Päätöslauselmaesitys - B8-0148/2018Päätöslauselmaesitys
B8-0148/2018

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Yhdysvaltojen hyökkäys EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit)

12.3.2018 - (2018/2566(RSP))

suullisesti vastattavan kysymyksen B8‑0007/2018 johdosta
työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0137/2018

Menettely : 2018/2566(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0148/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0148/2018
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0148/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit)

(2018/2566(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Yhdysvaltojen kauppaministeriön väliaikaisen päätöksen, jossa espanjalaisille oliiveille määrättiin tulli, koska ministeriön mukaan oliiveja tuodaan Yhdysvaltoihin alle markkinahinnan oliivintuottajien unionilta saamien tukien vuoksi,

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) [O-000006/2018 – B8‑0007/2018],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että päätös määrätä erisuuruisia tulleja espanjalaisten yritysten tuottamille oliiveille perustuu ajatukseen, että alalle yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa myönnetyt tuet voivat olla yhdysvaltalaisiin tuottajiin kohdistuvaa vilpillistä kilpailua;

B.  ottaa huomioon, että päätös asettaa epäoikeudenmukaisesti ja mielivaltaisesti kyseenalaiseksi unionin kaikki maatalouden tukiohjelmat ja saattaa siten vaikuttaa kaikkiin yhteisen maatalouspolitiikan edunsaajiin;

C.  toteaa, että komissio on useaan otteeseen vahvistanut, että tasoitustullitutkimusten kohteena olevat tukitoimet (perustukijärjestelmä, menekinedistämistoimet, nuorten viljelijöiden tuki) eivät vääristä tiettyjen maatalousmarkkinoiden hintatasoa ja kansainvälistä kauppaa;

D.  ottaa huomioon, että tutkittavana olevat yhteisen maatalouspolitiikan toimet eivät ole tuotekohtaisia eivätkä siten ole tukia ja tasoitustulleja koskevan WTO:n sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuja tasoitustullin käyttöönoton mahdollistava tukia;

E.  ottaa huomioon, että yhteistä maatalouspolitiikkaa on muutettu useilla uudistuksilla, jotta useimmat tukitoimet olisivat WTO:n vihreän laatikon vaatimusten mukaisia, ja se on nyt suunniteltu siten, että on varmistettu WTO:n sopimusten noudattaminen kaikilta osin;

F.  ottaa huomioon, että jos näistä tulleista tulee pysyviä, alalla niiden taloudellisen vaikutuksen Espanjan oliivintuottajille on arvioitu nousevan 350–700 miljoonaan euroon seuraavien 5–10 vuoden aikana;

G.  ottaa huomioon, että Yhdysvallat hyödyntää myös merkittävällä tavalla vihreän laatikon tukia maatalousalalla;

H.  toteaa, että ilmoitettujen toimien vaarana on, että Yhdysvallat ja muut maat panevat alulle suojatoimia koskevien tutkimusten kierteen, joka koskee maataloustuotteille myönnettäviä vihreän laatikon tukia; toteaa, että tämä vahingoittaisi loppujen lopuksi EU:n ja Yhdysvaltojen tuottajia; katsoo, että tällainen tilanteen kiristyminen vaarantaa vakiintuneet ja huolellisesti neuvotellut WTO:n sopimukset;

1.  kehottaa Yhdysvaltojen viranomaisia peruuttamaan väliaikaisen päätöksen ja noudattamaan jälleen vastavuoroisesti rakentavaa lähestymistapaa tällä alalla molempien maanosien kansalaisten ja yritysten yhteisen edun mukaisesti;

2.  kehottaa komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin sekä kahdenvälisesti että WTO:n puitteissa puolustaakseen WTO:n vihreän laatikon menettelyssä hyväksyttyä yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmää;

3.  kehottaa komissiota jatkamaan Espanjan maatalousalan ja Espanjan hallituksen tukemista, jotta varmistetaan, että Yhdysvallat noudattaa WTO:n sääntöjä täysimääräisesti näiden tutkimusten aikana;

4.  kehottaa komissiota yhdistämään voimat Espanjan viranomaisten kanssa ja jatkamaan kaikkien olennaisten tietojen vaihtamista Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa, jotta estetään kaikkien perusteettomien ja protektionististen toimenpiteiden käyttöönotto;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, Eurooppa-neuvostolle ja Yhdysvaltojen viranomaisille.

Päivitetty viimeksi: 14. maaliskuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö