Πρόταση ψηφίσματος - B8-0149/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0149/2018

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές)

  12.3.2018 - (2018/2566(RSP))

  εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8‑0007/2018
  σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

  Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0137/2018

  Διαδικασία : 2018/2566(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B8-0149/2018
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B8-0149/2018
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B8‑0149/2018

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές)

  (2018/2566(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την προσωρινή απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, με την οποία επιβλήθηκε δασμός στις ισπανικές ελιές, καθώς εκρίθη ότι τα ελαιοκομικά προϊόντα μπορούν να εισαχθούν στις ΗΠΑ με τιμές χαμηλότερες από αυτές της αγοράς λόγω των επιδοτήσεων που λαμβάνουν οι ελαιοπαραγωγοί στην ΕΕ·

  –  έχοντας υπόψη την ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης προς την Επιτροπή με θέμα: «Επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές)» (O-000006/2018 – B8‑0007/2018),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

  A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Ιουνίου 2017, ο Συνασπισμός για το δίκαιο εμπόριο ώριμου ελαιοκάρπου (Coalition for Fair Trade in Ripe Olives), ο οποίος αποτελείται από τις δύο μεγαλύτερες αμερικανικές επιχειρήσεις μεταποίησης ώριμου ελαιοκάρπου, υπέβαλε αναφορά στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και στο Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, ισχυριζόμενος ότι ο τομέας ελαιοπαραγωγής των ΗΠΑ υφίσταται ή κινδυνεύει να υποστεί σημαντική ζημία εξαιτίας των επιδοτούμενων εισαγωγών ώριμου ελαιοκάρπου από την Ισπανία σε τιμή χαμηλότερη από την εύλογη αξία του (LTFV - less than fair value)·

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ έχει δηλώσει, κατ’ εφαρμογή του νόμου περί δασμών του 1930, ότι υπάρχει εύλογη ένδειξη ότι ένας κλάδος παραγωγής στις ΗΠΑ υφίσταται σημαντική ζημία λόγω εισαγωγών ώριμου ελαιοκάρπου από την Ισπανία, που εικάζεται ότι πωλείται στις ΗΠΑ σε τιμή χαμηλότερη από την εύλογη αξία του, και ότι έχει επιβάλει προσωρινούς περιορισμούς σχετικά με το εν λόγω προϊόν·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υπό έρευνα μέτρα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) δεν αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα και, επομένως, δεν συνιστούν μέτρα που μπορούν να αντισταθμιστούν υπό την έννοια του άρθρου 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αναλύσεις κατά των επιδοτήσεων και του ντάμπινγκ, για την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τόσο κοινωνικούς όσο και περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως τα εργασιακά δικαιώματα, η κοινωνική προστασία και τα περιβαλλοντικά πρότυπα·

  E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ισπανικός ελαιοκομικός τομέας είναι ζωτικής σημασίας για την απασχόληση και την οικονομία της Ισπανίας, ιδίως στις περιφέρειες της Ανδαλουσίας και της Εστρεμαδούρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δυναμικό αυτού του τομέα και των αγροτικών περιοχών των εν λόγω περιφερειών θα μπορούσε να ενισχυθεί μέσω ενός γεωργικού μοντέλου βασισμένου περισσότερο στη διαφοροποίηση και στην κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα, και όχι μέσω κάποιου άλλου που απλώς επιδιώκει κέρδη για μεγάλες αγροεξαγωγικές εταιρείες·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελιές εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να διασφαλίζει δίκαιες τιμές για τους παραγωγούς και ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τις διεθνείς αγορές και την αστάθεια των τιμών, ούτε και θα πρέπει να επιδιώκει αποκλειστικά το όφελος των πολυεθνικών επιχειρήσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ θα πρέπει επίσης να προωθεί την επισιτιστική κυριαρχία διαφόρων περιοχών και την τοπική και βιώσιμη παραγωγή, και ότι θα πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή πρότυπα του δίκαιου εμπορίου·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργική παραγωγή στην Ευρώπη θέτει ως προτεραιότητα την επίτευξη ιδιωτικού κέρδους για τις μεγάλες επιχειρήσεις σε βάρος των ικανοποιητικών εισοδημάτων για τις μικρές και μεσαίες εκμεταλλεύσεις, των εργαζομένων και της αγροτικής βιωσιμότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της ΚΓΠ για τους ελαιώνες καθορίζεται με βάση τον αριθμό των εκταρίων, δεν λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των ενεργών γεωργών και δεν αντισταθμίζει την πτώση των τιμών που καταβάλλονται στον παραγωγό, οι οποίες κυμαίνονται συνήθως κάτω από το κόστος παραγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας του ελαιολάδου στην Ανδαλουσία τελεί, ως επί το πλείστον, υπό τη διαχείριση μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών και σε πολλές περιπτώσεις αφορά όχι μόνο τη μετατόπιση κερδών και, ως εκ τούτου, ζητήματα φοροαποφυγής, αλλά και τον περιορισμό του δημοκρατικού δικαιώματος κανονιστικής ρύθμισης·

  H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιδοτήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής τόσο των ΗΠΑ όσο και της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι αμφότερες οι γεωργικές πολιτικές είναι προσανατολισμένες στις εξαγωγές και βασίζονται στην αγροβιομηχανική παραγωγή και στα κέρδη για τις μεγάλες εταιρείες·

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εμπορικές πολιτικές δεν θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε γεωστρατηγικά συμφέροντα, αλλά να είναι ανθρωποκεντρικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περίπτωση του ισπανικού ελαιοκάρπου δεν είναι η μόνη εν εξελίξει, καθώς η κυβέρνηση Trump έχει επίσης εξαγγείλει εισαγωγικούς δασμούς και σε άλλους τομείς·

  1.  εκφράζει τη λύπη του για τον αντίκτυπο που θα έχει στους εργαζομένους στον ισπανικό ελαιοκομικό τομέα η προσωρινή απόφαση που ελήφθη από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ για επιβολή δασμού στις ισπανικές ελιές·

  2.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ΗΠΑ αμφισβητούν την ΚΓΠ της ΕΕ, καθώς οι επιδοτήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αμφότερες τις επικράτειες·

  3.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η υπόθεση αυτή θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο που θα χρησιμοποιηθεί εναντίον άλλων ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΓΠ·

  4.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο της αντίδρασής της στα μέτρα των ΗΠΑ, να δώσει προτεραιότητα στην προάσπιση των ισπανικών μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των εργαζομένων στον ελαιοκομικό τομέα· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα που ευνοούν την εσωτερική αγορά και την εσωτερική κατανάλωση μέσω βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού, με τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλιστούν η οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα·

  5.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την αυξανόμενη τάση εξάρτησης των μέτρων εμπορικής πολιτικής από τα γεωστρατηγικά συμφέροντα και τα κέρδη για τις μεγάλες εταιρείες·

  6.  υπενθυμίζει ότι είναι ανάγκη να προωθηθούν δημοκρατικά φόρα για διεθνή θέματα που αφορούν το εμπόριο, στα οποία όλα τα κράτη μέλη εκπροσωπούνται σε ισότιμη βάση, όπως είναι η πλατφόρμα για την επίλυση και την αντιμετώπιση διεθνών εμπορικών διαφορών·

  7.  καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι η νέα ΚΓΠ δίνει προτεραιότητα στη στήριξη των μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της διαφοροποιημένης γεωργίας που δεν εξαρτάται από τις εξαγωγές ή τις μονοκαλλιέργειες, καθώς και της επισιτιστικής κυριαρχίας, της αγροοικολογίας και της τοπικής παραγωγής και κατανάλωσης γεωργικών προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί επίσης πιθανή ασυμβατότητα με εξωτερικές πολιτικές, ιδίως με την πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας·

  8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ΕΥΕΔ και στις αρχές των ΗΠΑ.

  Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαρτίου 2018
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου