Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0148/2018Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0148/2018

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl JAV priemonių, nukreiptų prieš ES paramą ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis)

12.3.2018 - (2018/2566(RSP))

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8-0007/2018
pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį

Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0137/2018

Procedūra : 2018/2566(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0148/2018
Pateikti tekstai :
B8-0148/2018
Priimti tekstai :

B8-0148/2018

Europos Parlamento rezoliucija dėl JAV priemonių, nukreiptų prieš ES paramą ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis)

(2018/2566(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į JAV Prekybos departamento preliminarų sprendimą, kuriame padarius išvadą, kad dėl Ispanijos alyvuogėms teikiamos ES pagalbos jų produktai į JAV gali būti importuojami žemesnėmis nei rinkos kainomis, šiems produktams nustatytas tarifas,

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai „JAV grėsmė ES paramai ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis)“ (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi sprendimas Ispanijos bendrovių eksportuojamoms alyvuogėms taikyti kintančio procentinio lygio tarifus grindžiamas nuostata, jog pagal bendrą žemės ūkio politiką (BŽŪP) šiam sektoriui teikiama pagalba galėtų būti laikoma nesąžininga konkurencija su JAV gamintojais;

B.  kadangi šiuo sprendimu nesąžiningai ir neteisingai sukeliama abejonė visomis ES paramos žemės ūkiui programomis, o tai galėtų daryti poveikį visiems išmokų pagal BŽŪP gavėjams;

C.  kadangi Komisija ne kartą tvirtino, kad paramos priemonės, dėl kurių atliekamas kompensacinio muito tyrimas (bazinių išmokų sistema, skatinimo priemonės, išmokos jauniesiems ūkininkams) neiškraipo kainų konkrečiuose žemės ūkio rinkos segmentuose ar vykdant prekybą tarptautiniu mastu;

D.  kadangi tiriamos BŽŪP priemonės nėra skirtos konkrečiam produktui ir todėl nėra kompensuotinos pagal Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) sutarties dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių 2 straipsnį;

E.  kadangi įvykdžius kelias reformas BŽŪP buvo pertvarkyta siekiant pritaikyti daugelį paramos priemonių prie PPO „žaliosios dėžės“ reikalavimų ir dabar ja siekiama užtikrinti visišką atitiktį PPO susitarimams;

F.  kadangi ekonominis poveikis Ispanijos alyvuogių augintojams tuo atveju, jei šie tarifai taptų nuolatiniai, per artimiausius penkerius –dešimt metų, sektoriaus skaičiavimu, sudarytų 350–700 mln. EUR;

G.  kadangi JAV taip pat labai naudojasi „žaliosios dėžės“ subsidijomis žemės ūkio srityje;

H.  kadangi dėl paskelbtų priemonių gali kilti pavojus, kad JAV ir kitos šalys imsis vis daugiau prekybos apsaugos tyrimų, kuriais bus siekiama ištirti žemės ūkio produkcijai skirtas „žaliosios dėžės“ subsidijas; kadangi dėl to galiausiai būtų padaryta žala ES ir JAV gamintojams; kadangi šio klausimo eskalavimas kelia pavojų seniai įtvirtintiems ir kruopščiai suderintiems PPO susitarimams;

1.  ragina JAV valdžios institucijas panaikinti savo preliminarų sprendimą ir vėl laikytis abipusiškai konstruktyvaus požiūrio šioje srityje siekiant abipusės naudos abiejų žemynų piliečiams ir verslo įmonėms;

2.  ragina Komisiją imtis visų reikalingų priemonių siekiant tiek dvišaliu lygmeniu, tiek PPO apginti BŽŪP paramos sistemą, kuriai buvo pritarta taikant PPO „žaliosios dėžės“ procedūrą;

3.  ragina Komisiją toliau teikti pagalbą Ispanijos žemės ūkio sektoriui ir Ispanijos Vyriausybei siekiant užtikrinti, kad atlikdamos šiuos tyrimus JAV valdžios institucijos visapusiškai laikytųsi PPO taisyklių;

4.  ragina Komisiją suvienyti jėgas su Ispanijos valdžios institucijomis ir toliau keistis visa svarbia informacija su JAV valdžios institucijomis, kad būtų užkirstas kelias bet kokių nepagrįstų arba protekcionistinių priemonių nustatymui;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Europos Vadovų Tarybai ir Jungtinių Amerikos Valstijų valdžios institucijoms.

Atnaujinta: 2018 m. kovo 14 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika