Päätöslauselmaesitys - B8-0146/2018Päätöslauselmaesitys
B8-0146/2018

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Syyrian tilanteesta

12.3.2018 - (2018/2626(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Lorenzo Cesa, Julia Pitera, Tokia Saïfi, Laima Liucija Andrikienė PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0139/2018

Menettely : 2018/2626(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0146/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0146/2018
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0146/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma Syyrian tilanteesta

(2018/2626(RSP))

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyriasta,

–  ottaa huomioon komission ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 14. maaliskuuta 2017 antaman yhteisen tiedonannon Euroopan parlamentille ja neuvostolle ”EU:n Syyrian-strategian osatekijät” (JOIN(2017)0011) ja 3. huhtikuuta 2017 annetut Syyriaa koskevat neuvoston päätelmät, jotka yhdessä muodostavat uuden Syyriaa koskevan EU:n strategian,

–  ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan (varapuheenjohtajan / korkean edustajan) Federica Mogherinin ja humanitaarisesta avusta ja pelastuspalveluasioista vastaavan komission jäsenen Christos Stylianidesin 3. lokakuuta 2017 antaman yhteisen julkilausuman Syyrian viimeaikaisista iskuista,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin ja komission jäsenen Christos Stylianidesin 20. helmikuuta 2018 antaman julkilausuman humanitaarisesta tilanteesta Itä-Ghoutassa ja Idlibissä, Syyriassa,

–  ottaa huomioon korkean edustajan EU:n puolesta 23. helmikuuta 2018 antaman julkilausuman Syyriasta: Itä-Ghoutan verilöylyn on loputtava nyt,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin ja komission jäsenen Christos Stylianidesin 6. maaliskuuta 2018 antaman julkilausuman tilanteesta Itä-Ghoutassa ja muualla Syyriassa,

–  ottaa huomioon 26. helmikuuta 2018 annetut ulkoasiainneuvoston päätelmät Syyriasta,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin tiedottajan 24. helmikuuta 2018 antaman julkilausuman Syyriasta,

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston 18. joulukuuta 2015 antaman päätöslauselman 2254 (2015) sekä 24. helmikuuta 2018 antaman päätöslauselman 2401 (2018),

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 5. maaliskuuta 2018 antaman päätöslauselman ihmisoikeustilanteen heikkenemisestä Itä-Ghoutassa Syyrian arabitasavallassa,

–  ottaa huomioon Syyrian arabitasavallan tilannetta käsittelevän riippumattoman kansainvälisen tutkintakomission raportit,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että yli 13 miljoonaa ihmistä, joiden joukossa on kuusi miljoonaa lasta, tarvitsee humanitaarista apua; ottaa huomioon, että yli 400 000 ihmistä on menehtynyt ja yli miljoona loukkaantunut; ottaa huomioon, että noin 6,1 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään maan sisällä ja yli viisi miljoonaa on joutunut hakemaan turvaa naapurimaista;

B.  ottaa huomioon, että lähes 400 000 ihmistä Itä-Ghoutassa on joutunut ilmaiskujen, tulituksen ja pommitusten kohteeksi; ottaa huomioon, että koska Syyrian hallituksen joukot ovat saartaneet alueen, asukkaat elävät äärimmäisissä olosuhteissa ja kärsivät myös aliravitsemuksesta;

C.  ottaa huomioon, että alati siirtyvillä rintamalinjoilla käytävien jatkuvien taistelujen, byrokraattisten esteiden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden jatkuvien loukkausten takia avustustyöntekijät eivät ole pystyneet toimittamaan humanitaarista apua moniin osiin Syyriaa;

D.  ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi 24. helmikuuta 2018 päätöslauselman 2401, jossa turvallisuusneuvosto vaati kaikkia konfliktin osapuolia lopettamaan vihollisuudet viipymättä vähintään 30 peräkkäisen päivän ajaksi, jotta voidaan mahdollistaa humanitaarisen avun turvallinen, esteetön ja jatkuva toimittaminen ja vakavasti sairaiden ja loukkaantuneiden lääkinnälliset evakuoinnit sovellettavan kansainvälisen oikeuden mukaisesti; ottaa huomioon, että Itä-Ghoutan siviilien mukaan ilmaiskut ja tulitus jatkuvat;

E.  ottaa huomioon, että Itä-Ghoutan asukkaat ovat olleet saarroksissa puoli vuosikymmentä; ottaa huomioon, että ihmiset ovat joutuneet ilmaiskujen ja tulituksen kohteeksi ja useissa tapauksissa siviilejä kerrotaan kuolleen, kun ilmaan on päästetty myrkyllisiä aineita;

F.  ottaa huomioon, että 5. maaliskuuta 2018 YK:n avustuskuljetus päästettiin Doumaan toimittamaan elintarvikkeita ja lääkintätarvikkeita 27 500:lle niitä tarvitsevalle ihmiselle; ottaa huomioon, että Syyrian hallitus poisti kuljetuksesta kriittisiä lääkintätuotteita;

G.  ottaa huomioon, että neuvosto lisäsi 26. helmikuuta 2018 Syyrian hallituksen teollisuus- ja viestintäministerit luetteloon niistä henkilöistä, joihin kohdistetaan Syyrian hallinnon vastaisia EU:n rajoittavia toimenpiteitä maan tilanteen vakavuus huomioon ottaen;

H.  ottaa huomioon, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat myöntäneet syyrialaisille maan sisällä ja naapurimaissa yli 10,4 miljardia euroa humanitaariseen apuun, vakauttamiseen ja selviytymiskyvyn parantamiseen;

1.  tuomitsee jyrkästi kaikki kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset sekä jatkuvat, järjestelmälliset, laajalle levinneet ja räikeät ihmisoikeuksien ja perusvapauksien loukkaukset, joihin kaikki Syyrian konfliktin osapuolet ovat syyllistyneet;

2.  tuomitsee mitä jyrkimmin raskaiden aseiden summittaisen käytön siviilejä vastaan sekä kemiallisten aseiden väitetyn käytön Itä-Ghoutassa; panee merkille, että Kemiallisten aseiden kieltojärjestön (OPCW) Syyriaan tiedonhankintamatkalle lähetetty valtuuskunta jatkaa tutkimuksiaan kemiallisten aseiden väitetystä käytöstä, vaikka Syyrian viranomaiset rajoittavat sen pääsyä alueelle;

3.  panee tyytyväisenä merkille YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2401 (2018) hyväksymisen; pitää valitettavana, että tämän päätöslauselman täytäntöönpanossa paikalla ei ole tapahtunut juuri mitään edistystä; kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia panemaan päätöslauselman välittömästi ja täysimääräisesti täytäntöön ja varmistamaan erityisesti humanitaarisen avun välittömän, turvallisen, esteettömän ja jatkuvan toimittamisen, vakavasti sairaiden ja loukkaantuneiden evakuoinnin sekä kärsivän Syyrian kansan ahdingon helpottamisen;

4.  tähdentää, että piiritetyillä asuinalueilla olevien siviilien nälkään näännyttämisen käyttöä sodankäynnin menetelmänä sekä väestön pakkosiirtoja voidaan pitää sotarikoksina tai rikoksina ihmisyyttä vastaan;

5.  kehottaa jälleen määräämään seuraamuksia sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan syyllistyneille henkilöille ja vaatii saattamaan heidät vastuuseen; korostaa, että rikoksiin uskonnollisia, etnisiä ja muita ryhmiä ja vähemmistöjä vastaan syyllistyvät olisi myös saatava oikeuden eteen; on edelleen vakuuttunut siitä, että konfliktia ei saada ratkaistua eikä Syyriassa saada aikaan kestävää rauhaa ilman, että rikoksiin syyllistyneet joutuvat vastuuseen;

6.  vaatii kaikkia kunnioittamaan Syyrian etnisten ja uskonnollisten ryhmien ja vähemmistöjen, myös kristittyjen, oikeutta jatkaa elämäänsä historiallisilla ja perinteisillä kotiseuduillaan arvokkaasti, tasa-arvoisesti ja turvallisesti ja harjoittaa täysimääräisesti ja vapaasti uskontoaan ja vakaumustaan ilman minkäänlaista pakkoa, väkivaltaa tai syrjintää; tukee uskontojen välistä vuoropuhelua keskinäisen ymmärryksen edistämiseksi ja fundamentalismin torjumiseksi;

7.  on edelleen sitoutunut Syyrian yhtenäisyyteen, itsemääräämisoikeuteen, alueelliseen koskemattomuuteen ja itsenäisyyteen; korostaa, että Syyriaan voidaan saada aikaan rauha vain osallistavassa ja Syyrian johtamassa poliittisessa siirtymäprosessissa, jonka myötä järjestetään uuden perustuslain mukaisesti YK:n avustamat ja tarkkailemat vapaat ja rehelliset vaalit; muistuttaa kaikkia osapuolia siitä, että valtakunnallinen ja kattava tulitauko ja rauhanomainen kaikkien osapuolten hyväksyttävissä oleva ratkaisu Syyrian kriisiin voidaan saavuttaa YK:n johdolla ja pääsihteerin Syyrian-erityislähettilään Staffan de Misturan ja keskeisten kansainvälisten ja alueellisten toimijoiden tuella;

8.  vaatii kaikkia osapuolia helpottamaan lääkintähenkilöstön ja humanitaaristen avustustyöntekijöiden sekä heidän tarvikkeidensa, kuljetusten ja toimitusten, kirurgiset välineet mukaan luettuina, turvallista ja esteetöntä toimittamista kaikille apua tarvitseville kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaisesti;

9.  yhtyy kehotuksiin, että humanitaarisia miinanraivaustoimia olisi vauhditettavana ensisijaisena asiana kaikkialla Syyriassa;

10.  vahvistaa tukevansa Da’eshin vastaisen maailmanlaajuisen liittouman ponnistuksia; korostaa, että koalitio ja sen syyrialaisten kumppaneiden joukot ovat saavuttaneet merkittävää edistystä Da’eshin nujertamiseksi Syyriassa; korostaa, että 3,2 miljoonaa ihmistä on vapautettu Da’eshin otteesta Syyriassa;

11.  panee tyytyväisenä merkille Syyrian ja sen lähialueiden tulevaisuuden tukemista käsittelevän toisen Brysselin konferenssin ”Supporting the Future of Syria and the Region”, joka järjestetään Brysselissä 24.–25. huhtikuuta 2018 ja jossa keskitytään syyrialaiselle annettavaan humanitaariseen apuun niin Syyriassa kuin naapurimaissa sekä YK‑johtoisen prosessin tukemiseen Genevessä;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, EU:n jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille ja konfliktin kaikille osapuolille.

 

Päivitetty viimeksi: 13. maaliskuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö