Förslag till resolution - B8-0146/2018Förslag till resolution
B8-0146/2018

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Syrien

12.3.2018 - (2018/2626(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Lorenzo Cesa, Julia Pitera, Tokia Saïfi, Laima Liucija Andrikienė för PPE-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0139/2018

Förfarande : 2018/2626(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0146/2018
Ingivna texter :
B8-0146/2018
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0146/2018

Europaparlamentets resolution om situationen i Syrien

(2018/2626(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Syrien,

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet från kommissionen och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik till Europaparlamentet och rådet av den 14 mars 2017 om EU:s strategi för Syrien (JOIN(2017)0011), samt av rådets slutsatser av den 3 april 2017 om Syrien, som tillsammans utgör EU:s nya strategi för Syrien,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 3 oktober 2017 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och kommissionens ledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, Christos Stylianides, om attackerna nyligen i Syrien,

–  med beaktande av uttalandet av den 20 februari 2018 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och kommissionsledamot Christos Stylianides, om den humanitära situationen i östra Ghouta och Idlib (Syrien),

–  med beaktande av uttalandet av den 23 februari 2018 från den höga representanten på EU:s vägnar Syrien: Massakern i östra al-Ghuta måste genast upphöra,

–  med beaktande av uttalandet av den 6 mars 2018 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och kommissionsledamot Christos Stylianides, om situationen i östra Ghouta och i andra delar av Syrien,

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 26 februari 2018 om Syrien,

–  med beaktande av uttalandet av den 24 februari 2018 från talesmannen för FN:s generalsekreterare om Syrien,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 2254 (2015) av den 18 december 2015 och 2401 (2018) av den 24 februari 2018,

–  med beaktande av resolutionen av den 5 mars 2018 från FN:s råd för mänskliga rättigheter om situationen för de mänskliga rättigheterna i östra Ghouta i Syrien,

–  med beaktande av rapporterna från den oberoende internationella undersökningskommissionen om Syrien,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Över 13 miljoner människor, däribland sex miljoner barn, är i behov av humanitärt bistånd. Fler än 400 000 människor har mist livet och mer än en miljon har skadats. Cirka 6,1 miljoner människor har tvingats fly inom landet och över fem miljoner har tvingats på flykt till grannländerna.

B.  Nästan 400 000 människor i östra Ghouta har varit föremål för flyganfall, granatbeskjutning och bombningar. Som en följd av områdets belägring av syriska regeringsstyrkor lever invånarna i detta område under extrema förhållanden, bl.a. är de undernärda.

C.  Hjälparbetare har inte kunnat leverera humanitärt bistånd till många delar av Syrien på grund av fortsatta strider längs en frontlinje som hela tiden ändras, byråkratiska hinder och pågående kränkningar av internationell humanitär rätt.

D.  Den 24 februari 2018 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2401 i vilken rådet krävde att alla parter i konflikten upphör med fientligheterna utan dröjsmål under minst 30 på varandra följande dagar för att möjliggöra säker, obehindrad och varaktig leverans av humanitärt bistånd och medicinsk evakuering av de allvarligt sjuka och sårade, i enlighet med tillämplig internationell rätt. Civilbefolkningen i östra Ghouta har rapporterat att flyganfallen och granatbeskjutningarna fortsätter.

E.  Under ett halvt decennium har befolkningen i östra Ghouta levt under belägring. De har utsatts för flyganfall, granatbeskjutning och vid flera tillfällen har det rapporterats om civila som dött efter att ha utsatts för toxiska ämnen.

F.  Den 5 mars 2018 tilläts en FN-konvoj med humanitärt bistånd att resa in i Douma, i avsikt att tillhandahålla hälsovård och leverera livsmedel till 27 500 människor i nöd. Den syriska regimen avlägsnade viktiga medicinska produkter från konvojen.

G.  Den 26 februari 2018 förde rådet upp Syriens industriminister och Syriens informationsminister på förteckningen över personer som omfattas av EU:s restriktiva åtgärder mot den syriska regimen på grund av den allvarliga situationen i landet.

H.  EU och dess medlemsstater har mobiliserat över 10,4 miljarder euro i humanitärt bistånd, stabiliseringsbistånd och återhämtningsbistånd till syrier som befinner sig i landet och i grannländerna.

1.  Europaparlamentet fördömer skarpt alla kränkningar av internationell humanitär rätt och de fortsatta systematiska, omfattande och grova kränkningar av, och brott mot, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i Syrien som alla parter i konflikten gjort sig skyldiga till.

2.  Europaparlamentet fördömer i de skarpaste ordalag den urskillningslösa användningen av tunga vapen mot civila och den påstådda användningen av kemiska vapen i östra Ghouta. Parlamentet konstaterar att Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) inom ramen för sitt undersökningsuppdrag i Syrien fortsätter sina utredningar av påstådd användning av kemiska vapen, trots att de syriska myndigheterna begränsar OPCW:s tillträde.

3.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av FN:s säkerhetsråds resolution 2401 (2018). Parlamentet beklagar djupt att nästan inga framsteg har uppnåtts på fältet när det gäller resolutionens genomförande. Parlamentet uppmanar alla parter i konflikten att fullt ut och utan dröjsmål genomföra resolutionen, särskilt för att garantera omedelbara, säkra, obehindrade och oavbrutna leveranser av humanitärt bistånd, evakuering av kritiskt sjuka och sårade samt lindring av det syriska folkets lidande.

4.  Europaparlamentet betonar att utsvältning av civila, vilket genom belägring av befolkade områden används som en krigsstrategi, samt tvångsförflyttning av befolkning kan utgöra krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten.

5.  Europaparlamentet upprepar sin begäran om att de som begår krigsbrott och brott mot mänskligheten ska ställas till svars och ta konsekvenserna. Parlamentet betonar att de som begår brott mot religiösa, etniska och andra grupper och minoriteter också bör ställas inför rätta. Parlamentet är fortfarande övertygat om att det varken går att få till stånd någon effektiv konfliktlösning eller varaktig fred i Syrien utan ansvarsutkrävande för de brott som begåtts.

6.  Europaparlamentet kräver att alla respekterar de rättigheter som etniska och religiösa grupper och minoriteter har i Syrien, däribland kristna, att bo kvar i sitt historiska och traditionella hemland under förhållanden som präglas av värdighet, jämlikhet och säkerhet, och att fullständigt och fritt få utöva sin religion och sin tro, utan att utsättas för någon form av tvång, våld eller diskriminering. Parlamentet stöder en interreligiös dialog i syfte att främja ömsesidig förståelse och motverka fundamentalism.

7.  Europaparlamentet fortsätter att engagera sig för Syriens enhet, suveränitet, territoriella integritet och oberoende. Parlamentet insisterar på att en inkluderande Syrienledd politisk övergångsprocess som leder till fria och rättvisa val, och som stöds och övervakas av FN och bygger på en ny konstitution, är det enda sättet att uppnå fred i landet. Parlamentet påminner alla parter om att en vapenvila i hela landet och en fredlig ömsesidigt acceptabel inkluderande lösning på krisen i Syrien kan uppnås under FN:s överinseende och med stöd av FN:s generalsekreterares särskilda sändebud för Syrien, Staffan de Mistura, och viktiga internationella och regionala aktörer.

8.  Europaparlamentet kräver att alla parter underlättar säker och obehindrad passage för medicinsk och humanitär personal och för deras utrustning, transport och förnödenheter, inbegripet kirurgiutrustning, avsedda för alla behövande, i enlighet med internationell humanitär rätt.

9.  Europaparlamentet stöder kravet på att humanitär minröjning måste påskyndas snarast möjligt i hela Syrien.

10.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för de insatser som görs av den globala koalitionen mot Daish. Parlamentet understryker att koalitionen och syriska partnerstyrkor har gjort stora framsteg i kampen för att besegra Daish i Syrien. Parlamentet understryker att 3,2 miljoner människor har befriats från Daish i Syrien.

11.  Europaparlamentet välkomnar den andra givarkonferensen för Syriens och regionens framtid, som kommer att äga rum i el den 24–25 april 2018, och som kommer att vara inriktad på humanitärt bistånd till syrier som lever antingen i Syrien eller i grannländerna och på stöd för den FN-ledda processen i Genève.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, EU-medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare samt alla parter som är inblandade i konflikten.

 

Senaste uppdatering: 14 mars 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy