Procedure : 2018/2566(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0151/2018

Indgivne tekster :

B8-0151/2018

Forhandlinger :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Afstemninger :

PV 15/03/2018 - 10.13

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0091

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 169kWORD 51k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.097v01-00
 
B8-0151/2018

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8‑0007/2018

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om USA's foranstaltninger over for EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (2018/2566(RSP))


Florent Marcellesi for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om USA's foranstaltninger over for EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (2018/2566(RSP))  
B8‑0151/2018

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til, at det amerikanske handelsministerium har truffet en præliminær beslutning om at lægge en toldafgift på spanske oliven, ud fra en betragtning om at produktet bliver importeret til under markedspris på grund af de tilskud, olivenproducenterne modtager i Unionen,

–  der henviser til forespørgsel til Kommissionen om USA's foranstaltninger over for EU's landbrugsstøtte under den fælles landbrugspolitik (vedrørende spanske oliven) (O-000006/2018 — B8‑0007/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Coalition for Fair Trade in Ripe Olives (som består af de to største amerikanske virksomheder, der forarbejder modne oliven) den 22. juni 2017 indgav et andragende til det amerikanske handelsministerium med påstand om, at olivenbranchen i USA er blevet forvoldt væsentlig skade eller trues på grund af subsidieret import af modne oliven fra Spanien til mindre end dagsværdien (LTFV – less than fair value);

B.  der henviser til, at afgørelsen fra United States International Trade Commission (ITC) om at opkræve told med varierende procentsatser på olivenprodukter, som eksporteres af spanske virksomheder, er baseret på idéen om, at støtte til olivensektoren under den fælles landbrugspolitik kan udgøre illoyal konkurrence over for amerikanske producenter, da der er en begrundet mistanke om, at branchen i USA er blevet forvoldt væsentlig skade på grund af importen af modne oliven fra Spanien, der påstås at blive solgt i USA til mindre end dagsværdien;

C.  der henviser til, at ITC har indført midlertidige restriktioner for denne vare, og en endelig afgørelse fra det amerikanske handelsministerium ventes at foreligge i begyndelsen af april 2018;

D.  der henviser til, at denne beslutning på urimelig og vilkårlig vis sætter spørgsmålstegn ved EU's landbrugsstøtteprogrammer og dermed berører alle modtagere af støtte under den fælles landbrugspolitik;

E.  der henviser til, at for at sikre lige konkurrencevilkår skal antisubsidie- og antidumpingundersøgelser også tage højde for sociale og miljømæssige faktorer, herunder arbejdstagerrettigheder, social beskyttelse, miljøstandarder og dyrevelfærd;

F.  der henviser til, at Kommissionen ved flere lejligheder har bekræftet, at de støtteforanstaltninger, der er omfattet af antisubsidieundersøgelserne (grundbetalingsordninger, betalinger til unge landbrugere) ikke udgør en forstyrrelse af prisniveauerne på specifikke landbrugsmarkeder eller af international handel;

G.  der henviser til, at foranstaltningerne under den fælles landbrugspolitik ikke er produktspecifikke og derfor ikke er udligningsberettigede i henhold til artikel 2 i WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger;

H.  der henviser til, at den fælles landbrugspolitik har gennemgået flere reformer for at bringe de fleste støtteforanstaltninger i overensstemmelse med kravene i WTO's grønne boks, og den er i dag udformet således, at den er i fuld overensstemmelse med WTO-aftalerne;

I.  der henviser til, at betalinger under den fælles landbrugspolitik er et centralt værktøj til at lede de offentlige midler i retning af tilvejebringelse af offentlige goder, som markedet alene ikke er i stand til at betale for, bl.a. miljøbeskyttelse, dyrevelfærd og menneskers sundhed;

J.  der henviser til, at den fælles landbrugspolitik bør fremme fødevaresuverænitet, både inden for EU og andre steder i verden, via lokal og bæredygtig produktion, og den bør garantere rimelige priser for producenterne, og begge disse bidrager til at opretholde aktive landbrugssamfund;

K.  der henviser til, at uden en ordning med offentlig støtte til lokal og regional produktion vil der ske yderligere drastiske ændringer i europæisk landbrug og i landdistrikterne;

L.  der henviser til, at den spanske olivensektor er væsentlig for økonomien og beskæftigelsen, især i regionerne Andalusien, Valencia og Extremadura; der henviser til, at sektorens og landdistrikternes modstandsdygtighed i disse regioner bør styrkes gennem en landbrugsmodel, der er baseret på diversificering og social, økonomisk og miljømæssig bæredygtighed;

M.  der henviser til, at tilskud spiller en vigtig rolle i både USA's og EU's landbrugspolitik; der henviser til, at USA også gør væsentlig brug af grønne boks-subsidier til landbruget; der henviser til, at begge landbrugspolitikker er eksportorienterede og baseret på en agroindustriel produktionsmodel, der er typisk for store virksomheder;

N.  der henviser til, at der er risiko for, at de bebudede foranstaltninger vil udløse en spiral af handelsmæssige gengældelsesforanstaltninger på begge sider af Atlanten; der henviser til, at dette i sidste ende vil være til skade for både EU's og USA's producenter; der henviser til, at Trump-regeringen også har bebudet importafgifter på andre sektorer ud over spansk oliven; der henviser til, at der er risiko for, at denne eskalering vil bringe veletablerede og omhyggeligt forhandlede WTO-aftaler i fare;

1.  er bekymret over, at USA sætter spørgsmålstegn ved EU's fælles landbrugspolitik, da offentlig støtte spiller en vigtig rolle i både USA og EU, og understreger, at dette ikke bør skabe en præcedens, der ville påvirke andre europæiske landbrugsprodukter, der henhører under den fælles landbrugspolitik;

2.  opfordrer de amerikanske myndigheder til at trække de bebudede foranstaltninger tilbage og at genetablere den gensidigt konstruktive tilgang på dette område til gensidig gavn for borgerne på begge sider af Atlanten;

3.  opfordrer Kommissionen til at træffe alle nødvendige foranstaltninger, såvel på bilateralt niveau som inden for WTO, for at forsvare vores støtteordning inden for den fælles landbrugspolitik, der er godkendt under WTO's grønne boks;

4.  understreger, at det at lade betalinger under den fælles landbrugspolitik være betinget af bl.a. miljø-, dyrevelfærds-, sundheds- og arbejdsmarkedsstandarder samt sociale standarder ikke blot anvender offentlige penge til offentlige goder, men sikrer også, at vores landbrugsstøtteordning er i overensstemmelse med WTO's grønne boks og derfor sikrer landbrugerne en tryghed inden for landbrugsstøttesystemet; understreger, at i den kommende reform af den fælles landbrugspolitik bør alle betalinger være knyttet til strenge betingelser;

5.  opfordrer Kommissionen til at arbejde tæt sammen med de spanske myndigheder for at støtte de virksomheder, der er ofre for dette protektionistiske angreb;

6.  opfordrer Kommissionen til at iværksætte foranstaltninger, der tilgodeser det indre marked og det interne forbrug gennem korte forsyningskæder, og at prioritere støtte til små og mellemstore bedrifter og deres arbejdstagere for at sikre økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed og bevarelse af EU's model for familiebrug;

7.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at den nye fælles landbrugspolitik prioriterer et diversificeret landbrug, der er fokuseret på landbrugsøkologi snarere end monokulturer og fødevaresuverænitet gennem lokal produktion og forbrug, i modsætning til afhængighed af import og eksport, for at sikre sammenhæng mellem EU's landbrugs-, handels- og udviklingspolitik;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og de amerikanske myndigheder.

 

Seneste opdatering: 14. marts 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik