titlen "Elementer i en EU-strategi for Syrien" (JOIN(2017)0011) og til Rådets konklusioner af 3. april 2017 om Syrien, der tilsammen udgør den nye EU-strategi for Syrien,

–  der henviser til den fælles erklæring af 3. oktober 2017 afgivet af næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (HR/NF), Federica Mogherini, og kommissæren med ansvar for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides, om de seneste angreb i Syrien,

–  der henviser til erklæring af 20. februar 2018 fra HR/NF Federica Mogherini og kommissær Stylianides om den humanitære situation i det østlige Ghouta og Idlib, Syrien,

–  der henviser til erklæring af 23. februar 2018 fra den højtstående repræsentant på vegne af EU om Syrien: Massakren i det østlige Ghouta skal standse nu,

–  der henviser til erklæring af 6. marts 2018 fra HR/NF Federica Mogherini og kommissær Stylianides om situationen i det østlige Ghouta og andre steder i Syrien,

–  der henviser til Udenrigsrådets konklusioner om Syrien af 26. februar 2018,

–  der henviser til den erklæring om Syrien af 24. februar 2018, der tilskrives talsmanden for FN's generalsekretær,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner 2254 (2015) af 18. december 2015 og 2401 (2018) af 24. februar 2018,

–  der henviser til FN's Menneskerettighedsråds resolution af 5. marts 2018 om den forværrede menneskerettighedssituation i det østlige Ghouta, i Den Syriske Arabiske Republik,

–  der henviser til den uafhængige internationale undersøgelseskommissions rapporter om Den Syriske Arabiske Republik,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at over 13 mio. mennesker, herunder seks millioner børn, har behov for humanitær bistand; der henviser til, at mere end 400 000 mennesker har mistet livet, og at mere end en million er blevet såret; der henviser til, at omkring 6,1 mio. mennesker er blevet internt fordrevne og mere end fem millioner er blevet tvunget til at søge tilflugt i nabolande;

B.  der henviser til, at næsten 400 000 mennesker i det østlige Ghouta har været ofre for luftangreb, beskydninger og bombardementer; der henviser til, at borgerne i dette område på grund af de syriske regeringsstyrkers belejring lever under ekstreme forhold, herunder fejlernæring;

C.  der henviser til, at nødhjælpsarbejdere har været ude af stand til at levere humanitær bistand til mange dele af Syrien på grund af fortsatte kampe langs frontlinjer, der hele tiden flytter sig, bureaukratiske hindringer og fortsatte krænkelser af den humanitære folkeret;

D.  der henviser til, at FN's Sikkerhedsråd den 24. februar 2018 vedtog resolution 2401, hvori det krævede, at alle konfliktens parter omgående indstiller fjendtlighederne i mindst 30 på hinanden følgende dage for i overensstemmelse med den gældende folkeret at muliggøre sikker, uhindret og uafbrudt levering af humanitær bistand og sygetransport for alvorligt syge og sårede; der henviser til, at civile i det østlige Ghouta har rapporteret om, at luftangreb og beskydninger fortsætter;

E.  der henviser til, at befolkningen i det østlige Ghouta har været under belejring et halvt årti; der henviser til, at de har lidt under luftangreb og bombardementer, og til, at civile ved flere lejligheder efter forlydender er døde, efter at have været udsat for giftstoffer;

F.  der henviser til, at en FN-nødhjælpskonvoj den 5. marts 2018 fik tilladelse til at rejse ind i Douma for at levere lægemiddel- og fødevareforsyninger til 27 500 mennesker i nød; der henviser til, at det syriske regime fjernede vigtige lægemidler fra konvojen;

G.  der henviser til, at Rådet den 26. februar 2018 tilføjede den syriske regerings industriminister og informationsminister til listen over personer, der er omfattet af EU's restriktive foranstaltninger over for det syriske regime, i lyset af den alvorlige situation i landet;

H.  der henviser til, at EU og dets medlemsstater har mobiliseret mere end 10,4 mia. EUR til humanitær bistand, stabiliseringsbistand og fremme af modstandsdygtighed til syrere i landet og i nabolandene;

1.  fordømmer kraftigt alle krænkelser af den humanitære folkeret og de fortsatte systematiske, udbredte og grove krænkelser af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i Syrien af alle parter i konflikten;

2.  fordømmer på det skarpeste den vilkårlige anvendelse af tunge våben mod civile og den rapporterede brug af kemiske våben i det østlige Ghouta; bemærker, at Organisationen for Forbud mod Kemiske Våbens (OPCW) undersøgelsesmission i Syrien fortsætter sin efterforskning af påstået brug af kemiske våben, til trods for at de syriske myndigheder begrænser adgangen;

3.  glæder sig over vedtagelsen af FN's Sikkerhedsråds resolution 2401 (2018); beklager, at der stort set ikke sket fremskridt på stedet med hensyn til at gennemføre denne resolution; opfordrer til, at den straks gennemføres fuldt ud af alle parter i konflikten, navnlig for at sikre omgående, sikker, uhindret og uafbrudt levering af humanitær bistand, evakuering af alvorligt syge og sårede og for at afbøde den syriske befolknings lidelser;

4.  understreger, at udsultning af civilbefolkningen, hvilket er blevet anvendt som et led i krigsførelsen ved belejring af befolkede områder, og tvangsflytning af befolkningsgrupper kan betegnes som krigsforbrydelser eller forbrydelser mod menneskeheden;

5.  gentager, at de personer, der har gjort sig skyldige i krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, skal drages til ansvar og må bære konsekvenserne; understreger, at de, der begår forbrydelser mod religiøse, etniske og andre grupper og mindretal, også bør retsforfølges; er fortsat overbevist om, at der hverken kan opnås nogen effektiv konfliktløsning eller varig fred i Syrien, uden at alle, der har begået forbrydelser under konflikten, drages til ansvar;

6.  kræver, at alle respekterer de rettigheder, som religiøse og etniske grupper og mindretal i Syrien, herunder kristne, har til fortsat at leve i deres historiske og hævdvundne hjemlande i værdighed, lighed og sikkerhed og til at udøve deres religion og overbevisning frit og til fulde uden at blive udsat for nogen som helst form for tvang, vold eller forskelsbehandling; støtter dialog mellem forskellige religioner for at fremme gensidig forståelse og modvirke fundamentalisme;

7.  står fortsat ved, at Syrien skal bevares som en enhed med suverænitet, territorial integritet og uafhængighed; insisterer på, at en inklusiv syrisk ledet politisk overgangsproces, der fører til frie og retfærdige valg, der fremmes og overvåges af FN og afholdes på grundlag af en ny forfatning, er den eneste måde at genskabe roen i landet på; gentager over for alle parter, at en landsdækkende inklusiv våbenhvile og en fredelig og gensidigt acceptabel løsning på den syriske krise kan opnås under FN's auspicier og med støtte fra generalsekretærens særlige udsending til Syrien, Staffan de Mistura, samt vigtige internationale og regionale aktører;

8.  kræver, at alle parter letter sikker og uhindret passage for sundhedspersonale og humanitære hjælpearbejdere samt for deres udstyr, transport og forsyninger, herunder kirurgisk udstyr, til brug for alle mennesker i nød i overensstemmelse med den humanitære folkeret;

9.  støtter opfordringen til, at den humanitær minerydning fremskyndes mest muligt overalt i Syrien;

10.  gentager sin støtte til den globale koalitions indsats mod Da'esh; understreger, at koalitionen og syriske partnerstyrker har gjort betydelige fremskridt i kampagnen for at besejre Da'esh i Syrien; understreger, at 3,2 millioner mennesker er blevet befriet fra Da'esh i Syrien;

11.  glæder sig over den anden Bruxelleskonference om støtte til Syriens og regionens fremtid, der afholdes i Bruxelles fra den 24. til den 25. april 2018, hvor der vil være fokus på den humanitære støtte til syrere, både i Syrien og i nabolandene, og på støtte til den FN‑ledede proces i Genève;

12.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's generalsekretær samt alle parter, der er involveret i konflikten.

 

Seneste opdatering: 14. marts 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik