Procedura : 2018/2566(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0149/2018

Teksty złożone :

B8-0149/2018

Debaty :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Głosowanie :

PV 15/03/2018 - 10.13

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0091

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 339kWORD 50k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.095v01-00
 
B8-0149/2018

złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8‑0007/2018

zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu


w sprawie ataku USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (2018/2566(RSP))


Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou w imieniu grupy GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie ataku USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (2018/2566(RSP))  
B8‑0149/2018

Parlament Europejski,

–  uwzględniając tymczasową decyzję Departamentu Handlu USA, zgodnie z którą na oliwki hiszpańskie nałożono opłaty celne po stwierdzeniu, że produkt ten jest importowany do Stanów Zjednoczonych po cenach niższych niż rynkowe, gdyż producenci oliwek otrzymują dopłaty unijne,

–  uwzględniając pytanie do Komisji dotyczące ataku USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek) (O-000006/2018 – B8‑0007/2018),

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 22 czerwca 2017 r. koalicja na rzecz uczciwego handlu dojrzałymi oliwkami, złożona z dwóch największych amerykańskich przetwórców dojrzałych oliwek, wniosła do Komisji Handlu Międzynarodowego i Departamentu Handlu USA petycję, w której stwierdzono, że sektor oliwek w Stanach Zjednoczonych doznał istotnej szkody lub jest zagrożony z powodu „wartości niższej od wartości godziwej” oraz przywozu dojrzałych oliwek z Hiszpanii po cenach subsydiowanych;

B.  mając na uwadze, że Komisja Handlu Międzynarodowego Stanów Zjednoczonych ustaliła na podstawie ustawy o taryfach celnych z 1930 r., że istnieją przesłanki wskazujące, iż sektor oliwek w Stanach Zjednoczonych doznał istotnej szkody z powodu importu dojrzałych oliwek z Hiszpanii, rzekomo sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych po wartości niższej od wartości godziwej, i nałożyła tymczasowe ograniczenia w odniesieniu do tego produktu;

C.  mając na uwadze, że środki w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) objęte postępowaniem wyjaśniającym nie odnoszą się do konkretnych produktów, a więc nie podlegają środkom wyrównawczym zgodnie z art. 2 Porozumienia WTO w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych;

D.  mając na uwadze, że w analizie antysubsydyjnej i antydumpingowej służącej zapewnieniu równych warunków działania i uczciwej konkurencji należy wziąć pod uwagę zarówno czynniki społeczne, jak i środowiskowe, takie jak prawa pracownicze, ochrona socjalna i normy środowiskowe;

E.  mając na uwadze, że hiszpański sektor oliwek ma kluczowe znaczenie dla zatrudnienia i hiszpańskiej gospodarki, szczególnie w Andaluzji i Estremadurze; mając na uwadze, że można zwiększyć potencjał tego sektora i obszarów wiejskich w tych regionach za pomocą modelu rolnictwa opartego w większym stopniu na dywersyfikacji oraz zrównoważonym rozwoju społecznym, gospodarczym i środowiskowym zamiast za pomocą modelu, którego celem jest po prostu zapewnienie zysków dużym przedsiębiorstwom eksportującym produkty rolne;

F.  mając na uwadze, że oliwki są objęte zakresem kompetencji UE w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR); mając na uwadze, że WPR powinna gwarantować uczciwe ceny dla producentów i godność ludzką, natomiast nie powinna być zależna od rynków międzynarodowych i zmienności cen ani dążyć do zapewnienia zysków wyłącznie przedsiębiorstwom wielonarodowym; mając na uwadze, że WPR powinna też wspierać suwerenność żywnościową różnych terytoriów oraz lokalną i zrównoważoną produkcję, a ponadto należy ją dostosować do międzynarodowych modeli sprawiedliwego handlu;

G.  mając na uwadze, że produkcja rolna w Europie stawia prywatne zyski dużych przedsiębiorstw ponad sprawiedliwe dochody dla małych i średnich gospodarstw rolnych i pracowników oraz ponad zrównoważony charakter obszarów wiejskich; mając na uwadze, że pomoc z WPR dla gajów oliwnych jest ustalana na podstawie liczby hektarów, nie uwzględnia liczby rolników aktywnych zawodowo ani nie kompensuje spadku cen płaconych producentom, które zwykle są niższe niż koszty produkcji; mając na uwadze, że sektor oliwek w Andaluzji jest głównie domeną dużych przedsiębiorstw wielonarodowych i że w wielu przypadkach wiąże się nie tylko z przenoszeniem zysków, a co za tym idzie z unikaniem opodatkowania, ale również z ograniczeniem suwerennego demokratycznego prawa do regulacji;

H.  mając na uwadze, że subsydia odgrywają ważną rolę zarówno w amerykańskiej, jak i w unijnej polityce rolnej; mając na uwadze, że obie są ukierunkowane na eksport, a ich podstawą są produkcja rolno-przemysłowa i zyski dużych przedsiębiorstw;

I.  mając na uwadze, że strategie polityki handlowej nie powinny kierować się interesami geostrategicznymi, lecz koncentrować się na ludziach; mając na uwadze, że przypadek hiszpańskich oliwek nie jest odosobniony, ponieważ administracja prezydenta Trumpa zapowiedziała wprowadzenie ceł przywozowych również w innych sektorach;

1.  wyraża ubolewanie z powodu wpływu, jaki tymczasowa decyzja Departament Handlu USA dotycząca nałożenia opłaty celnej na hiszpańskie oliwki będzie miała na pracowników w hiszpańskim sektorze oliwek;

2.  ubolewa nad faktem, że USA kwestionują unijną WPR, ponieważ subsydia odgrywają ważną rolę na obu terytoriach;

3.  jest zaniepokojony faktem, że analizowany przypadek może stworzyć precedens, który będzie wykorzystywany przeciwko innym europejskim produktom rolnym objętych zakresem wspólnej polityki rolnej;

4.  wzywa Komisję do priorytetowego potraktowania obrony hiszpańskich małych i średnich gospodarstw rolnych oraz pracowników sektora oliwek w reakcji na środki wprowadzone przez Stany Zjednoczone; ponadto wzywa Komisję do ustanowienia środków, które będą sprzyjały rynkowi wewnętrznemu i konsumpcji wewnętrznej dzięki krótkim łańcuchom dostaw żywności w sposób zapewniający zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny i środowiskowy;

5.  ubolewa z powodu nasilającej się tendencji do podporządkowywania środków polityki handlowej interesom geostrategicznym i zyskom dużych przedsiębiorstw;

6.  przypomina, że należy wzmocnić demokratyczne fora zajmujące się kwestiami z dziedziny handlu międzynarodowego, na których wszystkie państwa członkowskie są reprezentowane na równych warunkach, jako platformę rozwiązywania i przezwyciężania międzynarodowych sporów handlowych;

7.  wzywa UE do dopilnowania, by w nowej WPR priorytetem było wspieranie małych i średnich gospodarstw rolnych oraz zróżnicowanej działalności rolnej, która nie jest zależna od eksportu ani monokultur, jak również propagowanie suwerenności żywnościowej, agroekologii oraz lokalnej produkcji i konsumpcji produktów rolnych, aby uniknąć możliwego braku zgodności z polityką zewnętrzną, a zwłaszcza z polityką współpracy na rzecz rozwoju;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji Europejskiej, ESDZ i władzom Stanów Zjednoczonych.

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności