Menetlus : 2018/2566(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0151/2018

Esitatud tekstid :

B8-0151/2018

Arutelud :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Hääletused :

PV 15/03/2018 - 10.13

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0091

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 166kWORD 51k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.097v01-00
 
B8-0151/2018

suuliselt vastatava küsimuse B8-0007/2018 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetuste vastu suunatud USA meetmete kohta (Hispaania oliivide juhtum) (2018/2566(RSP))


Florent Marcellesi fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetuste vastu suunatud USA meetmete kohta (Hispaania oliivide juhtum) (2018/2566(RSP))  
B8-0151/2018

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Ameerika Ühendriikide kaubandusministeeriumi esialgset otsust, millega kehtestati Hispaania oliividele tollitariif, kuna jõuti järeldusele, et liidu poolt oliivitootjatele makstavate toetuste tõttu imporditakse oliivitooteid USAsse turuhinnast odavamalt,

–  võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust USA ründe kohta ELi ühise põllumajanduspoliitikaga seotud põllumajandustoetustele (Hispaania oliivide juhtum) (O-000006/2018 – B8-0007/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et 22. juunil 2017 esitas kahest suurimast USA küpsete oliivide töötlejast koosnev küpsete oliivide õiglase kaubanduse koalitsioon (Coalition for Fair Trade in Ripe Olives) Ameerika Ühendriikide kaubandusministeeriumile petitsiooni, milles väitis, et õiglasest väärtusest odavamate küpsete oliivide subsideeritud import Hispaaniast põhjustab USA oliivitööstusele olulist kahju või ohtu;

B.  arvestades, et Ameerika Ühendriikide rahvusvahelise kaubanduse komisjoni otsus kehtestada Hispaania ettevõtete eksporditavatele oliivitoodetele muutuva määraga tollitariif põhineb kaalutlusel, et toetused, mida sektor ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) raames saab, võivad tähendada ebaausat konkurentsi USA tootjatele, kuna on olemas piisav kinnitus, et USAs väidetavalt õiglasest väärtusest odavamate hindadega müüdavate küpsete oliivide import Hispaaniast põhjustab USA tööstusele olulist kahju;

C.  arvestades, et rahvusvahelise kaubanduse komisjon on kehtestanud sellele tootele ajutised piirangud ja kaubandusministeerium peaks tegema lõpliku otsuse 2018. aasta aprilli alguses;

D.  arvestades, et see otsus seab ebaõiglaselt ja meelevaldselt kahtluse alla kõik ELi põllumajanduse toetusprogrammid ning võib mõjutada kõiki ÜPP raames toetuse saajaid;

E.  arvestades, et võrdsete tingimuste tagamiseks tuleb subsiidiumivastastes ja dumpinguvastastes analüüsides arvesse võtta ka sotsiaalseid ja keskkonnategureid, sealhulgas töötajate õigusi, sotsiaalkaitset, keskkonnastandardeid ja loomade heaolu;

F.  arvestades, et komisjon on mitmel puhul kinnitanud, et subsiidiumivastaste uurimiste raames käsitletavad toetusmeetmed (nt põhitoetuskava ja noorte põllumajandustootjate toetus) ei moonuta hinnataset konkreetsetel põllumajandusturgudel või rahvusvahelises kaubanduses;

G.  arvestades, et uurimise keskmesse sattunud ÜPP meetmed ei ole tootespetsiifilised, mistõttu ei ole need ka WTO subsiidiumide ja tasakaalustusmeetmete lepingu artikli 2 kohaselt tasakaalustatavad;

H.  arvestades, et ÜPPd on mitme reformi käigus muudetud, et viia enamik toetusmeetmetest WTO rohelise kategooria nõuetega kooskõlla, ning praegu on tagatud WTO lepingute täielik täitmine;

I.  arvestades, et ÜPP toetused on oluline vahend, mille abil kasutada avaliku sektori vahendeid selliste avalike hüvede pakkumiseks, mille eest turg üksi ei ole suuteline maksma, sealhulgas keskkonnakaitse, loomade heaolu ja inimeste tervis;

J.  arvestades, et ÜPP peaks edendama toiduainetega varustamise sõltumatust nii ELis kui ka mujal maailmas kohaliku ja säästva tootmise kaudu ning tagama tootjatele õiglased hinnad, kusjuures mõlemad eesmärgid aitavad kaasa aktiivsete maakogukondade alalhoidmisele;

K.  arvestades, et ilma kohalikule ja piirkondlikule tootmisele ette nähtud avaliku sektori toetuse süsteemita toimuksid Euroopa põllumajanduse ja maakogukondade struktuuris täiendavad suured muutused;

L.  arvestades, et Hispaania oliivisektor on oluline majanduse ja tööhõive jaoks, eelkõige Andaluusia, Valencia ja Extremadura piirkonnas; arvestades, et kõnealuse sektori ja nimetatud piirkondade maakogukondade vastupanuvõimet saaks suurendada sellise põllumajandusmudeli abil, mis põhineb mitmekesistamisel ning sotsiaalsel, majanduslikul ja keskkonnaalasel jätkusuutlikkusel;

M.  arvestades, et toetustel on oluline roll nii USA kui ka ELi põllumajanduspoliitikas; arvestades, et ka USA kasutab põllumajanduses palju rohelise kategooria toetusi; arvestades, et nii USA kui ka ELi põllumajanduspoliitika on orienteeritud ekspordile ja põhineb suurettevõtetele iseloomulikul tööstusliku põllumajandustootmise mudelil;

N.  arvestades, et väljakuulutatud meetmetega tekib oht, et üksteisele hakatakse Atlandi-üleselt kehtestama järjest uusi kaubanduslikke vastumeetmeid; arvestades, et see kahjustaks lõpuks nii ELi kui ka USA tootjaid; arvestades, et Trumpi valitsus on teatanud imporditollimaksudest ka teistes sektorites peale Hispaania oliivide; arvestades, et olukorra selline eskaleerumine seab ohtu ammu kehtestatud ja põhjalikult läbi räägitud WTO lepingud;

1.  väljendab muret seoses sellega, et USA seab kahtluse alla ELi ühise põllumajanduspoliitika, sest avaliku sektori toetus on suure tähtsusega nii USAs kui ka ELis, ning rõhutab, et see ei tohiks luua pretsedenti, mis mõjutab teisi ÜPP alla kuuluvaid Euroopa põllumajandustooteid;

2.  palub, et USA võimud tühistaksid väljakuulutatud meetmed ning taastaksid selles valdkonnas konstruktiivse õhkkonna mõlemal pool Atlandi ookeani elavate kodanike ühistes huvides;

3.  palub komisjonil võtta nii kahepoolsel tasandil kui ka WTOs kõik vajalikud meetmed ÜPP toetussüsteemi kaitsmiseks, pidades silmas, et see on WTO rohelise kategooria raames heaks kiidetud;

4.  rõhutab, et kui ÜPP toetused sõltuvad muu hulgas keskkonna-, loomade heaolu, inimeste tervise, sotsiaal- ja tööstandarditest, ei võimalda see mitte üksnes kasutada avaliku sektori vahendeid avalikeks hüvedeks, vaid tagab ka, et meie põllumajanduse toetussüsteem vastab WTO rohelisele kategooriale, ning annab seetõttu põllumajandustootjatele põllumajanduse toetussüsteemi suhtes kindluse; rõhutab, et ÜPP eelseisva reformi käigus peaksid kõik maksed jääma seotuks rangete tingimustega;

5.  palub, et komisjon teeks tihedat koostööd Hispaania ametiasutustega, et toetada sellise agressiivse protektsionistliku meetme sihtmärgiks olevaid ettevõtjaid;

6.  kutsub komisjoni üles kehtestama meetmeid, mis soodustavad siseturgu ja sisetarbimist lühikeste tarneahelate kaudu, ning toetama esmajärjekorras väikeseid ja keskmise suurusega põllumajandusettevõtteid ja nende töötajaid, et tagada majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnaalane jätkusuutlikkus ja säilitada ELi põllumajanduslike pereettevõtete mudel;

7.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et uues ÜPPs seataks esmatähtsale kohale mitmekesine põllumajandus, mille keskmes on pigem agroökoloogia, mitte monokultuurid, ning et selle eesmärk oleks impordisõltuvuse ja ekspordile orienteerituse asemel saavutada toiduainetega varustamise sõltumatus kohaliku tootmise ja kohaliku toodangu tarbimise kaudu, et tagada ELi põllumajandus-, kaubandus- ja arengukoostöö poliitika sidusus;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile ja Ameerika Ühendriikide ametiasutustele.

 

Viimane päevakajastamine: 14. märts 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika