Предложение за резолюция - B8-0149/2018Предложение за резолюция
B8-0149/2018

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно атаката на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини)

12.3.2018 - (2018/2566(RSP))

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8‑0007/2018
съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността

Мария Лидия Сенра Родригес, Лола Санчес Калдентей, Меря Кюльонен, Патрик Льо Ярик, Шабиер Бенито Силуага, Таня Гонсалес Пеняс, Мигел Урбан Креспо, Естефания Торес Мартинес, Юнус Омаржи, Хавиер Кусо Пермуй, Палома Лопес Бермехо, Анхела Валина, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу от името на групата GUE/NGL

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0137/2018

Процедура : 2018/2566(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B8-0149/2018
Внесени текстове :
B8-0149/2018
Гласувания :
Приети текстове :

B8‑0149/2018

Резолюция на Европейския парламент относно атаката на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини)

(2018/2566(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид предварителното решение на Министерството на търговията на САЩ, с което се налага мито върху испанските маслини въз основа на заключението, че продуктът се внася в Съединените щати на цена под пазарната стойност благодарение на субсидиите, които производителите на маслини получават от ЕС,

–  като взе предвид въпроса с искане за устен отговор до Комисията относно атаката на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини) (O-000006/2018 – B8‑0007/2018),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.  като има предвид, че на 22 юни 2017 г. Коалицията за справедливата търговия със зрели маслини, която се състои от двата най-големи американски преработватели на зрели маслини, внесе петиция до Комисията по международна търговия на САЩ и до Министерството на търговията на САЩ с твърдението, че на отрасъла в Съединените щати е нанесена съществена вреда или той е застрашен поради „по-ниската от справедливото цена“ (LTFV) и субсидирания внос на зрели маслини от Испания;

Б.  като има предвид, че съгласно Тарифния закон от 1930 г. Комисията по международна търговия на САЩ определи, че съществуват основателни признаци, че на сектор в Съединените щати е нанесена съществена вреда поради вноса на зрели маслини от Испания, за които се твърди, че се продават в Съединените щати на „по-ниска от справедливото цена“, и наложи временни ограничения върху този продукт;

В.  като има предвид, че разследваните мерки по общата селскостопанска политика (ОСП) не са специфични за даден продукт и поради това не подлежат на изравняване съгласно член 2 от Споразумението за субсидиите и изравнителните мерки на СТО;

Г.  като има предвид, че за да се гарантират равни условия за лоялна конкуренция антидъмпинговият и антисубсидийният анализ трябва да вземат под внимание както социални, така и екологични фактори, като например трудовите права, социалната закрила и стандартите в областта на околната среда;

Д.  като има предвид, че испанският сектор на маслините е от голямо значение за заетостта и испанската икономика, особено за регионите Андалусия и Естремадура; като има предвид, че потенциалът на този сектор и селските райони в тези региони би могъл да бъде подобрен чрез селскостопански модел, който се основава в по-голяма степен на разнообразяване и социална, икономическа и екологична устойчивост, а не чрез модел който има за цел само печалби за големите дружества за износ на селскостопански стоки;

Е.  като има предвид, че маслините са от компетентността на общата селскостопанска политика на ЕС (ОСП); като има предвид, че ОСП следва да гарантира справедливи цени за производителите и човешко достойнство и не следва да зависи от международните пазари и нестабилността на цените, нито следва да се стреми към изключителна полза за мултинационалните предприятия; като има предвид, че ОСП следва също така да подпомага продоволствената независимост на различни територии и местното и устойчиво производство, и следва да бъде съобразена с международните модели за справедлива търговия;

Ж.  като има предвид, че селскостопанската продукция в Европа дава приоритет на частни печалби за големите дружества за сметка на справедливите доходи за малките и средните земеделски стопанства, работниците и устойчивостта на селските райони; като има предвид, че помощите по ОСП за маслиновите насаждения са установени въз основа на броя хектари, не отчитат броя на активните селскостопански производители и не компенсира спада на цените, изплащани на производителите, които обикновено са под производствените разходи; като има предвид, че сектора на маслините в Андалусия се ръководи главно от големи транснационални дружества и в много случаи включва не само прехвърляне на печалби и свързаните с тях въпроси за избягването на данъци, но и намаляване на суверенното демократично право на регулиране;

З.  като има предвид, че субсидиите играят важна роля в селскостопанската политика както на САЩ, така и на ЕС; като има предвид, че селскостопанските политики са ориентирани към износ и се основават на селскостопанско промишленото производство и печалби за големите дружества;

И.  като има предвид, че търговските политики не следва да отговарят на геостратегически интереси, а да са насочени към хората; като има предвид, че случаят с испанските маслини не е единственият актуален случай, тъй като администрацията на президента Тръмп обяви също така вносни мита за други сектори;

1.  изразява съжалението си във връзка с въздействието, което временното решение, взето от Министерството на търговията на САЩ за налагане на мито върху маслини от Испания, ще има върху работниците в испанския сектор на маслините;

2.  изразява съжаление поради факта, че САЩ поставя под въпрос ОСП на ЕС, тъй като субсидиите играят важна роля и в двете територии;

3.  изразява загриженост, че този случай може да създаде прецедент, който да се използва срещу други европейски селскостопански продукти, които попадат в обхвата на ОСП;

4.  призовава Комисията да даде приоритет на защитата на испанските малки и средни селски стопанства и на работниците в сектора на маслините при реакцията си спрямо мерките на САЩ; освен това призовава Комисията да определи мерки в полза на вътрешния пазар и вътрешното потребление посредством къси вериги за продоволствени доставки, така че да се гарантира икономическа, социална и екологична устойчивост;

5.  изразява съжаление във връзка с все по-силната тенденция за подчиняване на мерките на търговската политика на геостратегически интереси и на печалбите на големите предприятия;

6.  припомня необходимостта от укрепване на демократичните форуми по свързани с международната търговия въпроси, в които всички държави са представени равностойно, като платформа за решаване и преодоляване на международните търговски спорове;

7.  призовава ЕС да гарантира, че новата ОСП дава приоритет на подкрепата за малките и средните земеделски стопанства и за разнообразно селско стопанство, което не зависи от износа или от монокултури, и за продоволствения суверенитет, агроекологията и местното производство и потребление на селскостопански продукти, с цел също така да се избегнат евентуални несъответствия с външните политики, по-специално с политиката на сътрудничество за развитие;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на ЕСВД и на органите на САЩ.

Последно осъвременяване: 14 март 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност