Πρόταση ψηφίσματος - B8-0146/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0146/2018

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στη Συρία

12.3.2018 - (2018/2626(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης του Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας
σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Lorenzo Cesa, Julia Pitera, Tokia Saïfi, Laima Liucija Andrikienė εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0139/2018

Διαδικασία : 2018/2626(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B8-0146/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B8-0146/2018
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B8‑0146/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στη Συρία

(2018/2626(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 14ης Μαρτίου 2017, με τίτλο «Στοιχεία μιας στρατηγικής της ΕΕ για τη Συρία» (JOIN(2017)0011), καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη Συρία, της 3ης Απριλίου 2017, τα οποία από κοινού αποτελούν τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη την από 3ης Οκτωβρίου 2017 κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΥΕ/ΑΠ) Federica Mogherini, και του Επιτρόπου για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και τη Διαχείριση Κρίσεων, Χρήστου Στυλιανίδη, σχετικά με τις πρόσφατες επιθέσεις στη Συρία,

–  έχοντας υπόψη την από 20 Φεβρουαρίου 2018 δήλωση της ΥΕ/ΑΠ Federica Mogherini και του Επιτρόπου Χρήστου Στυλιανίδη σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Γούτα και το Ιντλίμπ, στη Συρία,

–  έχοντας υπόψη την από 23 Φεβρουαρίου 2018 δήλωση της ΥΕ/ΑΠ εξ ονόματος της ΕΕ σχετικά με τη Συρία, « Η σφαγή στην Ανατολική Γούτα πρέπει πλέον να σταματήσει »,

–  έχοντας υπόψη την από 6 Μαρτίου 2018 δήλωση της ΥΕ/ΑΠ Federica Mogherini και του Επιτρόπου Χρήστου Στυλιανίδη σχετικά με την κατάσταση στην Ανατολική Γούτα και σε άλλα σημεία της Συρίας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 26ης Φεβρουαρίου 2018 για τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 24ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τη Συρία, η οποία αποδίδεται στον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπ’ αριθ. 2254 (2015) της 18ης Δεκεμβρίου 2015, και 2401 (2018), της 24ης Φεβρουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ της 5ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την επιδεινούμενη κατάσταση στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ανατολική Γούτα, Αραβική Δημοκρατία της Συρίας,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Ανεξάρτητης Διεθνούς Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 13 εκατομμύρια άνθρωποι, μεταξύ των οποίων έξι εκατομμύρια παιδιά, έχουν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 400 000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πάνω από ένα εκατομμύριο έχει τραυματιστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάπου 6,1 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί στο εσωτερικό και πάνω από πέντε εκατομμύρια έχουν αναγκαστεί να καταφύγουν σε γειτονικές χώρες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν 400 000 άνθρωποι στην Ανατολική Γούτα υπέστησαν αεροπορικές επιθέσεις και βομβαρδισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως αποτέλεσμα της πολιορκίας της περιοχής από τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις, οι κάτοικοι της περιοχής διαβιούν υπό ακραίες συνθήκες, ακόμη και υπό συνθήκες υποσιτισμού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της βοήθειας δεν ήταν σε θέση να παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια σε πολλά σημεία της Συρίας λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο μέτωπο, λόγω των γραφειοκρατικών εμποδίων και λόγω των συνεχιζόμενων παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Φεβρουαρίου 2018 το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξέδωσε την απόφαση 2401 με την οποία ζητεί από όλα τα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση μέρη να διακόψουν αμέσως τις εχθροπραξίες για 30 τουλάχιστον συνεχείς ημέρες, ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλής, ανεμπόδιστη και αδιάλειπτη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας και η απομάκρυνση των βαρέως ασθενών και των τραυματιών, σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι άμαχοι στην Ανατολική Γούτα αναφέρουν πως οι αεροπορικές επιθέσεις και οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για μια πενταετία οι κάτοικοι της Ανατολικής Γούτα βρίσκονται υπό καθεστώς πολιορκίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν υποστεί αεροπορικές επιθέσεις, βομβαρδισμούς και, σε αρκετές περιπτώσεις, έχουν αναφέρει θάνατοι αμάχων μετά την ελευθέρωση τοξικών παραγόντων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 5 Μαρτίου 2018 μια πομπή ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ έλαβε την άδεια να εισέλθει στην πόλη της Ντούμα, με πρόθεση να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια και τρόφιμα σε 27.000 ανθρώπους που ήταν σε κατάσταση ανάγκης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το συριακό καθεστώς αφαίρεσε από την πομπή κρίσιμα ιατρικά υλικά·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Φεβρουαρίου 2018 το Συμβούλιο προσέθεσε τον Υπουργό Βιομηχανίας και τον Υπουργό Πληροφοριών της Συριακής Κυβέρνησης στον κατάλογο των προσώπων που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά του συριακού καθεστώτος, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα.

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν κινητοποιήσει για βοήθεια προς Σύρους εντός της χώρας και σε γειτονικές χώρες πάνω από 10,4 δισ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια, σταθεροποίησης και ανθεκτικότητας·

1.  καταδικάζει έντονα όλες τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και τις συνεχιζόμενες συστηματικές, εκτεταμένες και κατάφωρες παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στη Συρία εκ μέρους όλων των εμπλεκόμενων στη σύγκρουση μερών·

2.  καταδικάζει με τον εντονότερο τρόπο την άνευ διακρίσεων χρήση βαρέων όπλων κατά αμάχων και την αναφερθείσα χρήση χημικών όπλων στην Ανατολική Γούτα· επισημαίνει ότι η διερευνητική αποστολή του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW) στη Συρία συνεχίζει τη διερεύνηση των καταγγελιών περί χρήσης χημικών όπλων, παρά το γεγονός ότι οι συριακές αρχές περιορίζουν την πρόσβαση·

3.  επικροτεί την έγκριση της απόφασης 2401 (2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· θεωρεί λυπηρό το ότι δεν έχει σημειωθεί σχεδόν καμία πρόοδος επί τόπου για την εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης· ζητεί την πλήρη και άμεση εφαρμογή της από όλα τα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση μέρη, προκειμένου ειδικότερα να καταστεί δυνατή η άμεση, ασφαλής, ανεμπόδιστη και αδιάλειπτη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας, η απομάκρυνση των βαρέως ασθενών και των τραυματιών, και η ελάφρυνση των δεινών του Συριακού λαού·

4.  τονίζει ότι η λιμοκτονία αμάχων, χρησιμοποιούμενη ως τρόπος διεξαγωγής του πολέμου μέσω της πολιορκίας κατοικημένων περιοχών, και η βίαιη εκτόπιση πληθυσμών, ενδέχεται να στοιχειοθετούν εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·

5.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να κληθούν να λογοδοτήσουν οι ένοχοι για εγκλήματα πολέμου και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες· τονίζει ότι όσοι διαπράττουν εγκλήματα κατά θρησκευτικών, εθνοτικών και άλλων ομάδων και μειονοτήτων θα πρέπει επίσης να προσαχθούν στη δικαιοσύνη· παραμένει πεπεισμένο ότι δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική επίλυση της σύγκρουσης ούτε μόνιμη ειρήνη στη Συρία χωρίς λογοδοσία για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν·

6.  ζητεί από όλους να σεβαστούν τα δικαιώματα των εθνοτικών και των θρησκευτικών ομάδων και μειονοτήτων στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών, ώστε να συνεχίσουν να ζουν στις ιστορικές και παραδοσιακές πατρίδες τους με αξιοπρέπεια, ισότητα και ασφάλεια, και να ασκούν ελεύθερα τη θρησκεία τους και τις πεποιθήσεις τους, χωρίς να υπόκεινται σε κανενός είδους καταναγκασμό, βία ή διάκριση· υποστηρίζει τον διαθρησκευτικό διάλογο, για την προώθηση της αλληλοκατανόησης και την αντιμετώπιση του φονταμενταλισμού·

7.  διατηρεί τη δέσμευσή του υπέρ της ενότητας, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της Συρίας· επιμένει πως ο μόνος τρόπος για την ειρήνευση της χώρας είναι μια πολιτική διαδικασία υπό συριακή ηγεσία, που θα οδηγεί σε ελεύθερες και αδιάβλητες εκλογές, που ο ΟΗΕ θα διευκολύνει και θα παρακολουθήσει, και που θα γίνουν βάσει ενός νέου συντάγματος· υπενθυμίζει σε όλα τα μέρη ότι η κατάπαυση του πυρός σε ολόκληρη τη χώρα χωρίς αποκλεισμούς και μια αμοιβαία αποδεκτή ειρηνική λύση στην κρίση της Συρίας μπορούν να επιτευχθούν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και με την υποστήριξη του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα για τη Συρία, Staffan de Mistura, και βασικών διεθνών και περιφερειακών παραγόντων

8.  ζητεί από όλα τα μέρη να διευκολύνουν την ασφαλή και ανεμπόδιστη διέλευση του ιατρικού και ανθρωπιστικού προσωπικού και του εξοπλισμού του, των μεταφορικών μέσων του και των εφοδίων του, συμπεριλαμβανομένων των χειρουργικών υλικών, προκειμένου να έλθει σε επαφή με όλους όσους χρειάζονται βοήθεια, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο·

9.  στηρίζει την έκκληση να επιταχυνθεί επειγόντως η ανθρωπιστική δράση κατά των ναρκών σε ολόκληρη τη Συρία·

10.  Βεβαιώνει εκ νέου την υποστήριξή του στις προσπάθειες του Παγκόσμιου Συνασπισμού κατά του Daesh· υπογραμμίζει ότι ο Συνασπισμός και οι συμμαχικές συριακές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο στην εκστρατεία για την κατανίκηση του Daesh στη Συρία· τονίζει ότι 3,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν απελευθερωθεί από τα δεσμά του Daesh στη Συρία·

11.  καλωσορίζει τη Β΄ διάσκεψη των Βρυξελλών υπέρ του Μέλλοντος της Συρίας και της Περιοχής, που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 24 και 25 Απριλίου 2018 και θα επικεντρωθεί στην ανθρωπιστική βοήθεια προς τους Σύρους τόσο εντός της Συρίας όσο και στις γειτονικές χώρες, και στηρίζει την υπό τον ΟΗΕ διαδικασία της Γενεύης·

12.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και σε όλα τα μέλη που εμπλέκονται στη σύρραξη στη Συρία.

 

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαρτίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου