Rezolūcijas priekšlikums - B8-0149/2018Rezolūcijas priekšlikums
B8-0149/2018

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par ASV uzbrukumu atbalstam, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām)

12.3.2018 - (2018/2566(RSP))

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8‑0007/2018, uz kuru jāatbild mutiski
saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu

Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā

Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0137/2018

Procedūra : 2018/2566(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B8-0149/2018
Iesniegtie teksti :
B8-0149/2018
Pieņemtie teksti :

B8‑0149/2018

Eiropas Parlamenta rezolūcija par ASV uzbrukumu atbalstam, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām)

(2018/2566(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā ASV Tirdzniecības ministrijas pagaidu lēmumu, ar kuru, secinot, ka subsīdijas, ko olīvu ražotāji saņem Eiropas Savienībā, rada situāciju, ka olīvu produktus uz Amerikas Savienotajām Valstīm varētu ievest par cenām, kas ir zemākas par tirgus cenu, Spānijas olīvām tika piemērots muitas tarifs,

–  ņemot vērā jautājumu Komisijai par ASV uzbrukumu atbalstam, ko ES saskaņā ar KLP sniedz lauku saimniecībām (saistībā ar Spānijas olīvām) (O-000006/2018 – B8‑0007/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā Koalīcija taisnīgai tirdzniecībai ar gatavām olīvām, kuras sastāvā ir abi lielākie gatavo olīvu pārstrādes uzņēmumi ASV, 2017. gada 22. jūnijā iesniedza lūgumrakstu ASV Starptautiskās tirdzniecības komisijai un Tirdzniecības ministrijai, apgalvojot, ka nozarei ASV ir nodarīts būtisks kaitējums vai tā ir apdraudēta, jo gatavās olīvas no Spānijas tiek ievestas par cenām, kas ir zemākas par patieso vērtību, un to imports tiek subsidēts;

B.  tā kā ASV Starptautiskās tirdzniecības komisija saskaņā ar 1930. gada Tarifu likumu noteica, ka ir pamatotas norādes uz to, ka nozarei ASV ir nodarīts būtisks kaitējums, jo no Spānijas tiek ievestas gatavās olīvas, kuras ASV tiekot pārdotas par cenām, kas ir zemākas par patieso vērtību, un šim produktam piemēroja pagaidu ierobežojumus;

C.  tā kā kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) pasākumi, par kuriem notiek izmeklēšana, nav saistīti ar konkrētiem produktiem un tāpēc tie nav kompensējami saskaņā ar 2. pantu PTO Nolīgumā par subsīdijām un kompensācijas pasākumiem;

D.  tā kā, veicot antisubsidēšanas un antidempinga analīzi, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus, ir jāņem vērā gan sociālie, gan arī vides faktori, tādi kā darba tiesības, sociālā aizsardzība un vides standarti;

E.  tā kā Spānijas olīvu nozare ir svarīga nodarbinātībai un Spānijas ekonomikai, jo īpaši Andalūzijas un Estremaduras reģionos; tā kā šīs nozares un lauku apvidu potenciālu šajos reģionos varētu uzlabot, ieviešot lauksaimniecības modeli, kas vairāk balstās uz dažādošanu un sociālo, ekonomisko un vides ilgtspēju, nevis tādu, kas vienkārši cenšas nodrošināt peļņu lieliem lauksaimniecības eksporta uzņēmumiem;

F.  tā kā olīvas ir ES kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) kompetencē; tā kā KLP būtu jāgarantē taisnīgas cenas ražotājiem un cilvēka cieņas aizsardzība un tai nevajadzētu būt atkarīgai no starptautiskiem tirgiem un cenu svārstīguma, ne arī censties dot labumu tikai starptautiskiem uzņēmumiem; tā kā KLP būtu arī jāveicina pārtikas apgādes suverenitāte dažādās teritorijās un vietēja un ilgtspējīga ražošana un tai vajadzētu būt saskaņotai ar taisnīgas starptautiskās tirdzniecības modeļiem;

G.  tā kā lauksaimnieciskā ražošana Eiropā par prioritāti izvirza privātu peļņu, ko gūst lielie uzņēmumi, nevis taisnīgus ienākumus mazām un vidējām saimniecībām, darbiniekus un lauku ilgtspēju; tā kā KLP atbalsts olīvu birzīm ir atkarīgs no hektāru skaita, tas neņem vērā aktīvo lauksaimnieku skaitu un nekompensē to cenu samazinājumu, kas tiek maksātas ražotājiem un parasti ir mazākas par ražošanas izmaksām; tā kā olīvu nozari Andalūzijā galvenokārt pārvalda lieli starptautiski uzņēmumi un daudzos gadījumos tā ir saistīta ne tikai ar peļņas novirzīšanu un tādējādi izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, bet arī ar negatīvu ietekmi uz suverēnās valsts demokrātiskajām tiesībām reglamentēt;

H.  tā kā subsīdijām ir svarīga loma gan ASV, gan ES lauksaimniecības politikā; tā kā gan ASV, gan ES lauksaimniecības politika ir orientēta uz eksportu un balstīta uz agrorūpniecisko ražošanu un peļņu lieliem uzņēmumiem;

I.  tā kā tirdzniecības politikai nevajadzētu reaģēt uz ģeostratēģiskām interesēm, bet vajadzētu būt vērstai uz cilvēkiem; tā kā Spānijas olīvu lieta pašlaik nav vienīgais gadījums, jo Trampa administrācija ir paziņojusi par importa nodevām arī citās nozarēs;

1.  pauž nožēlu par ietekmi, ko ASV Tirdzniecības ministrijas pagaidu lēmums piemērot muitas tarifu Spānijas olīvām atstās uz Spānijas olīvu nozarē strādājošajiem;

2.  pauž nožēlu, ka ASV apšauba ES kopējo lauksaimniecības politiku, jo subsīdijām abās teritorijās ir svarīga loma;

3.  pauž bažas, ka šis gadījums varētu radīt precedentu, kas tiks izmantots pret citiem Eiropas lauksaimniecības produktiem, kuriem piemēro KLP;

4.  aicina Komisiju, atbildot uz ASV pasākumiem, par prioritāti izvirzīt Spānijas olīvu nozarē strādājošo mazo un vidējo saimniecību un darbinieku aizsardzību; turklāt aicina Komisiju noteikt pasākumus, kas atbalsta iekšējo tirgu un iekšējo patēriņu, izmantojot īsas pārtikas piegādes ķēdes, lai nodrošinātu ekonomisko, sociālo un vides ilgtspēju;

5.  pauž nožēlu par pieaugošo tendenci tirdzniecības politikas pasākumus pakļaut ģeostratēģiskām interesēm un lielu uzņēmumu peļņai;

6.  atgādina, ka ir jāatbalsta demokrātiski forumi ar starptautisko tirdzniecību saistītos jautājumos, kur visas valstis tiek pārstāvētas vienlīdzīgi, kā platforma starptautiskās tirdzniecības strīdu risināšanai un pārvarēšanai;

7.  aicina ES nodrošināt, ka jaunā KLP par prioritāti izvirza atbalstu mazām un vidējām saimniecībām un daudzveidīgai lauksaimniecībai, kas nav atkarīga no eksporta vai monokultūrām, kā arī pārtikas apgādes suverenitātei, agroekoloģijai un lauksaimniecības produktu vietējai ražošanai un patēriņam, arī lai izvairītos no iespējamas neatbilstības ārpolitikai, proti, sadarbībai attīstības jomā;

8.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropas Komisijai, EĀDD un ASV iestādēm.

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 14. marts
Juridisks paziņojums - Privātuma politika