Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0150/2018Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0150/2018

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Sirijos

12.3.2018 - (2018/2626(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Younous Omarjee, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa GUE / NGL frakcijos vardu

Procedūra : 2018/2626(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0150/2018
Pateikti tekstai :
B8-0150/2018
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0150/2018

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Sirijoje

(2018/2626(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Sirijoje ir ISIS puolimo, ypač į 2015 m. birželio 11 d. rezoliuciją „Sirija: padėtis Palmyroje ir Mazeino Darwisho atvejis“[1], 2015 m. balandžio 30 d. rezoliuciją dėl padėties Jarmuko pabėgėlių stovykloje Sirijoje[2], 2015 m. vasario 12 d. rezoliuciją dėl humanitarinės krizės Irake ir Sirijoje, ypač susijusios su grupuote „Islamo valstybė“[3] ir į 2017 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją „Ginklų eksportas: Bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP įgyvendinimas“[4],

–  atsižvelgdamas į atitinkamas JT Saugumo Tarybos rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į Ženevos konvencijas dėl pabėgėlių,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 14 d. bendrą komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „ES strategijos dėl Sirijos elementai“ (JOIN(2017)0011),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. vasario 26 d. Užsienio reikalų tarybos susitikimą,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. kovo 6 d. Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Federicos Mogherini ir Komisijos nario Christoso Styliandeso pareiškimą dėl padėties Rytų Gutoje ir kitose Sirijos vietovėse,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 16 d. ataskaitą, parengtą JT ekonominei ir socialinei komisijai, apie humanitarinį su Sirija susijusių vienašalių ribojamųjų priemonių poveikį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Sirijos konflikto eskalacija yra regiono ir tarptautinių užsienio jėgų siekio pasinaudoti padėtimi savo naudai, dėl kurio kilo kruvinas karas, pasekmė;

B.  kadangi septintaisiais krizės Sirijoje metais visoje šalyje tebėra daug didelio masto rimtų ir sudėtingų poreikių; kadangi 13,1 mln. Sirijos gyventojų reikia humanitarinės pagalbos; kadangi 5,6 mln. tokių žmonių pagalbos reikia nedelsiant, nes jie yra daugeliu atžvilgių pažeidžiami dėl perkėlimo, karo veiksmų ir ribotų galimybių įsigyti pagrindinių prekių ir naudotis pagrindinėmis paslaugomis;

C.  kadangi toliau vyksta pavojingas ir susirūpinimą keliantis smurto eskalavimas Astanos proceso šalių laiduotojų įkurtose deeskalavimo zonose ir už jų ribų; kadangi toliau vyksta mūšiai, ypač Idlibe ir Hamoje; kadangi Šiaurės Vakaruose ir Rytų Gutoje toliau nuolat vykdomi nuožmūs oro antskrydžiai;

D.  kadangi civiliai gyventojai žudomi ir sužeidžiami siaubingais mastais – remiantis ataskaitomis, vien per pirmąją vasario mėn. savaitę žuvo daugiau nei 1 000 civilių gyventojų, o vykdant oro antskrydžius toliau apšaudomos ligoninės, mokyklos ir turgavietės; kadangi ne kartą buvo pareikšti įtarimai, kad Gutoje, Idlibe ir Afrine įvykdyti antpuoliai naudojant chloro dujas; kadangi dėl mūšių Idlibe vos per du mėnesius buvo perkelti bent 320 000 žmonių, o šioje vietovėje jau glaudžiasi virš 1,2 mln. šalies viduje perkeltų asmenų; kadangi yra pranešimų, kad gyvenamuosiuose Damasko rajonuose vykdomi nuožmūs artileriniai antpuoliai pasitelkiant kulkosvaidžius, dėl to civiliai gyventojai patiria sužeidimų ir žūva, daroma žala infrastruktūrai;

E.  kadangi istorinės reikšmės JT Saugumo Tarybos rezoliucija 2401 raginta nutraukti ugnį, siekiant sudaryti galimybes visoje Sirijoje paskelbti bent 30 dienų nenutrūkstamas humanitarines paliaubas ir civiliams gyventojams užtikrinti būtiną humanitarinę pagalbą; kadangi vasario 5 d. į Rytų Gutą atvyko pirmoji po raginimo nutraukti ugnį humanitarinės pagalbos vilkstinė, kuria atgabenta medicininių ir mitybos atsargų, taip pat maisto 70 000 žmonių; kadangi dėl teroristinių grupių spaudimo, deja, nepavyko pristatyti visų vilkstine gabentų atsargų; kadangi šiuo metu ruošiama antra vilkstinė;

F.  kadangi grupuotė ISIS / „Da’esh“ ir kitos džihadistų grupuotės vykdė žiaurumus, įskaitant brutalias egzekucijas ir neišsakytą seksualinį smurtą, grobimus, kankinimus, priverstinį atvertimą į islamą ir moterų bei mergaičių vergovę; kadangi vaikai verbuojami ir naudojami teroristiniams išpuoliams vykdyti; kadangi kyla didelis susirūpinimas dėl ISIS / „Da’esh“ kontroliuojamų teritorijų gyventojų gerovės ir dėl to, kad per išlaisvinimo kampaniją jie gali būti naudojami kaip gyvieji skydai; kadangi tokie nusikaltimai gali būti prilyginami karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui;

G.  kadangi šiurkščius tarptautinės žmogaus teisių teisės ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus vykdė visos šalys; kadangi teroristinės grupės savo taikiniais apgalvotai pasirinko civilių gyvenamas teritorijas, mokyklas, ligonines, humanitarinius darbuotojus ir pabėgėlių stovyklas; kadangi tokie veiksmai yra karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui ir juos reikėtų tirti;

H.  kadangi konfliktas įvairiomis kryptimis toliau plečiasi už Sirijos ribų ir suintensyvėjo kelių šaltinių vykdoma karinė intervencija; kadangi yra pranešimų apie tai, kad Idlibe kilo susišaudymas tarp Turkijos pajėgų ir Sirijos vyriausybės pajėgų, o Eufrato upės slėnyje – tarp JAV vadovaujamos koalicijos ir Sirijos vyriausybę remiančių pajėgų; kadangi Izraelio naikintuvai apšaudo taikinius Sirijoje reaguojant į tai, kad Irano bepilotis lėktuvas neva įskrido į Izraelio teritoriją;

I.  kadangi vykdomas eskalavimas nustelbia pastangas užtikrinti politinį sprendimą; kadangi, remiantis Ženevos komunikatu ir JT Saugumo Tarybos rezoliucijomis, visoms šalims reikia dar kartą priminti, kad konfliktą Sirijoje reikia išspręsti pasitelkiant Sirijos vykdomą politinį procesą, kad būtų pasiektas susitarimas dėl taikos, atitinkantis Sirijos piliečių lūkesčius;

J.  kadangi trys šalys, kurios priima daugiausia pabėgėlių iš Sirijos, yra Turkija (2 973 980 pabėgėlių), Libanas (1 011 366 pabėgėliai) ir Jordanija (659 246 pabėgėliai);

K.  kadangi kelios valstybės narės vis dar nesuteikia teisės į prieglobstį pabėgėliams iš Sirijos ir kitų šalių ir pažeidžia Europos Sąjungos pagrindinę politiką ir vertybes;

L.  kadangi ES ir jos valstybės narės, statydamos tvoras ir savo išorės sienas vis labiau užtverdamos migrantams ir pabėgėliams, sykiu nesuteikdamos galimybių saugiai ir teisėtai atvykti į ES, prisideda prie nusikalstamos ir pavojingos neteisėto žmonių gabenimo veiklos skatinimo; kadangi todėl ES ir jos valstybės narės nesugeba tinkamai reaguoti į pabėgėlių krizę ES kaimynystėje; kadangi Turkija sistemingai pažeidžia žmogaus teises, tai iš esmės reiškia, kad ES ir Turkijos susitarimu dėl migracijos pažeidžiama Ženevos konvencija;

M.  kadangi „ekonominės sankcijos“, kurias Sirijai vienašališkai taiko JAV ir ES, yra pats sudėtingiausias ir didžiausio masto kada nors paskirtas sankcijų režimas; kadangi dėl šių sankcijų kyla pražūtingų pasekmių civiliams gyventojams ir sunkiau teikti humanitarinę pagalbą; kadangi JT ataskaitoje dėl su Sirija susijusių vienašalių ribojamųjų priemonių humanitarinio poveikio raginama peržiūrėti šią sankcijų politiką;

N.  kadangi konfliktas Sirijoje nuolat gilėja todėl, kad į jį kišasi regiono ir tarptautinės užsienio jėgos; kadangi dėl karo formuojasi atskirtų ir konkuruojančių regionų, kuriuos valdo skirtingos ginkluotos grupuotės, kratinys ir taip sudaromos sąlygos tokioms teroristinėms grupėms kaip ISIS /„Da’esh“ klestėti; kadangi JAV, Turkija ir kitos šalys, pažeisdamos tarptautinę teisę, vykdė bombardavimus Sirijoje;

1.  primena, kad yra labai sunerimęs dėl vis dar labai rimtos humanitarinės krizės Sirijoje, įskaitant Rytų Gutą, Iblido muchafazą, Hamos muchafazos šiaurinę dalį, Rukbaną ir Raką, ir dėl to, kad šiuo metu daugiau nei 13,1 mln. Sirijos gyventojų reikia humanitarinės pagalbos, įskaitant medicinos pagalbą, 6,5 mln. tokių žmonių yra perkelti šalies viduje, 2,5 mln. šių žmonių, įskaitant pabėgėlius iš Palestinos, gyvena sunkiai pasiekiamose vietovėse, o dar šimtai tūkstančių yra civiliai gyventojai, negalintys išvykti iš apsuptų vietovių;

2.  yra pasipiktinęs dėl nepriimtino smurto eskalavimo masto kai kuriose šalies dalyse, ypač Idlibo muchafazoje ir Rytų Gutoje, taip pat Damaske, ir dėl antpuolių prieš civilius gyventojus, civilinius objektus ir medicinos įstaigas, nes dėl šių antpuolių kyla dar daugiau kančių ir tenka persikelti daugybei žmonių; šiuo klausimu primena, kad visos šalys turi įsipareigojimų pagal tarptautinę humanitarinę teisę ir tarptautinę žmogaus teisių teisę bei visus atitinkamus Saugumo Tarybos sprendimus, visų pirma – įsipareigojimą nutraukti visus antpuolius prieš civilius gyventojus ir civilinius objektus, įskaitant antpuolius prieš mokyklas ir medicinos įstaigas;

3.  pabrėžia, kad, nepasiekus Sirijos konflikto politinio sprendimo laikantis rezoliucijos 2254 (2015), humanitarinė padėtis toliau blogės; ragina visas šalis šiuo klausimu siekti pažangos ir imtis pasitikėjimo stiprinimo priemonių, be kita ko, anksčiau laiko paleidžiant savavališkai sulaikytus asmenis, ypač moteris ir vaikus;

4.  pabrėžia, kad norint užbaigti karą ir rasti politinį konflikto sprendimą būtina vykdyti dialogą su visomis Sirijos visuomenės grupėmis neišskiriant nė vienos; primena ES institucijoms, kad atsisakymas vykdyti dialogą su kuria nors konflikto šalimi yra nesuderinamas su siekiu tarpininkauti konflikte;

5.  visiškai atmeta mintį, kad ilgalaikį Sirijos konflikto sprendimą galima pasiekti kariniais veiksmais; ragina šalis skubiai atnaujinti savo įsipareigojimą rasti politinį sprendimą ir daryti pažangą Ženevos derybose, kurioms vadovauja Jungtinės Tautos; tvirtai remia taikų politinį dialogą ir tai, kad reikia pradėti Sirijos vadovaujamą procesą, kuris atitiktų teisėtus visų Sirijos žmonių lūkesčius ir valią;

6.  reikalauja, kad visos šalys neatidėliodamos nutrauktų karo veiksmus ir nedelsdamos pradėtų visapusiškai ir išsamiai laikytis šio reikalavimo;

7.  smerkia visas konflikto šalis, pažeidžiančias ugnies nutraukimo režimą, dėl kurio pasiektas susitarimas JT Saugumo Taryboje;

8.  ragina visas JT valstybes nares pasitelkti savo įtaką konflikto šalims, siekiant užtikrinti, kad būtų nutraukti karo veiksmai ir įgyvendinti esami įsipareigojimai, taip pat ragina remti pastangas sukurti sąlygas patvariam ir ilgalaikiam ugnies nutraukimui; pabrėžia, kad reikia atitinkamų tų valstybių garantijų;

9.  reikalauja, kad visos šalys leistų JT ir jų įgyvendinimo partnerių vilkstinėms, įskaitant medicinines ir chirurgines atsargas gabenančias vilkstines, saugiai, netrukdomai ir nuolat patekti į visas jų prašančias teritorijas ir bendruomenes; reikalauja, kad visos šalys leistų JT ir jų įgyvendinimo partneriams vykdyti saugų, besąlygišką ligonių evakavimą atsižvelgiant į medicinos poreikį ir skubą pagal standartinį JT saugumo vertinimą;

10.  reikalauja, kad teroristinės grupės liautųsi grobusios civilius gyventojus ir teigia, kad visos šalys privalo leisti teikti humanitarinę pagalbą, įskaitant medicinos pagalbą, konkrečiai – Rytų Gutoje, Jarmuke, Fujoje ir Kefrajoje;

11.  ragina skubos tvarka visoje Sirijoje pradėti sparčiau vykdyti humanitarinio išminavimo veiksmus;

12.  tvirtai remia Sirijos teritorinį vientisumą ir Sirijos gyventojų teisę spręsti dėl savo ateities be užsienio jėgų įsikišimo; reiškia susirūpinimą dėl to, kad viena po kitos sekusiose JT vadovaujamose taikos derybose nepasiekta susitarimo nutraukti karą;

13.  pabrėžia, kad konfliktą pagilino prekyba ginklais ir ginklų tiekimas; griežtai smerkia įvairių pastarųjų metų Vakarų intervencijų vaidmenį, kurį jos atliko skatinant asmenų radikalizaciją, visų pirma Artimuosiuose Rytuose ir pietinėse kaimyninėse šalyse; pabrėžia, kad vykdant tokią politiką terorizmas labiau skatinamas, nei su juo kovojama, todėl reikėtų jos atsisakyti; ragina ES regioninėje sistemoje įvesti ginklų embargą, siekiant užkirsti kelią tam, kad į teroristų rankas nepatektų dar daugiau Europos ginklų; mano, kad eksportas į Saudo Arabiją neatitinka ES teisės aktų atsižvelgiant į tai, kad ši šalis dalyvauja vykdant sunkius humanitarinės teisės pažeidimus, kaip nustatė kompetentingos JT institucijos; primena savo 2016 m. vasario 26 d. raginimą nedelsiant nustatyti Saudo Arabijai ginklų embargą;

14.  griežtai smerkia tiesioginę ir netiesioginę paramą (finansavimu, ginklais, mokymais ir t. t.), kurią JAV, ES, Turkija ir Persijos įlankos regiono monarchijos teikia teroristinėms grupėms; ypač ragina JAV, ES valstybes nares ir regioninius veikėjus, visų pirma Saudo Arabiją ir Turkiją, nutraukti bet kokių karinių grupuočių finansavimą ir ypač nebepirkti iš ISIS / „Da’esh“ kontroliuojamų naftos telkinių per Turkiją sunkvežimiais gabenamos naftos – tai veikla, kuri buvo atskleista Saugumo Tarybai pateiktose ataskaitose; mano, kad reikia nustatyti mechanizmus siekiant nutraukti terorizmo finansavimą per lengvatinių mokesčių subjektus, susijusius su valstybėmis ir finansų įstaigomis, ir nutraukti prekybą ginklais, taip pat nebepirkti ir nebeparduoti energijos išteklių ir žaliavų, teikiančių naudą teroristinėms grupėms;

15.  smerkia tai, kad Izraelis pažeidžia Sirijos suverenumą, o okupavus Golano aukštumas pažeidimai vykdomi nuolat;

16.  reiškia didelį susirūpinimą dėl Turkijos intervencijos Sirijos teritorijose, kurias kontroliuoja kurdų pajėgos, ypač Afrino regione; primygtinai ragina Turkiją liautis perkėlus neteisėtą ir smurtinę kovą su kurdų gyventojais Turkijoje į kurdų gyvenamas teritorijas Sirijoje ir Irake; smerkia prieš kurdus nukreiptas Turkijos represijas ir tai, kad ji kišasi į Sirijos karą, taip pat jos teikiamą paramą teroristinėms grupėms nesiimant jokių veiksmų dėl savo lengvai kertamų sienų;

17.  primena, kad terorizmą galima likviduoti tik pašalinus jo priežastis, t, y. skurdą, išnaudojimą ir visuomenės nesugebėjimą patenkinti žmonių poreikių; mano, kad vienintelis būdas išvengti teroristų ideologijos plitimo – visapusiška pagarba tokių valstybių, kaip Sirija, nepriklausomybei, suverenumui ir teritoriniam vientisumui, taip pat pagarba jų visuomenės daugiakultūriškumui;

18.  tvirtai smerkia tai, kad Sirijos kare naudojami cheminiai ginklai; reikalauja atlikti nepriklausomą tyrimą, be kita ko, veikiant vietoje, siekiant nustatyti tikrąją tokių antpuolių kilmę; pažymi, kad Sirijos cheminis nusiginklavimas vykdomas prižiūrint Cheminio ginklo uždraudimo organizacijai ir tarpininkaujant JAV ir Rusijai;

19.  ragina ES valstybes nares pabėgėliams iš Sirijos teikti apsaugą ir humanitarinę pagalbą; smerkia de facto atsisakymą suteikti tarptautinę apsaugą Sirijos gyventojams, atvykusiems į Europos Sąjungą įsigaliojus ES ir Turkijos pareiškimui, pagal kurį visi naujai nuo 2016 m. kovo 20 d. iš Turkijos į Graikijos salas patenkantys neteisėti migrantai bus sugrąžinti į Turkiją, sprendimą grindžiant tuo, kad Turkija yra saugi trečioji šalis (tai prielaida, kurią Parlamentas atmeta); primena, kad ES ir jos valstybės narės turi atsakomybę prieš pabėgėlius ir imigrantus, kurie bėga nuo karo, chaoso, ekonominių kančių, bado ir mirties ir kurie kenčia dėl globalios neoliberalios ekonomikos politikos;

20.  ragina ES ambasadas ir konsulines įstaigas nedelsiant išduoti humanitarines vizas prieglobsčio prašytojams iš Sirijos ir rasti saugių ir teisėtų būtų prieglobsčiui suteikti ( remiantis ES ir Turkijos susitarimu tokia galimybė nesudaroma) ir užtikrinti, kad ES ir jos valstybės narės laikytųsi savo tarptautinių susitarimų dėl migracijos, konkrečiai – per pabėgėlių perkėlimo programas ES lygmeniu; ragina, kad visose tokiose programose dalyvaujančios ES valstybės narės visapusiškai bendradarbiautų; pabrėžia, kad vykdant įtraukų ir patikimą dialogą Sirijos gyventojai turėtų priimti sprendimą dėl tinkamo proceso ir mechanizmų, kuriais būtų pasiektas teisingumas, susitaikymas, tiesa ir atskaitomybė už šiurkščius tarptautinės teisės pažeidimus ir piktnaudžiavimą ja, taip pat užtikrintas žalos atlyginimas ir veiksmingos taisomosios priemonės aukoms;

21.  apgailestauja dėl katastrofiškų vienašalių ribojamųjų priemonių padarinių civiliams gyventojams; primygtinai ragina Tarybą nedelsiant nutraukti visas Sirijai taikomas ekonomines sankcijas, kurios, kaip įrodyta, didžiausią poveikį turi civiliams gyventojams;

22.  ragina ES remti Sirijos susitaikymo procesą ir veiksmus, kuriais sėkmingai atkurta taika teritorijose, kuriose gyvena daugiau kaip 3 mln. piliečių, taip pat tai, kad teroristai kovotojai būtų perkelti į Idlibo regioną, o daugiau nei 100 000 buvusių teroristų būtų suteikta amnestija, siekiant, kad jie turėtų galimybę vėl gyventi įprastomis sąlygomis ir iš naujo integruotųsi į civilinį gyvenimą;

23.  reikalauja, kad ES drauge su Sirijos valdžios institucijomis aktyviai prisidėtų prie Sirijos atstatymo įsitraukdama į planavimą pasibaigus konfliktui, į ką labiausiai atsižvelgiama strategijoje dėl Sirijos ir daugiausia dėmesio skirdama atstatymo pagalbai, darbo vietų ir verslo galimybių kūrimui, švietimui ir psichologinei bei socialinei paramai Sirijos vaikams ir jaunimui ir lygių galimybių mergaitėms švietimo srityje skatinimui; ragina Komisiją aktyviai įtraukti Parlamentą rengiant šių veiksmų strateginius planus;

24.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių parlamentų pirmininkams, Sirijos Arabų Respublikos vyriausybei ir parlamentui, JT Generaliniam Sekretoriui, Viduržemio jūros sąjungos generaliniam sekretoriui ir Arabų Valstybių Lygai.

Atnaujinta: 2018 m. kovo 14 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika