Процедура : 2018/2566(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0151/2018

Внесени текстове :

B8-0151/2018

Разисквания :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Гласувания :

PV 15/03/2018 - 10.13

Приети текстове :

P8_TA(2018)0091

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 477kWORD 52k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.097v01-00
 
B8-0151/2018

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8‑0007/2018

съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно мерките на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини) (2018/2566(RSP))


Флорент Марсейеси от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно мерките на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини) (2018/2566(RSP))  
B8‑0151/2018

Европейският парламент,

–  като взе предвид предварителното решение на Министерството на търговията на САЩ, с което се налага мито върху испанските маслини въз основа на заключението, че продуктът се внася в Съединените щати на цена под пазарната стойност благодарение на субсидиите, които производителите на маслини получават от ЕС,

–  като взе предвид въпроса до Комисията относно мерките на САЩ срещу подкрепата на ЕС за земеделските стопанства по ОСП (в контекста на въпроса с испанските маслини) (O-000006/2018 – B8‑0007/2018),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че на 22 юни 2017 г. Коалицията за справедливата търговия със зрели маслини, която се състои от двата най-големи преработватели на зрели маслини в САЩ, внесе петиция до Министерството на търговията на САЩ с твърдението, че на отрасъла на маслините в Съединените щати е нанесена съществена вреда или той е застрашен поради „по-ниската от справедливото цена“ (LTFV) и субсидирания внос на зрели маслини от Испания;

Б.  като има предвид, че решението на Комисията по международна търговия на САЩ (ITC) да наложи тарифи с променлив процент по отношение на маслиновите продукти, изнасяни от испански дружества, се основава на идеята, че помощта за сектора на маслините, отпусната в рамките на ОСП, би могла да представлява нелоялна конкуренция спрямо производителите от САЩ, тъй като съществуват основателни признаци, че на сектора в САЩ е нанесена съществена вреда от вноса на зрели маслини от Испания, които вероятно се продават в САЩ на по-ниска от справедливото цена;

В.  като има предвид, че Комисията по международна търговия на САЩ наложи временни ограничения за този продукт и че окончателното решение от Министерството на търговията се очаква в началото на април 2018 г.;

Г.  като има предвид, че това решение поставя под въпрос по несправедлив и произволен начин програмите на ЕС за подпомагане на селското стопанство и потенциално би могло да засегне всички бенефициенти на плащания по ОСП;

Д.  като има предвид, че за да се гарантират равни условия антидъмпинговият и антисубсидийният анализ трябва да вземат под внимание също социалните и екологичните фактори, включително трудовите права, социалната закрила, стандартите в областта на околната среда и хуманното отношение към животните;

Е.  като има предвид, че Комисията потвърди неколкократно, че мерките за подпомагане, които са обект на антисубсидийни разследвания (основна схема за плащане, плащания за млади земеделски стопани), не представляват нарушение на ценовите равнища на определени селскостопански пазари или при международната търговия;

Ж.  като има предвид, че разследваните мерки по ОСП не са специфични за даден продукт и поради това не подлежат на изравняване съгласно член 2 от Споразумението за субсидиите и изравнителните мерки на СТО;

З.  като има предвид, че ОСП беше променена посредством няколко реформи с оглед привеждане в съответствие на повечето мерки за подкрепа към изискванията на „зелената кутия“ на СТО и че понастоящем е проектирана да гарантира пълно съответствие със споразуменията на СТО;

И.  като има предвид, че плащанията по ОСП са важен инструмент за преки публични парични средства с цел предоставяне на обществени блага, за които пазарът сам по себе си не е в състояние да плати, като сред тях са опазването на околната среда, хуманното отношение към животните и здравето на хората;

Й.  като има предвид, че ОСП следва да насърчава продоволствената независимост както в рамките на ЕС, така и в други части на света, посредством местно и устойчиво производство, и следва да гарантира справедливи цени за производителите, като и двете задачи активно допринасят за поддържането на селските общности;

К.  като има предвид, че без система на публичната подкрепа за местното и регионалното производство би се получила още по-голяма драстична промяна в структурата на европейското селско стопанство и селските общности;

Л.  като има предвид, че испанският сектор на маслините е от голямо значение за икономиката и заетостта, особено в регионите Андалусия, Валенсия и Естремадура; като има предвид, че устойчивостта на сектора и на селските райони в тези региони може да бъде подкрепена чрез аграрен модел, основан на диверсификация и социална, икономическа и екологична устойчивост;

М.  като има предвид, че субсидиите играят важна роля в селскостопанската политика както на САЩ, така и на ЕС; като има предвид, че САЩ също използват в значителна степен субсидиите по „зелената кутия“ в селското стопанство; като има предвид, че и двете селскостопански политики са ориентирани към износ и се основават на модел на селскостопанско промишленото производство, който е типичен за големите дружества;

Н.  като има предвид, че обявените мерки водят до риск от спирала на ответни търговски мерки и от двете страни на Атлантическия океан; като има предвид, че това в крайна сметка вреди на производителите както в ЕС така и в САЩ; като има предвид, че администрацията на президента Тръмп обяви вносни мита освен върху испанските маслини също и върху други сектори; като има предвид, че това ескалиране излага на риск отдавна установени и внимателно договорени споразумения в рамките на СТО;

1.  изразява загриженост, че САЩ поставят под въпрос ОСП на ЕС, тъй като публичната подкрепа играе важна роля както в САЩ, така и в ЕС, и подчертава, че това не следва да представлява прецедент, който би засегнал други европейски селскостопански продукти, които попадат в обхвата на ОСП;

2.  призовава органите на САЩ да оттеглят обявените мерки и да възстановят конструктивен за двете страни подход в тази област от взаимна полза за гражданите и от двете страни на Атлантическия океан;

3.  призовава Комисията да предприеме всички необходими стъпки както на двустранно равнище така и в рамките на СТО, за да защити нашата система за помощи в рамките на ОСП, която е одобрена в съответствие с процедурата на СТО за „зелена кутия“;

4.  подчертава, че обвързването на плащанията по ОСП, наред с другото, със стандарти в областта на околната среда, хуманното отношение към животните, здравето на човека, и социални и трудови стандарти, не само насочва публичните средства към обществените блага, но също така гарантира, че нашата система за подпомагане на селското стопанство е съвместима със „зелената кутия“ на СТО и поради това предоставя сигурност за земеделските стопани по отношение на подпомагането на земеделските стопанства; подчертава, че в предстоящата реформа на ОСП всички плащания трябва да останат обвързани със строги условия;

5.  призовава Комисията да работи в тясно сътрудничество с испанските органи за подкрепа на дружествата, които са мишена на тази агресивна протекционистка мярка;

6.  призовава Комисията да установи мерки, които са в полза на вътрешния пазар и вътрешното потребление посредством къси вериги на доставка, и да отдаде приоритет на подкрепата за малките и средните земеделски стопанства и техните работници, с цел да се осигури икономическа, социална и екологична устойчивост, както и запазване на семейния модел на земеделско стопанство;

7.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че новата ОСП дава приоритет на разнообразно селско стопанство, което е съсредоточено по-скоро върху агроекологията отколкото върху отглеждането на монокултури и цели продоволствена независимост чрез местно производство и потребление, за разлика от зависимостта от вноса и износа, за да се осигури съгласуваност между политиките на ЕС в областта на селското стопанство, търговията и политиките на сътрудничеството за развитие;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и на органите на САЩ.

Последно осъвременяване: 14 март 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност