Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0149/2018Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0149/2018

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl JAV puolimo, nukreipto prieš ES paramą ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis)

12.3.2018 - (2018/2566(RSP))

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8-0007/2018
pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį

Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0137/2018

Procedūra : 2018/2566(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0149/2018
Pateikti tekstai :
B8-0149/2018
Priimti tekstai :

B8-0149/2018

Europos Parlamento rezoliucija dėl JAV puolimo, nukreipto prieš ES paramą ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis)

(2018/2566(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į JAV Prekybos departamento preliminarų sprendimą, kuriame padarius išvadą, kad dėl Ispanijos alyvuogėms teikiamų ES subsidijų jų produktai į Jungtines Valstijas gali būti importuojami žemesnėmis nei rinkos kainos, šiems produktams nustatyti tarifai,

–  atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl JAV keliamos grėsmės ES paramai ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis) (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi 2017 m. birželio 22 d. Sąžiningos prekybos sunokusiomis alyvuogėmis koalicija, kurią sudaro dvi didžiausios JAV sunokusių alyvuogių perdirbimo bendrovės, Jungtinių Amerikos Valstijų tarptautinės prekybos komisijai ir Prekybos departamentui pateikė peticiją, kurioje teigiama, kad Jungtinių Amerikos Valstijų pramonei padaryta materialinė žala arba kyla pavojus dėl mažesnės kainos nei tikroji vertė (LTFV) ir subsidijuoto sunokusių alyvuogių importo iš Ispanijos;

B.  kadangi Jungtinių Amerikos Valstijų tarptautinės prekybos komisija pagal 1930 m. JAV tarifų įstatymą nusprendė, kad yra pagrįstų požymių, jog Jungtinių Amerikos Valstijų pramonei padaryta materialinė žala dėl iš Ispanijos importuojamų sunokusių alyvuogių, kurios, kaip kaltinama, Jungtinėse Valstijose parduodamos už mažesnę kainą nei tikroji vertė, ir nustatė šiam produktui laikinuosius apribojimus;

C.  kadangi nagrinėjamos bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) priemonės nėra skirtos konkrečiam produktui ir todėl nėra kompensuotinos pagal PPO sutarties dėl subsidijų ir kompensacinių priemonių 2 straipsnį;

D.  kadangi vykdant kovos su subsidijomis ir dempingu analizę, kad siekiant sąžiningos konkurencijos būtų užtikrintos vienodos sąlygos, turi būti atsižvelgiama į socialinius ir aplinkosaugos veiksnius, įskaitant darbo teises, socialinę apsaugą ir aplinkos apsaugos standartus;

E.  kadangi Ispanijos alyvuogių sektorius yra labai svarbus užimtumui ir Ispanijos ekonomikai, ypač Andalūzijos ir Ekstremadūros regionuose; kadangi šiuose regionuose minėtojo sektoriaus ir kaimo vietovių galimybės galėtų būti pagerintos, taikant žemės ūkio modelį, labiau grindžiamą įvairove ir socialiniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu tvarumu, o ne tik didelių žemės ūkio eksporto bendrovių pelnu;

F.  kadangi alyvuogės patenka į ES bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) kompetencijos sritį; kadangi pagal BŽŪP turėtų būti užtikrintos teisingos kainos gamintojams ir žmogaus orumo principas, ji neturėtų nei priklausyti nuo tarptautinių rinkų ir kainų svyravimo, nei būti naudinga vien tik tarptautinėms įmonėms; kadangi pagal BŽŪP taip pat turėtų būti skatinamas įvairių teritorijų apsirūpinimo maistu savarankiškumas ir vietos bei tausi gamyba, ši politika turėtų būti suderinta su tarptautiniais sąžiningos prekybos modeliais;

G.  kadangi Europos žemės ūkio gamyba pirmenybę teikia didelių bendrovių privačiam pelnui, o ne mažųjų ir vidutinių ūkių, darbuotojų sąžiningoms pajamoms ir kaimo vietovių tvarumui; kadangi BŽŪP pagalba už alyvmedžių giraites nustatyta pagal hektarų skaičių, neatsižvelgiant į aktyvių ūkininkų skaičių, ir ją teikiant nekompensuojama gamintojams už sumažėjusias kainas, kurios paprastai mažesnės už gamybos sąnaudas; kadangi alyvuogių sektorius Andalūzijoje daugiausia priklauso didelėms tarptautinėms bendrovėms ir daugeliu atveju susijęs ne tik su pelno perkėlimo, todėl mokesčių vengimo klausimais, bet ir su mažesne valstybės demokratine teise reguliuoti;

H.  kadangi subsidijos yra svarbūs JAV ir ES žemės ūkio politikos veiksnys; kadangi abiejų valstybių žemės ūkio politika yra orientuota į eksportą ir pagrįsta žemės ūkio pramonės gamyba ir didelių bendrovių pelnu;

I.  kadangi vykdant prekybos politiką reikėtų vadovautis ne geostrateginiais interesais, o orientuotis į žmones; kadangi šiuo metu Ispanijos alyvuogių atvejis yra ne vienintelis, nes D. Trumpo administracija taip pat paskelbė apie importo muitus kitiems sektoriams;

1.  apgailestauja dėl poveikio, kurį JAV Prekybos departamento sprendimas taikyti laikinus apribojimus Ispanijos alyvuogėms turės darbuotojams Ispanijos alyvuogių sektoriuje;

2.  apgailestauja dėl to, kad JAV abejoja ES BŽŪP sąžiningumu, nors subsidijoms tenka svarbus vaidmuo abiejose valstybėse;

3.  yra susirūpinęs, kad šiuo atveju gali būti sukurtas precedentas, taikomas kitiems Europos žemės ūkio produktams, patenkantiems į BŽŪP taikymo sritį;

4.  ragina Komisiją reaguojant į JAV priemones pirmenybę teikti tam, kad būtų apsaugoti mažieji ir vidutiniai ūkiai bei darbuotojai, vykdantys veiklą Ispanijos alyvuogių sektoriuje; be to, ragina Komisiją nustatyti priemones, kuriomis būtų skatinamas vidaus rinkos ir vidaus vartojimas taikant trumpas tiekimo grandines, kad būtų užtikrintas ekonominis, socialinis ir aplinkos tvarumas;

5.  apgailestauja dėl didėjančios tendencijos prekybos politikos priemonėms skirti antraeilį vaidmenį palyginti su geostrateginiais interesais ir didelių bendrovių pelnu;

6.  primena, kad reikia stiprinti demokratinius forumus tarptautinės prekybos klausimais, kuriuose visiems būtų atstovaujama vienodomis sąlygomis ir kurie būtų platforma siekiant spręsti ir nutraukti tarptautinės prekybos ginčus;

7.  ragina ES užtikrinti, kad pagal naują BŽŪP pirmenybė būtų skiriama paramai mažiems ir vidutiniams ūkiams ir įvairiam žemės ūkiui, nepriklausančiam nuo eksporto ar monokultūrų, apsirūpinimo maistu savarankiškumui, žemės ūkio ekologijai ir žemės ūkio produktų vietos gamybai bei vartojimui, taip pat būtų siekiama išvengti galimo nesuderinamumo su išorės politika, t. y. vystomojo bendradarbiavimo politika;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, EIVT ir Jungtinių Amerikos Valstijų valdžios institucijoms.

Atnaujinta: 2018 m. kovo 14 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika