Projekt rezolucji - B8-0146/2018Projekt rezolucji
B8-0146/2018

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Syrii

12.3.2018 - (2018/2626(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Lorenzo Cesa, Julia Pitera, Tokia Saïfi, Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0139/2018

Procedura : 2018/2626(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B8-0146/2018
Teksty złożone :
B8-0146/2018
Debaty :
Teksty przyjęte :

B8-0146/2018

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Syrii

(2018/2626(RSP))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Syrii,

–  uwzględniając wspólny komunikat Komisji i wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2017 r. zatytułowany „Elementy strategii UE na rzecz Syrii” (JOIN(2017)0011) oraz konkluzje Rady w sprawie Syrii z dnia 3 kwietnia 2017 r., które razem stanowią nową strategię UE na rzecz Syrii,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie w sprawie niedawnych ataków w Syrii wydane przez wiceprzewodniczącą Komisji /wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federikę Mogherini i komisarza ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christosa Stylianidesa w dniu 3 października 2017 r.,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie w sprawie sytuacji humanitarnej we wschodniej Ghucie i w Idlibie (Syria) wydane przez wiceprzewodniczącą Komisji / wysoką przedstawiciel Federikę Mogherini i komisarza Christosa Stylianidesa w dniu 20 lutego 2018 r.,

–  uwzględniając oświadczenie wysokiej przedstawiciel w sprawie Syrii wydane w imieniu UE w dniu 23 lutego 2018 r. „Należy natychmiast powstrzymać masakrę we wschodniej Ghucie”,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie w sprawie sytuacji we wschodniej Ghucie i w innych częściach Syrii wydane przez wysoką przedstawiciel / wiceprzewodniczącą Federikę Mogherini i komisarza Christosa Stylianidesa w dniu 6 marca 2018 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych dotyczące Syrii z dnia 26 lutego 2018 r.,

–  uwzględniając oświadczenie rzecznika Sekretarza Generalnego ONZ w sprawie Syrii z dnia 24 lutego 2018 r.,

–  uwzględniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2254 (2015) z dnia 18 grudnia 2015 r. oraz rezolucję nr 2401 (2018) z dnia 24 lutego 2018 r.,

–  uwzględniając rezolucję Rady Praw Człowieka ONZ z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie pogarszającej się sytuacji praw człowieka we wschodniej Ghucie (Syryjska Republika Arabska),

–  uwzględniając sprawozdania Niezależnej Międzynarodowej Komisji Dochodzeniowej w sprawie Syrii,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że pomocy humanitarnej potrzebuje 13 mln osób, w tym 6 mln dzieci; mając na uwadze, że ponad 400 000 osób straciło życie, a ponad milion osób zostało rannych; mając na uwadze, że około 6,1 mln osób zostało wewnętrznie przesiedlonych oraz ponad 5 milionów osób zostało zmuszonych do szukania schronienia w sąsiednich krajach;

B.  mając na uwadze, że blisko 400 000 osób we wschodniej Ghucie cierpi z powodu nalotów, ostrzałów i bombardowań; mając na uwadze, że w wyniku oblężenia przez syryjskie siły rządowe mieszkańcy tego obszaru żyją w warunkach ekstremalnych, cierpiąc także z powodu niedożywienia;

C.  mając na uwadze, że pracownicy organizacji humanitarnych nie są w stanie dostarczyć pomocy humanitarnej do wielu części Syrii z powodu ciągłych walk na przesuwającym się froncie, przeszkód biurokratycznych i utrzymujących się naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego;

D.  mając na uwadze, że w dniu 24 lutego 2018 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję nr 2401, w której wezwała wszystkie strony konfliktu do bezzwłocznego zaprzestania działań wojennych przez co najmniej 30 kolejnych dni, aby umożliwić bezpieczne, niezakłócone i stałe dostarczanie pomocy humanitarnej i ewakuację medyczną osób krytycznie chorych i rannych, zgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym; mając na uwadze, że cywile we wschodniej Ghucie informują, że naloty i ostrzały nadal mają miejsce;

E.  mając na uwadze, że ludność wschodniej Ghuty od pięciu lat żyje w stanie oblężenia; mając na uwadze, że ludność ta cierpi wskutek nalotów i ostrzałów, i według doniesień kilkakrotnie wiele osób cywilnych zmarło wskutek rozpylenia trujących środków;

F.  mając na uwadze, że w dniu 5 marca 2018 r. zezwolono na wjazd konwoju pomocowego ONZ do Dumy z zamiarem zapewnienia środków medycznych i żywności 27 500 potrzebującym; mając na uwadze, że reżim syryjski usunął z konwoju ważne artykuły medyczne;

G.  mając na uwadze, że w dniu 26 lutego 2018 r. Rada dodała ministra przemysłu i ministra informacji Syrii do wykazu osób objętych unijnymi sankcjami przeciwko syryjskiemu reżimowi nałożonymi w związku z powagą sytuacji w tym kraju;

H.  mając na uwadze, że UE i jej państwa członkowskie wyasygnowały ponad 10,4 mld EUR na pomoc humanitarną, stabilizacyjną i pomoc na rzecz oporu dla Syryjczyków w kraju i w krajach sąsiadujących;

1.  zdecydowanie potępia wszelkie naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego oraz ciągłe systematyczne, powszechne i rażące naruszanie praw człowieka i podstawowych wolności w Syrii przez wszystkie strony konfliktu;

2.  w najostrzejszych słowach potępia masowe stosowanie broni ciężkiej przeciwko ludności cywilnej oraz domniemane stosowanie broni chemicznej we wschodniej Ghucie; zauważa, że misja rozpoznawcza Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w Syrii nadal prowadzi dochodzenia w sprawie zarzutów dotyczących użycia broni chemicznej, mimo że władze syryjskie ograniczają dostęp;

3.  pozytywnie odnosi się do przyjęcia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2401 (2018); ubolewa nad faktem, że prawie nie poczyniono żadnych postępów w terenie na rzecz wdrożenia tej rezolucji; wzywa do jej pełnego i natychmiastowego wdrożenia przez wszystkie strony konfliktu, w szczególności po to, by zapewnić natychmiastowe, bezpieczne, niezakłócone i trwałe dostarczanie pomocy humanitarnej, ewakuacji krytycznie chorych i rannych oraz złagodzenia cierpienia ludności syryjskiej;

4.  podkreśla, że metoda prowadzenia wojny polegająca na głodzeniu ludności cywilnej poprzez obleganie obszarów zaludnionych, jak również przymusowe wysiedlanie ludności mogą stanowić zbrodnie wojenne lub zbrodnie przeciw ludzkości;

5.  ponownie apeluje, by osoby winne popełnienia zbrodni wojennych i zbrodni przeciw ludzkości zostały pociągnięte do odpowiedzialności i poniosły konsekwencje; podkreśla, że osoby popełniające przestępstwa przeciwko grupom religijnym, etnicznym i innym oraz przeciwko mniejszościom powinny również zostać postawione przed wymiarem sprawiedliwości; jest nadal przekonany, że ani rzeczywiste rozwiązanie konfliktu, ani trwały pokój w Syrii nie są możliwe bez rozliczenia popełnionych zbrodni;

6.  domaga się poszanowania przez wszystkich prawa grup i mniejszości etnicznych i religijnych w Syrii, w tym chrześcijan, do dalszego zamieszkiwania na terenach będących ich historyczną i zwyczajową ojczyzną, w poczuciu godności, równości i bezpieczeństwa, a także do pełnego i swobodnego wyznawania religii i przekonań bez żadnego przymusu, przemocy czy dyskryminacji; popiera dialog międzywyznaniowy służący szerzeniu wzajemnego zrozumienia i zwalczaniu fundamentalizmu;

7.  potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz jedności, suwerenności, integralności terytorialnej i niezależności Syrii; nalega, by integracyjny proces polityczny pod przewodnictwem Syrii, prowadzący do wolnych i uczciwych wyborów przeprowadzonych w oparciu o nową konstytucję, ze wsparciem Organizacji Narodów Zjednoczonych i przez nią monitorowany, był jedyną drogą do zaprowadzenia pokoju w tym kraju; przypomina wszystkim stronom konfliktu, że pod auspicjami ONZ możliwe jest wypracowanie obejmującego wszystkie strony zawieszenia broni w całym kraju oraz pokojowego i wzajemnie akceptowalnego rozwiązania kryzysu w Syrii, przy wsparciu specjalnego wysłannika Sekretarza Generalnego ONZ do Syrii Staffana de Mistury oraz najważniejszych podmiotów międzynarodowych i regionalnych;

8.  domaga się, aby wszystkie strony ułatwiały bezpieczny i niezakłócony przejazd personelu medycznego i humanitarnego oraz ich sprzętu, transportu i zaopatrzenia, w tym artykułów chirurgicznych, na rzecz wszystkich potrzebujących, zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym;

9.  popiera wezwanie do pilnego przyspieszenia humanitarnych akcji rozminowywania w całej Syrii;

10.  potwierdza poparcie wysiłków światowej koalicji przeciwko Daiszowi; podkreśla, że siły koalicji i partnerów syryjskich poczyniły znaczne postępy w kampanii na rzecz pokonania Daiszu w Syrii; podkreśla, że 3,2 mln osób zostało wyzwolonych spod kontroli Daiszu w Syrii;

11.  z zadowoleniem przyjmuje drugą brukselską konferencję w sprawie wspierania przyszłości Syrii i regionu, która odbędzie się w Brukseli w dniach 24–25 kwietnia 2018 r. i skoncentruje się na wsparciu humanitarnym dla Syryjczyków, zarówno w Syrii, jak i w krajach sąsiadujących, oraz na wsparciu procesu prowadzonego przez ONZ w Genewie;

12.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, sekretarzowi generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz wszystkim stronom zaangażowanym w ten konflikt.

 

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności