Päätöslauselmaesitys - B8-0149/2018Päätöslauselmaesitys
B8-0149/2018

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit)

12.3.2018 - (2018/2566(RSP))

suullisesti vastattavan kysymyksen B8‑0007/2018
työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0137/2018

Menettely : 2018/2566(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B8-0149/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B8-0149/2018
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B8‑0149/2018

Euroopan parlamentin päätöslauselma Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit)

(2018/2566(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Yhdysvaltojen kauppaministeriön väliaikaisen päätöksen, jossa espanjalaisille oliiveille määrättiin tulli, koska ministeriön mukaan oliiveja tuodaan Yhdysvaltoihin alle markkinahinnan oliivintuottajien unionilta saamien tukien vuoksi,

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) [O-000006/2018 – B8‑0007/2018],

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  toteaa, että 22. kesäkuuta 2017 Yhdysvaltojen kahden suurimman kypsien oliivien jalostajan muodostama yhteenliittymä Coalition for Fair Trade in Ripe Olives esitti Yhdysvaltojen kansainvälisen kaupan komissiolle ja kauppaministeriölle vetoomuksen, jossa väitetään, että Espanjasta alle käyvän arvon ja tuetusti tuotavat kypsät oliivit ovat aiheuttaneet tuotannonalalle Yhdysvalloissa merkittävää vahinkoa tai uhkaa;

B.  toteaa, että Yhdysvaltojen kansainvälisen kaupan komissio oli määritellyt vuoden 1930 tullitariffilain mukaisesti, että on olemassa riittävää näyttöä sille, että Espanjasta tuodut kypsät oliivit, joita väitteiden mukaan myydään Yhdysvalloissa alle käyvän arvon, ovat aiheuttaneet tuotannonalalle merkittävää vahinkoa, ja kyseinen komissio on asettanut tilapäisiä rajoituksia tälle tuotteelle;

C.  toteaa, että tutkittavana olevat yhteisen maatalouspolitiikan toimet eivät ole tuotekohtaisia eivätkä siten ole tukia ja tasoitustulleja koskevan WTO:n sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuja tasoitustullin käyttöönoton mahdollistava tukia;

D.  toteaa, että oikeudenmukaisen kilpailun tasavertaisten toimintaedellytysten varmistamiseksi tehtävässä tukien ja polkumyynnin vastaisessa analyysissa on otettava huomioon sekä sosiaaliset että ympäristöön liittyvät tekijät, kuten työntekijöiden oikeudet, sosiaalinen suojelu ja ympäristönormit;

E.  ottaa huomioon, että Espanjan oliiviala on keskeisessä asemassa työllisyyden ja Espanjan talouden kannalta erityisesti Andalusian ja Extremaduran alueella; toteaa, että tämän alan ja maaseudun potentiaalia näillä alueilla voitaisiin tehostaa maatalousmallilla, joka perustuu entistä enemmän pikemminkin monipuolistamiseen sekä sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristöön liittyvään kestävyyteen kuin siihen, että pyritään pelkästään hankkimaan voittoja suurille maatalousalan vientiyrityksille;

F.  ottaa huomioon, että oliivit kuuluvat EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) soveltamisalaan; toteaa, että YMP:llä olisi taattava tuottajille oikeudenmukaiset hinnat ja ihmisarvo ja että se ei saisi olla riippuvainen kansainvälisistä markkinoista ja hintojen vaihteluista eikä sillä pitäisi pyrkiä hyödyttämään ainoastaan monikansallisia yrityksiä; toteaa, että YMP:llä olisi myös edistettävä eri alueiden ruokasuvereniteettia sekä paikallista ja kestävää tuotantoa ja se olisi yhdenmukaistettava kansainvälisten reilun kaupan rakenteiden kanssa;

G.  toteaa, että Euroopan maataloustuotannossa asetetaan etusijalle suurten yritysten yksityiset voitot pienten ja keskisuurten tilojen oikeudenmukaisten tulojen, työntekijöiden ja maaseudun kestävyyden sijaan; toteaa, että YMP:n tuki oliiviviljelmille vahvistetaan hehtaarimäärän perusteella, siinä ei oteta huomioon aktiivisten viljelijöiden lukumäärää eikä sillä kompensoida tuottajille maksettavien hintojen alenemista, vaikka ne ovat usein alle tuotantokustannusten; toteaa, että Andalusiassa oliivialalla toimivat pääasiassa suuret monikansalliset yritykset ja monissa tapauksissa alalle ovat ominaisia paitsi voitonsiirto ja sitä kautta veronkiertoon liittyvät kysymykset myös sääntelyä koskevan suvereenin demokraattisen oikeuden heikkeneminen;

H.  ottaa huomioon, että tuilla on merkittävä rooli sekä Yhdysvaltojen että EU:n maatalouspolitiikassa; ottaa huomioon, että molemmat maatalouspolitiikat ovat suuntautuneita vientiin ja perustuvat maatalouden teolliseen tuotantoon ja suurten yritysten voittoihin;

I.  toteaa, että kauppapolitiikalla ei pitäisi reagoida geostrategisiin intresseihin vaan sen olisi oltava ihmiskeskeistä; ottaa huomioon, että tämänhetkinen Espanjan oliiveihin liittyvä tapaus ei ole ainoa, koska Trumpin hallinto on ilmoittanut myös muita aloja koskevista tuontitulleista;

1.  pitää valitettavana vaikutusta, joka espanjalaisille oliiveille määrättyjä tulleja koskevalla Yhdysvaltojen kauppaministeriön väliaikaisella päätöksellä on Espanjan oliivialan työntekijöihin;

2.  pitää valitettavana, että Yhdysvallat asettaa kyseenalaiseksi EU:n yhteisen maatalouspolitiikan, koska tuilla on tärkeä rooli molemmilla alueilla;

3.  on huolestunut siitä, että tämä tapaus voi muodostaa ennakkotapauksen, jota käytetään YMP:n soveltamisalaan kuuluvia muita eurooppalaisia maataloustuotteita vastaan;

4.  kehottaa komissiota Yhdysvaltojen toimenpiteisiin reagoidessaan asettamaan etusijalle sen, että se puolustaa espanjalaisia pieniä ja keskisuuria maatiloja ja oliivialan työntekijöitä; kehottaa lisäksi komissiota toteuttamaan toimenpiteitä, joilla suositaan sisämarkkinoita ja sisäistä kulutusta elintarvikkeiden lyhyiden toimitusketjujen avulla siten, että varmistetaan taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöön liittyvä kestävyys;

5.  pitää valitettavana yleistyvää suuntausta, jossa kauppapoliittiset toimenpiteet alistetaan geostrategisille intresseille ja suurten yritysten voitoille;

6.  muistuttaa, että on tarpeen edistää kauppaan liittyviä kysymyksiä käsitteleviä demokraattisia foorumeita, joissa kaikissa Yhdysvallat on tasavertaisesti edustettuna, kansainvälisten kauppakiistojen ratkaisemisen foorumina;

7.  kehottaa EU:ta varmistamaan, että uudessa YMP:ssä asetetaan etusijalle se, että tuetaan pieniä ja keskisuuria maatiloja ja monipuolista maataloustuotantoa, joka ei ole riippuvainen viennistä tai yhden lajin viljelystä, sekä ruokasuvereniteettia, agroekologiaa ja paikallista tuotantoa sekä maataloustuotteiden kulutusta, jotta voidaan myös välttää mahdollinen ristiriita ulkoisten toimintapolitiikkojen ja erityisesti kehitysyhteistyöpolitiikan kanssa;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle ja Yhdysvaltojen viranomaisille.

Päivitetty viimeksi: 14. maaliskuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö