Förslag till resolution - B8-0149/2018Förslag till resolution
B8-0149/2018

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om USA:s angrepp på EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver)

12.3.2018 - (2018/2566(RSP))

till följd av frågan för muntligt besvarande B8‑0007/2018
i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

Maria Lidia Senra Rodríguez, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Younous Omarjee, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou för GUE/NGL-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0137/2018

Förfarande : 2018/2566(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0149/2018
Ingivna texter :
B8-0149/2018
Omröstningar :
Antagna texter :

B8‑0149/2018

Europaparlamentets resolution om USA:s angrepp på EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver)

(2018/2566(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det preliminära utslaget från USA:s handelsministerium som påbjuder en tullavgift för spanska oliver sedan man dragit slutsatsen att stödet till olivproducenterna i EU inneburit att olivprodukter har kunnat importeras till USA under marknadspriset,

–  med beaktande av frågan till kommissionen om USA:s angrepp på EU:s jordbruksstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken (avseende spanska oliver) (O-000006/2018 – B8‑/2018),

–  med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 22 juni 2017 lämnade koalitionen för rättvis handel med mogna oliver (Coalition for Fair Trade in Ripe Olives) – vilken består av de två största bearbetningsföretagen för mogna oliver i USA – in ett klagomål till Förenta staternas internationella handelskommission och handelsministerium där man gjorde gällande att en näringssektor i Förenta staterna allvarligt skadats eller var allvarligt hotad på grund av försäljning under det verkliga värdet och subventionerad import av mogna oliver från Spanien.

B.  Förenta staternas internationella handelskommission har i enlighet med tullagen från 1930 beslutat att det finns en skälig indikation på att en näringsgren i Förenta staterna lidit väsentlig skada av import av mogna oliver från Spanien som påstås säljas i Förenta staterna till ett pris som är lägre än det verkliga värdet, och har påfört tillfälliga restriktioner för denna produkt.

C.  De granskade åtgärderna inom den gemensamma jordbrukspolitiken är inte selektiva och därför inte utjämningsbara i enlighet med artikel 2 i WTO:s avtal om subventioner och utjämningsåtgärder.

D.  Antisubventions- och antidumpningsundersökningar i syfte att säkerställa lika villkor för en sund konkurrens måste beakta både sociala och miljömässiga faktorer, däribland arbetstaggarrättigheter, socialt skydd och miljönormer.

E.  Den spanska olivsektorn spelar en avgörande roll för sysselsättningen och den spanska ekonomin, särskilt i regionerna Andalusien och Extremadura. Denna sektors och landsbygdsområdenas potential i dessa regioner skulle kunna förbättras med stöd av en jordbruksmodell som bygger mer på diversifiering och social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, i stället för en modell som endast eftersträvar vinst för stora jordbruksexportföretag.

F.  Olivsektorn ingår i EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Den gemensamma jordbrukspolitiken bör garantera rättvisa priser för producenterna och människans värdighet, och bör inte vara beroende av internationella marknader och prissvängningar, eller enbart sträva efter att gynna multinationella företag. Den gemensamma jordbrukspolitiken bör också främja livsmedelssuveränitet i olika geografiska områden, lokal och hållbar produktion och anpassas till internationella handelsmönster.

G.  Jordbruksproduktionen i Europa prioriterar storföretagens privata vinst framför skäliga inkomster för små och medelstora jordbruk, arbetstagare och hållbarhet på landsbygden. Stödet till olivodlingar inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken har fastställts på grundval av antalet hektar, tar inte hänsyn till antalet aktiva jordbrukare och kompenserar inte för nedgången i de priser som betalas till producenterna, som i allmänhet är lägre än produktionskostnaderna. Olivsektorn i Andalusien domineras av i huvudsak stora multinationella företag och innebär i många fall inte bara vinstöverföring, och därmed frågor relaterade till skattesmitning, utan även en minskning av den suveräna demokratiska rätten att reglera.

H.  Subventioner spelar en viktig roll i både USA:s och EU:s jordbrukspolitik. Både USA:s och EU:s jordbrukspolitik är inriktad på export och bygger på en agroindustriell produktionsmodell och vinster för storföretagen.

I.  Handelspolitiken bör inte tillmötesgå geostrategiska intressen, utan bör vara människocentrerad. Frågan om de spanska oliverna är inte den enda som är aktuell, eftersom Trumpadministrationen också har aviserat importtullar för andra sektorer.

1.  Europaparlamentet beklagar den inverkan på arbetstagarna inom den spanska olivsektorn som USA:s handelsministeriums preliminära utslag om tullavgifter för spanska oliver kommer att få.

2.  Europaparlamentet beklagar att USA ifrågasätter EU:s gemensamma jordbrukspolitik, eftersom subventioner spelar en viktig roll inom de båda territorierna.

3.  Europaparlamentet är oroat över att detta fall skulle kunna skapa ett prejudikat som kan användas mot andra europeiska jordbruksprodukter som omfattas av den gemensamma jordbrukspolitiken.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sin reaktion på de amerikanska åtgärderna som en prioritering försvara de spanska små och medelstora företagen samt arbetstagarna inom olivsektorn. Parlamentet uppmanar dessutom kommissionen att vidta åtgärder som främjar den inre marknaden och den inhemska konsumtionen genom korta försörjningskedjor, på ett sätt som tryggar ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

5.  Europaparlamentet beklagar den ökande tendensen att handelspolitiska åtgärder underordnas geostrategiska intressen och vinster för storföretagen.

6.  Europaparlamentet påminner om behovet av att främja demokratiska forum om internationella handelsrelaterade frågor, där alla medlemsstater är företrädda på lika villkor, som en plattform för att lösa och hantera internationella handelstvister.

7.  Europaparlamentet uppmanar EU att se till att den nya gemensamma jordbrukspolitiken prioriterar stöd till små och medelstora jordbruk och ett diversifierat jordbruk som inte är beroende av export eller monokulturer, samt livsmedelssuveränitet, agroekologi och lokal produktion och konsumtion av jordbruksprodukter, även i syfte att undvika eventuell inkonsekvens med den externa politiken, bland annat utvecklingssamarbetet.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, Europeiska utrikestjänsten och Förenta staternas myndigheter.

Senaste uppdatering: 14 mars 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy