Forslag til beslutning - B8-0149/2018Forslag til beslutning
B8-0149/2018

FORSLAG TIL BESLUTNING om USA's angreb på EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven)

12.3.2018 - (2018/2566(RSP))

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8‑0007/2018
jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5

Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou for GUE/NGL-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0137/2018

Procedure : 2018/2566(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B8-0149/2018
Indgivne tekster :
B8-0149/2018
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

B8‑0149/2018

Europa-Parlamentets beslutning om USA's angreb på EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven)

(2018/2566(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til, at det amerikanske handelsministerium har truffet en foreløbig beslutning om at lægge en toldafgift på spanske oliven ud fra den betragtning, at olivenprodukter bliver importeret til USA under markedsprisen på grund af de tilskud, olivenproducenterne modtager i EU,

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om USA's angreb på EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (O-000006/2018 – B8‑0007/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Coalition for Fair Trade in Ripe Olives (som består af de to største amerikanske virksomheder, der forarbejder modne oliven) den 22. juni 2017 indgav et andragende til United States International Trade Commission og det amerikanske handelsministerium med påstand om, at olivenbranchen i USA er blevet forvoldt væsentlig skade eller trues på grund af subsidieret import af modne oliven fra Spanien til mindre end dagsværdien (LTFV – less than fair value);

B.  der henviser til, at United States International Trade Commission i henhold til toldloven af 1930 har fastslået, at der er rimelig grund til at antage, at en amerikansk erhvervssektor er blevet forvoldt væsentlig skade på grund af import af modne oliven fra Spanien, fordi det påstås, at disse oliven sælges i USA til en pris under LTFV, og United States International Trade Commission har derfor pålagt dette produkt foreløbige restriktioner;

C.  der henviser til, at de pågældende foranstaltninger under den fælles landbrugspolitik ikke er produktspecifikke og derfor ikke er udligningsberettigede i henhold til artikel 2 i WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger;

D.  der henviser til, at antisubsidie- og antidumpingundersøgelser, der har til formål at sikre lige konkurrencevilkår, skal tage højde for både sociale og miljømæssige faktorer, herunder arbejdstagerrettigheder, social beskyttelse og miljøstandarder;

E.  der henviser til, at den spanske olivensektor har central betydning for beskæftigelsen og den spanske økonomi, især i regionerne Andalusien og Extremadura; der henviser til, at denne sektors potentiale og landdistrikterne i disse områder vil kunne styrkes gennem en landbrugsmodel, der bygger på diversificering og social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed, snarere end en model, der blot søger at fremme store agroeksportvirksomheders udbytte;

F.  der henviser til, at oliven henhører under EU's fælles landbrugspolitik; der henviser til, at den fælles landbrugspolitik bør garantere rimelige priser for producenterne samt den menneskelige værdighed og ikke bør være afhængig af internationale markeder og prissvingninger og heller ikke udelukkende bør være til gavn for multinationale selskaber; der henviser til, at den fælles landbrugspolitik også bør fremme fødevaresuverænitet i de forskellige områder samt lokal og bæredygtig produktion og bør være afstemt efter internationale modeller for fair handel;

G.  der henviser til, at landbrugsproduktionen i Europa prioriterer store virksomheders private udbytte frem for rimelige indkomster til små og mellemstore bedrifter, arbejdstagerinteresser og bæredygtighed i landdistrikterne; der henviser til, at støtte fra den fælles landbrugspolitik til olivenlunde bliver beregnet på grundlag af antal hektar, ikke tager hensyn til antallet af aktive landbrugere og ikke kompenserer producenterne for de faldende priser, som i reglen ligger under produktionsomkostningerne; der henviser til, at olivensektoren i Andalusien er domineret af store multinationale selskaber og i mange tilfælde ikke blot indebærer overførsel af overskud og dermed skatteundgåelse, men også en begrænsning af den suveræne demokratiske ret til at regulere;

H.  der henviser til, at tilskud spiller en vigtig rolle i både USA's og EU's landbrugspolitik; der henviser til, at landbrugspolitikken begge steder er eksportorienteret og baseret på en agroindustriel produktionsmodel og udbytte til store virksomheder;

I.  der henviser til, at handelspolitik ikke bør være et udtryk for geostrategiske interesser, men bør være fokuseret på menneskers behov; der henviser til, at sagen om de spanske oliven ikke er den eneste igangværende sag, eftersom Trump-regeringen også har bebudet importafgifter på andre sektorer;

1.  beklager de konsekvenser, som det amerikanske handelsministeriums foreløbige beslutning om at pålægge en toldafgift på spanske oliven vil få for arbejdstagerne i den spanske olivensektor;

2.  beklager det faktum, at USA sætter spørgsmålstegn ved EU's fælles landbrugspolitik, eftersom tilskud spiller en vigtig rolle hos begge parter;

3.  er foruroliget over, at denne sag kan skabe en præcedens, som kan bruges mod andre europæiske landbrugsprodukter, som hører ind under den fælles landbrugspolitik;

4.  opfordrer Kommissionen til at prioritere beskyttelsen af spanske små og mellemstore landbrugsbedrifter og arbejdstagere i olivensektoren i sin reaktion på de amerikanske foranstaltninger; opfordrer desuden Kommissionen til at indføre foranstaltninger, som fremmer det indre marked og det indre forbrug via korte fødevareforsyningskæder på en måde, der sikrer økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed;

5.  beklager, at der er en voksende tendens til at lade handelspolitiske foranstaltninger diktere af geostrategiske interesser og store virksomheders økonomiske interesser;

6.  minder om, at det er nødvendigt at styrke de demokratiske fora om internationale handelsrelaterede spørgsmål, hvor alle stater er repræsenteret på lige fod, som den rette platform til at løse og overvinde internationale handelstvister;

7.  opfordrer EU til at sikre, at den nye fælles landbrugspolitik prioriterer støtte til små og mellemstore landbrugsbedrifter og et diversificeret landbrug, som ikke er afhængigt af eksport eller monokulturer, samt støtte til fødevaresuverænitet, agroøkologi samt lokal produktion og lokalt forbrug af landbrugsprodukter for at undgå eventuel uoverensstemmelse med eksterne politikker, navnlig udviklingssamarbejdspolitikken;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, EU-Udenrigstjenesten og de amerikanske myndigheder.

 

Seneste opdatering: 14. marts 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik