Πρόταση ψηφίσματος - B8-0151/2018Πρόταση ψηφίσματος
B8-0151/2018

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τα μέτρα των Ηνωμένων Πολιτειών για τις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές)

  12.3.2018 - (2018/2566(RSP))

  εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8‑0007/2018
  σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

  Florent Marcellesi εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

  Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0137/2018

  Διαδικασία : 2018/2566(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B8-0151/2018
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B8-0151/2018
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B8‑0151/2018

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα μέτρα των Ηνωμένων Πολιτειών όσον αφορά τις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές)

  (2018/2566(RSP))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –  έχοντας υπόψη την προσωρινή απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου των ΗΠΑ, με την οποία επιβλήθηκε δασμός στις ισπανικές ελιές, αφού κρίθηκε ότι τα ελαιοκομικά προϊόντα μπορούν να εισάγονται στις ΗΠΑ σε τιμές χαμηλότερες από τις τιμές της αγοράς, λόγω των επιδοτήσεων που λαμβάνουν οι ελαιοπαραγωγοί στην ΕΕ·

  –  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα των ΗΠΑ όσον αφορά τις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές)(O-000006/2018 – B8‑0007/2018),

  –  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

  Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 22 Ιουνίου 2017, ο Συνασπισμός για το δίκαιο εμπόριο ώριμου ελαιόκαρπου, ο οποίος αποτελείται από τις δύο μεγαλύτερες αμερικανικές επιχειρήσεις μεταποίησης ώριμης ελιάς, υπέβαλε αναφορά στο Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, ισχυριζόμενος ότι ο τομέας της ελαιοπαραγωγής των ΗΠΑ υφίσταται ή κινδυνεύει να υποστεί υλική ζημία εξαιτίας των εισαγωγών ώριμου ελαιόκαρπου από την Ισπανία σε τιμή χαμηλότερη από την εύλογη αξία του·

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών (ITC) να επιβάλει δασμούς μεταβλητού ποσοστού στα ελαιοκομικά προϊόντα που εξάγουν ισπανικές επιχειρήσεις βασίζεται στο σκεπτικό ότι οι ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της ελαιοπαραγωγής στο πλαίσιο της ΚΓΠ συνιστούν ενδεχομένως αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι των παραγωγών των ΗΠΑ, δεδομένου ότι υπάρχουν εύλογες ενδείξεις για το γεγονός ότι ο τομέας της ελαιοπαραγωγής στις ΗΠΑ υφίσταται υλική ζημία εξαιτίας των εισαγωγών ώριμου ελαιόκαρπου από την Ισπανία που, σύμφωνα με ισχυρισμούς, πωλείται στις ΗΠΑ σε τιμές χαμηλότερες από την εύλογη αξία του·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ITC έχει επιβάλει προσωρινούς περιορισμούς σε αυτό το προϊόν και ότι αναμένεται να ληφθεί τελική απόφαση από το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ στις αρχές του Απριλίου 2018·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η απόφαση θέτει υπό αμφισβήτηση, με τρόπο άδικο και αυθαίρετο, τα προγράμματα γεωργικής στήριξης της ΕΕ και θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει όλους τους δικαιούχους πληρωμών στο πλαίσιο της ΚΓΠ·

  Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, οι αναλύσεις που αποσκοπούν στην καταπολέμηση των επιδοτήσεων και του ντάμπινγκ πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των εργασιακών δικαιωμάτων, της κοινωνικής προστασίας, των περιβαλλοντικών προτύπων και της καλής μεταχείρισης των ζώων·

  ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει επανειλημμένα ότι τα μέτρα στήριξης που αποτελούν αντικείμενο των ερευνών σχετικά με τον αντισταθμιστικό δασμό (καθεστώς βασικής ενίσχυσης, ενισχύσεις για νέους γεωργούς), δεν διαταράσσουν τα επίπεδα τιμών ούτε σε συγκεκριμένες γεωργικές αγορές ούτε στο διεθνές εμπόριο·

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υπό έρευνα μέτρα της ΚΓΠ δεν αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα και, επομένως, δεν συνιστούν μέτρα που μπορούν να αντισταθμιστούν υπό την έννοια του άρθρου 2 της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα·

  Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ έχει τροποποιηθεί μέσω διαφόρων μεταρρυθμίσεων με σκοπό να προσαρμοστούν τα περισσότερα μέτρα στήριξης στις απαιτήσεις του «πράσινου κουτιού» του ΠΟΕ, και ότι σήμερα σχεδιάζεται με τρόπο που να εξασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με τις συμφωνίες του ΠΟΕ·

  Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πληρωμές της ΚΓΠ συνιστούν σημαντικό εργαλείο για την διοχέτευση δημόσιου χρήματος στην παροχή δημόσιων αγαθών τα οποία η αγορά από μόνη της δεν είναι σε θέση να πληρώσει και στα οποία συγκαταλέγονται η προστασία του περιβάλλοντος, η καλή διαβίωση των ζώων και η ανθρώπινη υγεία·

  Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να προωθεί την επισιτιστική κυριαρχία τόσο στο εσωτερικό της ΕΕ όσο και σε άλλα μέρη του κόσμου, μέσω της τοπικής και βιώσιμης παραγωγής, και να εξασφαλίζει δίκαιες τιμές για τους παραγωγούς, και ότι η επίτευξη και των δύο αυτών στόχων αυτοί συμβάλλει στη διατήρηση ενεργών αγροτικών κοινοτήτων·

  ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, χωρίς ένα σύστημα δημόσιας στήριξης της τοπικής και περιφερειακής παραγωγής, θα επέρχονταν ακόμα περισσότερες δραστικές μεταβολές στον ιστό της ευρωπαϊκής γεωργίας και των ευρωπαϊκών αγροτικών κοινοτήτων·

  ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ισπανικός ελαιοκομικός τομέας είναι σημαντικός για την οικονομία και την απασχόληση, ιδίως στις περιφέρειες της Ανδαλουσίας, της Βαλένθια και της Εστρεμαδούρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντοχή του συγκεκριμένου τομέα και των αγροτικών περιοχών των εν λόγω περιφερειών θα μπορούσε να ενισχυθεί μέσω ενός γεωργικού μοντέλου βασισμένου στη διαφοροποίηση και την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα·

  ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιδοτήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της γεωργικής πολιτικής τόσο των ΗΠΑ όσο και της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν επίσης σε μεγάλο βαθμό τις επιδοτήσεις του «πράσινου κουτιού» στη γεωργία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργικές πολιτικές είναι προσανατολισμένες στις εξαγωγές και βασίζονται σε ένα τυπικό για τις μεγάλες εταιρείες μοντέλο αγροβιομηχανικής παραγωγής·

  ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εξαγγελθέντα μέτρα απειλούν να προκαλέσουν έναν φαύλο κύκλο εμπορικών αντιποίνων εκατέρωθεν του Ατλαντικού· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο θα έβλαπτε εν τέλει αμφότερους τους παραγωγούς της ΕΕ και των ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση Trump έχει εξαγγείλει επίσης εισαγωγικούς δασμούς και σε άλλους τομείς εκτός από τις ισπανικές ελιές· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η κλιμάκωση θέτει σε κίνδυνο τις προ πολλού εδραιωμένες συμφωνίες του ΠΟΕ οι οποίες είναι καρπός προσεκτικών διαπραγματεύσεων·

  1.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι ΗΠΑ θέτουν υπό αμφισβήτηση την ΚΓΠ της ΕΕ, δεδομένου ότι η δημόσια στήριξη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην ΕΕ, και τονίζει ότι το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να δημιουργήσει προηγούμενο που θα επηρεάσει ενδεχομένως και άλλα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΓΠ·

  2.  καλεί τις αρχές των ΗΠΑ να αποσύρουν τα εξαγγελθέντα μέτρα και να υιοθετήσουν εκ νέου μια αμοιβαία εποικοδομητική προσέγγιση σε αυτόν τον τομέα, προς όφελος των πολιτών σε αμφότερες τις πλευρές του Ατλαντικού·

  3.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΠΟΕ, για την προστασία του συστήματος ενισχύσεων της ΚΓΠ, το οποίο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας «πράσινο κουτί» του ΠΟΕ·

  4.  τονίζει ότι οι υπαγωγή των πληρωμών της ΚΓΠ στον όρο της συμμόρφωσης με πρότυπα που αφορούν, μεταξύ άλλων, το περιβάλλον, την καλή μεταχείριση των ζώων, την ανθρώπινη υγεία, την κοινωνική προστασία και την εργασία, όχι μόνο συμβάλλει στη διοχέτευση του δημόσιου χρήματος σε δημόσια αγαθά, αλλά διασφαλίζει επίσης τη συμβατότητα του ενωσιακού συστήματος γεωργικών ενισχύσεων με το «πράσινο κουτί» του ΠΟΕ, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο ασφάλεια στους γεωργούς στο πλαίσιο του συστήματος γεωργικών ενισχύσεων· τονίζει ότι, στο πλαίσιο της προσεχούς μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, όλες οι πληρωμές θα πρέπει να εξακολουθήσουν να υπάγονται σε αυστηρούς όρους·

  5.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τις ισπανικές αρχές, για να προστατεύσει τις εταιρείες που αποτελούν στόχο αυτού του επιθετικού μέτρου προστατευτισμού·

  6.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα που να ευνοούν την εσωτερική αγορά και την εσωτερική κατανάλωση μέσω βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού, και να δώσει προτεραιότητα στην στήριξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων μικρού και μεσαίου μεγέθους και των υπαλλήλων τους, ώστε να διασφαλιστούν η οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και η διατήρηση του οικογενειακού γεωργικού μοντέλου της ΕΕ·

  7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι η νέα ΚΓΠ θα δίνει προτεραιότητα σε μια διαφοροποιημένη γεωργία που θα είναι εστιασμένη περισσότερο στην αγροοικολογία και λιγότερο στις μονοκαλλιέργειες και θα επιδιώκει την επισιτιστική κυριαρχία μέσω της τοπικής παραγωγής και κατανάλωσης, αντί να χαρακτηρίζεται από εξάρτηση από τις εισαγωγές και εστίαση στις εξαγωγές, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των πολιτικών γεωργίας, εμπορίου και αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ·

  8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στις αρχές των ΗΠΑ.

  Τελευταία ενημέρωση: 14 Μαρτίου 2018
  Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου