Διαδικασία : 2018/2566(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0147/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0147/2018

Συζήτηση :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Ψηφοφορία :

PV 15/03/2018 - 10.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0091

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 461kWORD 49k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.093v01-00
 
B8-0147/2018

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8‑0007/2018

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


για τα μέτρα των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά τις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές) (2018/2566(RSP))


Tiziana Beghin, Marco Zullo εξ ονόματος της Ομάδας EFDD

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα μέτρα των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά τις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές) (2018/2566(RSP))  
B8‑0147/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες έρευνες σχετικά με την επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικού δασμού στις ώριμες ισπανικές ελιές, οι οποίες ξεκίνησαν στις 13 Ιουλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης προς την Επιτροπή με θέμα: «Επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές)» (O-000006/2018 – B8‑0007/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των ισπανικών εξαγωγών ώριμων ελιών στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει εκτιμηθεί σε περίπου 70,9 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (60 εκατομμύρια ευρώ)·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δασμοί αντιντάμπινγκ επί των εξαγωγών ώριμων ισπανικών ελιών κυμαίνονται από 14,64% έως 19,73%·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο οικονομικός αντίκτυπος στους Ισπανούς ελαιοπαραγωγούς, εάν οι εν λόγω δασμοί καταστούν μόνιμοι, εκτιμάται από τον κλάδο σε 350 έως 700 εκατομμύρια ευρώ κατά τα προσεχή πέντε με δέκα έτη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα μέτρα στήριξης που υπάγονται στην κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), όπως το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, η ενίσχυση νέων αγροτών και οι ενέργειες ενημέρωσης, πληρούν όλα τα κριτήρια που προβλέπονται από τον ΠΟΕ για τις ενισχύσεις τύπου «πράσινο κουτί»

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση θα μπορούσε να επηρεάσει τους δικαιούχους της ΚΓΠ και περισσότερους από έναν τομείς της γεωργίας της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εγχώρια στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τις κοινοποιήσεις του ΠΟΕ, έχει αυξηθεί από 69,9 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 1995, σε 132,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, εκ των οποίων 94% εμπίπτει στην κατηγορία «πράσινο κουτί»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρέχων γεωργικός νόμος των ΗΠΑ επιτρέπει την πραγματοποίηση αντικυκλικών πληρωμών υπό το «πράσινο κουτί»·

1.  καλεί τις αρχές των ΗΠΑ να αποσύρουν τα μέτρα και να αποκαταστήσουν μια αμοιβαίως εποικοδομητική προσέγγιση·

2.  καλεί την Επιτροπή να πράξει ό,τι είναι δυνατό, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο του ίδιου του ΠΟΕ, για την προστασία του καθεστώτος υποστήριξής μας στο πλαίσιο της ΚΓΠ, το οποίο έχει εγκριθεί με τη διαδικασία «πράσινο κουτί» του ΠΟΕ·

3.  καλεί την Επιτροπή να εκκινήσει μια ειδική ομάδα του ΠΟΕ σχετικά με την τρέχουσα αγροτική πολιτική στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις αντικυκλικές πληρωμές, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίσουν να συνεχίσουν τις έρευνές τους·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαρτίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου