Menettely : 2018/2566(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0151/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0151/2018

Keskustelut :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Äänestykset :

PV 15/03/2018 - 10.13

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0091

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 167kWORD 51k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0137/2018
12.3.2018
PE616.097v01-00
 
B8-0151/2018

suullisesti vastattavan kysymyksen B8‑0007/2018 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (2018/2566(RSP))


Florent Marcellesi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (2018/2566(RSP))  
B8‑0151/2018

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Yhdysvaltojen kauppaministeriön ennakkoratkaisun, jossa espanjalaisille oliiveille määrättiin tulli, koska ministeriön mukaan oliiveja tuodaan alle markkinahinnan oliivintuottajien unionilta saamien tukien vuoksi,

–  ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen Yhdysvaltojen hyökkäyksestä EU:n yhteisen maatalouspolitikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit) (O-000006/2018 – B8‑0007/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen kahden suurimman kypsien oliivien jalostajan muodostama yhteenliittymä ”Coalition for Fair Trade in Ripe Olives” esitti 22. kesäkuuta 2017 kauppaministeriölle vetoomuksen, jossa väitetään, että Espanjasta alle käyvän arvon ja tuetusti tuotavat kypsät oliivit ovat aiheuttaneet Yhdysvaltojen oliivialalle merkittävää vahinkoa tai uhkaa;

B.  ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen kansainvälisen kaupan komission päätös määrätä tasoltaan vaihtelevia tulleja espanjalaisten yritysten tuottamille oliiveille perustuu ajatukseen, että alalle yhteisen maatalouspolitiikan puitteissa myönnetyt tuet voivat olla yhdysvaltalaisiin tuottajiin kohdistuvaa vilpillistä kilpailua, sillä on olemassa riittävää näyttöä sille, että Espanjasta tuodut kypsät oliivit, joita väitteiden mukaan myydään Yhdysvalloissa alle käyvän arvon, ovat aiheuttaneet tuotannonalalle merkittävää vahinkoa;

C.  ottaa huomioon, että kansainvälisen kaupan komissio on asettanut tilapäisiä rajoituksia tälle tuotteelle ja kauppaministeriön lopullinen päätös asiasta saataneen varhain huhtikuussa 2018;

D.  toteaa, että päätös asettaa epäoikeudenmukaisesti ja mielivaltaisesti kyseenalaiseksi EU:n maatalouden tukiohjelmat, ja saattaa siten vaikuttaa kaikkiin yhteisen maatalouspolitiikan edunsaajiin;

E.  toteaa, että tukien ja polkumyynnin vastaisissa analyyseissa on yhtäläisten toimintaolosuhteiden varmistamiseksi otettava huomioon myös sosiaaliset ja ympäristötekijät, kuten työelämän oikeudet, sosiaalinen suojelu, ympäristönormit ja eläinten hyvinvointi;

F.  toteaa, että komissio on useaan otteeseen vahvistanut, että tasoitustullitutkimusten kohteena olevat tukitoimet (perustukijärjestelmä, nuorten viljelijöiden tuki) eivät vääristä tiettyjen maatalousmarkkinoiden hintatasoa ja kansainvälistä kauppaa;

G.  ottaa huomioon, että tutkittavana olevat yhteisen maatalouspolitiikan toimet eivät ole tuotekohtaisia eivätkä siten ole tukia ja tasoitustulleja koskevan WTO:n sopimuksen 2 artiklassa tarkoitettuja tasoitustullin käyttöönoton mahdollistava tukia;

H.  toteaa, että yhteistä maatalouspolitiikkaa on muutettu perusteellisesti useilla uudistuksilla, jotta useimmat tukitoimet olisivat WTO:n vihreän laatikon vaatimusten mukaisia, ja se on nykyisin suunniteltu siten, että on varmistettu WTO:n sopimusten noudattaminen kaikilta osin;

I.  toteaa, että yhteisen maatalouspolitiikan maksut ovat erittäin tärkeä väline julkisten varojen ohjaamisessa sellaisten julkisten hyödykkeiden tarjoamiseen, joita markkinat eivät yksinään kykene maksamaan, kuten ympäristönsuojelu sekä eläinten ja ihmisten hyvinvointi;

J.  toteaa, että yhteisellä maatalouspolitiikalla olisi edistettävä elintarvikeomavaraisuutta sekä EU:ssa että muualla maailmassa paikallisen ja kestävän tuotannon avulla ja että olisi taattava oikeudenmukaiset hinnat tuottajille, sillä nämä molemmat seikat auttavat osaltaan säilyttämään maaseutuyhteisöt aktiivisina;

K.  toteaa, että ilman julkista tukea paikalliselle ja alueelliselle tuotannolle Euroopan maatalouden ja maaseutualueiden rakenne muuttuu edelleen radikaalisti;

L.  ottaa huomioon, että Espanjan oliivialalla on keskeinen asema talouden ja työllisyyden kannalta, erityisesti Andalusian, Valencian ja Extremaduran alueella; toteaa, että alan ja kyseessä olevien alueiden maaseudun kestävyyttä voidaan tehostaa maatalousmallilla, joka perustuu monipuolistamiseen sekä sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristöön liittyvään kestävyyteen;

M.  toteaa, että tuilla on merkittävä rooli sekä Yhdysvaltojen että EU:n maatalouspolitiikassa; ottaa huomioon, että Yhdysvallat on myös merkittävä vihreän laatikon tukien käyttäjä maatalousalalla; ottaa huomioon, että molemmat maatalouspolitiikat ovat suuntautuneita vientiin ja perustuvat suuryrityksille tyypilliseen elintarviketeollisuuden tuotantomalliin;

N.  katsoo, että ilmoitetut toimenpiteet saattavat käynnistää kaupan vastatoimien kierteen Atlantin molemmin puolin; toteaa, että tämä vahingoittaisi loppujen lopuksi sekä EU:n että Yhdysvaltojen tuottajia; toteaa, että Trumpin hallinto on ilmoittanut asettavansa tuontitulleja Espanjan oliivien lisäksi myös muille aloille; katsoo, että tällainen tilanteen kiristyminen vaarantaa vakiintuneet ja huolellisesti neuvotellut WTO:n sopimukset;

1.  on huolissaan siitä, että Yhdysvallat kyseenalaistaa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan, sillä julkisella tuella on merkittävä rooli sekä Yhdysvalloissa että EU:ssa, ja korostaa, että tästä ei saisi muodostua ennakkotapausta, joka vaikuttaisi myös muihin yhteiseen maatalouspolitiikkaan kuuluviin unionin maataloustuotteisiin;

2.  kehottaa Yhdysvaltojen viranomaisia peruuttamaan ilmoitetut toimenpiteet ja palauttamaan alalle vastavuoroisesti rakentavan lähestymistavan Atlantin molemmin puolin asuvien kansalaisten keskinäiseksi hyödyksi;

3.  kehottaa komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin sekä kahdenvälisesti että WTO:n puitteissa puolustaakseen WTO:n vihreässä laatikossa hyväksyttyä yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmää;

4.  korostaa, että muun muassa ympäristöä, eläinten hyvinvointia, kansanterveyttä, sosiaalioikeuksia ja työelämän oikeuksia koskevien vaatimusten asettaminen yhteisen maatalouspolitiikan ehdoksi ei ainoastaan ohjaa julkisia varoja julkisiin hyödykkeisiin, vaan tällä varmistetaan myös, että maatalouden tukijärjestelmämme on WTO:n vihreän laatikon mukainen ja tästä syystä maanviljelijät voivat luottaa maataloustukijärjestelmään; korostaa, että yhteisen maatalouspolitiikan tulevassa uudistuksessa kaikkien maksujen olisi oltava tiukasti ehdollisia;

5.  kehottaa komissiota tekemään tiivistä yhteistyötä Espanjan viranomaisten rinnalla ja tukemaan tämän protektionistisen hyökkäyksen uhreiksi joutuneita yrityksiä;

6.  kehottaa komissiota toteuttamaan toimenpiteitä, joilla suositaan sisämarkkinoita ja sisäistä kulutusta lyhyiden toimitusketjujen avulla ja tuetaan ensisijaisesti pieniä ja keskisuuria maatiloja ja niiden työntekijöitä siten, että varmistetaan taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöön liittyvä kestävyys ja suojellaan EU:n perhetilamallia;

7.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että uudessa yhteisessä maatalouspolitiikassa asetetaan etusijalle monipuolinen maatalous, jossa keskitytään monokulttuurin sijasta agroekologiaan ja pyritään paikallisen tuotannon ja kulutuksen avulla ruokasuvereniteettiin tuotantoriippuvuuden ja vientisuuntautuneisuuden vastapainona, jotta varmistetaan EU:n maatalous-, kauppa- sekä kehitys- ja yhteistyöpolitiikan välinen johdonmukaisuus;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja Yhdysvaltain viranomaisille.

 

Päivitetty viimeksi: 14. maaliskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö