Förslag till resolution - B8-0150/2018Förslag till resolution
B8-0150/2018

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Syrien

12.3.2018 - (2018/2626(RSP))

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Younous Omarjee, Ángela Vallina, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2018/2626(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B8-0150/2018
Ingivna texter :
B8-0150/2018
Debatter :
Antagna texter :

B8‑0150/2018

Europaparlamentets resolution om Syrien

(2018/2626(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om situationen i Syrien och IS offensiv, särskilt resolutionerna av den 11 juni 2015 om Syrien: situationen i Palmyra och fallet Mazen Darwish[1], den 30 april 2015 om situationen i flyktinglägret i Yarmuk i Syrien[2], den 12 februari 2015 om den humanitära krisen i Irak och Syrien, särskilt med avseende på IS[3], och av den 13 september 2017 om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp[4],

–  med beaktande av relevanta resolutioner från FN:s säkerhetsråd,

–  med beaktande av Förenta nationernas stadga,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna,

–  med beaktande av Genèvekonventionerna om flyktingar,

–  med beaktande av det gemensamma meddelandet till Europaparlamentet och rådet av den 14 mars 2017 EU:s strategi för Syrien (JOIN(2017)0011),

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 26 februari 2018,

–  med beaktande av uttalandet av den 6 mars 2018 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Federica Mogherini, och kommissionsledamot Christos Stylianides om situationen i östra Ghouta och övriga Syrien,

–  med beaktande av rapporten Humanitarian Impact of Syria-related Unilateral Restricitive Measures av den 16 maj 2016, som utarbetats för FN:s ekonomiska och sociala kommission,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Upptrappningen av konflikten i Syrien är resultatet av att utländska regionala och internationella krafter utnyttjar situationen för egen vinning, vilket har lett till ett blodigt krig.

B.  Krisen i Syrien är inne på sitt sjunde år och det finns fortfarande enorma, allvarliga och komplexa behov i hela landet. 13,1 miljoner människor behöver humanitärt bistånd. Av dessa har 5,6 miljoner människor akuta behov och är utsatta från flera olika håll till följd av tvångsförflyttning, krigshandlingar och begränsad tillgång till grundläggande varor och tjänster.

C.  Det pågår farliga och oroande upptrappningar av våldet, både inom och utanför de nedtrappningszoner som upprättades av parterna i Astana. Striderna fortsätter, i synnerhet i Idlib och Hama. Tunga och ihållande luftangrepp sker i nordvästra och östra Ghouta.

D.  Antalet dödade och skadade civila är skrämmande – vissa rapporter uppger att över 1 000 civila dödades bara under den första veckan i februari – och attackerna mot sjukhus, skolor och marknader har fortsatt. Det har förekommit ett antal anklagelser om klorgasattacker i Ghouta, Idlib och Afrin. Minst 320 000 människor har flytt på bara två månader till följd av striderna i Idlib – ett område som redan har över 1,2 miljoner internflyktingar. Det finns rapporter om tung granateld i alla Damaskus bostadsområden, vilket dödar civila och skadar infrastruktur.

E.  I FN:s säkerhetsråds resolution 2401 krävs eldupphör för att kunna införa en hållbar humanitär paus i hela Syrien under minst 30 sammanhängande dagar och garantera civila det humanitära bistånd de behöver. Den 5 februari 2018 nådde FN:s första humanitära konvoj efter att eldupphör utlystes fram till östra Ghouta och levererade vård- och kostförnödenheter samt mat till 70 000 människor. Tyvärr kunde inte alla varor i konvojen levereras till följd av trycket från terroristgrupper. En andra konvoj håller för närvarande på att förberedas.

F.  IS/Daish och andra jihadistgrupper har begått grymheter, däribland brutala avrättningar och ofattbart sexuellt våld, bortföranden, tortyr, tvångskonvertering och slaveri av kvinnor och flickor. Barn har rekryterats och använts i terroristattacker. Det finns anledning till allvarlig oro över välbefinnandet bland den befolkning som IS/Daish för närvarande kontrollerar och över risken att de används som mänskliga sköldar i insatser för att befria dem. Dessa brott kan utgöra krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.

G.  Allvarliga kränkningar av internationella mänskliga rättigheter och humanitär rätt har begåtts av alla sidor i konflikten. Civila områden, skolor, sjukhus, biståndsarbetare och flyktingläger har avsiktligen angripits av terroristgrupper. Detta utgör krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten som måste utredas.

H.  Konflikten sprider sig också utanför Syriens gränser i olika riktningar, och det har gjorts ökade militära insatser från många olika håll. Det finns rapporter om eldväxling mellan turkiska och syriska regeringsstyrkor i Idlib, samt mellan den USA-ledda koalitionen och prosyriska regeringsstyrkor i Eufratdalen. Israeliska flyg har slagit till mot mål i Syrien efter att en iransk drönare uppgavs ha kränkt Israels territorium.

I.  Den pågående upptrappningen av våldet äventyrar försöken att få till stånd en politisk lösning. I enlighet med Genèvekommunikén och FN:s säkerhetsråds resolutioner ska alla parter påminnas på nytt om att konflikten i Syrien absolut måste lösas genom en Syrienledd politisk process som ska utmynna i ett fredsavtal som uppfyller det syriska folkets förväntningar.

J.  De tre länder som har tagit emot det största antalet syriska flyktingar är Turkiet (2 973 980), Libanon (1 011 366) och Jordanien (659 246).

K.  Ett antal medlemsstater förvägrar fortfarande flyktingar från Syrien och andra länder rätten till asyl och bryter mot Europeiska unionens grundläggande politik och värderingar.

L.  EU och dess medlemsstater bidrar till att föda den brottsliga och farliga människosmugglingsverksamheten genom att bygga stängsel och i ökad utsträckning stänga sina yttre gränser för migranter och flyktingar, utan att erbjuda möjligheter att på ett säkert och lagligt sätt ta sig till EU. EU och dess medlemsstater har således misslyckats med att på lämpligt sätt bemöta flyktingkrisen i EU:s grannskap. Turkiets systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna innebär i realiteten att flyktingavtalet mellan EU och Turkiet utgör ett brott mot Genèvekonventionen.

M.  De ”ekonomiska sanktioner” som ensidigt har vidtagits mot Syrien av Förenta staterna och EU utgör det mest komplicerade och långtgående sanktionssystem som någonsin har införts. Dessa sanktioner har fått förödande effekter för civilbefolkningen och hindrar humanitärt bistånd. I FN:s rapport om de humanitära konsekvenserna av de ensidiga åtgärderna gentemot Syrien vill man se en revidering av dessa sanktioner.

N.  Konflikten i Syrien fortsätter att förvärras till följd av att regionala och internationella utländska krafter blandar sig i. Kriget skapar ett lapptäcke av segregerade och konkurrerande regioner som kontrolleras av olika väpnade grupper och gör det möjligt för terrorgrupper som IS/Daish att blomstra. Förenta staterna, Turkiet och andra har genomfört luftangrepp mot Syrien, i strid mot internationell rätt.

1.  Europaparlamentet upprepar sin djupa bestörtning över den pågående allvarliga och förödande humanitära situationen i Syrien, däribland i östra Ghouta, Idlib-provinsen, norra delen av Hama-provinsen, Rukban och Raqqa, och över det faktum att över 13,1 miljoner människor i Syrien nu behöver akut humanitärt bistånd. Av dessa är 6,1 miljoner internflyktingar och 2,5 miljoner, däribland palestinska flyktingar, bor i svårtillgängliga områden, medan hundratusentals civila är instängda i belägrade områden.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin bestörtning över de oacceptabla våldsnivåer som eskalerar i många delar av landet, i synnerhet i Idlib-provinsen och östra Ghouta men även i Damaskus, och över attackerna mot civila, civila mål och vårdinrättningar, vilket ytterligare förvärrar lidandet och tvingar många människor på flykt. Parlamentet påminner i detta sammanhang om alla parters skyldigheter enligt internationell humanitär rätt och internationell människorättslagstiftning, samt om säkerhetsrådets relevanta beslut, i synnerhet om att upphöra med alla attacker mot civila och civila mål, inklusive attacker mot skolor och vårdinrättningar.

3.  Europaparlamentet understryker att den humanitära situationen kommer att fortsätta att förvärras om man inte når en politisk lösning på den syriska konflikten i enlighet med resolution 2254 (2015). Parlamentet uppmanar alla parter att göra framsteg i detta avseende och att vidta förtroendebyggande åtgärder, däribland tidig frigivning av godtyckligt fängslade personer, i synnerhet kvinnor och barn.

4.  Europaparlamentet betonar att det krävs dialog med alla delar av det syriska samhället, utan att utesluta någon, om man ska få ett slut på kriget och hitta en politisk lösning på konflikterna. Parlamentet påminner EU-institutionerna om att man bryter mot ambitionen att medla i en konflikt om man nekar att föra en dialog med någon part i konflikten.

5.  Europaparlamentet avvisar förbehållslöst tanken att en långsiktig lösning på konflikten i Syrien kan nås på grundval av militära insatser. Parlamentet uppmanar parterna att snarast möjligt förnya sitt engagemang till förmån för en politisk lösning och att göra framsteg vid de FN-ledda samtalen i Genève. Parlamentet ger sitt fulla stöd till en fredlig politisk dialog och behovet av en syriskledd process som svarar mot alla delar av det syriska folkets legitima strävanden och önskemål.

6.  Europaparlamentet kräver att parterna upphör med fientligheterna utan dröjsmål, och omedelbart åtar sig att helt och till fullo följa detta krav.

7.  Europaparlamentet fördömer alla parter i konflikten som bryter mot det eldupphör som FN:s säkerhetsråd enades om.

8.  Europaparlamentet uppmanar alla FN:s medlemsstater att utnyttja sitt inflytande på parterna för att se till att fientligheterna upphör och gjorda åtaganden uppfylls, samt stöder arbetet med att skapa villkor för ett hållbart och varaktigt eldupphör. Parlamentet understryker att det behövs relevanta garantier från dessa medlemsstater.

9.  Europaparlamentet kräver att alla parter ger humanitära konvojer från FN och dess genomförandepartner säker, obehindrad och varaktig tillgång till alla begärda områden och samhällen, även för att leverera medicinsk och kirurgisk utrustning. Parlamentet kräver att alla parter tillåter FN och dess genomförandeparter att genomföra säkra, ovillkorade medicinska evakueringar, där beslut fattas utifrån medicinska behov och hur akut tillståndet är samt att man följer FN:s reguljära säkerhetsbedömningar.

10.  Europaparlamentet kräver att terroristgrupper upphör med kidnappningarna av civila, och kräver att alla parter ska tillåta leveranser av humanitärt bistånd, inklusive medicinsk hjälp, till i synnerhet östra Ghouta, Yarmuk, Foua och Kefraya.

11.  Europaparlamentet vill se att den humanitära minröjningen snarast möjligt påskyndas i hela Syrien.

12.  Europaparlamentet stöder helhjärtat Syriens territoriella integritet och det syriska folkets rätt att bestämma över sin framtid utan utländsk inblandning. Parlamentet är bekymrat över att flera FN-ledda fredssamtal efter varandra inte har lett fram till någon överenskommelse för att få ett slut på kriget.

13.  Europaparlamentet betonar att konflikten har förvärrats av vapenhandeln och vapenleveranserna. Parlamentet fördömer med kraft hur de senaste årens olika västerländska ingripanden främjat enskilda personers radikalisering, särskilt i Mellanöstern och i länderna i det södra grannskapet. Parlamentet betonar att sådana åtgärder främjar, i stället för att motverka, terrorism och att de därför bör överges. Parlamentet efterlyser ett vapenembargo inom EU:s regionala ram i syfte att förhindra ytterligare europeiska vapen från att falla i händerna på terrorister. Parlamentet anser att export till Saudiarabien inte är förenligt med EU-lagstiftningen med tanke på landets delaktighet i allvarliga brott mot humanitär rätt, vilket fastställts av behöriga FN‑myndigheter. Parlamentet upprepar sin uppmaning av den 26 februari 2016 om det brådskande behovet av att utfärda ett vapenembargo mot Saudiarabien.

14.  Europaparlamentet fördömer starkt det direkta eller icke-direkta stöd (i form av finansiering, vapen, utbildning m.m.) som Förenta staterna, EU, Turkiet och monarkierna kring Persiska viken har gett till terroristgrupperna. Parlamentet uppmanar i synnerhet Förenta staterna, EU:s medlemsstater och de regionala aktörerna, särskilt Saudiarabien och Turkiet, att sätta stopp för allt militärt stöd till miliserna och, mer specifikt, att sluta köpa olja från oljefält som kontrolleras av IS/Daish och transporteras med lastbil genom Turkiet, vilket rapporter till FN:s säkerhetsråd har visat. Det måste finnas mekanismer för att stoppa finansieringen av terrorism genom offshore-enheter som inbegriper vissa stater och finansinstitut, samt för att stoppa vapenhandel och köp och försäljning av energiresurser och råvaror som gynnar terroristgrupper.

15.  Europaparlamentet fördömer Israels kränkningar av Syriens suveränitet, vilka har permanentats genom ockupationen av Golanhöjderna.

16.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över Turkiets ingrepp i områden i Syrien som kontrolleras av kurdiska styrkor, i synnerhet i Afrinregionen. Parlamentet uppmanar med eftertryck Turkiet att sluta överföra den olagliga och våldsamma kampen mot den kurdiska befolkningen i Turkiet till områden bebodda av kurder i Syrien och Irak. Parlamentet fördömer Turkiets förtryck av den kurdiska befolkningen och dess inblandning i kriget i Syrien, liksom dess stöd till terrorgrupper genom att inte vidta några åtgärder vid de lättpasserade gränserna.

17.  Europaparlamentet upprepar att terrorism bara kan utrotas genom att man tar itu med de bakomliggande orsakerna, dvs. fattigdom, exploatering och samhällets oförmåga att tillgodose människors behov. Att fullt ut respektera Syriens och övriga staters oberoende, suveränitet och territoriella integritet och respektera mångkulturen i samhällena är det enda sättet att förebygga spridning av terrorideologi.

18.  Europaparlamentet fördömer med kraft användningen av kemiska vapen i kriget i Syrien. Parlamentet begär en oberoende utredning, som även ska göras genom närvaro på plats, för att fastställa det verkliga ursprunget för dessa angrepp. Parlamentet tar del av den process för att avskaffa kemiska vapen i Syrien som har genomförts av organisationen för förbud mot kemiska vapen och genom medling från Förenta staterna och Ryssland.

19.  Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att erbjuda syriska flyktingar skydd och humanitärt bistånd. Parlamentet fördömer det faktiska nekandet av internationellt skydd för syrier som kommer till EU i och med ikraftträdandet av uttalandet från EU och Turkiet, enligt vilket alla nya irreguljära migranter som tar sig från Turkiet till de grekiska öarna från och med den 20 mars 2016 ska återsändas till Turkiet, med hänvisning till principen om Turkiet som ”säkert tredjeland”, en princip som detta parlament förkastar. Parlamentet påminner om att EU och dess medlemsstater har en skyldighet gentemot flyktingar och invandrare som flyr krig, kaos, ekonomisk misär, svält och död och som lider på grund av en global nyliberal ekonomisk politik.

20.  Europaparlamentet uppmanar EU:s ambassader och konsulat att omedelbart utfärda humanitära visum för asylsökande från Syrien och hitta säkra och lagliga vägar för asyl – något som avtalet mellan EU och Turkiet inte erbjuder – samt efterlyser starkare internationella åtaganden från EU och dess medlemsstater när det gäller migration, genom vidarebosättningsprogram på EU-nivå. Alla EU-medlemsstater som deltar i sådana program måste samarbeta fullt ut. Parlamentet betonar att i samband med en inkluderande och trovärdig dialog bör det syriska folket bestämma lämpliga processer och mekanismer för att uppnå rättvisa, försoning, sanning och ansvarsutkrävande när det gäller grova kränkningar och överträdelser av internationell rätt samt gottgörelse och effektiva rättsmedel för offren.

21.  Europaparlamentet beklagar djupt de förödande effekter som de ensidiga begränsande åtgärderna får för civilbefolkningen. Parlamentet uppmanar rådet att omedelbart häva alla de s.k. ekonomiska sanktionerna mot Syrien, som har visat sig främst drabba civilbefolkningen.

22.  Europaparlamentet uppmanar EU att stödja den syriska försoningsprocessen och de ansträngningar som framgångsrikt har pacificerat områden med mer än tre miljoner invånare, och flyttat terroristerna till Idlib-regionen, samt de över 100 000 amnestier som har utfärdats till tidigare terrorister för att hjälpa dem återgå till en normal vardag och återintegreras i civilsamhället.

23.  Europaparlamentet kräver att EU, i samarbete med de syriska myndigheterna, aktivt bidrar till återuppbyggnaden av Syrien genom att engagera sig i planeringen för situationen efter konflikten, där man fokuserar på Syrienstrategin, samt genom att fokusera på stöd till återuppbyggnad, skapandet av arbetstillfällen och affärsmöjligheter, utbildning och psykosocialt stöd till Syriens barn och ungdomar samt främjande av lika tillgång till utbildning för flickor. Kommissionen uppmanas att samarbeta nära med parlamentet i den strategiska planeringen av dessa åtgärder.

24.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådets ordförande, kommissionens ordförande, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, talmännen i medlemsstaternas parlament, regeringen och parlamentet i Arabrepubliken Syrien, FN:s generalsekreterare, generalsekreteraren för unionen för Medelhavsområdet samt Arabförbundet.

Senaste uppdatering: 14 mars 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy