Rezolūcijas priekšlikums - B8-0148/2018Rezolūcijas priekšlikums
B8-0148/2018

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par ASV pasākumiem attiecībā uz atbalstu, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām)

12.3.2018 - (2018/2566(RSP))

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8-0007/2018, uz kuru jāatbild mutiski,
saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu

Ivan Jakovčić, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0137/2018

Procedūra : 2018/2566(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0148/2018
Iesniegtie teksti :
B8-0148/2018
Pieņemtie teksti :

B8-0148/2018

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ASV pasākumiem attiecībā uz atbalstu, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām)

(2018/2566(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ASV Tirdzniecības ministrijas pagaidu lēmumu, ar kuru Spānijas olīvām tiek noteikts muitas tarifs pēc tam, kad tika secināts, ka olīvu audzētājiem piešķirto Savienības subsīdiju dēļ šo produktu varētu importēt ASV par cenu, kas ir zemāka par to tirgus cenu,

–  ņemot vērā jautājumu Komisijai par ASV uzbrukumu atbalstam, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām) (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā lēmums noteikt Spānijas olīvu ražošanas uzņēmumiem procentuāli mainīgu muitas tarifu pamatojas uz apsvērumu, ka kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) atbalsts nozarei var radīt negodīgas konkurences apstākļus ASV ražotājiem;

B.  tā kā ar šādu lēmumu tiek negodīgi un patvaļīgi apšaubītas visas ES lauksaimniecības atbalsta programmas kopumā un tas varētu skart visus KLP maksājumu saņēmējus;

C.  tā kā Komisija vairākos gadījumos ir apstiprinājusi, ka atbalsta pasākumi, kuri pakļauti kompensācijas maksājumu (CVD) izmeklēšanām (pamatmaksājuma shēma, noieta veicināšanas pasākumi, maksājumi jaunajiem lauksaimniekiem), nerada cenu līmeņa traucējumus konkrētos lauksaimniecības tirgos vai starptautiskajā tirdzniecībā;

D.  tā kā izmeklēšanai pakļautie KLP pasākumi nav attiecināti uz konkrētu ražojumu un tādēļ par tiem nav paredzēta kompensācija saskaņā ar Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) Nolīguma par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem 2. pantu;

E.  tā kā, veicot vairākas reformas, KLP ir pārveidota tā, ka lielākā daļa tās atbalsta pasākumu ir pielāgoti PTO zaļās grupas maksājumu kritērijiem un tagad tā nodrošina pilnīgu atbilstību PTO nolīgumiem;

F.  tā kā nozarē tiek lēsts — ja šie tarifi tiks ieviesti pastāvīgi, tā ekonomiskā ietekme uz Spānijas olīvu ražotājiem nākamo piecu līdz 10 gadu laikā būs EUR 350–700 miljoni;

G.  tā kā arī ASV lielā mērā izmanto zaļās grupas maksājumu subsīdijas lauksaimniecības nozarē;

H.  tā kā paziņotie pasākumi var izraisīt ASV un citu valstu veiktu izmeklēšanu tirgus aizsardzības nolūkā spirālveidīgu pieaugumu saistībā ar zaļās grupas maksājumu subsīdijām lauksaimniecības produktiem; tā kā tas galu galā kaitēs ES un ASV ražotājiem; tā kā šāda situācijas saasināšanās rada risku ilgstoši spēkā esošo un sarunās rūpīgi apspriesto PTO nolīgumu turpmākai pastāvēšanai,

1.  aicina ASV iestādes atsaukt savu pagaidu lēmumu un atgriezties pie tādas savstarpēji konstruktīvas pieejas šajā jomā, kas būtu abpusēji labvēlīga iedzīvotājiem un uzņēmumiem abos kontinentos;

2.  aicina Komisiju gan divpusējā, gan PTO līmenī veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu KLP atbalsta sistēmu, kura ir atzīta saskaņā ar PTO zaļās grupas maksājumu procedūru;

3.  aicina Komisiju turpināt palīdzēt Spānijas lauksaimniecības nozarei un Spānijas valdībai, lai nodrošinātu, ka ASV iestādes minēto izmeklēšanu gaitā pilnībā ievēro PTO noteikumus;

4.  aicina Komisiju apvienot spēkus ar Spānijas iestādēm un turpināt apmainīties ar visu attiecīgo informāciju ar ASV iestādēm, lai novērstu jebkādu nepamatotu vai protekcionisma pasākumu noteikšanu;

5.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Eiropadomei un ASV iestādēm.

 

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 14. marts
Juridisks paziņojums - Privātuma politika