Procedūra : 2018/2626(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0146/2018

Pateikti tekstai :

B8-0146/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 15/03/2018 - 10.12
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0090

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 410kWORD 50k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0139/2018
12.3.2018
PE616.092v01-00
 
B8-0146/2018

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Sirijoje (2018/2626(RSP))


Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Lorenzo Cesa, Julia Pitera, Tokia Saïfi, Laima Liucija Andrikienė PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Sirijoje (2018/2626(RSP))  
B8-0146/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sirijos,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 14 d. Komisijos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai bendrą komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „ES strategijos dėl Sirijos elementai“ (JOIN(2017)0011) ir 2017 m. balandžio 3 d. Tarybos išvadas dėl Sirijos – jie kartu sudaro naują ES strategiją dėl Sirijos,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. spalio 3 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini ir už humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą atsakingo Komisijos nario Christoso Stylianideso bendrą pareiškimą dėl pastotojo meto išpuolių Sirijoje,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 20 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini ir Komisijos nario Christoso Stylianideso pareiškimą dėl humanitarinės padėties Rytų Gutoje ir Idlibe (Sirija),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 23 d. Vyriausiosios įgaliotinės deklaraciją ES vardu dėl Sirijos „Žudynės Rytų Gutoje turi nedelsiant liautis“,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 6 d. Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Federicos Mogherini ir Komisijos nario Christoso Stylianideso pareiškimą dėl padėties Rytų Gutoje ir kitose Sirijos vietose,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 26 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Sirijos,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 24 d. Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus atstovo spaudai pateiktą pareiškimą dėl Sirijos,

–  atsižvelgdamas į JT Saugumo Tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. rezoliuciją Nr. 2254 (2015) ir 2018 m. vasario 24 d. rezoliuciją Nr. 2401 (2018),

–  Atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos 2018 m. kovo 5 d. rezoliuciją dėl blogėjančios žmogaus teisių padėties Rytų Gutoje (Sirijos Arabų Respublika),

–  atsižvelgdamas į Nepriklausomos tarptautinės tyrimų Sirijos Arabų Respublikoje komisijos ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi daugiau kaip 13 mln. žmonių, kurių 6 mln. yra vaikai, reikia humanitarinės pagalbos; kadangi daugiau kaip 400 000 žmonių žuvo, o daugiau kaip milijonas buvo sužeista; kadangi apie 3,1 mln. žmonių buvo perkelti šalies viduje, o daugiau kaip 5 mln. buvo priversti ieškoti prieglobsčio kaimyninėse šalyse;

B.  kadangi prieš 400 000 žmonių Rytų Gutoje vyksta oro ir antpuoliai, artilerijos apšaudymai ir jie bombarduojami; kadangi dėl to, kad Sirijos vyriausybės pajėgos yra apsiautusios šią vietovę, jos gyventojai gyvena ypač sunkiomis sąlygomis ir nepakankamai maitinasi;

C.  kadangi humanitarinės pagalbos darbuotojai negali suteikti humanitarinės pagalbos daugelyje Sirijos vietovių dėl nuolat vykstančių kovų palei nepastovias fronto linijas, biurokratinių kliūčių ir tebevykdomų tarptautinės humanitarinės teisės pažeidinėjimų;

D.  kadangi 2018 m. vasario 24 d. JT Saugumo Taryba priėmė rezoliuciją Nr. 2401, kurioje ji paragino visas konflikto šalis nedelsiant nutraukti karo veiksmus mažiausiai 30 dienų, kad būtų galima saugiai, netrukdomai ir nuolat teikti humanitarinę pagalbą ir evakuoti kritinės būklės ligonius ir sužeistuosius laikantis taikytinos tarptautinės teisės; kadangi Rytų Gutos civiliai gyventojai pranešė, kad oro antpuoliai ir artilerijos apšaudymai tęsiasi toliau;

E.  kadangi jau pusę dešimtmečio Rytų Gutos gyventojai gyvena apsiaustyje; kadangi jie patyrė oro antpuolių ir artilerijos apšaudymų ir, keliais atvejais, kaip pranešama, civiliai gyventojai žuvo nuo toksinių medžiagų paskleidimo;

F.  kadangi 2018 m. kovo 5 d. JT humanitarinės pagalbos konvojui buvo leista įvažiuoti į Doumą, kad galėtų suteikti sveikatos priežiūros produktų ir maisto atsargų pagalbos laukusiems 27 500 gyventojų; kadangi Sirijos režimas iš konvojaus išėmė kritinius medicinos produktus;

G.  kadangi 2018 m. vasario 26 d. Taryba, atsižvelgdama į grėsmingą padėtį šalyje, įtraukė Sirijos vyriausybės pramonės ministrą ir informacijos ministrą į asmenų, kuriems taikomos prieš Sirijos režimą nukreiptos ES ribojamosios priemonės, sąrašą;

H.  kadangi ES ir jos valstybės narės skyrė daugiau nei 10,4 mlrd. EUR humanitarinės, stabilizavimo ir atsparumo didinimo pagalbai Sirijos gyventojams, esantiems šalyje ir kaimyninėse šalyse;

1.  griežtai smerkia visus tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus ir nuolatinius sistemingus, plačiai paplitusius ir šiurkščius žmogaus teisių ir pagrindinių teisių pažeidimus ir nusižengimus Sirijoje, vykdomus visų konflikto šalių;

2.  kuo griežčiausiai smerkia beatodairišką sunkiosios ginkluotės naudojimą prieš civilius gyventojus ir cheminio ginklo naudojimą Rytų Gutoje, apie kurį buvo pranešta; pažymi, kad Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (CGUO) faktų nustatymo misija Sirijoje toliau tęsia kaltinimų dėl cheminio ginklo panaudojimo tyrimus nepaisant to, kad Sirijos valdžios institucijos riboja prieigą;

3.  palankiai vertina tai, kad JT Saugumo Taryba priėmė rezoliuciją Nr. 2401 (2018); apgailestauja, kad vietoje beveik nebuvo padaryta pažangos, kad ši rezoliucija būtų įgyvendinta; ragina visas konflikto šalis ją visiškai ir nedelsiant įgyvendinti ir visų pirma užtikrinti, kad būtų nedelsiant, saugiai, netrukdomai ir nuolat būtų teikiama humanitarinė pagalba, būtų evakuoti kritinės būklės ligoniai ir sužeistieji ir būtų palengvintos Sirijos žmonių kančios;

4.  pabrėžia, kad civilių gyventojų badas, naudojamas kaip karo priemonė vykdant gyvenamųjų vietovių apsiaustis ir prievarta perkeliant gyventojus, gali būti prilygintas karo nusikaltimams arba nusikaltimams žmoniškumui;

5.  dar kartą ragina užtikrinti, kad asmenys, kurie vykdė karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui, būtų patraukti atsakomybėn ir sulauktų atpildo; pabrėžia, kad tie, kurie vykdo nusikaltimus prieš religines, etnines ir kitas grupes bei mažumas taip pat turėtų būti teisiami; lieka įsitikinęs, kad šį konfliktą bus galima veiksmingai išspręsti ir tvarią taiką Sirijoje pasiekti, tik užtikrinus atsakomybę už padarytus nusikaltimus;

6.  reikalauja, kad visi gerbtų Sirijos etninių ir religinių grupių ir mažumų, įskaitant krikščionis, teisę toliau oriai, lygiateisiškai ir saugiai gyventi savo istorinėse ir tradicinėse tėvų žemėse bei visapusiškai ir nevaržomai praktikuoti savo religiją ir įsitikinimus, nepatiriant prievartos, smurto ar diskriminacijos; remia religijų dialogą, kad būtų skatinamas abipusis supratimas ir kovojama su fundamentalizmu;

7.  yra ir toliau pasirengęs remti Sirijos vienybę, suverenitetą, teritorinį vientisumą ir nepriklausomybę; primygtinai teigia, kad vienintelis būdas pasiekti taiką šalyje – įtraukus ir Sirijos vadovaujamas politinis pereinamasis procesas, kuris sudarys sąlygas laisviems ir sąžiningiems rinkimams, kuriuos palengvintų ir stebėtų JT ir kurie būtų surengti pagal naują konstituciją; primena visoms šalims, kad visus karo veiksmus nutraukti šalyje ir pasiekti abipusiai priimtiną ir taikų Sirijos krizės sprendimą galima vadovaujant JT, remiant JT Generalinio Sekretoriaus specialiajam pasiuntiniui Sirijai Staffanui de Misturai ir pagrindiniams tarptautiniams ir regioniniams subjektams;

8.  prašo visų šalių laikantis tarptautinės humanitarinės teisės sudaryti sąlygas medicinos ir humanitariniams darbuotojams ir jų įrangai, transporto priemonėms ir atsargoms, įskaitant chirurginę įrangą, saugiai ir netrukdomai patekti pas visus žmones, kuriems reikia pagalbos;

9.  pritaria raginimui skubiai paspartinti kovos su minomis humanitarinės pagalbos teikimą visoje Sirijoje;

10.  pakartoja, kad remia Tarptautinės kovos su „Da’esh“ koalicijos pastangas; pabrėžia, kad koalicija ir Sirijos partnerių pajėgos padarė didelę pažangą vykdydamos kampaniją, kuria siekiama nugalėti „Da’esh“ Sirijoje; pabrėžia, kad Sirijoje iš „Da’esh“ buvo išlaisvinta 3,2 mln. žmonių;

11.  palankiai vertina antrąją konferenciją „Parama Sirijos ir viso regiono ateičiai“ Briuselyje, kuri įvyks 2018 m. balandžio 24 ir 25 d. ir kurioje dėmesys bus skiriamas humanitarinei pagalbai Sirijos gyventojams šalies viduje ir kaimyninėse šalyse ir paramai JT vadovaujamam procesui Ženevoje;

12.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui ir visoms su konfliktu Sirijoje susijusioms šalims.

Atnaujinta: 2018 m. kovo 14 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika